Tài liệu thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn

Tài liệu thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn 2013

Tài liệu thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn 2013
... tra len thi duqc miSn thi mon tin hQc van phong b) Cach tinh diSm - Bai thi duqc chfrm theo thang diSm 100, diSm mai phfin thi, mon thi duqc lam tron hai cM s6 th~p phan - BiSm cae mon thi duqc ... sir d\lng phi thi tuySn va phi dv thi nang ng?ch cong chUc, vien chuc; II Thiri gian, dia di~m tA chrrc thi: Thai gian t6 chirc thi cong chuc Clipxii vao thang nam 2012 Dja diBm thi HQi d6ng tuyBn ... nganh: bai thi viSt tiOOM s6 2; hai thi tr~c nghi~m M s6 1; + Mon tin hQc vanphOng: tiOOh~ s6 va khong tinh vao t6ng s6diSm thi 7 + KSt qua thi tuySn la t6ng 56 diSm clla cac bai thi mon kiSn...
 • 27
 • 1,580
 • 0

THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÂU HỎI MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG

THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÂU HỎI MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG
... trỏ lên dòng Câu 47: Muốn thay cụm từ Công chức Công chức cấp xã tệp văn ta dùng cách nào? a Edit -> Select b Edit -> Paste c Edit -> Replace Câu 48: Muốn chèn ký tự đặc biệt vào văn ta dùng lệnh ... Ctrl + B b Ctrl + H c Ctrl + J Câu 35: Công dụng Phím F5 a Di chuyển trỏ đến trang văn cần thi t b Ghi văn với tên khác c Di chuyển trỏ đầu file Câu 36: Muốn copy đoạn văn bôi đen phải làm gì? a ... + Page Up c Ctrl + Page Up Câu 41: Nhóm lệnh Alt + F ->A có tác dụng gì? a Bôi đen toàn văn b Ghi văn với tên khác c Ghi tệp văn thời Câu 42: Muốn thay đổi lề trang văn dùng cách nào: a File ->...
 • 12
 • 3,476
 • 16

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội
... quyn xác định tỷ lệ suy giảm khả lao động t 21% trở lên, đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thương binh ? a Quân nhân, công an nhân dân; b Cán công chức Nhà n-ớc; c Thanh niờn xung phong ... m bo ỳng thi gian th vic theo qui nh ca B lut Lao ng.) c c kộo di thi gian th vic ln mt (thi gian kộo di thờm hai ngi lao ng v ngi s dng lao ng tha thun) 65 Khi hp ng lao ng xỏc nh thi hn t 12 ... lao ng l mt b phn ca hp ng lao ng v cú hiu lc nh hp ng lao ng b Ph lc hp ng lao ng l mt bn c lp vi hp ng lao ng, ú khụng cú hiu lc nh hp ng lao ng c Ph lc hp ng lao ng l mt bn c lp vi hp ng lao...
 • 20
 • 618
 • 1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm tư pháp hộ tịch
... 100% thành viên Ủy ban nhân dân có mặt biểu tán thành B Khi có 2/3 tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu tán thành C Khi có nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu tán thành Câu 81: Hội ... quy định Câu 18: Công chức pháp - hộ tịch cấp xã không lập biên vi phạm hành hành vi sau đây? A Hành vi ép buộc người khác nhận cha, mẹ, B Hành vi cố ý trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật ... nhiệm kỳ quan có thẩm quyền ban hành văn B Theo năm ban hành, tên loại văn quan ban hành văn C Theo năm ban hành, nhiệm kỳ quan ban hành tên loại văn Câu 54: Thời điểm hệ thống hóa văn kỳ đầu...
 • 20
 • 186
 • 0

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm thuộc Lĩnh vực Văn hóa Xã hội

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm thuộc Lĩnh vực Văn hóa Xã hội
... lập biên hành phát hành vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo: Chủ tịch UBND cấp ; Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa hội cấp ; Công chức văn hóa hội cấp xã; a b ... cấp Thành phố: Cung Văn hóa thể thao niên Thành phố; Cung Thi u nhi Nội; Cả hai phương án trên; Theo phân cấp quản lý nhà nước Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 UBND Thành phố Nội, ... 06/2012/QĐ-UBND UBND thành phố Nội, chức danh có quyền định công nhận Gia đình văn hoá hàng năm? a b c 43 Chủ tịch UBND cấp Chủ tịch UBND cấp huyện Chủ tịch UBND thành phố Theo quy định Thông...
 • 19
 • 322
 • 1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm lĩnh vực Văn phòng Thống kê

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013: Câu hỏi trắc nghiệm lĩnh vực Văn phòng Thống kê
... ban hành văn bản /năm ban hành; b) Số thứ tự văn bản /năm ban hành/tên viết tắt loại văn - tên viết tắt quan ban hành văn bản; c) Số thứ tự văn bản /năm ban hành/tên viết tắt quan ban hành văn - ... mực hình thành trình soạn thảo văn quan, tổ chức; b) Là đánh máy, hình thành trình soạn thảo văn quan, tổ chức; c) Là viết đánh máy, hình thành trình soạn thảo văn quan, tổ chức; Câu hỏi 34 Các ... ban nhân dân phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Nội, phương án là: a) ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THÀNH CÔNG b) ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THÀNH CÔNG 14 www.khotrithuc.com...
 • 28
 • 176
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng tin học dành cho công chức xã phường thị trấn tỉnh sơn la năm 2008

Tài liệu bồi dưỡng tin học dành cho công chức xã phường thị trấn tỉnh sơn la năm 2008
... tin mạnh hữu hiệu cộng tổ chức, ñơn vị Tài liệu bồi dưỡng Tin học dành cho công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Sơn La năm 2008 2.2 ðối với cộng ñồng: - Hệ thống mạng cung cấp nhiều tiện ích cho ... Quá trình cho phép người 14 Tài liệu bồi dưỡng Tin học dành cho công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Sơn La năm 2008 dùng lướt trang web ñể lấy thông tin Tuy nhiên ñộ xác chứng thực thông tin lúc ... tùy chọn cho trình duyệt Mozilla FireFox 21 Tài liệu bồi dưỡng Tin học dành cho công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Sơn La năm 2008 Ô ñịa Hình 12 - Cửa sổ làm việc trình duyệt Mozilla FireFox...
 • 52
 • 243
 • 0

nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thái nguyên

nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thái nguyên
... công tác giáo dục trị tưởng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12.3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giáo dục trị tưởng cán bộ ,công chức xã, phường, thị ... công chức xã, phường, thị trấn cần thiết công tác giáo dục trị tưởng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 12.2: Thực trạng công tác giáo dục trị cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn địa bàn ... tưởng Hồ Chí Minh giáo dục trị tưởng thực tiễn công tác giáo dục trị tưởng cán bộ ,công chức phường, thị trấn địa bàn tỉnh Thái Nguyên + Trình độ nhận thức trị tưởng hay hiểu biết...
 • 11
 • 1,071
 • 6

Tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã .

Tài liệu bồi dưỡng công chức cấp xã .
.. . 1.9 15 8.5 87 4.6 39 3.9 48 Xuân Thành 2.0 63 8.9 04 4.5 41 4.3 63 Xuân Thọ 4.0 06 1 6.8 43 8.2 36 8.6 07 Xuân Trường 3.7 87 1 6.9 06 8.1 75 8.7 31 Xuân Hòa 2.5 60 1 1.5 38 5.6 73 5.8 65 Xuân Hưng 4.8 74 .. . 4.8 74 2 3.8 26 1 1.7 04 1 2.1 22 Xuân Tâm 5.4 56 2 5.9 05 1 2.7 05 1 3.2 00 10 Suối Cát 2.5 77 1 1.5 29 5.6 29 5.9 00 11 Xuân Hiệp 3.1 07 1 4.2 38 6.9 42 7.2 96 12 Xuân Phú 3.1 65 1 6.4 48 8.3 87 8.0 61 13 Xuân .. . 8.3 87 8.0 61 13 Xuân Định 1.7 16 7.8 19 3.8 21 3.9 98 14 Bảo Hòa 2.6 77 1 1.5 27 5.6 59 5.8 68 15 Lang Minh 1.6 07 7.1 65 3.5 77 Ghi 3.5 88 Tổng cộng 4 6.7 17 21 2.8 99 10 5.2 11 10 7.6 88 Đồ thị thống kê * Khái...
 • 148
 • 4,540
 • 3

Giải pháp tạo động lực cho cán bộ công chức xã, phường thành phố đà nẵng

Giải pháp tạo động lực cho cán bộ công chức xã, phường thành phố đà nẵng
... PH ĐÀ N NG c a ñ i ngũ cán b , công ch c xã, phư ng a Trình ñ tr B ng 2.4: Trình ñ tr c a cán b , công ch c xã, phư ng Qua s li u b ng 2.1 ta th y r ng t ng s cán b , công ch c xã, phư ng c a thành ... cho cán b , công ch c xã, phư ng hi n - Công tác ñánh giá, phân lo i cán b , công ch c: Chính ch ñ ti n lương th p, l i chưa th c s d a k t - Công tác quy ho ch cán b , công ch c xã, phư ng qu công ... ph ch t p trung ĐÀ N NG m tb phư ng c n ñ t ñư c ph n công ch c theo di n thu hút c a thành ph , cán b , công 3.3 CÁC GI I PHÁP T O Đ NG L C CHO CÁN B , CÔNG ch c v công tác xã, phư ng theo ñ...
 • 13
 • 812
 • 5

Tài liệu TIÊU CHUẨN CÔNG CHỨC VÀ VẤN ĐỀ NĂNG LỰC ppt

Tài liệu TIÊU CHUẨN CÔNG CHỨC VÀ VẤN ĐỀ NĂNG LỰC ppt
... hệ thống tiêu chuẩn chức danh ngạch tiêu chuẩn chức vụ công chức Kết cấu tiêu chuẩn ngạch công chức gồm: tiêu chuẩn phẩm chất, tiêu chuẩn trình độ tiêu chuẩn lực Tiêu chuẩn ngạch công chức phải ... ngũ công chức bối cảnh đặt cần thiết phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn công chức Về tiêu chuẩn công chức Tiêu chuẩn công chức bao gồm tiêu chuẩn chung tiêu chuẩn cụ thể Tiêu chuẩn ... thể công chức Những vấn đề đặt tiêu chuẩn cụ thể công chức Về tiêu chuẩn ngạch công chức, từ năm 1993 Nhà nước ban hành hệ thống tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, viên chức Quá trình thực...
 • 7
 • 542
 • 2

Tài liệu Marketing thành công nhờ những phương thức mới doc

Tài liệu Marketing thành công nhờ những phương thức mới doc
... để làm phát triển thực thành công đỉnh cao Vào năm 2004, số thành công vượt bậc nêu Công thức Tiếp thị Thành công điển hình áp dụng STB Công thức tiếp thị thành công phương pháp ứng dụng cho ... tiếp thị chấp nhận nhanh chóng cách hăng hái khách hàng mục tiêu phổ biến rộng rãi Hai lợi lớn công thức là: thứ nhất: ứng dụng cho ngành nghề nào; thứ hai: không đòi hỏi ngân sách tiếp thị quảng...
 • 2
 • 226
 • 0

Luận văn:Giải pháp tạo động lực cho cán bộ công chức xã, phường thành phố Đà Nẵng pptx

Luận văn:Giải pháp tạo động lực cho cán bộ công chức xã, phường thành phố Đà Nẵng pptx
... PH ĐÀ N NG c a ñ i ngũ cán b , công ch c xã, phư ng a Trình ñ tr B ng 2.4: Trình ñ tr c a cán b , công ch c xã, phư ng Qua s li u b ng 2.1 ta th y r ng t ng s cán b , công ch c xã, phư ng c a thành ... cho cán b , công ch c xã, phư ng hi n - Công tác ñánh giá, phân lo i cán b , công ch c: Chính ch ñ ti n lương th p, l i chưa th c s d a k t - Công tác quy ho ch cán b , công ch c xã, phư ng qu công ... ph ch t p trung ĐÀ N NG m tb phư ng c n ñ t ñư c ph n công ch c theo di n thu hút c a thành ph , cán b , công 3.3 CÁC GI I PHÁP T O Đ NG L C CHO CÁN B , CÔNG ch c v công tác xã, phư ng theo ñ...
 • 13
 • 905
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG

TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG
... phế liệu mảnh vụn, Thiếc phế liệu mảnh vụn, Vonfram phế liệu mảnh vụn, Molypden phế liệu mảnh vụn, Magie phế liệu mảnh vụn, Titan phế liệu mảnh vụn, Ziricon phế liệu mảnh vụn, Antimon phế liệu ... phế liệu đợc phép nhập làm nguyên liệu sản xuất * 20 loai ph liờu c phộp nhp khu Phế liệu, mảnh vụn sắt thép, Đồng phế liệu mảnh vụn , Niken phế liệu mảnh vụn, Nhôm phế liệu mảnh vụn, Kẽm phế liệu ... liệu mảnh vụn, Mangan phế liệu mảnh vụn, Crom phế liệu mảnh vụn, Thuỷ tinh vụn, thuỷ tinh phế liệu, mảnh vụn thuỷ tinh, Giấy loại tông loại (phế liệu vụn thừa), Phế liệu mẩu vụn plastic (nhựa),...
 • 12
 • 1,152
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: thi tuyen cong chuc xa mon chuyen nganh ke toan tai chinhthi tuyển công chức xã môn chuyên ngành tài chính kế toánquy chế tuyển dụng công chức xã phường thị trấncán bộ công chức xã phường thị trấntiêu chuẩn cán bộ công chức xã phường thị trấnđề thi công chức xã phường môn kiến thức chungsố lượng cán bộ công chức xã phường thị trấnquy định về công chức xã phường thị trấntuyển dụng công chức xã phường 2013 hà nộide thi cong chuc xa phuong nam 2012đề thi công chức xã phường năm 2012về công chức xã phường thị trấn 112 2001 nd cp doctài liệu ôn tập công chức môn quản lý thị trường 2014de on thi cong chuc xa phuong 2015 hai phongcông chức xã phườngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm