Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách tần suất nhận dạng mới trong xử lý phân tích số liệu địa vật lý

Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách tần suất nhận dạng mới trong xử phân tích số liệu địa vật

Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách  tần suất  nhận dạng mới trong xử lý  phân tích số liệu địa vật lý
... tiến hành phân tích nhận dạng Phương pháp khoảng cách tần suất nhận dạng phương pháp phân tích tài liệu áp dụng mang lại kết khả quan công tác xử phân tích tài liệu Địa Vật máy bay, ... Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp Tần suất - Nhận dạng xử phân tích số liệu địa vật TC Địa chất, A/326: 50-56 10 Võ Thanh Quỳnh, (2012), Nghiên cứu áp dụng phương pháp nhận dạng đại xử lí ... - Nguyễn Thị Thu Hiền NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP KHOẢNG CÁCH – TẦN SUẤT – NHẬN DẠNG MỚI TRONG XỬ LÝ- PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ Chuyên ngành: Vật địa cầu Mã số: 60440111 LUẬN VĂN THẠC...
 • 12
 • 42
 • 0

Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách tần suất nhận dạng trong giải đoán địa chất số liệu địa vật hàng không

Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách  tần suất  nhận dạng trong giải đoán địa chất số liệu địa vật lý hàng không
... dụng phương pháp khoảng cách - tần xuất - nhận dạng xử số liệu địa vật máy bay - Chương - Áp dụng phương pháp khoảng cách tần suất nhận dạng vào xử số liệu địa vật hàng không vùng ... chung Phương pháp áp dụng có hiệu tài liệu dị thường phổ gamma hàng không mà chưa mở rộng cho dạng tài liệu địa vật khác, kể tài liệu từ hàng không Hiện phương pháp Khoảng cách- Tần suất- Nhận dạng ... PHẠM VI ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP KHOẢNG CÁCH -TẦN SUẤT - NHẬN DẠNG TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ MÁY BAY 2.1 Các phƣơng pháp phân tích tài liệu địa vật máy bay nƣớc giới 2.1.1 Các phƣơng pháp phân...
 • 13
 • 389
 • 0

Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách - tần suất - nhận dạng trong giải đoán địa chất số liệu địa vật hàng khôn

Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách - tần suất - nhận dạng trong giải đoán địa chất số liệu địa vật lý hàng khôn
... phƣơng pháp Khoảng cách- Tần suất- Nhận dạng xử l - phân tích số liệu địa vật Phƣơng pháp Khoảng cách- Tần suất- Nhận dạng với phƣơng pháp Tần suất- Nhận dạng hai phƣơng pháp phân tích nhận dạng mới, ... thuyết nhận dạng xử số liệu địa vật - Chƣơng - Hoàn thiện mở rộng phạm vi áp dụng phƣơng pháp khoảng cách - tần xuất - nhận dạng xử số liệu địa vật máy bay - Chƣơng - Áp dụng phƣơng pháp ... Nguyễn Trí Tiến NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP KHOẢNG CÁCH – TẦN SUẤT – NHẬN DẠNG TRONG GIẢI ĐOÁN ĐỊA CHẤT SỐ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ HÀNG KHÔNG Chuyên ngành: Địa vật số: 60 44 61 LUẬN VĂN...
 • 68
 • 338
 • 0

Nghiên cứu áp dụng phương pháp anthrone để xác định hàm lượng glycogen trong gan chuột

Nghiên cứu áp dụng phương pháp anthrone để xác định hàm lượng glycogen trong gan chuột
... trình định lượng glycogen gan chuột 25 2.2.3 So sánh với phương pháp chiết tách glycogen kiềm : 29 2.2.4 Xác định tính lặp lại phương pháp 30 2.2.5 Xác định hàm lượng glycogen gan chuột ... hưởng đến quy trình định lượng glycogen theo phương pháp Anthrone Lựa chọn quy trình định lượng glycogen hợp lý Ảp dụng quy trình lựa chọn để xác định hàm lượng glycogen gan chuột bình thường đỏi ... / Định lượng TPNH phương pháp đo huỳnh quang Hàm lượng glycogen so với chất chuẩn Phương pháp có độ nhạy cao cho phép định lượng trực tiếp glycogen có mặt mô não với hàm lượng SO gan với hàm lượng...
 • 45
 • 347
 • 0

Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện đo sâu đa cực đối xứng Wenner-Schlumberger tìm kiếm nước ngầm vùng cao nguyên đá vôi Tây Bắc thị trấn Tam Sơn Quản Bạ Hà Giang

Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện đo sâu đa cực đối xứng Wenner-Schlumberger tìm kiếm nước ngầm vùng cao nguyên đá vôi Tây Bắc thị trấn Tam Sơn Quản Bạ Hà Giang
... i xng Wenner-Schlumberger tỡm kim nc ngm vựng cao nguyờn ỏ vụi Tõy Bc th trn Tam Sn Qun B H Giang Ni dung ỏn c cp n cỏc sau: ó su tm v nghiờn cu c im a lý a cht a cht thu vựng cao nguyờn ... Bc Th Trn Tam Sn Qun B H Giang ỏn gm cú chng Chng I: c im a lý a cht a cht thy vựng cao nguyờn ỏ vụi Qun B - H Giang Chng II: Kh nng ỏp dng phng phỏp a vt lý tỡm kim nc ngm vựng cao nguyờn ... CHT, A CHT THU VN VNG CAO NGUYấN VễI QUN B - H GIANG I.1 C IM A Lí VNG NGHIấN CU I.1.1 V trớ a lý Qun B l huyn vựng cao biờn gii phớa Bc ca tnh H Giang, cỏch trung tõm th xó H Giang 40km, phớa Bc...
 • 52
 • 445
 • 0

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp đánh giá và lựa chọn thông tin trong xử phân tích số liệu địa vật

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp đánh giá và lựa chọn thông tin trong xử lý – phân tích số liệu địa vật lý
... ta Các nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tìm hiểu phƣơng pháp đánh giá lựa chọn thông tin thuyết xử số liệu - Áp dụng số phƣơng pháp đánh giá lựa chọn thông tin vào xử lý, phân tích số liệu ... CHƢƠNG CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN THÔNG TIN TRONG XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA VẬT LÝ 2.1 CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TÀI LIÊU ĐỊA VẬT LÝ MÁY BAY HIỆN NAY 2.1.1 Các phƣơng pháp phân tích ... lưa chọn thông tin xử phân tích số liệu địa vật - Chương 3: Áp dụng phương pháp đánh giá lựa chọn thông tin xử phân tích số liệu địa vật máy bay vùng Tây Nam Tuy Hòa CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ...
 • 22
 • 555
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN NÔNG PHÂN GIẢI CAO ĐỂ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÁC TẦNG NÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO, MAGMA TRẺ Ở VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM potx

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN NÔNG PHÂN GIẢI CAO ĐỂ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÁC TẦNG NÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO, MAGMA TRẺ Ở VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM potx
... trình bày kết nghiên cứu đặc điểm hoạt động kiến tạo, magma trẻ thềm lục địa miền Trung Luận điểm bảo vệ: Kết áp dụng phương pháp địa chấn nông phân giải cao khu vực thềm lục địa miền Trung cho phép ... địa 1.2 Đặc điểm địa chất thềm lục địa miền Trung CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT CÁC 1.2.1 Đặc điểm địa tầng a Móng trước Kainozoi TẦNG NÔNG THỀM LỤC ĐỊA MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2.1 Phương ... Dương Quốc Hưng, 2009, Nghiên cứu địa chất biển thềm lục địa Việt Nam phương pháp địa chấn nông phân giải cao , Các công trình nghiên cứu địa chất & địa vật lý biển, X, Nxb KHTN & CN, tr.81-91...
 • 14
 • 485
 • 2

Nghiên cứu áp dụng phương pháp bít lỗ thông liên nhĩ qua da bằng dụng cụ Amplatzer

Nghiên cứu áp dụng phương pháp bít lỗ thông liên nhĩ qua da bằng dụng cụ Amplatzer
... nghiên cứu: 2.1.1 Lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu: tất bệnh nhân TLN lỗ thứ hai có định bớt lỗ TLN qua da dụng cụ Viện Tim mạch Việt Nam Chỉ định bớt lỗ thông liên nhĩ dụng cụ: a Lỗ TLN kiểu lỗ thông ... ống thông nhĩ trái, sau dụng cụ đợc kéo mắc vào vách liên nhĩ móc nhỏ Hệ thống ống thông để đa dụng cụ vào bít lỗ TLN có kích cỡ từ 14 đến 16F Dụng cụ có loại kích cỡ 25, 30 35mm Kích cỡ dụng cụ ... kính lỗ TLN đo cách bơm căng bóng Giữa năm 1979, dụng cụ bác sĩ William Rashkind đợc áp dụng ngời Sau từ năm 1980 FDA cho tiến hành nghiên cứu lâm sàng loại dụng cụ Đây coi nghiên cứu giới dụng cụ...
 • 27
 • 630
 • 2

Nghiên cứu áp dụng phương pháp đóng đinh nội tuỷ kín có chốt ngang bằng đinh kuntscher cải biên dưới màn tăng sáng điều trị gãy kín thân xương chày

Nghiên cứu áp dụng phương pháp đóng đinh nội tuỷ kín có chốt ngang bằng đinh kuntscher cải biên dưới màn tăng sáng điều trị gãy kín thân xương chày
... dụng phơng pháp này, đặt vấn đề nghiên cứu cải biên đinh Kỹntscher thờng cách khoan thêm lỗ ngang hai đầu để áp dụng Kể từ tháng năm 1999, đề tài áp dụng phơng pháp đóng đinh nội tủy kín chốt ... biên Nghiên cứu đánh giá kết xử dụng đinh nội tủy Kỹntscher cải biên chốt ngang điều trị gãy kín thân xơng chày rút nhận xét ý nghĩa luận án Từ ý nghĩ sáng tạo ban đầu, tác giả cải biên dụng ... chốt đinh cải biên dới tăng sáng điều trị gãy kín thân xơng chày đợc thực khoa CTCH bệnh viện Xanh Pôn Hà nội Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá sức chịu lực đinh Kỹntscher cải biên...
 • 27
 • 1,383
 • 6

Nghiên cứu, áp dụng phương pháp cộng hưởng từ để tìm kiếm nước ngầm một số vùng trọng điểm ở miền bắc việt nam

Nghiên cứu, áp dụng phương pháp cộng hưởng từ để tìm kiếm nước ngầm một số vùng trọng điểm ở miền bắc việt nam
... PHNG PHP CNG HNG T TèM KIM NC NGM MT S VNG TRNG IM MIN BC VIT NAM C quan ch trỡ Vin Khoa hc a cht v khoỏng sn Ch nhim ti TS Tng ỡnh Nam H NI -2009 MC LC M U .1 CHNG TNG QUAN V O SU ... ca phng trng a t l nh, cú th b qua nờn cú th hoỏn v Cx v Tx, nhng theo phng bc nam nh hng mnh nờn phi t Cx phớa nam ca Tx Nh vy va phi t Tx v Cx song song vi phng ca ng dõy ti in li phi chn cho ... 18 1.4 Tỡnh hỡnh ỏp dng o sõu cng hng t kho sỏt trc tip nc nghm trờn th gii v Vit Nam 23 CHNG THU THP, X Lí, NGHCH O V GII THCH S LIU O SU CNG HNG T .26 2.1 Mỏy NUMIS...
 • 203
 • 380
 • 0

Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện từ để tìm kiếm, phát hiện nước dưới đất ở độ sâu lớn tại một số vùng thuộc hai tỉnh ninh thuận và bình thuận

Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện từ để tìm kiếm, phát hiện nước dưới đất ở độ sâu lớn tại một số vùng thuộc hai tỉnh ninh thuận và bình thuận
... Sn thuc huyn Ninh Sn, tnh Ninh Thun, cú ta 11 42 Bc, 108 47 ụng Xó Hũa Sn nm cỏch huyn l Ninh Sn chng km v hng nam im kho sỏt nm khu dõn c Tõn Lp, mt phn trờn vựng t ca lõm trng Ninh Sn a hỡnh ... im th nghim Ma Ni im th nghim o t hp VL xó Ma Ni thuc huyn Ninh Sn, tnh Ninh Thun, cú ta 11 39 Bc, 108 41 ụng Xó Ma Ni nm cỏch huyn l Ninh Sn chng 20 km v hng nam - tõy nam im kho sỏt nm cỏch ... vựng Ninh Thun - Bỡnh Thun Phng phỏp nghiờn cu Da trờn mc tiờu ca ti l nghiờn cu ỏp dng phng phỏp in t v t hp cỏc phng phỏp a vt lý thớch hp tỡm kim nc di t vi hai vựng th nghim im l Ninh Thun...
 • 106
 • 330
 • 0

Nghiên cứu áp dụng phương pháp gia keo kiềm tính cho quá trình sản xuất giấy và các tông bao gói

Nghiên cứu áp dụng phương pháp gia keo kiềm tính cho quá trình sản xuất giấy và các tông bao gói
... OCC (bao bì hòm hộp cũ) trình sản xuất giấy tông bao gói gia keo chống thấm keo AKD + Đã đưa giải pháp sử dụng hiệu trình gia keo kiềm tính sản xuất giấy tông bao gói: - Quá trình gia keo chống ... CHO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ CÁC TÔNG BAO GÓI, QUÁ TRÌNH GIA KEO CHỐNG THẤM CHO GIẤY VÀ CÁC TÔNG BAO GÓI TỪ NGUYÊN LIỆU OCC 1.1 Tổng quan nguyên liệu bao bì hòm hộp cũ (OCC) cho trình sản xuất ... sản xuất giấy tông bao gói 1.2 Quá trình gia keo chống thấm cho giấy tông bao gói từ nguyên liệu bao bì hòm hộp cũ (OCC) 1.2.1 Quá trình gia keo keo nhựa thông 1.2.2 Quá trình gia keo kiềm tính...
 • 228
 • 560
 • 2

nghiên cứu áp dụng phương pháp bản đồ tư duy để xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ tài nguyên nước bền vững, điển hình tại huyện cần đước, tỉnh long an

nghiên cứu áp dụng phương pháp bản đồ tư duy để xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ tài nguyên nước bền vững, điển hình tại huyện cần đước, tỉnh long an
... tài Nghiên cứu áp dụng phương pháp đồ để xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ tài nguyên nước bền vững, điển hình huyện Cần Đước, tỉnh Long An Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên ... Đảng, pháp luật Nhà nước - 36 - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG III: ÁP DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU III.1 Bản đồ gì? III.2 Áp dụng phần mềm vẽ đồ duy- Buzan's iMindMap ... đồ để đưa đánh giá rủi ro, tác động biến đổi khí hậu - Thu thập ý kiến đánh giá cộng đồng, chuyên gia biện pháp đưa - Xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu cho huyện Cần Đước Phương pháp...
 • 81
 • 559
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng phương pháp chuẩn phân tích hoocmon clenbuterol trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khối phổ gcmsnghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng ketoprofen trong huyết tươngcâu 20 khi nào nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi qui trình bày ưu nhược điểm của phương pháp này và cho biết một ví dụ cụ thể về một phân tích hồi quinghiên cứu ứng dụng phương pháp atp quang sinh để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩmnghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao để xác địnnhàm lượng một số axit hữu cơ có trong rau quảnghiên cứu khoa học phương pháp dạy học các yếu tố hình hoc trong toán lớp 2áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học hoá học phổ thông nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh thông qua nhóm oxi lớp 10 ban nâng caoáp dụng phương pháp cba đánh giá hiệu quả dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ đê biển khu vực giao thủynam địnhnghiên cứu ứng dụng mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp nhận dạng vị trí rôbốt hai khâungoài ra còn một số công ty còn dùng phương pháp thí điểm quảng cáo giữa các vùng và đưa ra phân tích hiệu ứng của quảng cáo sau đó mới quyết địnhphương pháp xử lí phân tích số liệu3 áp dụng phương pháp nghiên cứu sự tồn tại điểm bất động trong không gian có thứ tự vào phương trình vi phân phi tuyếnmột số phương pháp nghiên cứu áp dụng trong quy hoạch ngành hàng nông sảnnghiên cứu đánh giá phương pháp sử dụng aal2đề tài nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản thọ quang phường thọ quang quận sơn trà tp đà nẵng10. To trinh ve thu lao cho HDQT va BKS11 BC hoat dong cua BKS nam 2010Thu moi hop DHDCD thuong nien 2012 TMTChuong trinh DHDCDTN 20175. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.7. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.bao cao ban kiem soat 2016TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Q QC bieu quyetBáo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016027-[NGUYENHIEN]-105 CÂU 15 ĐẦU GIỜDBC CBTT thay doi nhan su 7 17PTSC Thanh Hoa NQ ke hoach chi tra co tuc nam 2016 signedĐỀ + ĐÁP ÁN CASIO SỐ 1-20170401T033425Z-001.zip10.Quy che lam viec Dai hoi 201712.Bien ban hop nhom co dong2. Bao cao HDQT 2016Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 6. Liep7. Du thao Nghi Quyet DHDCD 2017BCTC cong ty me giua nien do nam 2017 ky