luận án CHẤT ĐỒNG QUÊ TRONG THƠ lục bát VIỆT NAM HIỆN đại (qua thơ lục bát nguyễn duy và đồng đức bốn)

Chất đồng quê trong thơ lục bát việt nam hiện đại (qua thơ lục bát nguyễn duy đồng đức bốn) luận văn ths văn học 60 22 32 pdf

Chất đồng quê trong thơ lục bát việt nam hiện đại (qua thơ lục bát nguyễn duy và đồng đức bốn)  luận văn ths văn học 60 22 32 pdf
... cục vị trí thơ lục bát Đồng Đức Bốn dòng chảy thơ lục bát đồng quê Việt Nam Nghiên cứu chất đồng quê thơ lục bát đại nói chung, chất đồng quê thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn nói riêng việc ... bát đồng quê thơ ca dân tộc Chương hai: Cảnh quê tình quê thơ lục bát Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn 14 Chương ba: Tính dân gian, đại thơ lục bát đồng quê Nguyễn Duy Đồng Đức Bốn Chương CHẤT ĐỒNG QUÊ VÀ ... Chương hai CHẤT ĐỒNG QUÊ CẢNH QUÊ TRONG THƠ LỤC BÁT NGUYỄN DUY VÀ ĐỒNG ĐỨC BỐN Cảnh quê đượm hồn quê thơ ca Việt Nam Làng quê vào thơ văn từ bao đời làm nên giá trị đặc sắc Trong thơ ca ta, đâu...
 • 156
 • 271
 • 2

Hình thức chơi mà học, học mà chơi trong thơ thiếu nhi việt nam hiện đại (qua cái nhìn đối sánh với bộ phận đồng dao gắn với trò chơi)

Hình thức chơi mà học, học mà chơi trong thơ thiếu nhi việt nam hiện đại (qua cái nhìn đối sánh với bộ phận đồng dao gắn với trò chơi)
... gỡ với hình thức chơi học, học chơi đồng dao, thơ thiếu nhi đại có xu hướng tự làm từ hình thức tưởng quen thuộc Cấu trúc thơ biến đổi linh hoạt theo nội dung cảm xúc tư tưởng người đại Trong ... đến với say mê tìm hiểu lí thực tưởng trái ngược KẾT LUẬN Qua phân tích sơ trên, nhận thấy: Thơ thiếu nhi đại học tập làm hình thức chơi học, học chơi vốn xuất nhi u phận đồng dao gắn với ... nên sức sống thơ thiếu nhi đại Về đặc điểm này, nhà thơ Hoài Khánh cho rằng: Thơ mang hình thức giống đồng dao tốt” Kiểu kết cấu lặp, kết cấu vòng tròn, đối đáp… cấu trúc câu thơ ngắn có hai,...
 • 7
 • 282
 • 2

Nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh thái nguyên hiện nay

Nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh thái nguyên hiện nay
... nhân lực chất lượng cao Ba , vè ph â m chât đạo đức cua níin nhân lực chât luợnu cao Khi đ n h uiá chât lượng cua níĩn nhân lực, nguon nhân lực chất lircn Ü cao bao hàm đạo đức, nhân cách, thái độ ... trí lực Hui là, tiêu chí vê nãntỉ lực thê chât cua nun nhân lực chất lượnu cao Một troim nhữnu yếu to khơng thê thiếu đơi với nguồn nhân lực chất lyong cao lire thè chát Năng lực thê chât cua nguồn ... phận co nguồn nhân lực chất lưọìig cao nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố ỏ' tĩnh Thái Ngun 2.1.1 v è cơng nhân Tro nu q trình mạn h cơnu nuhiệp hố đại hố cua tinh Thái Nuuvèn lỉiai câp cơnụ nhân cỏ...
 • 129
 • 69
 • 0

Nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh thái nguyên hiện nay

Nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh thái nguyên hiện nay
... nhân lực chất lượng cao Ba là, vẻ phâm chât đạo đức cua nuIIơn nhân lực chât lượnu cao Khi đánh giá chât lượng cua nguồn nhân lực, thi nguồn nhân lực chất hrcn Ü cao bao hàm đạo đức, nhân cách, ... dụng có hiệu qua nụn nhân lực chât lưựng cao nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố tinh Thái Níiun n a y 107 3.2.4 Những giai pháp tạo động lực cho nguồn nhân lực chất lượng cao troni» imhiệp cỏnu ... ứ iụ n g cơng nghệ cao, đại, đật nhiệm vụ cho cơng tác đào tạo nguồn n hai lực chất lượng cao phai đáp ứng u câu vè sơ lượng, chất lượng Đào tạo n.m ơn nhân lực chát lượng cao khía cạnh mang...
 • 129
 • 90
 • 0

Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn việt nam hiện đại qua truyện ngắn đỗ chu nguyễn huy thiệp

Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn việt nam hiện đại qua truyện ngắn đỗ chu và nguyễn huy thiệp
... 1: Truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp dòng chảy lịch sử văn học - Chương 2: Một số đặc điểm vận động nội dung truyện ngắn Việt Nam đại qua truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp - Chương 3: Một số ... Chương 3: Một số đặc điểm vận động nghệ thuật truyện ngắn Việt Nam đại qua truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp Chương TRUYỆN NGẮN ĐỖ CHU VÀ NGUYỄN HUY THIỆP TRONG DÒNG CHẢY LỊCH SỬ VÀ VĂN HỌC Chúng ... học trước Chương MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VẬN ĐỘNG VỀ NGHỆ THUẬT CỦA TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI QUA TRUYỆN NGẮN ĐỖ CHU VÀ NGUYỄN HUY THIỆP 3.1 Sự vận động nghệ thuật xây dựng cốt truyện kết cấu 3.1.1...
 • 25
 • 661
 • 1

Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp

Một số đặc điểm trong sự vận động của truyện ngắn Việt Nam hiện đại qua truyện ngắn Đỗ Chu và Nguyễn Huy Thiệp
... 1: Truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp dòng chảy lịch sử văn học - Chương 2: Một số đặc điểm vận động nội dung truyện ngắn Việt Nam đại qua truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp - Chương 3: Một số ... Một số đặc điểm vận động nghệ thuật truyện ngắn Việt Nam đại qua truyện ngắn Đỗ Chu Nguyễn Huy Thiệp 11 NỘI DUNG Chương TRUYỆN NGẮN ĐỖ CHU VÀ NGUYỄN HUY THIỆP TRONG DÒNG CHẢY LỊCH SỬ VÀ VĂN HỌC ... hồn) .60 Chương 3: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VẬN ĐỘNG VỀ NGHỆ THUẬT CỦA TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI QUA TRUYỆN NGẮN ĐỖ CHU VÀ NGUYỄN HUY THIỆP 3.1 Sự vận động nghệ thuật xây dựng cốt truyện kết cấu ...
 • 118
 • 543
 • 0

Luận án tiến sĩ tranh kỹ thuật số ở việt nam hiện nay

Luận án tiến sĩ tranh kỹ thuật số ở việt nam hiện nay
... TRANH KỸ THUẬT SỐ VIỆT NAM 2.1 Đặc điểm tranh kỹ thuật số Việt Nam 2.2 Khuynh hướng sáng tác tranh kỹ thuật số Việt Nam 2.3 Đặc trưng tạo hình tranh kỹ thuật số Việt Nam ... Chương 3: LUẬN BÀN VỀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠI TRANH KỸ THUẬT SỐ VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Một số vấn đề tranh kỹ thuật số Việt Nam 3.2 Phương thức biểu đạt tranh kỹ thuật số Việt Nam Tiểu ... VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM Nguyễn Đức Sơn TRANH KỸ THUẬT SỐ VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành Lý luận Lịch sử Mỹ thuật số: 62 21 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT Người hướng...
 • 218
 • 105
 • 0

Thể tài chân dung văn học trong văn họa việt nam hiện đại (qua kí ức người thân)

Thể tài chân dung văn học trong văn họa việt nam hiện đại (qua kí ức người thân)
... triển thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đại Chương 2: Thể tài chân dung văn học văn học Việt Nam đại (qua ức người thân) phương diện nội dung Chương 3: Thể tài chân dung văn học văn học ... dung văn học 1.2.2 Những thành tựu thể tài chân dung văn học 10 1.3 Thể tài chân dung văn học Nhà văn qua hồi ức người thân 13 Chương THỂ TÀI CHÂN DUNG VĂN HỌC TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (QUA ... học Việt Nam đại (qua ức người thân) phương diện hình thức Chương NHÌN CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỂ TÀI CHÂN DUNG VĂN HỌC TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1.1 Giới thuyết khái niệm thể tài chân...
 • 63
 • 516
 • 3

HÌnh ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại qua thơ ca nữ đương đại potx

HÌnh ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại qua thơ ca nữ đương đại potx
... tren tai ca cac mat til' trf tue den hinh hai Hg la hien than cho mgt vd dep hai hda giQa ngudi ca nhan va ngudi xa hdi Hg y thuc rai cao vd bin than: Ta la ai? Cat bui kin chan nguai Quan ao ... lao tin tha Tii Xuang "Quanh nam budn ban d mom sdng/Nudi dii nam vdi mdt chdng/Lan ldi than cd quang ving/Eo seo mat nudc budi dd ddng" mdt lin nu'a dugc tiep ndi tha ca duang dai Ngudi phu ... kie'n qua than phan cila ngudi phu nu' tho Hd Xuan Huang hay qua cudc ddi chim ndi day sdng gid ciia nang Kidu sang tie ciia Nguyen Du van hgc Viet Nam thdi ky chdng Phip va chdng My, qua hinh...
 • 11
 • 1,998
 • 4

lý luận, phê bình văn học dân tộc thiểu số việt nam hiện đại

lý luận, phê bình văn học dân tộc thiểu số việt nam hiện đại
... “Tuyển tập văn học dân tộc thiểu số (1995) Nông Quốc Chấn ; Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam đại (1995), “Về mảng văn học dân tộc (1999) Lâm Tiến; “Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam đại (1988) ... luận, phê bình văn học dân tộc thiểu số Việt Nam 47 2.2.1.Nghiên cứu, luận, phê bình văn học khẳng định thành tựu văn học dân tộc thiểu số Việt Nam 47 2.2.2 Nghiên cứu, luận, ... cứu, luận, phê bình dân tộc thiểu số sâu vào luận bàn vấn đề nóng hổi đặt văn học dân tộc thiểu số là: vấn đề tiếng nói chữ viết văn học dân tộc thiểu số; vấn đề truyền thống đại văn học dân tộc...
 • 127
 • 561
 • 8

kết cấu thế giới hình tượng trong truyện cực ngắn việt nam hiện đại

kết cấu thế giới hình tượng trong truyện cực ngắn việt nam hiện đại
... III Kết cấu văn ngôn từ truyện cực ngắn Việt Nam đại 12 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I KẾT CẤU TÁC PHẨM VĂN HỌC VÀ KẾT CẤU TRONG TRUYỆN CỰC NGẮN 1.1 Kết cấu tác phẩm văn học 1.1.1 Khái niệm kết cấu Kết cấu ... luận văn này, dùng khái niệm kết cấu để khảo sát đặc trưng kết cấu truyện cực ngắn Việt Nam đại hai bình diện kết cấu giới hình tượng kết cấu văn ngôn từ truyện cực ngắn, yếu tố quan trọng tạo ... viết truyện cực ngắn tạp chí Thế giới tổ chức năm 1993-1994, du hành tên gọi: truyện ngắn , truyện cực ngắn , “ truyện ngắn ngắn”, truyện ngắn ngắn”, truyện thật ngắn , truyện ngắn mini”…Tại...
 • 93
 • 494
 • 8

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi Việt Nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu - Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh)

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi Việt Nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu - Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh)
... T NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ANH VŨ HIỆN THỰC CHIẾN TRANH TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI QUA BA TÁC PHẨM TIÊU BIỂU DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH (NGUYỄN MINH CHÂU), ĐẤT TRẮNG (NGUYỄN TRỌNG OÁNH), ... chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại qua ba tác phẩm tiêu biểu: Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) cho luận án Tiến sĩ với mục ... hiểu thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại qua ba tác phẩm Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh), sử dụng nhiều phương pháp cách...
 • 169
 • 292
 • 2

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi Việt Nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu: Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh)

Hiện thực chiến tranh trong văn xuôi Việt Nam hiện đại qua ba tác phẩm tiêu biểu: Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Đất trắng (Nguyễn Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh)
... chọn đề tài Hiện thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại qua ba tác phẩm tiêu biểu: Dấu chân người lính (Nguy n Minh Châu), Đất trắng (Nguy n Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) cho luận ... thuyết Việt Nam kỷ XX Phƣơng pháp nghiên cứu Để tìm hiểu thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại qua ba tác phẩm Dấu chân người lính (Nguy n Minh Châu), Đất trắng (Nguy n Trọng Oánh), Nỗi buồn chiến ... tới nhìn tổng quan vấn đề thực chiến tranh văn xuôi Việt Nam đại Tuy nhiên, lựa chọn nghiên cứu trƣờng hợp ba tác phẩm Dấu chân người lính, Đất trắng Nỗi buồn chiến tranh để qua tác phẩm mà ch ng...
 • 27
 • 239
 • 0

Luận án tiến sĩ ngữ văn: Thể loại truyện đồng thoại trong văn học việt nam hiện đại docx

Luận án tiến sĩ ngữ văn: Thể loại truyện đồng thoại trong văn học việt nam hiện đại docx
... dung nghệ thuật truyện đồng thoại, không nói đến quan niệm văn học Việt Nam thể loại 1.1.1 Thuật ngữ truyện đồng thoại văn học Việt Nam Thuật ngữ truyện đồng thoại văn học Việt Nam vốn có nguồn ... thể đồng thoại nghỉ nhân thể với văn học Việt Nam, thể loại gồm truyện đồng thoại nghỉ nhân thể - tức truyện loài vật nhân cách hóa Hệ là, văn học Việt Nam xem đồng thoại cổ tích hai thể loại đại ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN _ LÊ NHẬT KÝ THỂ LOẠI TRUYỆN ĐỒNG THOẠI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Chuyên ngành: Văn học Việt...
 • 152
 • 535
 • 1

tóm tắt luận án những thay đổi về kỹ thuật, chất liệu trong nghệ thuật sơn mài việt nam hiện đại

tóm tắt luận án những thay đổi về kỹ thuật, chất liệu trong nghệ thuật sơn mài việt nam hiện đại
... tài Những thay đổi kỹ thuật, chất liệu nghệ thuật sơn mài Việt Nam đại làm đề tài luận án Mục tiêu đề tài 2.1 Luận án sâu vào nghiên cứu biến đổi kỹ thuật chất liệu nghệ thuật sơn mài Việt Nam ... II Những thay đổi kỹ thuật, chất liệu từ nghề sơn cổ truyền thành sơn mài hội họa Chơng III Những thay đổi kỹ thuật, chất liệu nghệ thuật sơn mài từ sau đổi CHNG I Sự phát triển định hình chất ... đáo Việt Nam - Sơn mài mỹ nghệ/ tranh sơn mài mỹ nghệ loại tranh thực định hình sau đời tranh sơn mài hội họa, chất liệu nh kỹ thuật kế thừa kỹ thuật chất liệu sơn mài hội họa Tuy nhiên, sơn mài...
 • 34
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp việt nam hiện naytội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự việt nam một số vấn đề lý luận và thực tiễnvấn đề chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp việt nam hiện nayso sánh bút pháp trào phúng trong thơ văn của nguyễn khuyến và tú xươngcác tội xâm phạm an ninh quốc gia trong luật hình sự việt namthể loại truyện đồng thoại trong văn học việt nam hiện đạiluận văn dạy học truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình ngữ văn lớp 11 theo đặc trưng loại thểtội cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự việt namluan van toi giet nguoi trong luat hinh su viet namviệc trả công cho người lao động trong doanh nghiệp ở việt nam hiện nay cần được tổ chức thực hiện như thế nàophương thức thể hiện quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ nôm của nguyễn khuyến và tú xươngli thực trạng ứng dụng e marketing vào hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp việt nam hiện naytình hình thực hiện và dự án thực tiễn vietgap trong nông nghiệp ở việt namnhững rào cản trong việc thực hiện dự án đầu tư theo cơ chế cdm ở việt nam hiện naymột số vấn đề chung về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự việt namĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảm