Lời thoại trong kịch của Samuel Beckett

Lời thoại trong kịch của Samuel Beckett

Lời thoại trong kịch của Samuel Beckett
... CỦA ĐỘC THOẠI 31 1.1 Bối cảnh lời thoại 32 1.1.1 Không gian 33 1.1.2 Thời gian 41 1.2 Độc thoại xâm nhập vào đối thoại 45 1.2.1 Tỷ lệ độc thoại đối thoại ... độc thoại 76 CHƢƠNG SỰ BIẾN DẠNG VÀ THẤT THẾ CỦA ĐỐI THOẠI 86 2.1 Các hình thức đối thoại 86 2.1.1 Song thoại, tam thoại, đa thoại 88 2.1.2 Ý nghĩa đổi hình thức đối thoại ... 149 3.2.2 Chuyển hoá dạng thức lời thoại 158 3.2.2.1 Từ đối thoại sang độc thoại 158 3.2.2.2 Từ độc thoại đến im lặng 162 3.2.3 Lời thoại bị thay dẫn sân khấu 166 3.2.3.1...
 • 15
 • 244
 • 0

Trò chơi trong kịch của Samuel Beckett thập niên 1960

Trò chơi trong kịch của Samuel Beckett thập niên 1960
... thuyết trò chơi trò chơi sáng tạo văn học 10 1.1 Giới thuyết trò chơi 10 1.1.1 Khái niệm trò chơi 10 1.1.2 Những đặc trưng trò chơi 11 1.1.3 Ý nghĩa trò chơi ... Tư trò chơi sáng tạo nghệ thuật 16 1.2.1 Tư trò chơi đặc trưng sáng tạo nghệ thuật 16 1.2.2 Tư trò chơi văn học 20 1.3 Kịch, kịch phi lý trò chơi kịch phi lý 25 1.3.1 Kịch, ... thuyết trò chơi việc tìm hiểu tác phẩm kịch Beckett thập niên 1960 Công trình nghiên cứu trực tiếp luận văn 11 kịch Beckett sáng tác vào thập niên 1960 là: - Những ngày tươi đẹp - Phác thảo kịch truyền...
 • 103
 • 192
 • 0

Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ đối thoại trong kịch lưu quang vũ và vai trò của nó với việc tạo ra tính mạch lạc của văn bản kịch luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 01 pdf

Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ đối thoại trong kịch lưu quang vũ và vai trò của nó với việc tạo ra tính mạch lạc của văn bản kịch  luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 01 pdf
... NGÔN NGỮ ĐỐI THOẠI TRONG KỊCH LƢU QUANG VŨ 2.1 Các dạng ngôn ngữ đối thoại kịch Lƣu Quang Theo thống kê khảo sát đối thoại kịch Lưu Quang thể hình thức bản: đối thoại đơn tuyến (hay gọi đối ... 1.3.2.3 Kiểu 3: Mạch lạc theo nguyên tắc cộng tác………………….32 Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ đối thoại kịch Lưu Quang ….34 2.1 Các dạng ngôn ngữ đối thoại kịch Lưu Quang … …… 34 2.1.1 Đối thoại đơn ... tham thoại (dẫn nhập) cặp thoại - Như biết đặc trưng kịch nói là: + tính hành động + tính đối thoại Tính hành động kịch bộc lộ lời nói Nguyễn Thu Hiền – K52 Ngôn ngữ 22 Luận văn tốt nghiệp Tính đối...
 • 131
 • 384
 • 0

Bước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi Hồng

Bước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi Hồng
... Tìm hiểu lời thoại văn xuôi Vi Hồng mặt dụng học, cụ thể: + Tìm hiểu lớp hành vi ngôn ngữ sử dụng lời thoại văn xuôi Vi Hồng; + Tìm hiểu chủ ngôn hành vi ngôn ngữ lời thoại; + Tìm hiểu vi c sử ... (trong văn xuôi Vi Hồng) 3.4 Kết luận chương Chương - Những yếu tố tạo nên nét riêng lời thoại văn xuôi Vi Hồng 4.1 Lời thoại văn xuôi Vi Hồng sử dụng hệ thống từ tiếng dân tộc 4.2 Lời thoại văn ... vi ngôn ngữ sử dụng lời thoại (trong văn xuôi Vi Hồng) 3.2 Chủ ngôn hành vi ngôn ngữ lời thoại (trong văn xuôi Vi Hồng) 3.3 Hành vi ngôn ngữ trực tiếp hành vi ngôn ngữ gián tiếp sử dụng lời thoại...
 • 126
 • 200
 • 0

Bước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi Hồng.pdf

Bước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi Hồng.pdf
... Tìm hiểu lời thoại văn xuôi Vi Hồng mặt dụng học, cụ thể: + Tìm hiểu lớp hành vi ngôn ngữ sử dụng lời thoại văn xuôi Vi Hồng; + Tìm hiểu chủ ngôn hành vi ngôn ngữ lời thoại; + Tìm hiểu vi c sử ... vi ngôn ngữ sử dụng lời thoại (trong văn xuôi Vi Hồng) 3.2 Chủ ngôn hành vi ngôn ngữ lời thoại (trong văn xuôi Vi Hồng) 3.3 Hành vi ngôn ngữ trực tiếp hành vi ngôn ngữ gián tiếp sử dụng lời thoại ... Phạm vi nghiên cứu Có thể nghiên cứu lời thoại văn xuôi Vi Hồng từ nhiều phương diện luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu sau: - Tìm hiểu lời thoại văn xuôi Vi Hồng mặt cấu tạo ngữ pháp; - Tìm hiểu...
 • 126
 • 264
 • 0

Epistemic modality manifested in conversation in the thorn birds = tính chân nguỵ biện được thể hiện qua lời thoại trong tác phẩm tiếng chim hót trong bụi mận gai

Epistemic modality manifested in conversation in the thorn birds = tính chân nguỵ biện được thể hiện qua lời thoại trong tác phẩm tiếng chim hót trong bụi mận gai
... between Modality 21 Speech 20 Speech act and epistemic modality manifested in conversations in The Thorn Birds Chapter 2: Epistemic modality manifested in conversations in The Thorn Birds ... conversations in The Thorn Birds For those reasons presented above, we decide to choose the topic Epistemic modality manifested in conversations in The Thorn Bird as the theme for our thesis Aims of the ... even the position of the S in the society The below is the summary table to show how four those types above manage in epistemic modality 47 epistemic modality manifested in conversations in The Thorn...
 • 61
 • 346
 • 1

Luận văn: BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU LỜI THOẠI TRONG VĂN XUÔI VI HỒNG pdf

Luận văn: BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU LỜI THOẠI TRONG VĂN XUÔI VI HỒNG pdf
... Tìm hiểu lời thoại văn xuôi Vi Hồng mặt dụng học, cụ thể: + Tìm hiểu lớp hành vi ngôn ngữ sử dụng lời thoại văn xuôi Vi Hồng; + Tìm hiểu chủ ngôn hành vi ngôn ngữ lời thoại; + Tìm hiểu vi c sử ... (trong văn xuôi Vi Hồng) 3.4 Kết luận chương Chương - Những yếu tố tạo nên nét riêng lời thoại văn xuôi Vi Hồng 4.1 Lời thoại văn xuôi Vi Hồng sử dụng hệ thống từ tiếng dân tộc 4.2 Lời thoại văn ... Phạm vi nghiên cứu Có thể nghiên cứu lời thoại văn xuôi Vi Hồng từ nhiều phương diện luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu sau: - Tìm hiểu lời thoại văn xuôi Vi Hồng mặt cấu tạo ngữ pháp; - Tìm hiểu...
 • 126
 • 72
 • 0

đề tài lịch sử và cách mạng trong kịch của nguyễn huy tưởng

đề tài lịch sử và cách mạng trong kịch của nguyễn huy tưởng
... với đề tài: Đề tài lịch sử cách mạng kịch Nguyễn Huy Tƣởng” Lịch sử vấn đề 2.1 Những ý kiến đánh giá đề tài lịch sử cách mạng sáng tác kịch Nguyễn Huy Tƣởng: Nhà văn Tô Hoài coi Nguyễn Huy Tưởng ... Chƣơng ĐỀ TÀI LỊCH SỬ TRONG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT 1.1.Những quan niệm khác đề tài lịch sử 1.2 Đề tài lịch sử văn học Việt Nam 19 1.3 Đề tài lịch sử văn học giới… 19 1.4 Đề tài lịch ... chương: Chƣơng 1: Đề tài lịch sử sáng tạo nghệ thuật Chƣơng 2: Cảm hứng lịch sử cách mạng kịch Nguyễn Huy Tƣởng Chƣơng 3: Đặc điểm nghệ thuật kịch đề tài lịch sử cách mạng Nguyễn Huy Tƣởng Số hóa...
 • 108
 • 221
 • 3

hành động hỏi trong kịch của nguyễn huy tưởng

hành động hỏi trong kịch của nguyễn huy tưởng
... Hành động hỏi: nêu khái niệm hành động hỏi; dấu hiệu nhận diện hành động hỏi + Câu hỏi hành động hỏi: trình bày khái niệm câu hỏi hình thức câu hỏi, mối quan hệ câu hỏi hành động hỏi Lí thuyết ... 29 Chƣơng 2: HÀNH ĐỘNG HỎI TRỰC TIẾP TRONG KỊCH CỦA NGUYỄN HUY TƢỞNG 30 2.1 Hành động hỏi đƣợc sử dụng mục đích hỏi kịch Nguyễn Huy Tƣởng 32 2.1.1 Hành động hỏi sử dụng đại ... hành động hỏi kịch Nguyễn Huy Tƣởng - Phân tích để thấy đƣợc cách sử dụng hành động hỏi kịch Nguyễn Huy Tƣởng Đối tƣợng phạm vi tƣ liệu nghiên cứu - Đối tƣợng đề tài là: hành động hỏi kịch Nguyễn...
 • 111
 • 125
 • 1

Huyền thoại trong kịch Jean Giraudoux

Huyền thoại trong kịch Jean Giraudoux
... xut hin, Giraudoux ó cho mt v ẫlectre iu ỏng núi v kch ca Giraudoux l, nhõn vt ẫlectre, theo li k ca trai ụng - Jean Pierre Giraudoux - c ly cm hng t chớnh ngi v Jean Giraudoux Sinh thi Giraudoux ... thoi kch Phỏp v kch Jean Giraudoux 1.1 Hnh trỡnh ca huyn thoi c i bc vo hc 13 1.2 Huyn thoi kch Phỏp 18 1.3 Huyn thoi kch Jean Giraudoux 25 Chng 2: H ti ca kch huyn thoi Jean Giraudoux 2.1 Lch ... kch huyn thoi Jean Giraudoux Chng 3: Tớnh hin i kch huyn thoi ca Jean Giraudoux Chng cú nhim v trỡnh by mt cỏch tng quan huyn thoi 13 v huyn thoi bc vo kch Phỏp núi chung v kch Giraudoux núi...
 • 100
 • 132
 • 0

Xung đột kịch trong kịch của Nguyễn Đình Thi

Xung đột kịch trong kịch của Nguyễn Đình Thi
... hệ xung đột tính cách 26 CHƯƠNG 2: HÌNH THÁI XUNG ĐỘT KỊCH TRONG KỊCH CỦA NGUYỄN ĐÌNH THI 2.1 Các kiểu xung đột kịch Nguyễn Đình Thi 28 2.1.1 Xung đột thật - giả 28 2.1.2 Xung đột ... Nguyễn Đình Thi số vấn đề lí luận xung đột kịch Chương 2: Hình thái xung đột kịch kịch Nguyễn Đình Thi Chương 3: Nghệ thuật biểu xung đột kịch 12 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KỊCH TRONG SÁNG TÁC CỦA ... CHƯƠNG 1: KỊCH TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN ĐÌNH THI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ XUNG ĐỘT KỊCH 1.1 Kịch sáng tác Nguyễn Đình Thi 13 1.1.1 Tác phẩm Nguyễn Đình Thi 13 1.1.2 Kịch hệ thống...
 • 95
 • 737
 • 4

Xung đột kịch trong kịch của Nguyễn Đình Thi

Xung đột kịch trong kịch của Nguyễn Đình Thi
... 1: KỊCH TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN ĐÌNH THI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ XUNG ĐỘT KỊCH 1.1 Kịch sáng tác Nguyễn Đình Thi 1.1.1 Tác phẩm Nguyễn Đình Thi 1.1.2 Kịch hệ thống sáng tác Nguyễn Đình Thi ... HÌNH THÁI XUNG ĐỘT KỊCH TRONG KỊCH CỦA NGUYỄN ĐÌNH THI 2.1 Các kiểu xung đột kịch Nguyễn Đình Thi Chọn thể loại kịch Nguyễn Đình Thi muốn thể suy nghĩ đời sống dƣới dạng xung đột nhằm làm bật ... KHẢO CHƢƠNG 1: KỊCH TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN ĐÌNH THI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ XUNG ĐỘT KỊCH 1.1 Kịch sáng tác Nguyễn Đình Thi 1.1.1 Tác phẩm Nguyễn Đình Thi Nguyễn Đình Thi ngƣời đa tài...
 • 12
 • 170
 • 0

Lời thoại trong văn xuôi Vi Hồng

Lời thoại trong văn xuôi Vi Hồng
... gián tiếp sử dụng lời thoại (trong văn xuôi Vi 91 Hồng) 3.4 Kết luận chương 102 Chương - Những yếu tố tạo nên nét riêng lời thoại 103 văn xuôi Vi Hồng 4.1 Lời thoại văn xuôi Vi Hồng sử dụng hệ ... Lời thoại văn xuôi Vi Hồng sử dụng hệ thống thành ngữ108 4.3 Phương thức diễn đạt lời thoại (trong văn xuôi Vi Hồng) 110 4.4 Phong tục tập quán dân tộc Tày thể lời thoại 114 (trong văn xuôi Vi ... tạo ngữ pháp lời hồi đáp (tham thoại hồi đáp) văn 44 xuôi Vi Hồng 2.3 Cấu tạo ngữ pháp lời thoại phức hợp văn xuôi Vi Hồng 53 2.4 Kết luận chương 63 Chương - Lời thoại văn xuôi Vi Hồng xét phương...
 • 128
 • 267
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhung sac thai rieng tung loi thoai trong truyen lụ vân tiên cứu kiều nguyệt ngacảm hứng dân tộc lịch sử trong kịch của nguyễn đình thihệ số lợi dụng trọng tải của tàuloi song trong bao cua thanh nien hien naythế giới nhân vật trong kịch của lưu quang vũcách sử dụng thành ngữ trong lời thoại nhân vật qua tiểu thuyết của tô hoàily tuong anh hung cua tu hai trong loi thoai giua thuy thuy kiều voi tu haihướng dẫn khắc phục lỗi hiệu ứng trong suốt của snagit 10đặc điểm của lời đố trong câu đố người việtthuỷ lợi quan trọng của đất nướcbản chất của lợi nhuận trong cntbbản chất của lợi nhuận trong chủ nghĩa tư bảnvai trò của lợi nhuận trong doanh nghiệptác dụng của lõi thép trong máy biến áptác dụng của lõi sắt trong máy biến ápPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học