Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại địa đạo củ chi theo phương pháp KAP

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại địa đạo củ chi theo phương pháp KAP

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại địa đạo củ chi theo phương pháp KAP
... hút cộng đồng tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch 82 3.4.1 Vận động cộng đồng tham gia vào hoạt động du lịch 82 3.4.2 Khuyến khích tạo điều kiện để cộng đồng tham gia vào hoạt ... – THÁI ĐỘ VÀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở CỦ CHI 41 2.1 Khái quát khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển địa đạo Củ Chi 41 2.1.2 ... 66 Chƣơng GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở CỦ CHI 67 3.1 Căn đề xuất giải pháp 67 3.2 Các giải pháp nâng cao hiểu biết cộng đồng 68 3.2.1...
 • 8
 • 312
 • 3

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc trong chương trình 30a ở xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc trong chương trình 30a ở xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
... trạng tham gia cộng đồng dân tộc chương trình 30a Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang • Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò tham gia cộng đồng dân tộc chương trình giảm nghèo Cẩm Đàn, huyện ... đầu tư sở hạ tầng thôn, bản, 33 4.2 Sự tham gia cộng đồng dân tộc chương trình 30a Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 34 4.2.1 Sự tham gia cộng đồng dân tộc xác ... trung nghiên cứu thực trạng tham gia cộng đồng dân tộc chương trình 30a, từ đề xuất giải pháp nâng cao tham gia cộng đồng dân tộc chương trình giảm nghèo Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang...
 • 88
 • 383
 • 0

nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng và quản lý đường giao thông thônbản ở huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ

nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng và quản lý đường giao thông thônbản ở huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ
... hư ng l i ñ tham gia trình xây d ng qu n ñư ng giao thông thôn/b n, s tham gia thư ng ñư c chia làm giai ño n ñó tham gia giai ño n trư c xây d ng; tham gia xây d ng tham gia qu n s d ng, ... CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V S THAM GIA C A C NG ð NG TRONG XÂY D NG VÀ QU N LÝ ðƯ NG GIAO THÔNG THÔN/B N 2.1 Cơ s lu n v s tham gia c a c ng ñ ng xây d ng qu n ñư ng giao thông thôn/b n ... CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V S THAM GIA C A C NG ð NG TRONG XÂY D NG VÀ QU N LÝ ðƯ NG GIAO THÔNG THÔN/B N 2.1 Cơ s lu n v s tham gia c a c ng ñ ng xây d ng qu n ñư ng giao thông thôn/b n...
 • 124
 • 335
 • 3

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong các hoạt động giảm nghèo ở huyện Si Ma Cai tỉnh lào cai

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong các hoạt động giảm nghèo ở huyện Si Ma Cai tỉnh lào cai
... ho t ñ ng gi m nghèo; Xác ñ nh Si Ma Cai - Lào Cai ñang tham gia th nhân t nh hư ng t i s tham ho t ñ ng gi m nghèo? Nh ng nhân t gia c a c ng ñ ng dân t c nh hư ng t i s tham gia c a c ng ñ ... t i s tham gia c a c ng ñ ng dân t c thi u s ho t ñ ng gi m nghèo t i huy n Si Ma Cai, t nh Lào Cai - ð xu t gi i pháp ñ phát huy s tham gia c a c ng ñ ng dân t c thi u s ho t ñ ng gi m nghèo ... H C NÔNG NGHI P HÀ N I GIÀNG SEO CHÂU NGHIÊN C U S THAM GIA C A C NG ð NG CÁC DÂN T C THI U S GI M NGHÈO TRONG CÁC HO T ð NG HUY N SI MA CAI - T NH LÀO CAI CHUYÊN NGÀNH : KINH T NÔNG NGHI P MÃ...
 • 140
 • 403
 • 2

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động kinh tế trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại đà bắc (hoà bình) và si ma cai (lào cai)

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động kinh tế trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại đà bắc (hoà bình) và si ma cai (lào cai)
... THAM GIA C A C NG ð NG CÁC DÂN T C VÀO CÁC HO T ð NG KINH T TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GI M NGHÈO 2.1 Cơ s lý lu n v s tham gia c a c ng ñ ng dân t c ho t ñ ng kinh t vào chương trình gi m nghèo 2.1.1 ... qu nghiên c u ñ tài Nghiên c u s tham gia c a c ng ñ ng dân t c v ho t ñ ng kinh t Chương trình gi m nghèo: Trư ng h p nghiên c u t i huy n ðà B c t nh Hòa Bình huy n Si Ma Cai t nh Lào Cai ... CÁC HO T ð NG KINH T TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GI M NGHÈO 2.1 Cơ s lý lu n v s tham gia c a c ng ñ ng dân t c ho t ñ ng kinh t vào chương trình gi m nghèo 2.1.1 Khái ni m c ng ñ ng dân t c a) Khái...
 • 179
 • 264
 • 0

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động phát triển kinh tế trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại xín mần (hà giang) và đà bắc (hoà bình)

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động phát triển kinh tế trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại xín mần (hà giang) và đà bắc (hoà bình)
... S THAM GIA C A C NG ð NG CÁC DÂN T C V CÁC HO T ð NG PHÁT TRI N KINH T TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GI M NGHÈO 2.1 M t s v n ñ s lý lu n v s tham gia c a c ng ñ ng dân t c v ho t ñ ng PTKT chương trình ... ti n s tham gia c a c ng ñ ng dân t c v ho t ñ ng phát tri n kinh t chương trình gi m nghèo 24 2.2.1 Kinh nghi m v huy ñ ng s tham gia c a c ng ñ ng dân t c vào ho t ñ ng PTKT chương trình ... ði u ki n kinh t xã h i Các y u t bên c ng ñ ng dân t c Các chương trình d án gi m nghèo THOÁT NGHÈO B N V NG S tham gia c a c ng ñ ng dân t c v ho t ñ ng phát tri n kinh t chương trình nghèo...
 • 182
 • 305
 • 0

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động phát triển văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại xín mần (hà giang) và sơn đông (bắc giang)

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động phát triển văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại xín mần (hà giang) và sơn đông (bắc giang)
... p KH, ñ n tham gia th c hi n chương trình, cu i s d ng ñánh giá nh ng s n ph m c a chương trình ñó Trong trình tham gia ho t ñ ng phát tri n VHXH chương trình gi m nghèo, c ng ñ ng dân t c s ... N VÀ TH C TI N V S THAM GIA C A C NG ð NG CÁC DÂN T C V CÁC HO T ð NG PHÁT TRI N VHXH TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GI M NGHÈO 2.1 Cơ s lý lu n 2.1.1 Khái ni m s tham gia c a c ng ñ ng v ho t ñ ng phát ... vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u 1.3.2 Ph m vi nghiên c u M T S ð U V N ð LÝ LU N VÀ TH C TI N V THAM GIA C A C NG ð NG CÁC DÂN T C V S CÁC HO T ð NG PHÁT TRI N VHXH TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH...
 • 115
 • 252
 • 0

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại đà bắc (hoà bình) và sơn động (bắc giang)

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại đà bắc (hoà bình) và sơn động (bắc giang)
... (Hòa Bình) huy n Sơn ð ng (B c Giang) ñang tham gia th v ho t ñ ng văn hoá h i c a chương trình gi m nghèo? (tham gia th nào? Tham gia nh ng khâu nào?) Nh ng y u t nh hư ng t i s tham gia ... dân t c v ho t ñ ng văn hoá h i chương trình gi m nghèo - ðánh giá ñư c th c tr ng tham gia c a c ng ñ ng dân t c v ho t ñ ng văn hoá h i chương trình gi m nghèo huy n ðà B c (Hoà Bình) ... huy n Sơn ð ng (B c Giang) - Xác ñ nh nhân t nh hư ng t i tham gia c a c ng ñ ng dân t c v ho t ñ ng văn hoá h i chương trình gi m nghèo huy n ðà B c (Hoà Bình) huy n Sơn ð ng (B c Giang)...
 • 144
 • 259
 • 0

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
... tiờu xỏc nh s tham gia Theo V Trng Bỡnh [1] Trong nghiờn cu phỏt trin tham gia vựng nụng thụn Nigeria, Okarfor(1997) nhn thy lnh vc tham gia, v ú yu t o phm vi tham gia l: (1) tham giam vo cuc ... (2) tham gia vo vic quyt nh (3) tham gia vo giỏm sỏt cỏc d ỏn phỏt trin; (4) tham gia úng gúp vn; S tham gia cú th ỏp dng cho rt nhiu cỏc hot ng tng hiu qu ca cỏc hot ng hoc d ỏn S tham gia ... dung: Nghiờn cu s tham gia ca cng ng theo ni dung + Tham giam vo cuc hp xỏc nh cỏc ni dung xõy dng NTM + Tham gia vo vic quyt nh cỏc ni dung, trin khai cỏc ni dung xõy dng NTM + Tham gia vo giỏm sỏt...
 • 105
 • 1,104
 • 6

nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng người dao đối với hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ cây thuốc tắm tại huyện sapa, tỉnh lào cai

nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng người dao đối với hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ cây thuốc tắm tại huyện sapa, tỉnh lào cai
... cận nguồn gen chia sẻ, công lợi ích từ thuốc tắm cộng đồng người Dao đỏ Sa pa, tỉnh Lào Cai, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tham gia cộng đồng người Dao hoạt động tiếp cận nguồn gen chia ... gián tiếp cộng đồng Dao đỏ hưởng lợi từ Bài thuốc tắm 47 3.4.2 Chia sẻ công lợi ích từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh Bài thuốc tắm 3.5 49 Đề xuất tham gia cộng đồng người Dao đỏ Sapa, Lào Cai hoạt ... Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích từ nguồn gen (ABS) nói đến cách thức mà nguồn gen tiếp cận, sử dụng làm mà lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen tiếp cận chia sẻ người dân nước sử dụng nguồn gen...
 • 73
 • 264
 • 3

Nghiên Cứu Sự Tham Gia Của Cộng Đồng Trong Việc Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Kim Bội – Tỉnh Hoà Bình

Nghiên Cứu Sự Tham Gia Của Cộng Đồng Trong Việc Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Huyện Kim Bội – Tỉnh Hoà Bình
... Nghiên c u s tham gia c a c ng ng vi c xây d ng nông thôn m i a bàn huy n Kim Bôi - tnh Hòa Bình ,, chuyên ngành Phát Tri n Nông Thôn công trình nghiên c u c a riêng lu n v n ã s d ng thông ... 3.3.2 S tham gia c a ngi dân xây dng NTM 51 3.3.3 S tham gia c a cng ng xây dng CSHT nông thôn 55 3.3.4 óng góp c a ngi dân cho xây dng CSHT nông thôn 60 3.4 S tham gia c a cng ... s tham gia c a cng ng xây dng nông thôn m!i ,a bàn nghiên c u M∗c tiêu nghiên c+u - Xác ,nh c m c tham gia c a cng ng vi c tri n khai thc hi n chng trình xây dng nông thôn...
 • 105
 • 64
 • 0

Nghiên cứu mô hình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch, tỉnh hà giang

Nghiên cứu mô hình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch, tỉnh hà giang
... động bảo tồn tham gia cộng đồng hội áp dụng Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voọc mũi hếch, tỉnh Giang Đề xuất hình bảo tồn tham gia cộng đồng Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voọc mũi hếch, tỉnh ... Các hình mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng dân cư địa phương mang lại hiệu bảo tồn tốt Nghiên cứu hình bảo tồn tham gia cộng đồng Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voọc mũi hếch, tỉnh Giang ... n” hình thức bảo tồn Bảo tồn chỗ (bảo tồn nguyên vị) Bảo tồn chuyển chỗ (bảo tồn chuyển vị) Hình thức bảo tồn Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voọc mũi hếch tỉnh Giang bảo tồn nguyên vị 1.2 Khu...
 • 14
 • 359
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI NGUYÊN THỦY SẢN VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUI HOẠCH SẮP XẾP LẠI NÒ SÁO KHU VỰC SAM CHUỒN HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... trường nguồn lợi thủy sản hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Tạp chí Thủy sản Số 12/2004, tr 1 9-2 1 (2004) 10 Ủy ban ND tỉnh Thừa Thiên - Huế & Sở Thủy Sản Báo cáo tổng hợp Quy hoạch quản lý khai thác thủy ... vệ tài nguyên thủy sản môi trường đầm phá 113 - Nghiên cứu quán triệt triển khai hiệu số hướng sách bảo vệ môi trường nuôi trồng khai thác thủy sản Bộ Thủy sản [6] - Tăng cường tiếp cận cộng đồng ... trồng thủy sản vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2001 - 2010” UBND Tỉnh, diện tích nuôi quảng canh chắn sáo tập trung phần lớn vùng đầm Sam Chuồn Do phát triển 102 thiếu quy hoạch...
 • 21
 • 307
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Những nhân tố đầu vào cho phát triển lâm nghiệp có sự tham gia của cộng đồng thôn, bản " pot

Nghiên cứu khoa học
... cho phát triển lâm nghiệp tham gia, cụ thể sau:  Sự cung cấp dạng khác nhân tố đầu vào Sự tham gia người dân mô hình tổ chức thực dự án lâm nghiệp tham gia  Vai trò nhà chuyên môn lâm ... Thôn Lao động Kiến thức địa Dự án lâm nghiệp tham gia (Tham khảo từ số mô hình phát triển lâm nghiệp tham gia Palin, 1980) Tương tự mô hình lâm nghiệp tham gia với hỗ trợ tổ chức tư vấn, ... chức, thực dự án lâm nghiệp tham gia Mô hình lâm nghiệp tham gia với hỗ trợ dịch vụ lâm nghiệp (khuyến lâm) Cơ quan quản lý Nhà nước lâm nghiệp Kiến thức chuyên môn Thôn Đất lâm nghiệp Lao động...
 • 10
 • 271
 • 0

Nghiên cứu mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạtsự tham gia của cộng đồng tại xã kim anh huyện kim thành tỉnh hải dương

Nghiên cứu mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng tại xã kim anh huyện kim thành tỉnh hải dương
... 3.2 hình qu n rác th i s tham gia c a c ng ñ ng t i Kim Anh 49 3.2.1 t hình 49 3.2.2 Nghiên c u hình qu n 50 3.3 ðánh giá hi u qu ho t ñ ng c a hình qu n rác th i ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ð i tư ng nghiên c u hình qu n rác th i d a vào c ng ñ ng t i Kim Anh, huy n Kim Thành, H i Dương 2.2 Ph m vi nghiên c u - ð a ñi m: Kim Anh, huy n Kim Thành, ... I NGUY N TH VI T HÀ NGHIÊN C U MÔ HÌNH QU N LÝ CH T TH I R N SINH HO T CÓ S THAM GIA C A C NG ð NG T I XÃ KIM ANH, HUY N KIM THÀNH, T NH H I DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH : KHOA H C MÔI TRƯ NG MÃ S : 60.44.03.01...
 • 85
 • 416
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện kim bôi tỉnh hòa bìnhnghiên cứu mô hình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch tỉnh hà giangđánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại đồng bằng sông cửu longađánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồngnguyên tắc sự tham gia của cộng đồnglàm sao để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào chương trình qlthvbPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học