Đường lối cách mạng của ĐCSVN Văn hóa

Đường lối cách mạng của ĐCSVN Văn hóa

Đường lối cách mạng của ĐCSVN Văn hóa
... nghiệp cách mạng Việt Nam Tiến hành cách mạng tư tưởng văn hoá (1954-1986) - Tiến hành cách mạng tư tưởng văn hoá đồng thời với cách mạng QHSX cách mạng khoa học- kỹ thuật, xây dựng phát triển văn ... tương lai văn hoá Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc + Đó đèn soi cho cách mạng Việt Nam văn hoá dân tộc, dân chủ, mở đường cho Cách mạng tháng Tám thắng lợi dọn đường cho cách mạng văn hoá ... "dân tộc, đại, nhân văn" theo cách thể ngày - Tóm lại, Bản Đề cương văn hóa 1943 cho thấy: + Đảng đề đường lối văn hoá nhận thức rõ vai trò văn hoá nghiệp đấu tranh cách mạng, đồng thời thấy...
 • 12
 • 1,046
 • 0

Đường lối cách mạng của ĐCSVN Đường lối công nghiệp hóa

Đường lối cách mạng của ĐCSVN Đường lối công nghiệp hóa
... phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý đồng thời phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ” sang quan điểm “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ” ... phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý, đồng thời sức phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ” > “Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ” ... triển công nghiệp nặng + Thực CNH XHCN miền Bắc nước ta “xây dựng kinh tế XHCN cân đối đại, kết hợp công nghiệp với nông nghiệp lấy công nghiệp nặng làm tảng; ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách...
 • 18
 • 1,029
 • 0

Duong loi cach mang cua DCSVN(1).doc

Duong loi cach mang cua DCSVN(1).doc
... dân tiến lên CNXH Nội dung cương là: + Xác định tính chất xã hội: Xã hội việt nam giai đoạn thời mang tính chất: tính dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến Mâu thuẫn xã hội mâu thuẫn ... môi trường, giữu gìn sắc văn hóa dân tộc, ổn định trị xã hội, quốc phòng an ninh - Là kinh tế mở, mang tính chất quốc tế hóa, khu vực hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm phát...
 • 31
 • 1,157
 • 4

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN
... phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) đánh đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng ... cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Hai cách mạng có quan hệ mật thiết với nhau; cách ... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mở lớp huấn luyện trị cho cán cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên...
 • 31
 • 14,925
 • 128

Một số câu hỏi ôn tập và đáp án môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

Một số câu hỏi ôn tập và đáp án môn đường lối cách mạng của ĐCSVN
... nước nổ Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước theo đường Cách mạng Vô sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ý tham khảo Hỏi đáp môn đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam, câu 4, trang16) Chính ... lược cách mạng Đông Dương: lúc đầu cách mạng Đông Dương cách mạng tư sản dân quyền”, có tính chất thổ địa phản đế, “tư sản dân quyền cách mạng thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng , sau cách ... mạng niên) Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Hai cách mạng có quan hệ mật thiết với nhau; cách mạng nghiệp...
 • 41
 • 4,513
 • 108

Đề cương chi tiết học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN pot

Đề cương chi tiết học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN pot
... giải vấn đề kinh tế, trị, xã hội… theo đường lối, sách Đảng ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Học phần bắt buộc) Tên học phần: Đường lối cách mạng Đảng ... nghiên cứu môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (MS: BAS101) Chương I: Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam Cương lĩnh ... Cách mạng tập trung giải nhiệm vụ nói mang tính chất nội dung cách mạng dân chủ nhân dân Cách mạng cách mạng dân chủ tư sản lối cách mạng xã hội chủ nghĩa mà thứ cách mạng dân chủ tư sản lối...
 • 69
 • 549
 • 0

Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đường lối cách mạng của ĐCSVN pdf

Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đường lối cách mạng của ĐCSVN pdf
... dung đường lối cách mạng Đảng giai đoạn 1954- 1964? 45 Phân tích nguyên nhân thắng lợi, học kinh nghiệm Đảng giai đoạn cách mạng 1954- 1964? 46 Quá trình hình thành, nội dung đường lối cách mạng ... 50 Phân tích đường lối công nghiệp hoá thông qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12- 1976) rút nhận xét? 51 So sánh đường lối công nghiệp hoá Đại hội IV (12- 1976) đường lối công nghiệp hoá ... Ái Quốc nêu Đường Cách Mệnh, Chánh cương vắn tắt Sách lược vắn tắt” (Giáo trình Đường lối cách mạng ĐCSVN, Nxb CTQG, H tr.52) 23 Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng phong trào cách mạng năm 1932-1935?...
 • 6
 • 795
 • 5

tiểu luận đường lối cách mạng của đcsvn chuyên đề “mối quan hệ giữa đảng và nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới”

tiểu luận đường lối cách mạng của đcsvn chuyên đề “mối quan hệ giữa đảng và nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới”
... trước hết quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội Đó nội dung chủ yếu đổi hệ thống trị nước ta vấn đề có t ầm quan trọng chiến lược Trong hệ thống trị nước ta nay, mối quan hệ Đảng Nhà nước giữ ... kiện Đảng cầm quyền, quan hệ chủ yếu Đảng với nhân dân ch ủ y ếu thông qua Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Nhằm giải vấn đề “mối quan hệ Đảng Nhà nước hệ thống trị thời kỳ đổi ”, tiểu ... thời kỳ đổi ”, tiểu luận xin trình bày chất đặc điểm hệ thống trị, mối quan hệ Đảng Nhà nước qua thời kỳ trước đổi để so sánh với vai trò Đ ảng Nhà n ước hệ thống trị thời kỳ đổi Qua nh ằm bật...
 • 10
 • 729
 • 1

ngân hàng câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đcsvn

ngân hàng câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đcsvn
... dung đường lối cách mạng Đảng giai đoạn 1954- 1964? 45 Phân tích nguyên nhân thắng lợi, học kinh nghiệm Đảng giai đoạn cách mạng 1954- 1964? 46 Quá trình hình thành, nội dung đường lối cách mạng ... 50 Phân tích đường lối công nghiệp hoá thông qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12- 1976) rút nhận xét? 51 So sánh đường lối công nghiệp hoá Đại hội IV (12- 1976) đường lối công nghiệp hoá ... Ái Quốc nêu Đường Cách Mệnh, Chánh cương vắn tắt Sách lược vắn tắt” (Giáo trình Đường lối cách mạng ĐCSVN, Nxb CTQG, H tr.52) 23 Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng phong trào cách mạng năm 1932-1935?...
 • 6
 • 2,508
 • 1

slide thảo luận thuyết trình về đường lối cách mạng của ĐCSVN

slide thảo luận thuyết trình về đường lối cách mạng của ĐCSVN
... U H C LỒNG ĐÈN PHỞ GÀ Rừ ng vàng biển bạc ! CÔNG NGHIỆP HOÁ Chương iv: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ Chương IV: Đườnghas new lối PowerPoint layouts that ngyou more côgive ways to present your words, ... hướng công nghiệp hoá 2.Đánh giá thực đường lối công nghiệp hoá I.Công nghiệp hoá trước thời kỳ trước đổi mới: 1.Mục tiêu phương hướng công nghiệp hoá: Đường lối công nghiệp hoá đất nước hình thành ... phù hợp với mục tiêu khả chặng đường Vừa xây dựng kinh tế TW phát triển kinh tế địa phương ĐẠI HỘI V CỦA ĐẢNG (THÁNG 3-1982) ĐÃ XÁC ĐỊNH CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở NƯỚC TA phát...
 • 64
 • 281
 • 0

Đường lối cách mạng của DCSVN giai đoạn 1954 1975

Đường lối cách mạng của DCSVN giai đoạn 1954 1975
... ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 1954- 1975 NỘI DUNG  Đường lối chống mỹ giai đoạn 1954- 1964  Đường lối chống Mỹ giai đoạn 1964 -1975  Kết ý nghĩa lịch sử ĐƯỜNG LỐI CHỐNG MĨ GIAI ĐOẠN ... 1954- 1964  Bối cảnh lịch sử  Quá trình hình thành, nội dung ý nghĩa đường lối Đường lối giai đoạn 1954- 1964 a) Bối cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau tháng 7 -1954 THUẬN LỢI KHÓ KHĂN 8/5 /1954 ... chủ sáng tạo Đảng ta - Đường lối chiến lược chung đường lối cách mạng miền sở để Đảng đạo nhân dân ta phấn đấu dành thành tựu to lớn ĐƯỜNG LỐI CHỐNG MĨ GIAI ĐOẠN 1965 -1975  Bối cảnh lịch sử...
 • 38
 • 183
 • 0

Đường lối cách mạng của ĐCSVN Thể chế kinh tế

Đường lối cách mạng của ĐCSVN Thể chế kinh tế
... trường cách thống đồng bộ, hàng hóa buôn bán tự thị trường Các thành phần kinh tế Gồm thành phần kinh Gồm thành phần kinh tế tế nhà nước, tập thể cá nhà nước, tập thể thể thể Kinh tế Nhà nước ... lớn Các thành phần kinh tế cho ngân sách nhà nước nên nhà Không tồn kinh tế tư mới: kinh tế tư nhân, kinh nước tiếp tục độc quyền nhân, hoạt tế tư nhà nước, kinh tế ngành kinh tế động thương mại ... tư, kinh tế nhà nước tác động tới thành phần kinh tế khác không công cụ đòn bẩy kinh tế, đường gián tiếp, thông qua thiết chế hoạt động kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa Thứ năm, kinh tế...
 • 6
 • 1,918
 • 0

Đường lối cách mạng của ĐCSVN NAQ lựa chọn con đường cứu nước

Đường lối cách mạng của ĐCSVN NAQ lựa chọn con đường cứu nước
... thời đại mới, thiếu đường lối lãnh đạo đắn, nên không tìm đường cứu nước - đường giành độc lập triệt để, lấy sức ta mà tự giải phóng cho ta Cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước lúc diễn sâu sắc ... Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước • Hành trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc - Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước - 1911-1916: Nguyễn Tất Thành qua nhiều nước, qua nhiều thuộc ... vậy, sau 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc chọn đường giải phóng dân tộc cờ chủ nghĩa Mác- Lênin, giai cấp công nhân lãnh đạo, gắn liền với quý đạo cách mạng vô sản Đó đường độc lập dân...
 • 6
 • 1,029
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn đường lối cách mạng của đcsvný nghĩa môn học đường lối cách mạng của đcsvnđề cương đường lối cách mạng của đcsvnđề thi môn đường lối cách mạng của đcsvngiáo trình đường lối cách mạng của đcsvntrắc nghiệm đường lối cách mạng của đcsvnđường lối cách mạng của đcsvn chương 6tài liệu đường lối cách mạng của đcsvnmôn học đường lối cách mạng của đcsvncâu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của dcsvnmột số câu hỏi ôn tập và đáp án môn đường lối cách mạng của đcsvnbài thu hoạch môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namvận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam tại trường cao đẳng kinh tế thành phố hồ chí minhhoan canh lich su nuoc ta sau hiep dinh gionevo va duong loi cach mang cua dang cong san viet nam nam19541964hỏi đáp môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học