Bài giảng truyền dẫn số

BÀI GIẢNG TRUYỀN DẪN SỐ Chương 1

BÀI GIẢNG TRUYỀN DẪN SỐ Chương 1
... (17 91- 1872, American) phỏt trin h thng in bỏo Nm 18 75: Emile Baudot (18 45 -19 03, French): a h thng mó mi, mó Baudot, s dng cỏc t mó cú chiu di bng mó húa cỏc ký t Nm 18 97: Marconi (18 74 -19 37, ... Computer networks (LANs, WANs, WLANs) 12 CSE 5 010 35 Data Communication 12 H thng PSTN 13 CSE 5 010 35 Data Communication 13 ISDN 14 CSE 5 010 35 Data Communication 14 ADSL Internet PSTN Home network ... Nm 19 94: h thng CDMA IS-95 c on Qualcom (M) trin khai 65 /14 /15 Data Communication CSE 5 010 35 6 CSE 5 010 35 Data Communication 1. 2 Mt s khỏi nim c bn CSE 5 010 35 Data Communication CSE 5 010 35...
 • 39
 • 151
 • 1

BÀI GIẢNG TRUYỀN DẪN SỐ Chương 2

BÀI GIẢNG TRUYỀN DẪN SỐ Chương 2
... [0.34log20.34 + 0 .23 log20 .23 + … + 0.01log20.01] i =1 = 2. 38 • Chiều dài trung bình từ mã: • Hiệu suất: R = ∑ ni pi = (0.34x2) + (0 .23 x2) + … + (0.01x5) = 2. 45 i =1 η= 05/14/15 H (U ) 2. 38 = = 0.97 2. 45 ... mã: R = ∑ ni pi i =1 • η= 05/14/15 = (0.34x2) + (0 .23 x2) + … + (0.01x5) = 2. 45 Hiệu suất: H (U ) 2. 38 R = 2. 45 = 0.97 26 26 Chương MÃ HÓA NGUỒN 2. 3 .2 Phương pháp mã hóa với từ mã có chiều dài ... Tùy vào số hàm logarit (cơ số 2: đơn vị bit, số e: đơn vị nat, số 10: Hartley) • Tính chất: i/ ii/ 05/14/15 I ( xi ) ≥ 0, ≤ pi ≤ I ( xi ) > I ( x j ), pi < p j 3 Chương MÃ HÓA NGUỒN 2. 2 Đo lượng...
 • 114
 • 327
 • 3

BÀI GIẢNG TRUYỀN DẪN SỐ Chương 3

BÀI GIẢNG TRUYỀN DẪN SỐ Chương 3
... A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 errors – Let us use a block interleaver 3X3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Interleaver A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 Deinterleaver A1 A2 A3 B1 B2 B3 ... lỗi: P (3, 3) = 3  Với hệ thống FEC: giả sử dùng luật đa số để sửa lỗi (VD: 0010; 1011) • Khi thu từ mã khác 111 hay 000  phát lỗi xảy  sửa lỗi • Xác suất giải mã sai: P(2 ,3) + P (3, 3) = 3 2 ... Europe CRC -32 = X32 + X26 + X 23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X8 + X7 + X5 + X4 + X2 + X +   32 -bit FCS Point-point synchronous transmission, DoD apps CSE 501 035 – Data Communication 34 3. 3 Mã...
 • 120
 • 317
 • 2

Bài giảng truyền dẫn số liệu mạng chương 4 giới thiệu mạng công nghiệp (đh bách khoa TP HCM)

Bài giảng truyền dẫn số liệu mạng  chương 4 giới thiệu mạng công nghiệp (đh bách khoa TP HCM)
... polarity Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 4- 18 Mạng CAN „ CAN (Controller Area Network) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 4- 19 Mạng CAN Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 4- 20 Mạng CAN Khoa Điện ... thống điều khiển Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 4- 22 Mạng CAN „ Mô hình tham chiếu CAN Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 4- 23 Mạng CAN Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 4- 24 Mạng CAN „ Kết nối ... nối dạng Bus CAN Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 4- 25 Mạng CAN Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 4- 26 Mạng CAN „ Cấu trúc khung CAN Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 4- 27 Mạng CAN „ Dùng mã...
 • 30
 • 276
 • 0

Bài giảng truyền dẫn số liệu mạng chương 2 kỹ thuật truyền số liệu (đh bách khoa TP HCM)

Bài giảng truyền dẫn số liệu mạng  chương 2 kỹ thuật truyền số liệu (đh bách khoa TP HCM)
... 4B3T, 2B1Q Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 2- 28 Đồng bit Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 2- 29 Đồng bit Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 2- 30 Đồng bit „ „ „ Thông thường clock thu có tần số ... Thời gian truyền khung: ƒ T = (9 x 11)/ 120 0 = 82. 5 ms Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 2- 23 Truyền đồng (Synchronous transmission) „ Đặc điểm : „ Truyền bất đồng có nhược điểm truyền liệu tốc ... thời điểm tuyến liệu (telephone) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 2- 10 Các kiểu truyền „ Để truyền bit liệu từ nơi phát đến nơi thu đường truyền vật lý ta truyền theo hình thức: „ Truyền nối tiếp...
 • 86
 • 383
 • 0

Bài giảng truyền dẫn số liệu mạng chương 3 các nghi thức lớp liên kết dữ liệu (đh bách khoa TP HCM)

Bài giảng truyền dẫn số liệu mạng  chương 3 các nghi thức lớp liên kết dữ liệu (đh bách khoa TP HCM)
... Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM L_Data indication L_Disconnec t indication 3- 38 Nghi thức Lớp liên kết liệu ( DATA LINK PROTOCOL) „ Chức lớp liên kết liệu: „ Lớp điều khiển liên kết liệu ... Nghi thức Lớp liên kết liệu Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 3- 43 Nghi thức Lớp liên kết liệu „ „ Đònh hướng ký tự :Dùng ký tự điều khiển để thực các chức điều khiển việc truyền liệu (error ... lớp MAC: 32 bit CRC „ Các điểm truy xuất nguồn đích (DSAP, SSAP) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 3- 80 Thảo luận Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 3- 81 Chương 3 _Bài tập : Các Nghi Thức Lớp Liên...
 • 46
 • 260
 • 0

Bài giảng truyền dẫn số liệu mạng chương 3 các nghi thức lớp liên kết dữ liệu (đh bách khoa TP HCM) (tt)

Bài giảng truyền dẫn số liệu mạng  chương 3 các nghi thức lớp liên kết dữ liệu (đh bách khoa TP HCM) (tt)
... Confirm Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 3- 38 Nghi thức Lớp liên kết liệu ( DATA LINK PROTOCOL) n Chức lớp liên kết liệu: n Lớp điều khiển liên kết liệu (data link control layer) liên quan ... Nghi thức Lớp liên kết liệu Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 3- 43 Nghi thức Lớp liên kết liệu n n Đònh hướng ký tự :Dùng ký tự điều khiển để thực các chức điều khiển việc truyền liệu (error ... connectionless (kết nối không đònh hướng ) connection-oriented (kết nối có đònh hướng) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP. HCM 3- 39 Nghi thức Lớp liên kết liệu n Các kiểu liên kết : n Điểm – điểm: Sử dụng kết...
 • 91
 • 214
 • 0

Bài giảng truyền dẫn vô tuyến số _TS.Nguyễn Phạm Anh Dũng

Bài giảng truyền dẫn vô tuyến số _TS.Nguyễn Phạm Anh Dũng
... Điều chế số ả Khi phát luồng số kênh tuyến, cần phải điều chế luồng số sóng mang (th-ờng hàm sin) có độ rộng băng tần hữu hạn dành cho kênh Luồng số tín hiệu đầu máy tính hay luồng số PCM đ-ợc ... hay hình ảnh số hóa Trong tr-ờng hợp trình điều chế số bao gồm việc khóa chuyển biên độ, tần số hay pha sóng mang theo luồng số vào Vì tồn ba ph-ơng pháp điều chế để truyền dẫn số: điều chế khóa ... thông số sau thay đổi: biên độ, tần số pha:ả ả S(t) = A cos( ct + ) ả đó:ả c = fc tần số góc sóng mang, fc tần số sóng mang (t) pha ả Nếu sử dụng tín hiệu thông tin để thay đổi biên độ A, tần số...
 • 266
 • 1,012
 • 10

Silde bài giảng truyền dẫn vô tuyến số (Phổ tín hiệu)_ThS.Nguyễn Viết Đảm _HVCNBCVT

Silde bài giảng truyền dẫn vô tuyến số (Phổ tín hiệu)_ThS.Nguyễn Viết Đảm _HVCNBCVT
... tích phổ • Xem xét nhanh đầy đủ tín hiệu miên tần số, quan sát phổ • Biết phổ tín hiệu, đặc tính tần số kênh => tín hiệu thu • Bổ sung vào kỹ thuật phân tích tín hiệu miền thời gian • Các loại ... - lý tưởng cần số số hạng Thực tế, chuỗi bị cắt bớt phần lại nhỏ dung sai tính toán (⇒ lỗi) 10 Các công cụ phân tích phổ (3) Chuỗi Fourier phổ tín hiệu tuần hoàn Đặc điểm phổ tín hiệu tuần ... Phổ tín hiệu • Tín hiệu đại lượng biến đổi theo thời gian • Biểu diễn tín hiệu miền tần số gọi biểu diễn phổ tín hiệu • Các công cụ phân tích phổ chuỗi...
 • 18
 • 705
 • 0

Slide bài giảng truyền dẫn vô tuyến số Full_THS.Nguyễn Viết Đảm _HVCNBCVT

Slide bài giảng truyền dẫn vô tuyến số Full_THS.Nguyễn Viết Đảm _HVCNBCVT
... nguyờn vụ tuyn, s dng hiu qu ti nguyờn, cỏc khỏi nim c bn Nếu coi băng tần truyền dẫn chiếm 5% tần số sóng mang trung tâm TD tuyến f = 10GHz Băng tần cho phép 10GHz ì 0, 05 = 0, 5GHz TD Quang ... đường truyền độ dài Tx A R x góc tới khác Thnh phn LOS T x Rx Tần số Doppler khác Tx A R x Các đường truyền độ dài Trễ Tx B R x góc tới bằg C Hng chuyn ng Tần số Doppler ... nguồn Mật mã Mã hoá kênh Ghép kênh Điều chế Trải phổ Đa thâm nhập Đầu vào số Luồng bit Đồng K ê n h Dạng sóng số Đầu số Nhận tin Lập khuôn Tuỳ chọn Bắt buộc www.ptit.edu.vn Giải mã nguồn Giải...
 • 427
 • 2,501
 • 13

địa lí 10 bài giảng về dân số và sự gia tăng dân số

địa lí 10 bài giảng về dân số và sự gia tăng dân số
... HAI: ĐỊA LÝ KINH TẾ XÃ HỘI CHƯƠNG V : ĐỊA LÍ DÂN CƯ BÀI 22 : DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ BÀI 22 : DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ DÂN SỐ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ ... DÂN SỐ-SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ DÂN SỐ TÌNH HÌNH DÂN SỐ THẾ GIỚI GIA TĂNG DÂN SỐ Dân số đông Tăng nhanh Gia tăng học CHÍNH SÁCH DÂN SỐ HỢP LÝ Gia tăng tự nhiên Động lực gia tăng dân số Nguyên nhân ... gia Gia tăng tự nhiên động lực phát triển dân số Gia tăng dân số Gia tăng dân số Gia tăng dân số quốc gia tổng số tỉ suất tăng dân số tự nhiên tỉ suất tăng học (tính %) + Trẻ em sơ sinh Làm thủ...
 • 47
 • 2,583
 • 0

Bai giang KT truyen dan so 2

Bai giang KT truyen dan so 2
... 20 02: Chun IEEE 8 02. 11g cho wireless LAN vi tc truyn ti 54Mbps, bng thụng 20 Mhz trờn bng tn 2. 4 Mhz 20 04: Chun IEEE 8 02. 16 -20 04 cho wireless MAN (WiMAX) 20 04: Chun ETSI cho h thng DVB-H 20 04: ... DVB-T, 1999 -20 02: Chun IEEE 8 02. 11a/g cho WAN(WI-Fi) 5 /2. 4MHz, 54Mbps Giai on III : Nõng cao cht lng, m rng cỏc ng dng bng rng v UWB 20 04 : Chun IEEE 8 02. 16 cho W-MAN (Wi-MAX ), IEEE 8 02. 11.n cho ... 8 02. 11n cho mng wireless LAN th h mi vi tc truyn t 20 0540Mbps trờn bng tn 2, v 5Mh nh s kt hp ca OFDM v cụng ngh MIMO 20 04: Chun IEEE 8 02. 15.3a cho h thng UWB- wireless PAN s dng MB-OFDM 20 05:...
 • 63
 • 270
 • 0

Bài giảng: Truyền số liệu chương 1

Bài giảng: Truyền số liệu chương 1
... số dùng kỹ thuật truyền số liệu Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang Bài giảng: Truyền số liệu Chương 1: Mở đầu • Chương 5: Mã hóa điều chế; trình bày ý niệm kỹ thuật chuyển đổi dùng truyền số liệu ... nghiên cứu mạng truyền thông công nghiệp Tài liệu gồm 19 chương: Chương 1: Mở đầu, nhằm trình bày số ý niệm kỹ thuật truyền số liệu, trình với xu hướng phát triển tương lai • Chương 2: Các ý ... hiệu số- số, chuyển đổi tín hiệu tương tự -số, chuyển đối tín hiệu số- tương tự chuyểu đổi tín hiệu tương tự-tương tự • Chương 6: Truyền dẫn liệu số: Giao diện modem; trình bày chế độ truyền số liệu...
 • 4
 • 457
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng truyền dẫn vô tuyến sốbài giảng truyền dẫn vô tuyếnbai tap truyen dan sobài giảng môn dân số họcbài giảng về dân số và phát triểnbài giảng về dân sốbai giang mon dan so va phat trienbài giảng truyện dân giangiáo dục môi trường bài giảng về dân sốbài giảng kỹ thuật truyền dẫn sốbài giảng truyền số liệubài giảng đường dẫn truyền thần kinhbài giảng truyền thông bằng sóng điện từbài giảng tiếng đàn anh gia lai ca trên sông đàbài tập truyền dẫn vô tuyến sốThông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh6620cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 201771ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 20147451c Noiqui hocduong uttHỏi đáp 37 dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay khôngCổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Sinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạngHỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gìCổ đông và nhà đầu tư 6f924TV T1Cổ đông và nhà đầu tưCổ đông và nhà đầu tư c5bf4TV T6Hỏi đáp 32 nên rước lễ bằng tay hay bằng miệngHỏi đáp 33 tại sao các tín hữu không tự đến lấy bánh thánh[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) SINHCổ đông và nhà đầu tư 003a0TV T5Cổ đông và nhà đầu tư 6d8f1TV T3Hỏi đáp 29 tại sao phải dùng bánh không men trong thánh lễHỏi đáp 31 tại sao chúng ta ít khi được rước cả mình thánh và máu thánh chúaDe thi thu THPT Quoc gia Nam 2014 2015 Vat Ly De so 2Hỏi đáp 26 chúc bình an một hành vi xã giao mà thôi