chương 8 hệ điều hành

Chương 8: hệ điều hànhchương trình tiện ích ppt

Chương 8: hệ điều hành và chương trình tiện ích ppt
... định hệ điều hành Xác định hệ điều hành Thảo luận chức phổ biến Thảo luận chức phổ biến hệ điều hành hệ điều hành Thảo luận hệ điều hành độc lập, hệ Thảo luận hệ điều hành độc lập, hệ điều hành ... mạng hệ điều hành nhúng điều hành mạng hệ điều hành nhúng Mô tả số chương trình tiện ích độc lập Mô tả số chương trình tiện ích độc lập Giới thiệu số chương trình tiện ích Giới thiệu số chương trình ... với hệ điều hành Nhận biết thiết bị sử dụng hệ điều Nhận biết thiết bị sử dụng hệ điều hành nhúng hành nhúng Giải thích mục ích số chương Giải thích mục ích số chương trình tiện ích độc lập trình...
 • 52
 • 817
 • 7

Chương 8: Hệ điều hành Linux - Thiết lập và sử dụng mạng

Chương 8: Hệ điều hành Linux - Thiết lập và sử dụng mạng
... Chương Thiết lập sử dụng mạng Nội dung       Căn TCP/IP Thiết bị mạng Cấu hình mạng TCP/IP Công cụ quản trị mạng Ứng dụng mạng Network File System (NFS) Linux Fundamentals ... HCMUNS Thiết bị mạng      Thiết bị loopback: lo Thiết bị ethernet: eth0, eth1 Thiết bị PPP: ppp0, ppp1 Thiết bị giả lập: dummy0 Trình điều khiển thiết bị mạng: /lib/modules/kernel-version/kernel/driver/net/ ... vụ mạng ● /etc/rc.d/init.d/network Linux Fundamentals HCMUNS redhat-config-network Linux Fundamentals HCMUNS netconfig Linux Fundamentals HCMUNS Cấu hình thiết bị mạng  Nạp trình điều khiển thiết...
 • 22
 • 192
 • 0

chương 8 hệ điều hành

chương 8 hệ điều hành
... Calculating internal fragmentation q Page size = 2,0 48 bytes q Process size = 72,766 bytes q 35 pages + 1, 086 bytes q Internal fragmentation of 2,0 48 - 1, 086 = 962 bytes q Worst case fragmentation = frame ... Operating System Concepts – 9th Edition 8. 8 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2013 Multistep Processing of a User Program Operating System Concepts – 9th Edition 8. 9 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2013 ... System Concepts – 9th Edition 8. 37 Silberschatz, Galvin and Gagne ©2013 Free Frames After allocation Before allocation Operating System Concepts – 9th Edition 8. 38 Silberschatz, Galvin and Gagne...
 • 68
 • 355
 • 0

Tài liệu Chương 2: Hệ điều hành Windows XP Professional pptx

Tài liệu Chương 2: Hệ điều hành Windows XP Professional pptx
... Nhiên IV Windows Explore  Khởi động chương trình Windows Explorer, chọn cách sau:     Vào menu Start  Programs  accessories Windows Explorer Double click vào Shortcut Windows Explorer Desktop ... Nhiên IV Windows Explore  Chia - sử dụng tài nguyên mạng  Hệ thống mạng:  Khái niệm:  mạng máy tính hệ thống máy tính liên kết với thông qua phương tiện truyền dẫn  Các thành viên hệ thống ... dung       Tìm hiểu chung Windows Các khái niệm Sử dụng chương trình có sẳn windows Tìm hiểu Windows Explore Tìm hiểu control panel Sử dụng phần mềm cài đặt từ Windows Trung Tâm Tin Học Đại...
 • 67
 • 370
 • 1

Chương 1: Hệ điều hành Linux - Giới thiệu

Chương 1: Hệ điều hành Linux - Giới thiệu
... Tương lai Linux Linux Fundamentals HCMUNS Linux gì?    Do Linus Torvalds phát triển năm 1991 Hệ điều hành “tựa Unix” tự (free) Có ý nghĩa đề cập đến Linux: ● ●  Kernel hệ điều hành Bản phân ... BIND, Squid, Wu-ftp, Inn GIMP Development ● KDevelop, Anjuta Linux Fundamentals HCMUNS 11 Tương lai Linux     >60 triệu người dùng toàn giới Tăng trưởng liên tục thị trường hệ điều hành máy chủ ... (distro) Hệ điều hành phổ dụng: chạy hầu hết phần cứng Linux Fundamentals HCMUNS Lịch sử phát triển Linux        Công bố lần Internet năm 1991 1994: phiên 1996: phiên 1999: phiên 2.2 20 01: phiên...
 • 14
 • 183
 • 0

Chương 2: Hệ điều hành Linux - Cài đặt Linux

Chương 2: Hệ điều hành Linux - Cài đặt Linux
... Chương Cài đặt Linux Nội dung       Thu thập thông tin phần cứng Phân vùng đĩa cứng Chọn môi trường cài đặt Tạo phân vùng hệ thống file Linux Cài đặt phần mềm Cấu hình sau cài đặt Linux ... (QtParted) FIPS Linux Fundamentals HCMUNS Chọn môi trường cài đặt  Boot ● ● ●  CD-ROM/DVD Đĩa mềm Đĩa cứng Nguồn cài đặt ● ● ● CD-ROM/DVD Đĩa cứng (file ISO) Mạng (NFS/FTP/HTTP) Linux Fundamentals ... HCMUNS 12 Cấu hình sau cài đặt     Cài đặt cấu hình boot loader Tạo tài khoản người dùng Tạo đĩa mềm boot Cấu hình X-Window Linux Fundamentals HCMUNS 13 Phụ lục Cài đặt Fedora Core 14 Q&A 15...
 • 15
 • 198
 • 0

Chương 4: Hệ điều hành Linux - Các lệnh cơ bản

Chương 4: Hệ điều hành Linux - Các lệnh cơ bản
... thư mục $ ls -l /boot -rw-r r-1 -rw-r r-1 -rw-r r-1 drwxr-xr-x -rw-r r-1 -rw-r r-1 -rw-r r-1 -rw-r r-1 lrwxrwxrwx 2.4.2 0-2 0.9 -rw-r r-1 -rw-r r-1 lrwxrwxrwx 2.4.2 0-2 0.9 Linux Fundamentals root ... 14:4 9 14:4 9 22:48 2003 2003 14:4 9 boot.b chain.b config-2.4.2 0-2 0.9 grub initrd-2.4.2 0-2 0.9.img kernel.h message message.ja module-info -> module-info- 15438 Aug 18 22:43 module-info-2.4.2 0-2 0.9 ... /usr/local -type f -print $ find /usr/X11R6 -type d $ find -perm 755 -a -type f $ find -type d | xargs chmod +x Linux Fundamentals HCMUNS 48 grep – tìm file grep [OPTION] PATTERN [FILE] -i: -n: -r: -v:...
 • 50
 • 339
 • 3

Chương 5: Hệ điều hành Linux - Trình soạn thảo VI

Chương 5: Hệ điều hành Linux - Trình soạn thảo VI
... Chương Soạn thảo Vi Nội dung       Các chế độ làm vi c Bắt đầu kết thúc Vi Di chuyển trỏ Soạn thảo Một số lệnh đặc biệt Vim - Vi- IMproved Linux Fundamentals HCMUNS Các chế độ làm vi c ... lệnh phân biệt hoa thường Linux Fundamentals HCMUNS Bắt đầu Vi vi [OPTION] [FILE] -r: read only $ vi $ vi myfile $ vi :e file_name Linux Fundamentals HCMUNS Kết thúc Vi  ZZ x :w :q ! :wq ghi ... N Linux Fundamentals tìm kiếm theo hướng tới tìm kiếm theo hướng lùi lặp lại tìm kiếm theo chiều lặp lại tìm kiếm theo ngược chiều HCMUNS 13 Vim - Vi- IMproved   Nhiều tính hỗ trợ lập trình VIM...
 • 15
 • 268
 • 3

Chương 6: Hệ điều hành Linux - Quản trị căn bản

Chương 6: Hệ điều hành Linux - Quản trị căn bản
... -i openssh-3.5p 1-6 .i386.rpm # rpm -ihv openssh-clients-3.5p 1-6 .i386.rpm # rpm -ihv openssh-askpass-3.5p 1-6 .i386.rpm\ openssh-askpass-gnome-3.5p 1-6 .i386.rpm # rpm -Uhv xvnkb-0.2. 7-2 .i386.rpm Linux ... rpm -F pkg-newver.arch.rpm # rpm -Fhv xvnkb-0.2. 7-2 .i386.rpm # rpm -Fhv *.rpm Linux Fundamentals HCMUNS 35 Gỡ bỏ gói rpm rpm -e pkg # rpm -e openssh-3.5p 1-6 openssh-clients # rpm -e xvnkb Linux ... Chương Quản trị Nội dung        Tài khoản superuser Quá trình khởi động ngừng hệ thống Quản trị dịch vụ Quản trị tài khoản người dùng Quản trị hệ thống file Quản trị gói phần...
 • 46
 • 159
 • 0

Chương 7: Hệ điều hành Linux - Bash shell

Chương 7: Hệ điều hành Linux - Bash shell
... $d” Linux Fundamentals HCMUNS 18 Biểu thức điều kiện [ expression ] test expression     So sánh chuỗi: =, !=, -n, -z So sánh số: -eq, -ne, -lt, -le, -gt, -ge Kiểm tra file: -d, -f, -x, -e ... login shell ~/.bashrc – file khởi động cho interactive shell login shell ~/ .bash_ logout – file dọn dẹp thoát khỏi login shell Linux Fundamentals HCMUNS Biến shell  Dùng lập trình shell điều khiển ... /usr/local/bin/get_email Linux Fundamentals HCMUNS 29 Thao tác file crontab crontab [-u user] file crontab [-u user] file {-l|-r|-e} -l: liệt kê nội dung crontab -r: xóa crontab -e: soạn thảo crontab $ crontab -l...
 • 32
 • 183
 • 0

Chương 9: Hệ điều hành Linux - Hệ thống x windows

Chương 9: Hệ điều hành Linux - Hệ thống x windows
... client-server Hệ thống X Window: phần mềm client/server, giao thức, thư viện lập trình Phiên tại: X1 1R6 Bản thực X1 1R6 cho Linux: XFree86 Linux Fundamentals HCMUNS Thành phần hệ thống X X server ... Chương Hệ thống X Window Nội dung         Giới thiệu X Window Các thành phần hệ thống X Cấu trúc thư mục XFree86 Cấu hình X Thực thi X X font server Font gõ tiếng Việt Hiển thị từ xa ... Công cụ cấu hình ● ● ● ● redhat-config-xfree86 Xconfigurator xf86cfg xf86config Linux Fundamentals HCMUNS redhat-config-xfree86 Linux Fundamentals HCMUNS File XF86Config  Files ●  Module ●...
 • 22
 • 196
 • 0

Tin học đại cương a chương 2 hệ điều hành windows

Tin học đại cương a chương 2 hệ điều hành windows
... triển hệ điều hành  Nhiệm vụ hệ điều hành Hệ điều hành Windows  Giới thiệu  Các đặc điểm hệ điều hành Windows  Các thành phần hệ điều hành Windows  Cách tổ chức đối tượng Windows 09 /20 12 Giới ... 27 09 /20 12 Các thành phần Windows Nút Start menu Start  Nút Start thành phần Taskbar, Click chuột vào nút Start thấy hệ thống menu phân cấp, menu gọi menu Start 28 09 /20 12 Các thành phần Windows ... dẫn là: C: \20 10 _20 11\THUVIEN\TOAN\HINH_HOC  File Bai_tap.doc có đường dẫn là: C:\ 20 10 _20 11\THUVIEN \TIN_ HOC\Bai_tap.doc 24 09 /20 12 Các thành phần Windows Shortcut  Được tạo để đại diện cho...
 • 32
 • 684
 • 0

Chương 1 Hệ điều hành (operating systems)

Chương 1 Hệ điều hành (operating systems)
... HCM Chương Hệ Điều Hành Sau đọc xong chương hoàn thành hết tập bạn có thể: • Hiểu nguyên lý hoạt động hệ điều hành • Mô tả loại hệ điều hành • Hiểu lịch sử phát triển hệ điều hành Khoa Công Nghệ ... tả cách ngắn gọn hệ điều hành Khoa Công Nghệ Thông Tin – ĐHCN TP HCM Chương Hệ Điều Hành  Giới thiệu tổng quan  Định nghĩa Hệ Điều Hành (Operating System)  Các thành phần hệ thống máy tính ... – ĐHCN TP HCM Chương Hệ Điều Hành Sau đọc xong chương hoàn thành hết tập bạn có thể: • Thảo luận chế độ đơn nhiệm chế độ đa nhiệm • Phân biệt khác hệ điều hành người dùng hệ điều hành nhiều người...
 • 28
 • 284
 • 0

Chương II: Hệ điều hành Windows 98 pot

Chương II: Hệ điều hành Windows 98 pot
... nh hệ điều hành đời sau nh Windows NT 4.0 Windows 2000 Nắm đợc kiến thức Windows 98 giúp sử dụng hệ điều hành Windows NT Windows 2000 cách nhanh chóng Các thao tác với chuột Khi làm việc với hệ ... Thực hành Bài Khởi động hệ điều hành Windows 98 Trong bật máy quan sát trình khởi động hệ điều hành Windows 98, làm quen với giao diện đồ hoạ biểu tợng hình Bật hình, sau bật máy tính Chờ Windows ... vào Windows 98 Nếu đợc cài vào ổ cứng đợc cấu hình để khởi động theo ngầm định, Windows 98 đợc kích hoạt tự động hoàn toàn nắm quyền điều khiển máy tính kể từ bật máy Hệ điều hành Windows 98 quản...
 • 66
 • 1,172
 • 11

Giáo án nghệ tin học THCS - Chương II: HỆ ĐIỀU HÀNH MS - DOS pptx

Giáo án nghệ tin học THCS - Chương II: HỆ ĐIỀU HÀNH MS - DOS pptx
... Điều khiển thiết bị bao gồm - Giáo viên giới thiệu chức bật, tắt máy 1) Các hệ điều hành: UNIX, MS DOS, WINDOWS Hệ điều hành MS- DOS Hệ điều hành hãng sản xuất Si-tơn đưa năm 1980 sau hãng Microsoft ... động Nội dung GV Khái niệm hệ điều hành chương trình để khởi động hệ thống máy tính tạo Giáo thiệu viên giới môi trường cho người sử dụng máy tính, hệ điều hành điều khiển tất hoạt động máy ... Chức hệ điều hành: Điều khiển chương trình Quản lý, phân phối việc vào liệu Làm nhiệm vụ trung gian ghép Cho biết số hệ nối người sử dụng máy Hoạt động Nội dung GV điều hành mà em tính biết? Điều...
 • 4
 • 672
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: chương 2 hệ điều hànhchương 3 hệ điều hànhhọc đại cương phần 1 tin học căn bản chương 05 hệ điều hànhphần mềm học tập chương 3 hệ điều hànhhệ điều hành microsoft windows phone 8hệ điều hành windows phone 8 là gìhệ điều hành windows phone 8hệ điều hành window phone 8 1hệ điều hành windows 8 rthệ điều hành windows 8 single language 64 bithệ điều hành window 8 trên điện thoạihệ điều hành windows 8 single languagehệ điều hành windows 8 cho điện thoạihệ điều hành windows 8 1hệ điều hành windows 8 la giCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại