ôn tập TIẾNG ANH MÔI TRƯỜNG

de on tap tieng anh hkII moi nhat day

de on tap tieng anh hkII moi nhat day
... countless b service c transmit d answer a invention b agreement c arrangement d demonstrate a exhibition b introduction c emigration d stationery a orphanage b delivery c experiment d directory a beneath ... Union 40 The Youth Union wasn’t found by the beloved President Ho Chi Minh I Choose and circle the best answer(2ms) I am living on the first floor Peter is living on the second one ... downstairs B upstairs C outside D inside You must .the sockets sothat children won’t be killed A put B include C cover D reach Your English pronunciation is not good, so you should...
 • 11
 • 292
 • 0

Ôn tập tiếng anh 6 học kì 2 năm 2015 chương trình mới

Ôn tập tiếng anh 6 học kì 2 năm 2015 chương trình mới
... clauses Nouns with and without articles Vocabulary: Oxford English 2BUnits & ...
 • 2
 • 1,771
 • 5

Đề cương ôn tập khoa học môi trường

Đề cương ôn tập khoa học môi trường
... loài làm tăng tính đa dạng sinh học loài làm giảm tính đa dạng sinh học Sự phân bố loài: Ở môi trường thích hợp cho nhiều loài sinh vật sinh sống có đa dang sinh học cao Nh ững khu rừng nhi ệt ... (biotic) Các thành phần vô sinh: Bao gồm tất nhân tố môi trường như: ánh sáng, lượng mưa, nhiệt độ, dộ ẩm, chất khoáng, đất Các nhân tố môi trường cung cấp nguồn lượng vật chất cần thiết mà chúng ... nhiên, loài xem cấp phân loại b ản (taxon), thuật ngữ đa dạng sinh học sử dụng rộng rãi đa dạng loài Theo công ước đa dạng sinh học: Đa dạng loài phong phú số lượng loài, số lượng phân loài trái...
 • 8
 • 1,190
 • 11

câu hỏi ôn tâp kinh tế môi trường.pdf

câu hỏi ôn tâp kinh tế môi trường.pdf
... Tuy nhiên, người ta nghó thông tin dạng nhằm để kiểm tra câu trả lời có trung thực hay không trả lời không Một cách gián tiếp hỏi thu nhập họ (cách gián tiếp cho thông tin tình trạng sở hữu xe) ... tâm nhiều đến vấn đề môi trường Câu hỏi Xây dựng đập nước để cung cấp điện gây thiệt hại cho hai dòng suối: sử dụng cho hoạt động câu cá giải trí không hỗ trợ cho hoạt động câu cá phần vùng đất ... tình trạng sở hữu xe) Chúng ta có lẽ muốn biết thông tin liệu họ có nghó vấn đề môi trường nghiêm trọng hay không Một số người tham gia giao thông không sử dụng cầu phải tìm cách nhận đối tượng Nhiều...
 • 56
 • 2,176
 • 8

on tap tieng anh (rất Hay)

on tap tieng anh (rất Hay)
... in + place The most of + Person Hơn Nhất không No other as as Ex: My lesson is longer than mine My lesson isn’t longer than this lesson/ this one Ex: No other man is as rich as ... water/ iol V số Trừu tượng Danh từ không đếm hình thức số ít, số nhiều Đại từ bất đònh: Everyone/ everything None/ nothing V số Nobody/ anybody Tính từ đònh/ bất đònh: One of Some of Two of Most ... khoảng cách/ tiền tệ V số Ex: Five year is too long for me Ten miles is too far for me One thousand dollars is spent every mounth V/-CONJUNCTION (liên từ) A/- Liên từ tập hợp Đơn and/ but/...
 • 9
 • 1,105
 • 107

CÂU HỎI ÔN TẬP TIẾNG ANH

CÂU HỎI ÔN TẬP TIẾNG ANH
... wait for minutes Ha said to Nhung Hiwatari Jun 77 Collection Hanh, take the man to the cells Ha said to Tung 78 Dont forget to...
 • 31
 • 715
 • 7

ON TAP TIENG ANH

ON TAP TIENG ANH
... / (-) S + Won t/ Shan t have V + . Eg: They wonIt have finished the work by then We won/t have done the homework by Monday (?) ( Wh) + Will/ Shall + S + have V+ ? Eg: Will he have gone when I ... Hai hay nhiều hành động song song thời điểm khứ, dùng với mệnh đề trạng ngữ thời gian với liên từ: while, at the time ( that ), as Eg: Eg: Linda and Ann were playing on the swings when it started ... là: I, We, They, You, danh từ, đại từ số nhiều Eg: Ten men have come Some haven/t been here before - Dùng has chủ ngữ là: She, He, It, danh từ, đại từ số Eg: Hoa has won three gold medals Quy...
 • 12
 • 266
 • 6

Ôn tập Tiếng Anh 12 Chuẩn

Ôn tập Tiếng Anh 12 Chuẩn
... will D would have been 11 The manager told me ………………… harder A work B working C to work D worked 12 They are trying to persuade the rich to… their money to the charities A provide B invest C finance ... day if they spend more than $100 on flowers My employees don’t particularly like working for a 12- year-old, but I pay their wages so they can’t complain!” With his high income, James could afford ... working with him because …………… A he pays their wages B he is too young C they can’t complain D he is 12 years older 35 Which of the following is NOT true about James? A He spends a lot of money on...
 • 11
 • 837
 • 34

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 HỌC KỲ I(08-09)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 HỌC KỲ I(08-09)
... film 4- wish Động từ mệnh đề chia simple past Động từ to be phải chia làm were tất Subject + wish + Subject* + verb in simple past năm hoc 2008-20 09 đề cơng ôn tập học kỳ I Ví dụ: I wish I had ... before/ the privious +thời gian - Nếu nói thuật lại xảy ngày không cần phải đổi thời gian năm hoc 2008-20 09 đề cơng ôn tập học kỳ I Ví dụ: At breakfast this morning he said I will be very busy ... him a prescription năm hoc 2008-20 09 đề cơng ôn tập học kỳ I 38 They said they were going to the drugstore 39 He said that the doctor had given...
 • 14
 • 2,308
 • 33

đề cương ôn tập tiếng anh 10

đề cương ôn tập tiếng anh 10
... because always tells lies  If We don’t see our grandma very often as she lives so far away  If 10 He can’t apply gor a job as he is old  If 11 She doesn’t have a map, so she gets lost  If 12 ... unlocked  20 What will happen if my parachute (not open)?  21 If he (wash) my car I’ll give him 10$  22 If she (need) a radio she can borrow mine  23 If you (not go) away I’ll send for the police ... didn’t invite Tom  The guest ate all the sandwiches and drank all the beer They left nothing  10 Has someone posted my parcel?  11 Why did one inform me of the change of plan?  12 Tom Smith...
 • 8
 • 2,978
 • 97

Ôn tập Tiếng Anh 6

Ôn tập Tiếng Anh 6
... city/going/tomorrow/family/is/my/to/visit 16 fish/like/doesn’t/he/it/because/is/his/ favorite/food/not 17 Hue / Mr Nam / tonight / arriving / in / is DÙNG TỪ GỢI Ý Ở ĐẦU CÂU ĐỂ VIẾT LẠI NHỮNG CÂU SAU SAO NGHĨA KHÔNG THAY ĐỔI ... swimming d go to swimming 35 are you going to stay in Hue ? a How b How long c How much d How old 36 I’m thirsty so I’d like a to have a cup of tea b to eat a cake c to sit down d to read a book ... takes food, water and a camping stove b a camping stove 45 Lan aerobics every day a goes b does 46 How is a kilo of beef ? a many b much money 47 There are on the feet a fingers b toes c a younger...
 • 7
 • 5,040
 • 403

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9
... câu) - That: thay cho danh từ ngời/ vật (không dùng mệnh đề không xác định_có dấu phẩy) Conditional sentences: (Câu điều kiện) * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1): * Công thức: If + S + V(s, ... tired Relative clauses: (Mệnh đề quan hệ) - Who: thay cho danh từ ngời (subject_làm chủ ngữ câu) - Whom: thay cho danh từ ngời (object_làm tân ngữ câu) - Which: thay cho danh từ vật (S/O_ chủ ngữ ... theo sau S2 (to)be thờng chia WERE với tất chủ ngữ (xem công thức) + S1 S2 giống không (tuỳ theo nghĩa câu) Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ kết quả) so /therefore : thế/ / Ex: Ba stayed...
 • 2
 • 6,672
 • 282

On tap tieng anh 12

On tap tieng anh 12
... (smoking, drinking, cooking , ) - noun = V + tion (invention, action, extinction, creation, prevention, pollution, explanation, production, attention, ) - noun = V + er/ or (inventor, visitor, ... top on Dơng Thảo Song Cong Upper-secondary School Saturday, July 06, 2013 to from in on the right into on the left out of out at the bottom under o Preposition: on/ at/ in can be prepositions ... 20th: Pronouns I Theory: o Definition: Pronouns are words that can be used in place of nouns or noun phrases o Kinds of pronouns: Personal pronouns (Đại từ nhân xng): - Subject pronouns: I,...
 • 14
 • 366
 • 5

BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH SHK

BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH SHK
... What is your name? B What is your family name, Thanh? C What is your middle name, Thanh? D What are your family name and your middle name, Thanh? Miss Lan is talking to her new friends A Who ... Oh, nice to meet you, Jill Oh, thats great This is Jill, David Hi, David Im from Newcastle Bài làm: Bài 10: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi Hi, Im John and I am from London My full name is John ... / still / in / live / Ha Noi / lives / but Bài 5: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân Our new classmates name is Tuan Yes, Miss Hang is from Nha Trang Thanh is also in Mai and Chis class I am now...
 • 5
 • 753
 • 7

BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 ( BAI 2)

BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 ( BAI 2)
... man at the (7 ) Can I (8 ) by cheque or credit card? I asked Yes, of course, he replied Would you like me to put your (9 ) in the bag? You should keep it in case you want to bring them (1 0) A to ... weekend I went (1 ) for a new pair of jeans There were so many different types, I didnt know which ones to to choose A (2 ) came ove and aske me if I need any help Why dont you (3 ) a few pairs? ... replied Then I can see if they (4 ) me. Theres a (5 ) just over there, she said After deciding which pair I liked best, I checked the label to see how much they (6 ) They were quite cheap, so...
 • 4
 • 1,466
 • 55

Xem thêm