nghiên cứu hoạt động QTKD tại khách sạn nam cường hải dương

Quản trị nhân lực tại các khách sạn từ 3 đến 4 sao trên địa bàn Tỉnh Hải Dương (Nghiên cứu trường hợp điển hình khách sạn Nam Cường Hải Dương

Quản trị nhân lực tại các khách sạn từ 3 đến 4 sao trên địa bàn Tỉnh Hải Dương (Nghiên cứu trường hợp điển hình khách sạn Nam Cường Hải Dương
... trạng quản trị nhân lực khách sạn Nam Cƣờng Hải Dƣơng - Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực số khách sạn 3- 4 địa bàn Tỉnh Hải Dƣơng - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị nhân lực khách sạn Nam ... luận quản trị nhân lực kinh doanh khách sạn Chương 2: Thực trạng quản trị nhân lực khách sạn Nam Cường Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân lực khách sạn Nam Cường Hải ... lịch địa bàn tỉnh Hải Dương 43 2.1.2 Giới thiệu chung khách sạn 3, Hải Dương 49 2.1 .3 Giới thiệu chung khách sạn Nam Cường 54 2.2 Thực trạng quản trị nhân lực khách sạn Nam Cƣờng Hải Dƣơng...
 • 111
 • 298
 • 0

Hoạt động quản trị kinh doanh tại khách sạn nam cường hải dương

Hoạt động quản trị kinh doanh tại khách sạn nam cường hải dương
... Chương Thực trạng hoạt động quản trị kinh doanh khách sạn Nam Cường Hải Dương Chương Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị kinh doanh khách sạn Nam Cường Hải Dương References ... trạng hoạt động QTKDKS Tập hợp số liệu khách sạn Nam Cường Hải Dương, thành phố Hải Dương - Phương pháp khảo sát thực tế: Tác giả dành nhiều thời gian để khảo sát thực tế khách sạn Nam Cường Hải Dương ... liệu QTKD, QTKDKS - Khảo sát thực trạng hoạt động QTKD khách sạn Nam Cường Hải Dương - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động QTKD khách sạn Nam Cường Hải Dương - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao...
 • 3
 • 442
 • 2

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn nam cường hải dương

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn nam cường  hải dương
... quan khách sạn kinh doanh khách sạn Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn Nam Cường- Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn Nam Cường- ... lợi, khó khăn hoạt động kinh doanh khách sạn Nam Cường- Hải Dương 44 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI DƯƠNG ... cứu khách sạn Nam Cường- Hải Dương hoạt động kinh doanh khách sạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu khách sạn Nam Cường- Hải Dương hoạt động kinh doanh khách sạn từ năm 2006 trở lại Phương pháp...
 • 7
 • 620
 • 1

Thực trạng hoạt động quản trị kinh doanh của khách sạn nam cường hải dương

Thực trạng hoạt động quản trị kinh doanh của khách sạn nam cường hải dương
... Chương Thực trạng hoạt động quản trị kinh doanh khách sạn Nam Cường Hải Dương Chương Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị kinh doanh khách sạn Nam Cường Hải Dương Chương ... lại doanh thu lợi nhuận cao cho khách sạn Khách sạn Nam Cường Hải Dương khách sạn địa bàn thành phố Hải Dương Điều thuận lợi hoạt động kinh doanh khách sạn cạnh tranh khách sạn hạng Tuy vậy, khách ... ĐỘNG QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI DƯƠNG 2.1 Tổng quan khách sạn Nam Cường Hải Dương 2.1.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương Tỉnh Hải Dương thuộc...
 • 148
 • 73
 • 0

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại bộ phận bar và nhà hàng tại khách sạn nam cường hải phòng

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại bộ phận bar và nhà hàng tại khách sạn nam cường hải phòng
... PHẦN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN BAR VÀ NHÀ HÀNG TẠI KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI PHÒNG Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN BAR VÀ NHÀ HÀNG TẠI KHÁCH ... Phần 2: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phận Bar Nhà hàng khách sạn Nam Cường Hải Phòng Phần 3: Kết luận kiến nghị PHẦN GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG VÀ NHẬT ... chân khách hàng cũ thu hút thêm nhiều khách hàng Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI BỘ PHẬN BAR VÀ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI PHÒNG 2.1 Mục tiêu, phương hướng kinh doanh khách...
 • 32
 • 507
 • 2

Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách quốc tế đến với khách sạn Nam Cường - Hải Dương

Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách quốc tế đến với khách sạn Nam Cường - Hải Dương
... động thu hút khách quốc tế khách sạn hạn chế, số lượng khách quốc tế đến khách sạn Nam Cường hạn chế so với khả đáp ứng khách sạn Do em định chọn đề tài Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách quốc ... động marketing nhằm thu hút khách quốc tế đến với khách sạn Nam Cường Hải Dương CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.1 Lý thuyết chung Marketing ... triển giải pháp marketing nhằm thu hút khách quốc tế cho khách sạn sau 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH QUỐC TẾ TẠI KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI DƯƠNG...
 • 79
 • 106
 • 0

Luận văn nghiên cứu hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ một số loại cây rau màu tại huyện ninh giang, tỉnh hải dương

Luận văn nghiên cứu hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ một số loại cây rau màu tại huyện ninh giang, tỉnh hải dương
... S CÂY RAU MÀU 4.1 61 Tình hình s n xu t tiêu th rau màu 61 4.1.1 Tình hình s n xu t 61 4.1.2 Tình hình tiêu th m t s lo i rau màu 69 4.2 Ho t ñ ng liên k t s n xu t tiêu th rau màu t i huy n Ninh ... BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 51 3.1 ð c ñi m ñ a bàn nghiên c u 51 3.2 Phương pháp nghiên c u 56 3.3 Các ch tiêu ñánh giá ho t ñ ng liên k t 60 TH C TR NG HO T ð NG LIÊN K T TRONG S N XU T VÀ TIÊU ... ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u ho t ñ ng liên k t s n xu t tiêu th m t s lo i rau màu t i huy n Ninh Giang, t nh H i Dương Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà n i - Lu n văn th c s khoa...
 • 139
 • 1,115
 • 6

Nghiên cứu hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ một số loại rau tại huyện gia bình tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ một số loại rau tại huyện gia bình  tỉnh bắc ninh
... s n xu t tiêu th m t s lo i rau huy n Gia Bình 44 4.1.1 Tình hình s n xu t rau 44 4.1.2 Tình hình tiêu th rau 51 4.2 Th c tr ng ho t ñ ng liên k t s n xu t tiêu th rau t i huy n Gia Bình 54 4.2.1 ... ñ ng liên k t s n xu t tiêu th m t s lo i rau t i huy n Gia Bình – T nh B c Ninh 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung ðánh giá th c tr ng ho t ñ ng liên k t gi a ch th tham gia liên ... vi nghiên c u + N i dung: Nghiên c u ho t ñ ng liên k t s n xu t tiêu th s n ph m lo i rau t, cà chua, xa lát t i huy n Gia Bình gi i pháp tăng cư ng quan h liên k t + Không gian: Huy n Gia Bình, ...
 • 110
 • 199
 • 0

Nghiên cứu hoạt động quan hệ khách hàng tại ngân hàng Kỹ Thương TP. HCM

Nghiên cứu hoạt động quan hệ khách hàng tại ngân hàng Kỹ Thương TP. HCM
... y, ho t ñ ng c a ngân hàng thương m i s lien quan ñ n nhi u lo i hình khách hàng: khách hàng g i ti n, khách hàng vay v n, 19 khách hàng toán, chuy n kho n, ký g i Ngân hàng thương m i ña th ... i khách hàng m i quan h hai chi u, t o ñi u ki n cho t n t i phát tri n 1.1.2 Phân lo i khách hàng c a ngân hàng Có th phân lo i khách hàng c a ngân hàng thương m i thành nhóm sau : • Khách hàng ... ng v n c a ngân hàng Khách hàng thu c nghi p v cho vay c a ngân hàng Khách hàng thu c nghi p v có liên quan ñ n d ch v tài ti n t , tài s n c a ngân hàng 1.2 Qu n tr quan h khách hàng (CRM)...
 • 94
 • 154
 • 0

Nghiên cứu hoạt động marketing 5 nhóm sản phẩm có doanh thu lớn nhất của công ty dược phẩm sanofi aventis tại việt nam từ 2006 2009

Nghiên cứu hoạt động marketing 5 nhóm sản phẩm có doanh thu lớn nhất của công ty dược phẩm sanofi aventis tại việt nam từ 2006  2009
... đinh Sản phẩmB Sàn phẩmA Sản phẩm B6 Sản phẩm A6 Sản phẩm B5 Sản phẩm A5 Sản phẩm B4 Sàn phẩm A4 Sản phẩm B3 Sản phẩm A3 Sản phẩm B2 Sàn phẩm A2 Sản phẩm AI SẢN PHẢM Sản phẩm B _ _ A SẢN PHẢM ... muốn nghiên cứu thành công tập đoàn dược phẩm Sanofi Aventis Việt Nam doanh thu đứng hàng đầu giới Việt Nam, tiến hành đề tài: Nghiên cứu hoạt động Marketing nhóm sản phẩm doanh thu lớn công ... (Nguồn từ Sanofi Aventis) [5] Bảng 2 .5: Một số sản phẩm thu c nhóm thu c doanh thu lớn Sanofi Aventis Việt Nam sản phẩm cạnh tranh từ năm 2006- 2009 Sản phâm cạnh tranh Sản phẩm Sanoíĩ Aventis...
 • 128
 • 224
 • 0

Nghiên cứu hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ mía nguyên liệu tại xã sơn hội huyện sơn hòa tỉnh phú yên

Nghiên cứu hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ mía nguyên liệu tại xã sơn hội  huyện sơn hòa  tỉnh phú yên
... cứu hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ mía nguyên liệu Sơn Hội - huyện Sơn Hòa - tỉnh Phú Yên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Tìm hiểu đặc điểm sản xuất mía nguyên liệu Sơn Hội huyện Sơn Hòa ... địa bàn Sơn Hội 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung : Nghiên cứu đặc điểm sản xuất mía nguyên liệu thực trạng hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ mía nguyên liệu địa bàn Sơn Hội - ... hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ mía nguyên liệu Sơn Hội, huyện Sơn Hòa PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Đặc điểm mía nguyên liệu  Đặc điểm sinh học mía Mía...
 • 77
 • 232
 • 1

Đẩy mạnh hoạt động marketing tại khách sạn du lịch Đường Sắt Khâm Thiên.doc.DOC

Đẩy mạnh hoạt động marketing tại khách sạn du lịch Đường Sắt Khâm Thiên.doc.DOC
... trạng hoạt động marketing dịch vụ khách sạn dịch vụ du lịch đờng sắt khâm thiên I số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hởng đến thị trờng công ty Quá trình hình thành phát triển Khách Sạn Đờng Sắt Khâm ... ứng nhu cầu này, Khách Sạn Dịch Vụ Du Lịch Đờng Sắt Khâm Thiên tập trung chủ yếu vào phát triển lĩnh vực kinh doanh khách sạn - nhà nhỉ, hàng lu niệm, mở tour du lịch nớc khách du lịch đợc coi mục ... đợc nhà trờng thời gian qua em mạnh dạn chọn đề tài: Đẩy mạnh hoạt động marketing dịch vụ chiến lợc trì mở rộng thị trờng dịch vụ Khách sạn Dịch vụ Du lịch Đờng Sắt Khâm Thiên. Chuyên đề bao gồm...
 • 99
 • 434
 • 6

Hoạt động marketing tại khách sạn du lịch Thiên Thai.doc.DOC

Hoạt động marketing tại khách sạn du lịch Thiên Thai.doc.DOC
... làm khách sạn năm Biết đợc hoạt động xảy vào tháng chịu trách nhiệm hoạt động Từ biết đợc hoạt động khả thi đến đâu có biện pháp điều chỉnh kịp thời Thời gian biểu lịch trình hoạt động khách sạn ... đãi với khách nh: - Tặng hoa quà kèm với nhãn hiệu khách sạn nhân ngày sinh nhật khách, thời gian khách lu trú khách sạn - Đối với khách hàng thờng xuyên khách sạn đợc hởng chuyến Du lịch ngắn ... thống đồng tất phận khách sạn hoạt động sản xuất kinh doanh Các hoạt động kiểm soát tạo cho khách sạn sở vật chất giàu mạnh, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh khách sạn ngày gia tăng...
 • 57
 • 496
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: đối tượng nghiên cứu hoạt động marketing tại agribank thanh hoánghiên cứu hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại công tynghien cuu hoat dong tuyen dung trong khach sannghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa xanh pôn hà nội giai đoạn 20062008nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm cảu công ty cổ phần lương thực nam trung bộ chi nhánh khánh hòatên đề tài nghiên cứu hành động mua của khách hànggiới thiệu chung hoạt động kinh doanh khách sạn và tiềm năng phát triển du lịch mice tại hạ longgiới thiệu chung hoạt động kinh doanh khách sạn tại hạ longcác kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hoạt động xúc tiến thương mại cho tuyến sản phẩm cửa thép của công tyhoạt động quảng cáo khách sạnnghiên cứu hoạt động tín dụngtieu luan nghiên cứu hoạt động hệ thống kênh phân phối của ctcp bánh kẹo hải châunghiên cứu hoạt động marketingbáo cáo hoạt động kinh doanh khách sạnhoat dong kinh doanh khach sanĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018SKKN PP Graph trong dạy học Hóa học