Tìm hiểu quan hệ giữa các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới trung việt qua quá trình giao lưu văn hóa ( khu vực vân nam, lào cai và hà giang)

Tìm hiểu quan hệ giữa các dân tộc thiểu số vùng biên giới trung việt qua quá trình giao lưu văn hóa ( khu vực vân nam, lào cai giang)

Tìm hiểu quan hệ giữa các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới trung  việt qua quá trình giao lưu văn hóa ( khu vực vân nam, lào cai và hà giang)
... triển kinh tế vùng biên, tạo dựng sống ấm no, hài hòa cho bà dân tộc thiểu số khu vực Thông qua việc tìm hiểu quan hệ dân tộc thiểu số vùng bên giới Trung- Việt khu vực Vân Nam, Lào cai, Giang từ ... tương lai Trung Quốc Việt Nam Với tinh thần chọn Tìm hiểu quan hệ dân tộc thiểu số vùng biên giới Trung- Việt qua trình giao lưu văn hóa (khu vực Vân Nam, Lào Cai, Giang) làm đề tài luận văn 1.2 ... gia Thông qua việc tìm hiểu quan hệ dân tộc thiểu số vùng biên giới Trung- Việt khu vực Vân Nam, Lào Cai, Giang từ nghiên cứu trình giao lưu văn hóa luận văn mong muốn tìm yếu tố văn hóa tương...
 • 109
 • 229
 • 0

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “BÁC HỒ VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ - CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI BÁC HỒ KÍNH YÊU”

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “BÁC HỒ VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ - CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI BÁC HỒ KÍNH YÊU”
... khổ, bị chế độ phong kiến thực dân áp bức, bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh Bác Hồ với dân tộc thi u số, dân tộc thi u số Bác Hồ kính yêu”, công xây dựng phát triển đất nước, giữ ... đồng bào dân tộc thi u số trình xây dựng phát triển đất nước, mà mục đích cao chăm lo cho đời sống đồng bào dân tộc thi u số "ngày hơn" Quan điểm tình cảm Người với đồng bào dân tộc, nhân dân lao ... giữ gìn phát huy truyền thống lời dặn dò Bác, Đảng Nhà nước ta dành cho đồng bào dân tộc thi u số trân trọng tình cảm yêu thương, gắn bó Chính thế, 54 dân tộc anh em đất nước có hình cong chữ S...
 • 3
 • 678
 • 8

bÀI DỰ THI TÌM HIỂU“BÁC HỒ VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ - CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI BÁCHỒ KÍNH YÊU

bÀI DỰ THI TÌM HIỂU“BÁC HỒ VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ - CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI BÁCHỒ KÍNH YÊU
... dân Nghị Hội nghị Trung ương khóa công tác dân tộc BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “BÁC HỒ VỚI CÁC DÂN TỘC THI U SỐ - CÁC DÂN TỘC THI U SỐ VỚI BÁC HỒ KÍNH YÊU” Họ Tên : Chức vụ: Đơn vị công tác: Bác Hồ kính ... kết dân tộc; chung sức, chung lòng xây dựng quê hương phát triển toàn diện bền vững Người viết: Đăng Khoa Sưu tầm: 15 BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “Bác Hồ với dân tộc thi u số, Dân tộc thi u số với Bác Hồ ... Nam" (ngày 1 5-5 -2 002), trưng bày 100 ảnh vật quí hình ảnh Bác Hồ kính yêu với đồng bào dân tộc thi u số Việt Nam Ðó hình ảnh Bác Hồ gặp gỡ đại biểu dân tộc thi u số có công với cách 11 mạng (năm...
 • 19
 • 1,264
 • 12

Chính sách giao đất giao rừng sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Chính sách giao đất giao rừng và sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế
... NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG - - NGUYỄN THỊ MỸ VÂN CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT GIAO RỪNG VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG NÚI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ Chuyên ngành: Môi ... người dân huyện A Lưới Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án sách GĐGR sinh kế bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng núi tỉnh Thừa Thiên ... hiểu dân tộc chiếm dân số so với dân tộc chiếm số dân đông nước nhiều dân tộc [Bùi Minh Đạo, 2003] Theo cách hiểu trên, Việt Nam, trừ người Kinh dân tộc đa số, dân tộc lại DTTS Tộc người: Tộc...
 • 215
 • 276
 • 1

Chính sách giao đất giao rừng sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng núi tỉnh thừa thiên huế

Chính sách giao đất giao rừng và sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng núi tỉnh thừa thiên huế
... NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG - - NGUYỄN THỊ MỸ VÂN CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT GIAO RỪNG VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG NÚI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ Chuyên ngành: Môi ... thực thi sách GĐGR sinh kế bền vững cộng đồng DTTS vùng núi tỉnh Thừa Thiên - Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bechstedt Hans-Dieter (2010), “Cải thiện bảo tồn rừng sinh kế người dân địa ... 3.2.3 Lý trồng rừng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC THI CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT GIAO RỪNG ĐỐI VỚI SINH KẾ CỦA NGƢỜI DÂN HUYỆN A LƢỚI, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ Error!...
 • 27
 • 68
 • 0

Đề tài triết học " Chủ nghĩa dân tộc vấn đề quan hệ giữa các dân tộc trong thế giới hiện đại " pptx

Đề tài triết học
... xậ hưåi ca nố; àố, cấi cố nghơa quan trổng nhêët lâ cấc quan hïå thưëng nhêët vïì kinh tïë, chđnh trõ, vùn hốa, quan hïå (giao tiïëp) giûäa cấc cấ nhên vúái Trong khoa hổc, àùåc biïåt lâ thûác ... VÂ VÊËN ÀÏÌ QUAN HÏÅ GIÛÄA khấc vúái cấc cưång àưìng khấc khưng nhûäng vïì lậnh thưí xấc àõnh – biïn giúái qëc gia, mâ côn vïì hâng loẩt phûúng diïån quan trổng khấc Mưåt àiïìu quan trổng lâ ... ngûúâi khưng quan têm àïën nhûäng àõnh nghơa l thuët Mưåt àiïìu cng xấc àấng lâ, thåt ngûä “dên tưåc” thûúâng àûúåc sûã dng theo nghơa “nhâ nûúác dên tưåc” vưën tûâ vûång chđnh trõ Theo 72 quan niïåm...
 • 8
 • 415
 • 1

Tìm hiểu đặc trưng văn hoá của các dân tộc thiểu số tân kỳ (nghệ an)

Tìm hiểu đặc trưng văn hoá của các dân tộc thiểu số ở tân kỳ (nghệ an)
... muốn góp phần tìm hiểu đời sống văn hoá vật chất văn hoá tinh thần dân tộc thiểu số Tân Kỳ - Nghệ An Đối tợng phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu đặc trng văn hoá dân tộc thiểu số Tân Kỳ (Nghệ An) nhằm đa ... đất Tân Kỳ điều cần thiết Qua thấy đợc đóng góp dân tộc thiểu số vào bảo tồn phát huy truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam Vì lí mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài Tìm hiểu đặc trng văn hoá dân tộc ... đợc nét đặc trng văn hoá dân tộc thiểu số mà cụ thể dân tộc Thái dân tộc Thổ có mặt Tân Kỳ Với mục tiêu đề tài, khoá luận trớc tiên đề cập khái quát điều kiện tự nhiên dân c huyện Tân Kỳ, nhân...
 • 74
 • 1,201
 • 1

Tìm hiểu nhu cầu giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số Malaysia

Tìm hiểu nhu cầu giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số ở Malaysia
... NGON N G O CUA MALAYSIA I Khai quat ve tinh hinh kinh te-xa hoi d Malaysia sau gianh doc lap (1957) den 1) Malaysia la quoc gia da dan toe, da ngon ngff 2) Tinh hinh kinh te-xa hoi d Malaysia tff ... Lien bang Malaysia Phu luc 2: Thanh phan dan toe - Lien bang Malaysia Phu luc 3: Cac ngon ngff d Malaysia Phan Ban dao Phan Sabah Phan Sarawak Phu luc 4: He tho^ng giao due quo'c gia Malaysia ... ngffdi Hoa d Malaysia Tuy mue dich cua luan van la tim hieu nhu cau giao due tie'ng me de cua cac dan toe thieu so', nhffng nhu cau dd khong the ton tai ben ngoai mdi lien he vdi cac nhu cau khac...
 • 107
 • 287
 • 0

Mối quan hệ giữa các khâu sản xuất phân phối trao đổi tiêu dùng trong quá trình tái sản xuất

Mối quan hệ giữa các khâu sản xuất phân phối trao đổi tiêu dùng trong quá trình tái sản xuất
... lực sản xuất Các khâu trình tái sản xuất xã hội : Tái sản xuất xã hội bao gồm khâu : Sản xuất phân phối trao đổi tiêu dùng Trong khâu trình tái sản xuất, khâu có vị trí định, song chúng có mối ... 0918.775.368 I) Mối quan hệ khâu sản xuất phân phối trao đổi tiêu dùng trinh tái sản xuất xã hội Khái niệm chung tái sản xuất : Xã hội ngừng tiêu dùng nên ngừng sản xuất Vì vậy, trình sản xuất xét ... a) Mối quan hệ sản xuất tiêu dùng Sản xuất tiêu dùng mối quan hệ chặt chẽ với Không có sản xuất tiêu đùng, nhng tiêu dùng chẳng có sản xuất, trờng hợp sản xuất mục đích - Sản xuất khâu mở...
 • 12
 • 507
 • 0

Đề án : " Mối quan hệ giữa các khâu sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng của quá trình tái sản xuất xã hội. Thực trạng sự vận dụng của chúng nước ta " pptx

Đề án :
... Đề án KTCT Đề tài : Mối quan hệ khâu sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng trình tái sản xuất hội Thực trạng vận dụng chúng nước ta Phần mở đầu Từ xuất hội loài người, ... Mối quan hệ khâu sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng trình tái sản xuất hội Sản xuất khâu mở đầu trình tái sản xuất hội Sản xuất có vai trò định với khâu khác sản xuất tạo sản phẩm ... từ hội , trao đổi yếu tố xuất phát từ cá nhân Chương II : Thực trạng mối quan hệ khâu sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng trình tái sản xuất hội nước ta Hiểu nắm bắt chất mối quan hệ...
 • 17
 • 219
 • 0

Vấn đề chuyển đổi vai trò quảnvăn hóa xã hội đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số Quảng Nam

Vấn đề chuyển đổi vai trò quản lý văn hóa xã hội đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam
... kinh tế hội Bước vào giai đoạn phát triển hội công nghiệp, văn minh đại, vấn đề nghiên cứu chuyển đổi vai trò quản văn hóa hội vùng định cư cộng đồng dân tộc thiểu số cần đặt cách cấp ... thực tế trình chuyển đổi vai trò quản văn hóa hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam, đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện thiết chế quản hội Yêu cầu đặt phải ... 1975 trở đi, với việc thống đất nước mặt lãnh thổ, trị, kinh tế văn hóa, cộng đồng hội tộc người Quảng Nam nói riêng, phạm vi tỉnh miền Nam Việt Nam nói chung, thiết chế máy quản hội chuyển...
 • 8
 • 181
 • 0

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Tập quán pháp các dân tộc thiểu số Việt Nam

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Tập quán pháp các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
... 1.2 Các khái niệm tập quán pháp dân tộc thiểu số Việt Nam 1.3 Những khái niệm sử dụng nước ta Chƣơng 2: Nguồn gốc, chất, trình hình thành tập quán pháp 2.1 Nguồn gốc tập quán pháp 2.2 Quá trình ... quán pháp truyền thống, tại, tương lai dân tộc Đồng thời gợi số giải pháp thích hợp để vận dụng vào đời sống dân tộc 5 Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy học Hình thức tổ chức dạy học ... Bài tập 12 (1) (2) Thảo luận Thực Tự học, tự hành, điền dã nghiên cứu (3) (4) (5) Tổng số 10 30 (6) (7) Chƣơng Khái niệm chung tập quán pháp 3 10 4 11 1.1 Các khái niệm tập quán pháp giới 1.2 Các...
 • 4
 • 294
 • 0

QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC VIỆT NAM VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG KHỐI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN AN LÃO, TỈNH BÌNH ĐỊNH

QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG KHỐI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN AN LÃO, TỈNH BÌNH ĐỊNH
... Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh đoàn kết dân tộc cộng đồng dân tộc Việt Nam vào việc xây dựng khối đoàn kết dân tộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định 9 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT CÁC DÂN ... đề mang tầm chiến lược Vì vậy, nghiên cứu Quan điểm Hồ Chí Minh đoàn kết dân tộc cộng đồng dân tộc Việt Nam vận dụng vào việc xây dựng khối đoàn kết dân tộc thiểu số huyện An Lão, tỉnh Bình Định ... TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC VIỆT NAM VÀO VIỆC XÂY DỰNG KHỐI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN AN LÃO, TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 HUYỆN AN LÃO VÀ TÌNH HÌNH DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN AN LÃO Vài nét điều...
 • 19
 • 121
 • 0

Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng giải pháp

Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp
... bào dân tộc thiểu số kết đạt đợc từ việc thực xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số nớc ta giai đoạn gần I Thực trạng nguyên nhân tình trạng nghèo đói vùng đồng bào dân tộc thiểu số nớc ta giai ... giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nớc ta Đề án gồm ba phần chính: Chơng I Cở sở lý luận sách kinh tế xã hội vấn đề nghèo đói, sách xoá đói giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nớc ta giai ... xoá đói, giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nớc ta Chơng I Cơ sở lý luận sách kinh tế xã hội vấn đề nghèo đói, sách xoá đói giảm nghèo vùng đồng bào đân tộc thiểu số nớc ta I Cơ sở lý luận sách...
 • 31
 • 1,237
 • 8

Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng giải pháp

Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp
... bào dân tộc thiểu số kết đạt từ việc thực xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số nước ta giai đoạn gần I Thực trạng nguyên nhân tình trạng nghèo đói vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta giai ... cho đồng bào dân tộc thiểu số nước ta Đề án gồm ba phần chính: Chương I Cở sở lý luận sách kinh tế xã hội vấn đề nghèo đói, sách xoá đói giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nước ta giai đoạn ... II Thực trạng nghèo đói vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết đạt từ việc thực xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số nước ta giai đoạn gần Trang Chương III Những kiến nghị giải pháp xoá đói, giảm...
 • 47
 • 660
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: mot so kinh nghiem truyen thong ve bvmt cua cac dan toc thieu so o vung dbscl 3 chăm lo xây dựng khối đại đòan kết dân tộc giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc việt namtìm hiểu về bác hồ với dân tộc thiểu sốthuc tien ap dung phong tuc tap quan doi voi cac dan toc thieu sotrang phục các dân tộc thiểu số ở việt namvăn hóa các dân tộc thiểu số ở việt namcác dân tộc thiểu số ở tây nam bộphân bố các dân tộc thiểu số ở việt namcác dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắccác dân tộc thiểu số ở hoàng liên sơncác dân tộc thiểu số ở trung quốctên các dân tộc thiểu số ở miền bắchình ảnh các dân tộc thiểu số ở việt namcác dân tộc thiểu số ở miền bắc việt namcác dân tộc thiểu số ở miền bắcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại