Chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 2012)

Chính sách an ninh của mỹ đối với khu vực đông nam á dưới thời tổng thống barack obama (2009 2012)

Chính sách an ninh của mỹ đối với khu vực đông nam á dưới thời tổng thống barack obama (2009  2012)
... truyền thống thời hậu thuộc địa tách Đông Á khỏi Nam Á không hợp thời2 7 1.1.2 Đông Nam Á sách an ninh châu Á- Thái Bình Dương Mỹ 1.1.2.1 Tầm quan trọng an ninh khu vực Đông Nam Á Mỹ Tên gọi Đông Nam ... Myanmar 84 2.3.6.3 Các vấn đề an ninh cấp tiểu khu vực 88 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH AN NINH ĐÔNG NAM Á CỦA MỸ TRONG NHIỆM KỲ CỦA TỔNG THỐNG OBAMA ĐỐI VỚI KHU VỰC ... lớn khu vực châu Á- Thái Bình Dương tạo nên thay đổi địa trị Đông Nam Á 34 CHƢƠNG 2: NỘI DUNG CHÍNH SÁCH AN NINH CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á DƢỚI THỜI TỔNG THỐNG BARACK OBAMA (2009- 2012)...
 • 132
 • 209
 • 1

Chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 2012)

Chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 2012)
... chỉnh sách quyền Obama khu vực Đông Nam Á Chương 2: Phân tích nội dung sách an ninh Mỹ khu vực Đông Nam Á thời Tổng thống Barack Obama (2009 - 2012) khía cạnh: Mục tiêu sách; Các công cụ thực sách; ... 3: Đánh giá tác động sách an ninh Mỹ khu vực Đông Nam Á nhiệm kỳ đầu Tổng thống Obama Việc quyền Obama điều chỉnh sách khu vực Đông Nam Á, cho thấy tăng cường mức độ hợp tác Mỹ quốc gia khu vực, ... lực lượng sang khu vực khác Các nguyên nhân khách quan gồm có thay đổi khu vực châu Á- Thái Bình Dương, trỗi dậy Trung Quốc, vai trò ASEAN, tầm quan trọng an ninh khu vực Đông Nam Á Mỹ sở cho điều...
 • 14
 • 154
 • 0

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG GEOGRE WALKER BUSH (2001 2009)

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG GEOGRE WALKER BUSH (2001 2009)
... xét sách đối ngoại Mỹ đối với khu vực Đông Bắc Á thời Tổng thống Geogre Walker Bush (2001 - 2009) CHƯƠNG 1.CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰCĐÔNG BẮC Á TRƯỚC NĂM 2001 1.1.Khái quát ... Chương 1 .Chính sách đối ngoại Mỹ đối với khu vực Đông Bắc Á trước năm 2001 Chương 2 .Chính sách đối ngoại Mỹ đối với khu vực Đông Bắc Á thời Tổng thống Geogre Walker Bush (2001 - 2009) Chương ... tài Chính sách đối ngoại Mỹ khu vực Đông Bắc Á thời Tổng thống Geogre Walker Bush (2001 - 2009) nhằm trình bày cách khách quan khoa học, logic sách đối ngoại Mỹ thời Tổng 11 thống G.Bush...
 • 123
 • 371
 • 0

Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái bình dương giai đoạn 2000 - 2004

Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái bình dương giai đoạn 2000 - 2004
... CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƢƠNG 1.1 Cơ sở lý luận sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng Việc nghiên cứu quan hệ kinh tế Mỹ với khu vực châu Á - Thái ... Một số nội dung sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giai đoạn 200 0-2 004 Chƣơng 3: Những tác động từ sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giai đoạn 200 0-2 004 7 Chƣơng ... việc thực sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giai đoạn 200 0-2 004 Thứ ba, phân tích số nội dung trình thực sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dương Mỹ giai đoạn 200 0-2 004 Thứ...
 • 117
 • 353
 • 0

Sự điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương những năm đầu thế kỷ 21 và tác động của nó đến Việt Nam

Sự điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương những năm đầu thế kỷ 21 và tác động của nó đến Việt Nam
... tế Mỹ khu vực CA – TBD năm đầu kỷ 21 Chƣơng – Sự điều chỉnh sách kinh tế Mỹ khu vực CA – TBD năm đầu kỷ 21 Chƣơng – Tác động điều chỉnh sách kinh tế Mỹ Việt Nam số khuyến nghị đối sách kinh tế ... ích Việt Nam quan hệ kinh tế Việt - Mỹ nói riêng quan hệ kinh tế quốc tế nói chung Bởi vậy, đề tài Sự điều chỉnh sách kinh tế Mỹ khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng năm đầu kỷ 21 tác động đến Việt ... HỌC KINH TẾ Trần Đăng Quỳnh SỰ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƢƠNG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ 21 VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh...
 • 121
 • 395
 • 1

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Đông dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 - 2012

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Trung Đông dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 - 2012
... 2: CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG OBAMA ĐỐI VỚI KHU VỰC TRUNG ĐÔNG 30 2.1 Trung Đông chiến lƣợc toàn cầu Chính quyền Barack Obama 30 2.1.1 Khái quát sách đối ngoại Chính ... HỘI VÀ NHÂN VĂN - LÊ THỊ HOÀI THU CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ ĐỐI VỚI TRUNG ĐÔNG DƢỚI THỜI TỔNG THỐNG BARACK OBAMA (2009 - 2012) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Quan ... nhƣ đến tình hình khu vực quan hệ Mỹ với nƣớc? Những nội dung cho thấy, việc nghiên cứu Chính sách đối ngoại Mỹ Trung Đông thời Tổng thống Barack Obama (2009 - 2012) có ý nghĩa lý luận thực tiễn...
 • 129
 • 1,708
 • 4

Chính sách đối ngoại của hoa kỳ đối với nước nga dưới thời tổng thống barack obama (2009 2012)

Chính sách đối ngoại của hoa kỳ đối với nước nga dưới thời tổng thống barack obama (2009 2012)
... tác động đến sách đối ngoại Hoa Kỳ nước Nga thời Tổng thống Barack Obama (2009 2012) - Làm rõ nội dung trình thực sách đối ngoại Hoa Kỳ với nước Nga thời Obama (2009 2012) - Đồng thời làm rõ ... CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI NƯỚC NGA (2009 2012) 37 2.1 Quá trình lên cầm quyền Tổng thống Barack Obama 37 2.2 Nội dung mục tiêu Hoa Kỳ quan hệ với nước Nga thời Tổng thống Obama ... động sách Hoa Kỳ nước Nga, với giới Đối tượng nghiên cứu khóa luận sách đối ngoại Hoa Kỳ nước Nga thời kỳ cầm quyền Tổng thống Obama phân tích nét sách đối ngoại, đó, tập trung làm rõ sách Hoa Kỳ...
 • 111
 • 230
 • 0

Chiến lược triển khai quyền lực mềm của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay

Chiến lược triển khai quyền lực mềm của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay
... tài “ Chiến lược triển khai quyền lực mềm Trung Quốc khu vực Đông Nam Á giai đoạn nay , nhằm tập trung phân tích đánh giá chiến lược quyền lực mềm Trung Quốc 10 năm trở lại khu vực Đông Nam Á, cụ ... tế Chương II: Trung Quốc với chiến lược triển khai quyền lực mềm Đông Nam Á Chương III: tác động chiến lược triển khai quyền lực mềm Trung Quốc Đông Nam Á kiến nghị ứng xử với Việt Nam Phần II- ... luận quyền lực mềm, đối chiếu so sánh với việc triển khai quyền mềm Trung Quốc thực tế, để có nhìn cụ thể xác kết mà chiến lược triển khai quyền lực mềm khu vực Đông Nam Á đem lại cho Trung Quốc...
 • 91
 • 874
 • 6

Tìm hiểu chính sách của mỹ đối với khu vực châu á thái bình dương từ sau chiến tranh lạnh đến nay

Tìm hiểu chính sách của mỹ đối với khu vực châu á thái bình dương từ sau chiến tranh lạnh đến nay
... năm 1998, vị tổng thống đáng kính bị trích lâu cách chỉđạo cứng rắn ông thời kỳ Chiến tranh vùng vịnh Là tổng thống hay tiếp xúc với giới Báo chí, Bush tỏ ráit không máy móc nh ngời tiền nhiệm ... số giáo viên cũ cho ông khong có đặc sắc Bush định thi vào trờng Đại học tổng hợp Yale, nhng chiến tranh giới cản ý định ông Sau chiến tranh lúc Bush lập gia đình, dăng ký dự thi vào khoá cấp ... dãan đâu phong trào phản đối mạnh mẽ tham gia chiến tranh Mỹ Việt Nam Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Thợng Nghị Viện, Năm 1968, Clinton tốtnghiệp cử nhân bang giao quốc tế Tháng 10 năm Clinton sang...
 • 5
 • 1,005
 • 21

Chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI

Chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI
... ĐẦU CHƯƠNG 19 QUAN ĐI ÉM CHIÉN L ợ c VÀ NH ẢN TĨ ANH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI MỸ ĐỔI VỚI TRUNG QUỐC TRONG THẬP KỶ ĐẦU THẾ KỲ XXI 10 1.1 Mục tiêu chiến lược sách thưong mại Mỹ đối vói Trung ... mại Mỹ Trung Quốc Việt Nam khơng nhiều Ngay nghiên cứu sách thương mại Mỹ năm đầu kỷ XXI chưa quan lâm Vì vậy, đề tài nghiên cứu sách thương mại Hoa Kỳ Trung Quốc năm đầu kỷ XXI, Trung Quốc gia ... chiến lược, mục tiêu, sách, đạo luật, biện pháp điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế MỸ với Trung Quốc; (ii) quan hệ thương mại Mỹ với Trung Quốc, sách Mỹ sách phản ứng Trung Quốc; (iii) thỏa thuận,...
 • 111
 • 295
 • 1

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (2001 – 2008)

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (2001 – 2008)
... Chương 2: Chính sách đối ngoại Mỹ với khu vực Mỹ Latinh lĩnh vực an ninh, trị, xã hội (2001 2008) nghiên cứu sách quyền Tổng thống Bush vấn đề an ninh, trị, xã hội khu vực Mỹ Latinh thành ... khu vực Mỹ Latinh thành tựu, hạn chế vai trò Mỹ việc giải vấn đề Chương 3: Chính sách đối ngoại Mỹ với khu vực Mỹ Latinh lĩnh vực kinh tế (2001 2008) tập trung vào vấn đề kinh tế thương mại, ... nhiệm kỳ Tổng thống Bush 11 Khả ứng dụng thực tiễn: Bổ sung nguồn tài liệu nghiên cứu sách Mỹ với khu vực Mỹ Latinh 12 Những hướng nghiên cứu (nếu có) 13 Các công trình công bố có liên quan đến...
 • 4
 • 1,743
 • 2

Chính sách đối ngoại của liên minh châu âu đối với khu vực Đông Bắc Á từ năm 1990 đến năm 2005

Chính sách đối ngoại của liên minh châu âu đối với khu vực Đông Bắc Á từ năm 1990 đến năm 2005
... Liên minh châu Âu thực Đông Bắc Á  Phương pháp so sánh: khác việc thực sách Liên minh châu Âu Đông Bắc Á thời kỳ; khác biệt sách Liên minh châu Âu Đông Bắc Á Đông Nam Á khu vực khác  Phương pháp ... quan Liên minh châu Âu khu vực Đông Bắc Á Chương Chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu nước Đông Bắc Á Chương Những nhận xét, đánh giá bước đầu triển vọng quan hệ Liên minh châu Âu nước Đông Bắc ... tế liên tục lĩnh vực 2.2 Chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu nước Đông Bắc Á: 2.2.1 Mục tiêu Liên minh châu Âu nước Đông Bắc Á: Đối với khu vực Đông Bắc Á, EU xác định mục tiêu cụ thể với...
 • 85
 • 441
 • 3

Báo cáo khoa học:Chính sách đối ngoại của Đảng với khu vực Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ 21 pot

Báo cáo khoa học:Chính sách đối ngoại của Đảng với khu vực Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ 21 pot
... hgi nhdp khu vyc Nam A vd chau A - Thdi Binh Duong, vd quoc te cua Viet Nam Su tham gia va nhflng tiem ndng cflng nhu nhflng thdch ddng gdp cfla Viet Nam doi vdi qua trinh thuc ndy sinh khu vyc ... tien te trdm trgng nam 1997, nhieu nudc roi vdo khd khdn, khflng hodng bj cdc nudc chi phoi, sy gan ket gifla cdc nudc khu vyc long leo han"^ Hgi nghj khdng djnh: Khu vyc Ddng Nam A vdn tiem dn ... nudc ASEAN"'-' Viec thflc day mdi lien ket khu vyc Trong qud trinh hgi nhdp, quan he vdi cdc nudc khu vyc Viet Nam ludn "gdp phdn quan trgng vdo Ddng Nam A mgt each toan dien se gdp viec gifl...
 • 6
 • 324
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chính sách cấm vận của mỹ đối với việt namchính sách thương mại của mỹ đối với việt namchính sách thương mại của mỹ đối với trung quốcchính sách đối ngoại của mỹ đối với khu vực mỹ latinhchính sách của mỹ đối với khu vực mỹ latinhtìm hiểu chính sách của mỹ đối với khu vực châu á thái bình dương từ sau chiến tranh lạnh đến naychính sách nhập khẩu của mỹ đối với việt namchính sách thương mại cửa mỹ đối với hàng dệt may nói chung và hàng dệt may việt nam nói riêngchính sách kinh tế của mỹ đối với việt nam trong thời gian tớimột số quy định trong chính sách nhập khẩu của mỹ đối với hàng thủ công mỹ nghệkinh tế việt nam so với khu vực đông nam áhướng đầu tư trực tiếp nước ngoài của thế giới vào khu vực đông nam ánêu một số dẫn chứng về mối quan hệ kinh tế chính trị văn hoá giữa các nước trong khu vực đông nam áchính sách bành trướng của mĩ đối với mỹ latinhchính sách của mỹ đối với trung cận đông sau chiến tranh lạnhSo sánh một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ hè thu năm 2004 trên đất Gia Lâm Hà NộiGiáo án Thể dục lớp 8 kì II chuẩn KTKNXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cựcNghiên cứu sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các tổ hợp lai cà chua lai quả nhỏ vụ Xuân Hè sớm 2009thang diem thi duaGVTUYỂN tập các DẠNG TOÁN ỨNG DỤNG, vận DỤNG CAO GIẢI TÍCH 11 12Mau bao cao boi duong thuong xuyen nam 2014KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM 7Chuẩn bị một giáo án cho tiết luyện tập đại số 7 theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinhPhương pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết tiếng anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quảHướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 1Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 2câu hoi cac phan thikế hoạch ngoài giờ lên lớpdon nang luong giáo viênĐộ tin cậy và tuổi thọ công trình dành cho học viên cao học g s TS lê xuân huỳnhMẫu nhãn vở đại họcDe thi giua hoc ki i toan 9BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở MÔN HỌC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNGNghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá vôi đến môi trường tự nhiên huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)