ĐỀ CƯƠNG HỆ ĐIỀU HÀNH UNIX

ĐỀ CƯƠNG hệ điều HÀNH UNIX

ĐỀ CƯƠNG hệ điều HÀNH UNIX
... trúc HĐH Unix Một hệ điều hành UNIX truyền thống, gồm shell ba thành phần (đã dạng mã chương trình) sau đây: - Nhân hệ điều hành chịu trách nhiệm trì đối tượng trừu tượng quan trọng hệ điều hành, ... hệ điều hành xử lý nhiừu tiến trình thời điểm Thành phần nhân: + Hệ thống modun chương trình thuẹc chức điều khiển thành phần máy tính + hệt hống modunlời gọi hệ thống để làm viêc với hệ thống ... thuộc nhân Một hệ thống điển hình thi hành dựa thư viên hệ thống hệ thống file Linux - Tiện ích hệ thống chương trình thi hành nhiệm vụ quản lý riêng rẽ, chuyên biệt Một số tiện ích hệ thống gọi...
 • 20
 • 36
 • 0

Đề cương hệ điều hành CIT

Đề cương hệ điều hành CIT
... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH1 I.1 Mục tiêu I.2 Giới thiệu I.3 Hệ điều hành gì? I.4 Hệ thống mainframe I.5 Hệ để bàn (Desktop system) I.6 Hệ đa xử lý I.7 Hệ ... phân tán I.8 Hệ thống nhóm (Clustered Systems) I.9 Hệ thời thực I.10 Hệ xách tay I.11 Tóm tắt CHƯƠNG II - CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH II.1 Mục đích II.2 Giới thiệu II.3 Các thành phần hệ thống II.4 ... Giới thiệu II.3 Các thành phần hệ thống II.4 Các dịch vụ hệ điều hành II.5 Lời gọi hệ thống II.6 Các chương trình hệ thống II.7 Cấu trúc hệ thống II.8 Máy ảo II.9 Tóm tắt CHƯƠNG III - QUÁ TRÌNH...
 • 4
 • 321
 • 4

Đề cương hệ điều hành

Đề cương hệ điều hành
... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH1 I.1 Mục tiêu I.2 Giới thiệu I.3 Hệ điều hành gì? I.4 Hệ thống mainframe I.5 Hệ để bàn (Desktop system) I.6 Hệ đa xử lý I.7 Hệ ... phân tán I.8 Hệ thống nhóm (Clustered Systems) I.9 Hệ thời thực I.10 Hệ xách tay I.11 Tóm tắt CHƯƠNG II - CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH II.1 Mục đích II.2 Giới thiệu II.3 Các thành phần hệ thống II.4 ... Giới thiệu II.3 Các thành phần hệ thống II.4 Các dịch vụ hệ điều hành II.5 Lời gọi hệ thống II.6 Các chương trình hệ thống II.7 Cấu trúc hệ thống II.8 Máy ảo II.9 Tóm tắt CHƯƠNG III - QUÁ TRÌNH...
 • 4
 • 988
 • 0

đề cương hệ điều hành

đề cương hệ điều hành
... quát hệ thống máy tính liên hệ với cấu trúc thực tế Giải: 1.6 Bốn hệ phát triển hệ điều hành hệ nào? Nền tảng Phần cứng Phần mềm tương ứng sao? Giải:  Thế hệ (1945 -1955): Đèn điện tử - Bảng điều ... điểm nào? Cho ví dụ hệ điều hành đa xử lý đối xứng Giải:  Hệ đa xử lý đối xứng: o Có nhiều vi xử lý vận hành sử dụng chung nhớ thiết bị I/O, ngang hàng chức o Các hệ điều hành hỗ trợ: -Solaris, ... giao diện giao tiếp User Hệ Điều hành gọi Shell Một “Vỏ” thân thiện xuất hệ điều hành Mac OS cho máy tính Macintosh   3.3 • • • • • Phân loại chức dịch vụ hệ điều hành Giải: Thực chương trình:...
 • 45
 • 432
 • 0

Đề cương kiểm tra trắc nghiệm môn Hệ điều hành Unix

Đề cương kiểm tra trắc nghiệm môn Hệ điều hành Unix
... 87 Nếu muốn xem “crond” cấu hình để khởi động mức thi hành (runlevel) nào, ta thi hành lệnh? a chkconfig -list -crond 07CTH Trang 12 Trắc nghiệm Linux b chkconfig -l crond c chkconfig list crond ... tiến trình có PID=1, ta thi hành lệnh: a kill –15 b kill –9 c kill –p d Không có lệnh 94 Thư mục /dev chứa: a Các tập tin dùng phát triển hệ thống 07CTH Trang 13 Trắc nghiệm Linux b Các tập tin ... với tham số sau a –ef b –ax c –axf d Cả câu 37 Mỗi tiến trình chạy hệ thống Linux đặc trưng : a PID b PUID 07CTH Trang Trắc nghiệm Linux c PGUID d GUID 38 Tham số PPIUD dùng để chỉ: a Properly...
 • 19
 • 2,078
 • 23

đề thi trắc nghiệm tin học đại cương - hệ điều hành và window

đề thi trắc nghiệm tin học đại cương - hệ điều hành và window
... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A HỆ ĐIỀU HA NH VA WINDOWS: Ø Ø Câu 1: Bộ nhớ RAM va ROM la nhớ gì? ø ø a/ Secondary memory ... a/ hệ nhò phân b/ hệ bát phân c/ Hệ thập phân d/ hệ thập lục phân ø Câu 6: Các tha nh phần: nhớ chính, xử lý trung ương, phận nhập xuất, loại hệ điều nh la : ø ø a/ Phần cứng b/ Phần mềm c/ Thi t ... d/ Tất Câu 8: Các loại hệ điều nh Windows có khả tự động nhận biết thi t ø bò phần cứng va tự động ca i đặt cấu hình thi t bò dây la chức năng: ø ø ø a/ Plug and Play b/ Windows Explorer c/ Desktop...
 • 11
 • 1,582
 • 0

Xem thêm