Thiết kế bài giảng tiếng anh 6 thí điểm tập 2

thiết kế bài giảng tiếng anh 10 tập hai

thiết kế bài giảng tiếng anh 10 tập hai
... Cực) Pacific Ocean: Thái Bình Dương Atlantic Ocean: Đại Tây Dương Indian Ocean: Ấn Độ Dương Time 10' 7' Steps Before you read Finding names of sea animals − T asks Ss to give the Vietnamese names ... along by the currents The marine life would be at stake if the sea biodiversity was not maintained 10' Individual work, pair Instruction: You are to work in pairs and summarize work, and the passage ... problems Work arrangement Group work Oil spill Time Steps Work arrangement Rubbish on the sea shore 7' 10 − T asks Ss to work in groups to discuss the questions: What can you see in the picture? What...
 • 287
 • 2,165
 • 0

THIẾT kế BÀI GIẢNG HÓA HỌC 10

THIẾT kế BÀI GIẢNG HÓA HỌC 10
... tử Zn : V = r r = 1,35 101 nm = 1,35 108 cm V= 3,14(1,35 .10 )3 = 10, 29 102 4cm3 Khối lợng nguyên tử Zn : 65 1,66 102 4 = 107 ,9 102 4g d Zn = 107 , 9 .10 24 g = 10, 48 10, 29 .10 24 cm3 g cm3 Chú ý : ... m7p = 1,6726 102 7kg ì = lợng 7p, 7n 7e = 11,7082 102 7kg Khối lợng (kg) nguyên tử m7n = 1,6748 102 7kg ì = nitơ ? = 11,7236 102 7kg m7e = 9 ,109 4 103 1 ì = = 0,0064 102 7kg mN = 23,4382 102 7kg GV : ... Zn V = r r = 106 nm = 101 3cm V= 4 r = 3,14.(2 .10 13 )3 = 33, 49 .10 39 cm3 3 Thực tế, hầu nh toàn khối lợng nguyên tử tập trung hạt nhân nên khối lợng hạt nhân : 65 1,66 102 4 = 107 ,9 102 4g Khối...
 • 393
 • 337
 • 0

thiết kế bài giảng hóa học 11 học kỳ 1

thiết kế bài giảng hóa học 11 học kỳ 1
... [OH] = 1, 5 .10 5M [H+] = 1, 0 .10 14 = 6,7 .10 10 M 1, 5 .10 [H+] < 1, 0 .10 môi trờng kiềm HCl 0 ,10 M H+ + Cl 0 ,10 M Dung dịch HCl 0 ,10 M có pH = 1, 0 [OH] = 1, 0 .10 13 M www.VNMATH.com NaOH Na+ 0, 010 M ... [H+][OH] = 1, 0 .10 14 H 2O dung dịch có [H+ = 1, 0 .10 3M Khi 1, 0 .10 14 nồng độ [OH] ? [OH] = = 1. 0 .10 11 M So sánh [H+] [OH] môi 1, 0 .10 trờng axit ? môi trờng axit : [H+] > [OH] hay [H+] > 1, 0 .10 ... trớc khoảng từ 10 4 đến 10 5 lần Một số ví dụ : K1 = 4,5 .10 CO3 + H+ K2 = 4,7 .1 011 H2S HS + H+ K1 = 1, 0 .10 7 S2 + H+ K2 = 1, 0 .10 14 H3PO4 H PO + H+ K1 = 7,6 .10 H2PO4 HPO2 + H+ K2 = 6,2 .10 HPO2 c) ...
 • 220
 • 171
 • 0

Thiết kế bài giảng hóa học 11 học kỳ 2

Thiết kế bài giảng hóa học 11 học kỳ 2
... đien CH3CH2CH2CH3 CH2=CH CH=CH2 + 2H2 ankan CH2=CH CH=CH3 + 2H2 CH3CH2CH2CH3 - Từ butan thành buta-1,3-đien ng ợc lại CH2=CH CH2CH3 CH2=CH CH=CH2 + H2 CH2=CH CH=CH2 + H2 CH2=CH CH2CH3 29 www.VNMATH.com ... chuyển 2CH4 15000C C2H2 + H2 hoá sau: xt CH CCH=CH2 2C2H2 t0 CH4 C2H2 C4H4 C4H6 polibutađien 49 www.VNMATH.com Pd/PbCO3 CH CCH=CH2 + H2 t0 CH2=CH CH=CH2 nCH2=CH CH=CH2 xt t (CH2CH=CH CH2)n Viết ... CH=CH2 + 2H2 CH3 CH3 CH CH2CH3 CH3 b) CH2=C CH=CH2 + Br2 CH2 C = CH CH2 Br CH3 c) n CH2= C CH= CH2 CH3 xt t0 CH3 Br ( CH2= C CH= CH2)n CH3 Gọi công thức ankađien CnH2n -2 (n 3) có số mol x: 2CnH2n2...
 • 209
 • 163
 • 0

sử dụng phần mềm powerpoint trong thiết kế bài giảng

sử dụng phần mềm powerpoint trong thiết kế bài giảng
... tiết) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC Nội dung chương trình Giới thiệu PowerPoint ứng dụng dạy học Làm quen với PowerPoint Tạo giảng sử dụng PowerPoint Thực tập SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC ... DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC 47 3.12 Liên kết Excel Powerpoint (tiếp…)  Chèn đồ thị từ Excel vào PowerPoint: tương tự bảng biểu SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC 48 3.13 Viết công thức PowerPoint ... pane) Slide SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC 2.1 Giao diện người sử dụng (tiếp…) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY_HỌC 10 2.1 Giao diện người sử dụng (tiếp…) SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG DẠY HỌC Lý Văn...
 • 91
 • 214
 • 0

Thiết kế bài giảng e learning

Thiết kế bài giảng e learning
... http://help.adobe.com/en_US/Presenter/7.0/index.html Adobe Connect Resource Center  http://www.adobe.com/go/resources_connect_en Adobe Connect Product Documentation  http://www.adobe.com/go/connect_documentation_en ... tabs Presentation control bar  Adobe Presentation Control Bar  Adobe Presentation Side Bar Adobe Presentation Control Bar Attachments Popup Movable Slider head Navigation buttons Slide Playback ... Adobe Presenter Adobe Presenter là gì ? Phần mềm Adobe Presenter là một plug-in cho Microsoft PowerPoint, cho phép chúng ta chuyển đổi các slide PowerPoint thành các bài thuyết...
 • 22
 • 114
 • 0

Thiết kế bài giảng Vật lí 10 tập 2

Thiết kế bài giảng Vật lí 10 tập 2
... mv 10. 10 3.865 = = 8650 ( N ) t 10 Động lợng viên đạn đến đầu nòng súng : p = m.v = 10. 10 3.865 = 8650 10 (kg.m/s) Vận dụng định lí biến thiên động : A = W 2 Wđ1 = mv 2 (1) A = - Fms.s (2) ... l ) 2 1 C k ( l ) D k ( l ) 2 Câu Tính vật khối lợng 10 kg rơi tự sau rơi đợc 1s ? Lấy g = 10 m/s2 Mốc vị trí vật bắt đầu rơi A 500 J B 100 0 J C 500 J D 100 0 J Đáp án Câu 1: B Câu 2: A ... cách phân tích lực 10 Phiếu học tập Câu1 Một máy bay có khối lợng 160 bay với vận tốc 870km/h Tính động lợng máy bay ? A 38,66 .106 kgm/s B 139 ,2 .105 kgm/h C 38,66 .107 kgm/s D 13 92 kgm/h Câu Một bóng...
 • 130
 • 149
 • 0

BÀI GIẢNG HÓA 8 (luyện tập)

BÀI GIẢNG HÓA 8 (luyện tập)
... 1 ,8 kg S D - 4,5 kg S PTHH : điện phân 2H2O 2mol 200mol a, nH = VO V = 22,4 2H2 2mol 200mol + O2 1mol 100mol 4 480 = 200 mol 22,4 = n 22,4 = 100 22,4 b, mH O = n.M = 3600g = 2240 lit = 200 18 ... thức cần nhớ 2-Bài tập nhà : Bài1, 3, /trang 1 18- 119/SGK (giống tập1đã làm) Bài 5* / 119 / SGK Hướng dẫn Phương trình hoá học Fe2O3 + 3H2 to 2,8g 1, 68 (l) CuO + H2 V(l) 2Fe to Cu ?g + 3H2O (1) + ... H2 2 ,8 g Fe a, Viết PTHH, chất khử, chất oxi hoá Chất khử: H2( chiếm oxi Fe2O3) b, Tính V(H2) ĐKTC ? Chất oxi hoá: Fe2O3 ( nhường oxi m Fe cho H2) mFe b) - Số mol sắt thu là: Bước n= mFe 2 ,8 M...
 • 11
 • 359
 • 1

thiết kế một số bài giảng giúp học sinh giải bài tập hình học phẳng ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm vi thế giới

thiết kế một số bài giảng giúp học sinh giải bài tập hình học phẳng ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm vi thế giới
... CÁC CHỮ VI T TẮT STT Chữ vi t tắt, ký hiệu Ý nghĩa chữ vi t tắt, ký hiệu 01 CNTT Công nghệ thông tin 02 GV Giáo vi n 03 HĐ Hoạt động 04 HS Học sinh 05 ICT Công nghệ thông tin truyền thông 06 ... Thực nghiệm sư phạm 09 THPT Trung học phổ thông Câu trả lời mong đợi 10 11 Giáo vi n hỏi [?] 12 Nhiệm vụ cần thực 13 Thông tin cho hoạt động 14 Thông tin phản hồi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại ... mềm Vi giới cung cấp tiêu điểm tập trung HS thảo luận với với GV đối tượng toán học hình ảnh hưởng phép biến đổi mà phần mềm Vi giới cho phép + Phần mềm Vi giới hỗ trợ vi c dạy toán cách hiệu Vi c...
 • 115
 • 268
 • 0

SKKN Kinh nghiệm tích hợp kiến thức văn học để làm phong phú một số bài giảng lịch sử lớp 10 chương trình cơ bản

SKKN Kinh nghiệm tích hợp kiến thức văn học để làm phong phú một số bài giảng lịch sử lớp 10 chương trình cơ bản
... sáng liến kinh nghiệm Ngoài phần đặt vấn đề phần kết luận, SKKN gồm có chương: + Chương I: sở lí luận vấn đề + Chương II: Thực trạng vấn đề + Chương III: Các giải pháp tổ chức thực + Chương IV: ... khác tài liệu văn học nguồn tài liệu phong phú, có nhiều lợi văn học phản ánh sống Tài liệu văn học góp phần dựng lại tranh khứ lịch sử, trình bày đặc trưng tượng kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, ... gần 10 năm…” Nội dung tập Ô-đi-xê em học đoạn trích “Uy-li-xơ trở về- Văn học nước lớp 10 Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến Đây có nội dung phong phú, tích hợp kiến thức văn học dạy mục 4: Văn...
 • 22
 • 529
 • 7

Thiết kế đài móng dưới 2 cột

Thiết kế đài móng dưới 2 cột
... 800 12 Ii 800 14 13 18 15 19 11 17 16 20 21 X 22 350 1500 500 950 500 3700 550 1500 350 m 350 525 525 525 I 525 550 550 1075 1600 21 25 525 525 525 525 350 1075 1600 21 25 26 50 26 50 6000 29 80 800 ... 500 950 550 1500 350 m 350 525 525 525 I 525 550 550 1075 1600 21 25 525 525 525 525 350 1075 1600 21 25 26 50 26 50 6000 - Diện tích đế đài thực tế: Fđ = 3,7ì6 = 22 ,2m2 - Trọng lợng tính toán đài cọc ... 854,855 ì 2, 65 = 2 nc ' 22 ì 2, 65 + ì 2, 125 + ì 1,6 + ì 1,075 + ì 0,55 xi = 645, 828 36,406 Pttmax = Ptt11=Ptt17 = 6 82, 234KN; Pttmin =Ptt6 = Ptt 12 = 609, 422 KN; Ptttb = Ptt3 = Ptt20 = 645, 828 KN...
 • 14
 • 555
 • 11

bài giảng anh 9

bài giảng anh 9
... you want to get good grades, you must study hard (must) b) Hoa: I’d like to be a doctor Aunt Thanh: You have to go to university if you want to study medicine (have to) CLOSE c) Ba: d) e) f) ... Western culture Beautiful scenery Approximately Meaning Ký túc xá Trong khuôn viên trường đại học Danh tiếng Văn hóa phương tây Phong cảnh đẹp Xấp xỉ CLOSE ...
 • 36
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng thiết kế máybài tập thiết kế chiếu sángthiết kế quy trinh gia công chi tiết khối ăn khớpbài giảng tiết 12 các nước tây âubài giảng vi sinh vậtbài giảng luật quốc tếbài giảng luật dân sựbài giảng cơ học chất lưubài giảng tiến hóabài giảng đàn nhớtbài giảng phát triển bền vữngbài giảng về đấtbài giảng xết nghiệm nước thảithiết kế mạch đồng hồ bấm giâyphần 2 thiết kế cơ sở mạng lướiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học