Bai giang kinh te quoc te

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 1
... QUỐC TẾ (IB) 1. 1 Khái niệm 1. 2 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh nước 1. 3 Động kinh doanh quốc tế 1. 4 Các hình thức kinh doanh quốc tế 1. 5 Công ty đa quốc gia 1. 1 KHÁI NIỆM  Kinh doanh quốc tế giao ... thực kinh doanh quốc tế nơi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ (AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS) Kinh doanh quốc tế (International Business) Toàn cầu hóa (Globalization) KINH DOANH QUỐC ... kinh tế nước công ty quốc tế  Nhân chủng học - hiểu biết giá trò, thái độ, niềm tin người môi trường 17 1. 2 KINH DOANH QUỐC TẾ & KINH DOANH TRONG NƯỚC  Đặc điểm chung - Những nguyên lý kỹ kinh...
 • 40
 • 2,358
 • 14

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 2

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 2
... thương mại quốc tế có xảy nước không? 1.3 LÝ THUYẾT LI THẾ SO SÁNH  Tác giả - David Ricardo (17 72 - 1 823 ), nhà kinh tế họa người Anh (gốc Do Thái), tác phẩm “Những nguyên lý kinh tế trò thuế” ... thương mại quốc tế  Vai trò Nhà nước việc điều tiết ngoại thương  Nhược điểm  Đơn giản, chưa giải thích tượng kinh tế 1 .2 LÝ THUYẾT LI THẾ TUYỆT ĐỐI  Tác giả - Adam Smith (1 723 - 1790), người ... trường quốc tế cần môi trường kinh doanh thuận lợi lực cạnh tranh thân doanh nghiệp 21 1.9 LÝ THUYẾT LI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA – KIM CƯƠNG CỦA PORTER (tt) yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh...
 • 33
 • 1,752
 • 22

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 3

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 3
... 2 .3 Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế 2.4 Những vấn đề liên kết kinh tế quốc tế 2.1 KHÁI NIỆM  Là liên kết kinh tế hình thành sở Hiệp đònh ký kết hai nhiều Chính phủ nhằm lập liên minh kinh ... 4.1 KHÁI NIỆM  Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân hình thức liên kết kinh tế quốc tế tầm vi mô để lập công ty quốc tế 16 4.2 NGUYÊN NHÂN  Tránh rủi ro bất ổn chu kỳ kinh doanh nội đòa  Sự gia ... thấp 14 LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ TƯ NHÂN (MICROINTEGRATION) 4.1 Khái niệm 4.2 Nguyên nhân 4 .3 Các hình thức công ty quốc tế 4.4 Đặc điểm phát triển công ty quốc tế 4.5 Hội nhập kinh tế quản lý chiến...
 • 24
 • 1,006
 • 9

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 4

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 4
... hóa thay đổi giống nước có môi trường kinh tế / kỹ thuật tương tự  Sự lẩn tránh rủi ro &ø tính cứng rắn – nước có tôn giáo, lòch sử, ngôn ngữ phát triển kinh tế tương tự dẫn đến văn hóa tương tự ... quen – cách vật làm, ⇒Cách cư xử – dùng thực chúng 14 2.5 VĂN HÓA VẬT CHẤT (MATERIAL CULTURE)  Là đối tượng người làm  Cơ sở hạ tầng kinh tế – giao thông, thông tin, nguồn lượng  Cơ sở hạ tầng ... Cách biệt quyền lực CAO TRUNG BÌNH - THẤP Nhà quản trò Độc tài, gia trưởng Làm việc vài thuộc cấp Bình đẳng, dân chủ Làm việc nhiều thuộc cấp Cấu trúc kinh doanh Kiểm soát chặt chẽ, thiếu bình...
 • 40
 • 908
 • 16

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 5

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 5
... thời hạn, khối lượng, giá trò hàng xuất nhập  Quy đònh ngành hàng kinh doanh ⇒ p dụng kinh tế phi thò trường ⇒ Ít áp dụng 25 2.1.2 HÌNH THỨC GIẤY PHÉP (tt)  Giấy phép riêng – cấp kín đáo mang ... vay vốn kinh doanh, trợ giá, bù lỗ xuất Tác dụng  Ngăn cản cạnh tranh bình đẳng  Giảm tính hiệu kinh tế  Phát sinh ỷ lại, bảo thủ, độc quyền  Cản trở tự hóa thương mại toàn cầu 45 2.2.4 CÁC ...  Thò phần cho phép  Quota – cấm vận (embargo) 1.2.3 CỐ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (INTERNATIONAL PRICE FIXING)  Nhiều công ty quốc tế liên hiệp lại để kiểm soát giá, cách:  Cố đònh giá  Cố đònh số...
 • 53
 • 832
 • 9

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 6

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 6
...  Điều chỉnh hành vi kinh doanh quốc tế 1.2 THẾ LỰC CHÍNH TRỊ Ở CHÍNH QUỐC Mục đích hành động tương tự ⇒MNC  Hạn chế kinh doanh  Lựa chọn thò trường  Chính sách kinh doanh MÔI TRƯỜNG LUẬT ... 1 MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ Hệ thống kinh tế trò Nước sở tại: Chính quyền Các nhóm áùp lực Chính quốc: Chính quyền Các nhóm áùp lực MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ (tt) Có loại ... thương mại, hợp đồng, tác quyền, thành lập doanh nghiệp, phá sản, môi trường, lao động, cạnh tranh, chống tham nhũng, sở hữu, luật đòa phương, tòa án kinh tế MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP (tt) 2.2 Hành động...
 • 7
 • 772
 • 11

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 7

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 7
... – liên doanh quốc tế, liên kết chiến lược 30 3.3 LIÊN KẾT LIÊN DOANH QUỐC TẾ (INTERNATIONAL JOINT VENTURES)  Là thỏa thuận hay nhiều thành viên để sở hữu kiểm soát doanh nghiệp quốc tế  Lý ... nguồn tiền cho đầu tư khác 27 THỰC HIỆN CHIẾN LƯC KINH DOANH QUỐC TẾ 3.1 Đònh vò (Location) 3.2 Quyền sở hữu (Ownership) 3.3 Liên kết liên doanh quốc tế (International Joint Ventures) 3.4 Hợp tác ... quyền lực) 29 3.2 QUYỀN SỞ HỮU (OWNERSHIP) Hai quan điểm:  Gia tăng doanh nghiệp sở hữu nước làm suy yếu kinh tế  Muốn trì kinh tế mạnh phải thu hút đầu tư ⇒ tạo việc làm, nâng cao kỹ công nhân,...
 • 39
 • 796
 • 10

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 8

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 8
... cộng  Kho tự xây 26 3.4 QUẢN TRỊ CUNG ỨNG (tt) Triết lý tồn kho “Vừa Kòp Lúc” (Just-in-Time - JIT) Triết lý: kinh tế hóa dự trữ, kiểm soát chi phí tồn kho JIT: đưa nguyên vật liệu, phận đến nơi ... đổi  Các kỹ thuật tính toán chi phí  Sử dụng nguồn tài nguyên quốc tế  Các hoạt động kiểm soát tồn kho CHIẾN LƯC SẢN XUẤT QUỐC TẾ 3.1 Nghiên cứu, phát triển đổi 3.2 Quyết đònh đònh vò sản xuất ... TÀI CHÍNH  Lựa chọn nguồn vay đòa phương hay quốc tế  Rủi ro trao đổi ngoại tệ, thuế, kiểm soát đòa phương NHỮNG ÁP LỰC KHI MNC THỰC HIỆN CLSX QUỐC TẾ (tt) ⇒ Để khắc phục áp lực trên, MNC sử dụng...
 • 28
 • 630
 • 7

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 9

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 9
... trường kinh doanh quốc tế KHÁI NIỆM (tt) 1.1 Tuyển chọn nhân 1.2 Hình thức bố trí nhân 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trò nguồn nhân lực quốc tế 1.1 TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ nguồn  Công dân quốc ... vấn đề  Lương quốc  Chi phí quốc gia sở  Chi phí quốc gia sở công ty toán từ lương  Sức mua tương đương quốc 24 5.3 CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THỤ VĂN HÓA  Là kỹ thuật nghiên cứu chương trình hóa ... đoạn trình quốc tế hóa  Khi MNC xuất – nhà quản trò sở điều hành  Khi MNC bắt đầu sản xuất nước – nhà quản trò quốc 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ  Nguồn...
 • 26
 • 573
 • 8

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 10

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 10
... quốc gia so với quốc gia khác  Sự phát triển thò trường – gia tăng doanh số bán hàng năm 1.2 CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH (tt) Tóm lại, tình hình kinh tế hệ thống tài quốc gia đònh động ... ĐIỀU KIỆN VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH Xem xét điều kiện kinh tế tài chính:  Loại bỏ thò trường không đáp ứng nhu cầu  Nhằm rút gọn danh sách thò trường tiềm 1.2 CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH ... marketing quốc tế 6.2 Chính sách sản phẩm 6.3 Chính sách giá 6.4 Chính sách phân phối 6.5 Chính sách chiêu thò 35 6.1 CHÍNH SÁCH MARKETING QUỐC TẾ Có khả chọn lựa việc tiếp cận thò trường quốc tế: ...
 • 63
 • 439
 • 8

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 11

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 11
... TRIỂN HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ 2.1 Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ – Tiêu chuẩn vàng (1876 – 1913) 2.2 Hệ thống tiền tệ quốc tế thứù hai (1922 – 1939) 2.3 Hệ thống tiền tệ quốc tế thứ ba Bretton Woods ... tệ quốc tế dựa USD  Mục tiêu  Mở rộng thương mại quốc tế tự  Duy trì tỷ giá hối đoái cố đònh ổn đònh  Tài trợ cho chương trình phát triển quốc gia  Thành lập tổ chức Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế ... ngoại tệ – ngân hàng quốc gia trung ương 1.5 CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 1.5.1 Sự chuyển đổi tiền tệ 1.5.2 Bảo hộ rủi ro 1.5.1 SỰ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ Kinh doanh quốc tế có lónh vực sử dụng...
 • 59
 • 371
 • 3

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 12

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 12
... tiền tệ đòa phương 24 LẬP NGÂN SÁCH VỐN QUỐC TẾ 3.1 Thành phần ngân sách vốn quốc tế 3.2 Những rủi ro đầu tư quốc tế 25 3.1 THÀNH PHẦN NGÂN SÁCH VỐN QUỐC TẾ  Chi phí ban đầu – thường dòng tiền ... phát từ hoạt động kinh doanh hàng ngày công ty (thanh toán vật liệu, khoản phải trả, khoản phải thu, )  Dòng tiền trực tiếp – doanh thu, chi phí trực tiếp từ hoạt động kinh doanh công ty  Dòng ... dự đoán thay đổi dòng tiền tỷ giá ngoại tệ từ trung đến dài hạn 23 2.3.3 RỦI RO KINH TẾ (tt) Quản lý rủi ro kinh tế:  Đa dạng hóa hoạt động (đòa điểm) sản xuất để đa dạng hóa tiền tệ, cho phép...
 • 44
 • 326
 • 3

BÀI GIẢNG KINH tế QUỐC tế

BÀI GIẢNG KINH tế QUỐC tế
... QUÁT KINH TẾ QUỐC TẾ Đối tượng nội dung môn học 1.1.1 Khái niệm Kinh tế quốc tế (hay Kinh tế học quốc tế) nghiên cứu mối quan hệ kinh tế kinh tế nước khu vực giới Kinh tế quốc tế môn khoa học nghiên ...  Thương mại quốc tế (hàng hóa dịch vụ)  Đầu tư quốc tế  Nguồn nhân lực quốc tế  Liên kết hội nhập kinh tế quốc tế Nội dung trình bày qua bảy chương sau: Bài giảng KINH TẾ QUỐC TẾ- TS HUỲNH ... thương mại quốc tế dẫn đến cân tương đối tuyệt đối giá yếu tố sản xuất quốc gia giao thương với (Samuelson) Bài giảng KINH TẾ QUỐC TẾ- TS HUỲNH MINH TRIẾT 24 Bài giảng KINH TẾ QUỐC TẾ (Chương...
 • 99
 • 231
 • 3

Tài liệu Bài giảng kinh tế quốc tế -DH KTQD doc

Tài liệu Bài giảng kinh tế quốc tế -DH KTQD doc
... học kinh tế quốc tế Giới thiệu khái quát môn học kinh tế học quốc tế Những đặc điểm kinh tế tế giới Cơ sở hình thành phát triển quan hệ kinh tế quốc tế I Giới thiệu khái quát môn học kinh tế quốc ... thị trường tiền tệ quốc tế Chương V: Liên kết hội nhập kinh tế quốc tế I Giới thiệu khái quát môn học kinh tế quốc tế MQH môn học KTQT với môn học  Kinh tế học kinh tế học quốc tế    KTQT xây ... Thương mại quốc tế sách thương mại quốc tế     Thương mại quốc tế Chính sách thương mại quốc tế Các lý thuyết thương mại quốc tế Thương mại quốc tế Việt Nam 29 I Thương mại quốc tế 1.1 Khái...
 • 145
 • 656
 • 13

bài giảng kinh doanh quốc tế - chương 3 môi trường kinh tế

bài giảng kinh doanh quốc tế - chương 3 môi trường kinh tế
... I MƠI TRƯỜNG KINH TẾ CỦA MỘT QUỐC GIA  Tăng trưởng kinh tế: tốc độ tăng trưởng GDP, GNP  Tiêu thụ cá nhân: cách sử dụng thu nhập ... ổn đònh  Nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào số mặt hàng xuất chủ lực, thường nông phẩm khoáng sản  Tỉ lệ dự trữ thấp hệ thống tài hiệu II Hội nhập kinh tế Khái niệm: Hội nhập kinh tế việc thiết ... mại Những mức độ hội nhập kinh tế:  Khu vực thương mại tự (Free Trade Area)  Liên minh thuế quan (Customs Union)  Thị trường chung (Common Market)  Liên minh kinh tế (Economic Union)  Liên...
 • 16
 • 397
 • 0

Xem thêm