Hướng dẫn giải bài tập bồi dưỡng HSG lớp 9 phần điện học

Hướng dẫn giải bài tập bồi dưỡng HSG lớp 9 phần điện học

Hướng dẫn giải bài tập bồi dưỡng HSG lớp 9 phần điện học
... với điện trở R1 dòng điện qua R1 có cường độ 8mA vôn kế V a Tại dòng điện qua R1 lại giảm đi? b Tìm cường độ dòng điện qua điện trở R2 c Tính hiệu điện U Giải (6đ) a Dòng điện qua R1 giảm có phần ... có hiệu suất sử dụng điện cao Bài Cho mạch điện hình vẽ, nguồn điện có hiệu điện không đổi U = 120V, điện trở R0 = 20Ω, R1 = 275Ω : Giữa hai điểm A B mạch điện, mắc nối tiếp điện trở R = 1000Ω ... sơ đồ hao phí điện Đ1 ? Giải thích ? b) Biến trở có điện trở toàn phần RAB = 20Ω Tính phần C A B điện trở RCB biến trở cách mắc ? (bỏ qua điện trở dây nối ) c) Bây sử dụng nguồn điện bóng đèn...
 • 17
 • 235
 • 0

Hướng dẫn giải bài tập bồi dưỡng HSG lớp 9 phần điện học

Hướng dẫn giải bài tập bồi dưỡng HSG lớp 9 phần điện học
... ,UAB=12V,RA=0.Tính cường độ dòng điện qua điện trở ,độ giảm điện trở số ampe kế (nếu có) Tư liệu bồi dưỡng HSG lý (H2) Giải a) (H1) -Vẽ lại sơ đồ mạch điện -Do[R2 nối tiếp(R3//R4)] nên điện trở tương đương ... dòng điện qua R1 có cường độ 8mA vôn kế V a Tại dòng điện qua R1 lại giảm đi? b Tìm cường độ dòng điện qua điện trở R2 c Tính hiệu điện U Giải (6đ) a Dòng điện qua R1 giảm có phần dòng điện mạch ... hai điện trở r A V nối tiếp) Để V số cần : + Hoặc chuyển chỗ điện trở, điện trở R3 r r D chuyển đâu mạch điện ? + Hoặc đổi chỗ hai điện trở cho nhau, điện trở ? Giải HD : 1) Do vônkế có điện...
 • 17
 • 595
 • 0

Cac dang bai tap boi duong HSG lop 9

Cac dang bai tap boi duong HSG lop 9
... mi sunfat H·y t×m c«ng thøc ph©n tư mi cacbonat Mn t×m c«ng thøc ph©n tư mi cacbonat ph¶i t×m sè mol mi n -m (do thay mi cacbonat (60) b»ng mi sunfat (96 ) 96 − 60 m X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tư mi ... 10 kg HNO3 31,5% BiÕt hiƯu st cđa qu¸ tr×nh lµ 79, 356% C©u 3:Ngêi ta ®iỊu chÕ C2H2 tõ than vµ ®¸ v«i theo s¬ ®å: 95 % 80% 90 % CaCO3  CaO  CaC2  C2H2 → → → Víi hiƯu st mçi ph¶n øng ghi ... sè: a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% vµ %NaCl = 8,03% V = 297 ,4ml vµ m = 29, 68g Tµi liƯu båi dìng HSG Gv: Ph¹m Ngäc B¸ch Trang: 28 Bµi 9: Hoµ tan hoµn toµn 0,5g hçn hỵp gåm Fe vµ...
 • 28
 • 1,531
 • 9

3.Cac dang bai tap boi duong HSG lop 9 pptx

3.Cac dang bai tap boi duong HSG lop 9 pptx
... chất A Tính giá trò V m Đáp số: a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% %NaCl = 8,03% V = 297 ,4ml m = 29, 68g Bài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe kim loại hoá trò II dung dòch HCl ... 2O tác dụng với p gam nước thu dung dòch NaOH nồng độ x% Lập biểu thức tín p theo a b Câu 9: Hoà tan 199 ,6g CuSO 4.5H2O Xác đònh CuSO4 hay có lẫn tạp chất Biết độ tan CuSO4 100C 17,4 Câu 10: Hỗn ... cháy cần thiết để thu 10 kg HNO 31,5% Biết hiệu suất trình 79, 356% Câu 3:Người ta điều chế C2H2 từ than đá vôi theo sơ đồ: 95 % 80% 90 % CaCO3  CaO → CaC2  C2H2 →  → Với hiệu suất phản...
 • 26
 • 543
 • 0

Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG - lớp 9

Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG - lớp 9
... m1C + m C ⇔ m1 ( C1 - C ) = m ( C - C2 ) ⇔ m1 C - C = m C1 - C 3) Để tính nồng độ chất có phản ứng với nhau: - Viết phản ứng xảy - Tính số mol (khối lượng) chất sau phản ứng - Tính khối lượng thể ... dòch, biết độ tan CuSO4 100C 17,4g ĐS: mCuSO4 5H 2O = 30, 7( g ) -DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌC BÀI TẬP Câu 1: Khi hoà tan 21g kim loại hoá trò II dung dòch H 2SO4 loãng dư, người ... kim loại (A) Dạng 8: BÀI TOÁN TĂNG, GIẢM KHỐI LƯNG Trường hợp 1: Kim loại phản ứng với muối kim loại yếu * Hướng giải: - Gọi x (g) khối lượng kim loại mạnh - Lập phương trình hoá học - Dựa vào kiện...
 • 24
 • 540
 • 3

Bài tập bồi dưỡng HSG lớp 6 phần 1

Bài tập bồi dưỡng HSG lớp 6 phần 1
... B D A 10 A 11 A 12 A 13 C 14 B 15 C III (2,5 im) Mi cõu ng t ỳng cho 0,5 im 16 does the farmer produce ? 17 are wasting 18 Are you going to / Will you buy? 19 flows 20 .dont grow IV (10 im) ... the glass A isnt B arent C is D are YOUR ANSWERS 11 16 12 17 13 18 14 19 10 15 20 II Cung cp ng t ỳng cho ng t ngoc (3ms) Example: ... garden 10 Look! She (13 )(come) 25 11 What there (14 )(be) (15 )(drink) for dinner? YOUR ANSWERS 11 12 13 14 10 15 III c on sau, chn ỏp ỏn thớch...
 • 62
 • 88
 • 0

Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 9 Phần hình học

Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 9 Phần hình học
... đẳng thức hình học Nhận biết hình hình ? ( tam giác cân , hình bình hành , hình thoi , hình chữ nhật , hình thang cân …) Lưu ý : Khi chứng minh tứ giác hình thang cân không chứng minh hình thang ... lượng : EH = E A 16 a 10 9a 10 ; HB = 10 10 d) Dựa vào tổng góc đối 180 nên EDFH nội tiếp H B Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi - Hình học lớp ∆BEK ∆BFH ⇒ BK = BE.BH 9a 13 = BF 13 e) Dựa vào ... góc vuông Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi - Hình học lớp Ngược lại , tứ giác có tổng góc đối diện góc vuông tứ giác nội tiếp đường tròn 7) Chu vi đường tròn , cung tròn , diện tích hình tròn...
 • 17
 • 2,824
 • 9

một số bài tập bồi dưỡng HSG toán 9

một số bài tập bồi dưỡng HSG toán 9
... kq 0 ,99 9 99 = a Ta chứng minh 20 chữ số thập phân a chữ số 68 Đặt 20 chöõ soá c) A < ⇔ a < Thật ta có : < a < ⇒ a(a – 1) < ⇒ a2 – a < ⇒ a2 < a Từ a2 < a < suy a < a < 0 ,99 9 99 = 0 ,99 9 99 24 ... 2(y − 2) Theo bất đẳng thức Cauchy : 183 a = x =  y = 1 ,b= Ta thấy 199 7 + 199 6 < 199 8 + 199 7 199 7 + 199 6 199 8 + 199 7 Nên a < b 184 a) A = - với x = max A = b) B = với x = ± với x = ± max ... 1 79 Giải phương trình : b) B = − x + 2x + x −1 = x−2 180 Giải phương trình : x + 2x − = + 4x + 2x 1 1 + + + + < 2 (n + 1) n 1 1 + + + + 182 Cho A = Hãy so sánh A 1 ,99 9 1. 199 9 2. 199 8 3. 199 7...
 • 45
 • 617
 • 4

bai tap boi duong HSG hoa 9

bai tap boi duong HSG hoa 9
... gia phản ứng 1mol từ PTHH ta có: n m = n = 1,5m ( R + 62n) = 1. 592 1( 2R + 96 m) 0,5 R + 93 n = 1, 592 1R + 76,4208m 0, 592 1R = 16,5 792 m R = 28m m R 28 loại Vậy kim loại cần tìm Fe 56 Fe 84 loại ... C% NaCl = mdd = m NaCl 100 m dd = 1 ,95 m NaCl 100 1 ,95 Mà theo PTHH n NaCl = nHCl = 0,1 0,2 = 0,2 (mol) mNaCl = 0,2 58,5 = 11,7 (g) mdd = 11,7.100 1 ,95 = 600 (g) mddX = mdd mdd NaOH = 600 ... 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 Fe2O3 + 3H2O A2 : Fe2O3 9Fe2O3 + 2Al t 6Fe3O4 + Al2O3 A3 : Fe3O4, Al2O3 Al2O3 + 6HNO3 3Fe3O4 + 28HNO3 2Al(NO3)3 + 3H2O 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Bài 2: Chỉ dùng thuốc...
 • 9
 • 327
 • 3

bai tap boi duong hsg lop 3

bai tap boi duong hsg lop 3
... ta đợc : A.24 B 12 C 48 D 36 3. Ngày 31 chủ nhật ,thì ngày 21 tháng ngày : A Thứ t B.Thứ năm C Thứ sáu D.Chủ nhật Gấp ba lần số bé có hai chữ số giống ta đợc : A. ,30 B 33 C 22 m số liền sau số 99 ... lờn ln thỡ hiu mi bng 32 Tỡm s b tr ,s tr ? Bi 8.Tớnh bng cỏch thun tin : a , 25 x x4 x2 -276 c, b , 9-8 +7 -6 +5 -4 +3 -2 +1 -0 815 - 23 -77 + 185 d , + +6 +8 + + 34 +36 +38 +40 Bi Tỡm x: a , ... +10 ) x (72 -8 x -8 ) c, 35 :7 < x +2 < 31 8 -31 1 d , X x X x = 66 e ,9 x X + 690 = 960 g , 450 : (x 27 ) = 125 Bi Tỡm mt s t nhiờn ,bit s ú gim i ln ri tr i 126 thỡ c 37 Bi 10 Tỡm s cú hai...
 • 6
 • 651
 • 10

Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG Hóa 9 (2)

Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG Hóa 9 (2)
... tan CuSO4 100C 17,4g ĐS: mCuSO4 5H 2O = 30, 7( g ) -DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌC BÀI TẬP Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 10 Câu 1: Khi hoà ... Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 27 Tính giá trò V m Đáp số: a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% %NaCl = 8,03% V = 297 ,4ml m = 29, 68g Bài 9: Hoà tan ... hợp dư: m hh nhh kim loaiï ( hoac muoiá ) < < n HCl ë M Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang: 19 BÀI TẬP Câu 1: Cho 31,8g hỗn hợp (X) gồm muối MgCO3 CaCO3 vào 0,8 lít...
 • 27
 • 362
 • 1

Các bài tập bồi dưỡng HSG Toán 9 chọn lọc

Các bài tập bồi dưỡng HSG Toán 9 chọn lọc
... a+b 2(y - 2) ab £ Theo bất đẳng thức Cauchy : ìx = í ỵy = 1 ,b= Ta thấy 199 7 + 199 6 199 8 + 199 7 199 7 + 199 6 < 199 8 + 199 7 183 a = Nên a < b 184 a) A = - với x = max A = b) B = với x = ± max B ... Đặt 0 ,99 9 99 = a Ta chứng minh 20 chữ số thập phân a chữ số 24 c) A < Û 20 chữ số a < Thật ta có : < a < Þ a(a – 1) < Þ a2 – a < Þ a2 < a Từ a2 < a < suy a < a < Vậy 0 ,99 9 99 = 0 ,99 9 99 24 24 ... = + 4x + 2x 1 1 + + + + < 2 (n + 1) n 1 1 182 Cho A = + + + + Hãy so sánh A 1 ,99 9 1. 199 9 2. 199 8 3. 199 7 199 9.1 183 Cho số x, y x + y số hữu tỉ Chứng minh số x ; y số 181 CMR, "n Ỵ Z+ , ta có...
 • 49
 • 265
 • 0

Hướng dẫn giải bài tập các quá trình thủy lực và cơ học

Hướng dẫn giải bài tập các quá trình thủy lực và cơ học
... BÀI TẬP CÁC QUÁ TRÌNH THỦY LỰC VÀ CƠ HỌC Chương NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH THỦY LỰC Bài Tính khối lượng riêng không khí gồm 79% nitơ ... Hướng dẫn: Ứng dụng phương trình tĩnh lực học: pa − p = 30 cm = 0,3 m → p = ? Với ống kín ρg p p = ρgh → h = =? ρg Với ống hở Bài 12 Trên máy nén thủy lực, người ta tác dụng lên pittông nhỏ lực ... kp/m2 Hướng dẫn: p ck = p a − p → p = p a − p ck = p a − ρgh p=? Bài Một áp kế gắn vào ống dẫn 0,18kp/cm Tính chiều cao cột chất lỏng dâng lên ống ống hở đầu nối với ống dẫn, chảy ống dẫn là:...
 • 12
 • 5,936
 • 17

bài tập bồi dưỡng hsg hóa 9

bài tập bồi dưỡng hsg hóa 9
... axit 98 % điều chế từ quặng chứa 60% FeS Biết hiệu suất trình 80% Giải FeS2 2H2SO4 129tấn 196 tấn 0,6 0, x 196 = 0 ,91 tấn 1 29 hiệu suất 80% nên lượng axit thưc tế thu là: Lượng axit 98 % là: mdd = 0 ,91 x80 ... Nguyễn Tất Thành – Đăk Hà - KT CÁC DẠNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 0,04x 0,08x Từ đề ta có: 0,06y-0,08x =0,016(**) Từ * ** giải x =0,4M; y = 0,8M Bài tập Câu 1.Trộn 50 ml dung dịch HNO3 nồng ... lít GV Nguyễn Văn Hiền - Trường THCS Nguyễn Tất Thành – Đăk Hà - KT CÁC DẠNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Bài tập Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí C 2H4 (đktc) rối cho toàn sản phẩm vào dd...
 • 17
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: huong dan giai bai tap chuong 2 hoa lop 11hướng dẫn giải bài tập toán nâng cao lớp 4huong dan giai bai tap toan nang cao lop 6huong dan giai bai tap sgk vat ly lop 10hướng dẫn giải bài tập chương 3 logic và suy luận toán họchướng dẫn giải bài tập trắc địa đại cương bằng phần mềmhuong dan giai bai tap thau kinh mong lop 11hướng dẫn giải bài tập máy biến áp trong môn máy điệnbai tap boi duong ly lop 9chuyên đề bồi dưỡng hsg lớp 9 phần bất đẳng thứchướng dẫn giải bài tập tích phân đườnghuong dan giai bai tap tich phan boi bahướng dẫn giải bài tậphướng dẫn giải bài tập quản trị tài chính tổng hợp tất cả các dạng bàihướng dẫn giải bài tập hoá họcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây