50 bài tin học nâng cao về pascal

50 bài tin học nâng cao về pascal

50 bài tin học nâng cao về pascal
... cách dấu cách Kết quả: Ghi tệp văn DOCAO.OUT gồm: Dòng ghi số số lượng số có độ cao lớn Dòng ghi số độ cao lớn tìm Ví dụ: DOCAO.INP DOCAO.OUT 1019 12 99 20000 18 Bài 13: Cho dãy N số nguyên dương ... số bạn Ví dụ: MEETING.INP MEETING.OUT MEETING.INP 1 12 35 79 11 15 MEETING.OUT 17 21 11 Bài 30: Viết chương trình nhập từ bàn phím mảng chiều gồm n hàng va m cột In hình thông tin sau: a In mảng ... tập tin INPUT.INP xử lý tìm chuỗi đó, ghi kết tìm vào tập tin văn OUTPUT.OUT Kết quả: Tập tin OUTPUT.OUT có dòng chuỗi ký tự tìm theo yêu cầu Ví dụ: INPUT.INP OUTPUT.OUT ABCD TINHOCTRE EFGHIJK TINHOCTRE...
 • 10
 • 2,595
 • 0

bài giảng tin hoc nâng cao acccess

bài giảng tin hoc nâng cao acccess
... i h c Tài - Marketing Khoa Cơng ngh thơng tin Tạo LOOKUP Từ Bảng Giả sử ta có bảng Sanpham LoaiSP, 21 22 ThS Nguy n Thanh Trư ng 11 Đ i h c Tài - Marketing Khoa Cơng ngh thơng tin 23 24 ThS Nguy ... Nguy n Thanh Trư ng 12 Đ i h c Tài - Marketing Khoa Cơng ngh thơng tin 25 26 ThS Nguy n Thanh Trư ng 13 Đ i h c Tài - Marketing Khoa Cơng ngh thơng tin 27 Thiết lập quan hệ bảng Các loại quan ... Đ i h c Tài - Marketing Khoa Cơng ngh thơng tin Chọn ràng buộc -> Create 31 Đã thiết lập quan hệ 32 ThS Nguy n Thanh Trư ng 16 Đ i h c Tài - Marketing Khoa Cơng ngh thơng tin CHƯƠNG QUERY Mục...
 • 53
 • 415
 • 2

Bài tập ôn – Tin học nâng cao

Bài tập ôn – Tin học nâng cao
... riêng trang) BÀI ÔN SỐ Trang: Bài tập ôn Tin học nâng cao Tạo sở liệu với tên QLThuVien.accdb Cơ sở liệu gồm table sau: - NhaXuatBan: lưu thông tin nhà xuất - DanhMucSach: lưu thông tin sách có ... Bài tập ôn Tin học nâng cao - Nút - Nút - Nút : dùng để xem hóa đơn có table Các nút lệnh : thêm hóa đơn : thoát khỏi hình cập nhật hóa đơn : dùng để lưu/ không lưu thông tin hành ... hình mượn sách : dùng để lưu/ không lưu hồ sơ hành Tạo báo cáo tình hình mượn sách bạn đọc (mỗi bạn đọc in riêng trang) sau: Trang: Bài tập ôn Tin học nâng cao BÀI ÔN SỐ Tạo sở liệu để quản lý...
 • 5
 • 545
 • 3

Bài giảng tin học nâng cao trường đại học tài chính marketing

Bài giảng tin học nâng cao  trường đại học tài chính marketing
... 64 BÀI TẬP 2: 64 BÀI TẬP 3: 65 BÀI TẬP 4: 65 BÀI TẬP 5: 65 iii BÀI TẬP 6: 65 BÀI TẬP 7: 65 BÀI TẬP ... 66 BÀI TẬP 9: 66 BÀI TẬP 10: 66 BÀI TẬP 11: 66 BÀI TẬP 12: 66 BÀI TẬP 13: 67 BÀI TẬP 14: 67 BÀI TẬP ... 153 BÀI TẬP 1: 153 BÀI TẬP 2: 154 vi BÀI TẬP 3: 154 BÀI TẬP 4: 155 BÀI TẬP 5: 155 BÀI TẬP 6: 155 BÀI...
 • 273
 • 2,245
 • 21

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC NÂNG CAO

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC NÂNG CAO
... cầu năm học 2009 – 2010 sau Dùng chức PivotTable thống kê tổng số học sinh đạt yêu cầu môn theo năm theo học kỳ) sau: Trang: Trường ĐH Tài Chính - Marketing Bài tập môn Tin học nâng cao Dùng ... 18 Trang: Trường ĐH Tài Chính - Marketing Bài tập môn Tin học nâng cao BÀI 8: Cho số liệu suất lao động, giá thành sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu giá thành sản phẩm xí nghiệp sản xuất loại ... Marketing Bài tập môn Tin học nâng cao Dùng chức PivotTable thống kê cửa hàng có lượng khách đông theo ngày Dùng chức SubTotal thống kê doanh thu cửa hàng BÀI 5: Số liệu tổng kết số lượng học...
 • 18
 • 491
 • 0

Bài tập thực hành môn tin học nâng cao trường đh tài chính marketing

Bài tập thực hành môn tin học nâng cao  trường đh tài chính  marketing
... học sinh đạt yêu cầu năm học 2009 – 2010 sau Dùng chức PivotTable thống kê tổng số học sinh đạt yêu cầu môn theo năm theo học kỳ) sau: Trang: Trường ĐH Tài Chính - Marketing Bài tập môn Tin học ... 25 tiền lương 18 Trang: Trường ĐH Tài Chính - Marketing Bài tập môn Tin học nâng cao BÀI 8: Cho số liệu suất lao động, giá thành sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu giá thành sản phẩm xí nghiệp ... Trường ĐH Tài Chính - Marketing Bài tập môn Tin học nâng cao PHẦN 1: ỨNG DỤNG MS EXCEL TRONG PHÂN TÍCH KINH DOANH (20 tiết) BÀI 1: Hoàn thành báo cáo sau Ý nghĩa số...
 • 18
 • 861
 • 0

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 1 GV trần thanh san

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 1  GV trần thanh san
... (1 trường) TENNV HONV NGSINH DCHI PHAI LUONG PHG Tung Nguyen 12 /08 /19 55 638 NVC Q5 Nam 40000 Hang Bui 07 /19 /19 68 332 NTH Q1 Nu 25000 Nhu Le 06/20 /19 51 2 91 HVH QPN Nu 43000 Hung Nguyen 09 /15 /19 62 ... Hong Quang 987987987 03/09 /19 69 9876543 21 Nguyen Thanh Tung 333445555 12 /08 /19 55 888665555 Nguyen Manh Hung 666884444 09 /15 /19 62 333445555 Tran Thanh Tam 453453453 07/ 31/ 1972 333445555 DEAN Tên ... 07/ 31/ 1972 333445555 DEAN Tên quan hệ TENDA MADA DDIEM_DA PHONG San pham X VUNG TAU San pham Y NHA TRANG San pham Z TP HCM Tin hoc hoa 10 HA NOI  CSDL quan hệ sở liệu bao gồm bảng quan hệ mối quan...
 • 44
 • 65
 • 0

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 2 GV trần thanh san

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 2  GV trần thanh san
... Number 123 4.5 123 4.5 Fixed 123 4.5 123 4.50 123 4.568 123 4.58 Standard 123 4.5 1 ,23 4.50 (dấu phẩy ngăn cách hàng ngàn) Percent 0. 824 82. 40 % Scientific 123 4.5 1 .23 E+03 Currency 123 4.5 1 ,23 4.50 ... General Date 1/31/ 92 4:30:00 PM (U.S) 31/01/ 92 16:30:00 (U.K) Long Date Friday, January 31 , 19 92 (U.S) 31 January 19 92 (U.K) Medium Date 31-Jan- 19 92 Short Date 1/31/ 92 (U.S) 31/01/ 92( U.K) Long ... mặc định 25 5 Độ dài hợp lệ đặt từ 1 25 5 Với trường Number: Mặc định Long Integer (4 bytes), chọn kiểu sau từ Combo Box: FieldSize Miền giá trị Số byte lưu trữ Byte 0 25 5 Integer - 327 68 327 67 Long...
 • 90
 • 46
 • 0

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 3 GV trần thanh san

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 3  GV trần thanh san
... toán) Hàm Hằng số Phép toán số học: Ký hiệu Tên Cú pháp Ví dụ + Cộng a+b - Trừ a-b * Nhân a*b / Chia a/b ^ Lũy thừa a^b 10 ^3 = 1000 \ Phép chia nguyên a\b 10 \3 = MOD Lấy phần dư phép chia a ... dạng cho số Format General Number Explanation Displays a number without thousand separators Currency Displays thousand separators as well as two decimal places Fixed Standard Percent Scientific ... Choose(1, "Tech", "on", "the", "Net") → "Tech" Choose (3, "Tech", "on", "the", "Net") → "the" Choose(5, "Tech", "on", "the", "Net") → NULL Choose (3. 75, "Tech", "on", "the", "Net") → "the" Hàm điều...
 • 36
 • 48
 • 0

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 4 GV trần thanh san

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 4  GV trần thanh san
... Table Bước 3: Khai báo thông tin cần thiết cho query: Dòng Field: nơi khai báo danh sách thông tin (cột liệu) bảng kết Có loại thông tin toán yêu cầu: thông tin có sẵn từ trường CSDL canboID, ... bảng kết Ví dụ: Đưa thông tin chi tiết sinh viên lớp Đưa thông tin chi tiết hoá đơn bán ngày hôm nay; Đưa doanh thu bán hàng tháng đó; CSDL cán đơn vị Đưa thông tin sau: canboID, hoten, ngaysinh, ... Phân tích yêu cầu: Thông tin yêu cầu đòi hòi từ nhiều bảng khác (bảng CANBO với cột: canboID, hoten, ngaysinh; bảng CHUCVU với cột tencv, phucapcv); Có cột thông tin có sẵn CSDL (5 cột kể trên)...
 • 76
 • 38
 • 0

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 5 GV trần thanh san

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 5  GV trần thanh san
... nhấn đúp chuột lên Creat Form by using Form wizard Bước 2: Chọn thông tin cần đưa lên form, Học viên phải cân nhắc thông tin đây: chọn bảng chọn trường cho Chọn bảng/ Query - nơi có trường cần ... xây dựng thông tin cần thiết theo yêu cầu toán Cấu trúc form gồm phần: Form Header - phần tiêu đề đầu form; Form Footer - phần tiêu đề cuối; Detail - phần thân form Toàn thông tin form chứa ... hộp Font công cụ Formatting để thiết lập nhanh Thay đổi màu nền: chúng thể thuộc tính BackColor Tuy nhiên hoàn toàn thiết lập màu cách nhanh chóng hộp Fill\Back Color Formatting  Thay đổi màu...
 • 56
 • 44
 • 0

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 6 GV trần thanh san

Bài giảng tin học nâng cao (microsoft access) chương 6  GV trần thanh san
...  Bước 3: Đưa thông tin lên cửa sổ thiết kế report:  (1) Có nhiều loại thông tin phải đưa lên report Mỗi có ý định đưa thông tin lên, bạn phải trả lời câu hỏi: Đó thông tin gì? tiêu đề “DANH ... công cụ Toolbox sau thiết lập thuộc tính phù hợp với mục đích; (2) Thanh công cụ Toolbox- nơi chứa đối tượng giúp đưa thông tin cần thiết lên report Chức cách làm việc công cụ gần giống với làm ... Tạo Report có nhóm Bước 1:  Xác định thông tin trình bày theo dạng nào?  Nếu báo biểu có phân nhóm, cần xác định thêm: Có nhóm? Nhóm theo thông tin nào? Bước  Thành phần báo biểu sử dụng...
 • 58
 • 52
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tin học nâng caocác bài tập tin học nâng caobài giảng tin học nâng cao trường đại học tài chính marketingbài giải tin học nâng cao trường đại học tài chính marketingbài tập tin học nâng cao trường đại học tài chính marketingbài giải tin học nâng caobai tap tin hoc nang cao phan exell co loi giaiđề thi tin học nâng caođề tin học nâng caotin học nâng caogiáo trình tin học nâng caotrắc nghiệm tin học nâng caokhóa học tin học nâng caoyds tin học nâng caotin học nâng cao 8Xây dựng hệ thống câu hỏi về thực nghiệm sử dụng trong ôn thi THPT quốc gia và ôn thi học sinh gỏi cấp tỉnhXây dựng một số nội dụng dạy học tích hợp vật lí – hóa học phần nhiệt học môn vật lí lớp 10Dạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lí lớp 12 ( ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật líGiáo dục bảo vệ môi trường không khí trong dạy học vật lý cho học sinh lớp 10 tại trường THCS và THPT nghi sơnGiúp học sinh phân loại và giải nhanh các bài toán dao động điều hòa khi có ngoại lực tác độngHiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp kết hợp với hoạt động trải nghiệm của học sinh vào chủ đề dạy học mắt khỏe sáng tưHướng dẫn giải bài tập về kính lúp đối với học sinh lớp 11 trường THCS và THPT nghi sơnBài 9. Áp suất khí quyểnHướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ thí nghiệm phần tổng hợp ánh sáng trắng và sự lưu ảnh của mắt bằng những vật liệu đơn giảnHướng dẫn học sinh lớp 12 một số kĩ năng học và làm bài thi trắc nghiệm khách quan môn vật lí trong kì thi THPT quốc giaHướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh một số bài tập vật lý THPTKinh nghiệm sử dụng tích phân giải một số bài tập vật lý trung học phổ thông và ôn luyện học sinh giỏiLàm rõ hơn bài toán tính năng lượng phản ứng hạt nhân trong chương trình vật lý 12Phân tích sự thay đổi của môi trường marketing vĩ mô trong giai đoạn 20132015 tác động đến chiến lược marketing của công ty Samsung Vina.Một số giải pháp hướng dẫn học sinh phát triễn năng lực tư duy và hoàn thiện kĩ năng giải nhanh các bài toán về hiện tượng quang điện ngoàiMột số phương pháp dạy học nhằm nâng bậc học sinh đại tràMột số phương pháp để xác định khối tâm của vật rắn và mô men quán tính của một số vật đồng chấtBài 8. Trọng lực - Đơn vị lựcPhân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trườngHiện tượng Đa Cộng Tuyến