bài tập tài sản cố định

Báo cáo kiến tập tài sản cố định công ty cổ phần 504

Báo cáo kiến tập tài sản cố định công ty cổ phần 504
... hao tài sản cố định, bảng tổng hợp hao mòn tài sản cố định giá trị lại để hạch toán - 50 Một số tài sản cố định hư hỏng sử dụng phận tài sản lập báo cáo hư hỏng gửi hộ đồng tài sản cửa công ty ... công ty: 1.1.1 Tên địa Công ty: - Tên hợp pháp công ty tiếng Việt : Công ty cổ phần 504 - Tên đăng kí hợp pháp Công ty tiếng anh : Joint stocks company 504 - Tên giao dịch Công ty là: Josco 504 ... hàng công tác mua sắm tài sản cố định hoàn tất giám đốc định chuẩn chi sau gửi toàn tài kiệu cho kế toán tài sản cố định để toán lập phiếu chi, uỷ nhiệm chi toán chuyển khoản Tài sản cố định đa phần...
 • 82
 • 592
 • 0

slide bài giảng tài sản cố định

slide bài giảng tài sản cố định
... biên lý, biên kiểm kê, hóa đơn GTGT… - Sổ chi tiết: sổ tài sản cố định, sổ theo dõi TSCĐ, sổ chi tiết có liên quan 12 b Tài khoản sử dụng: Tài khoản 211 “TSCĐ hữu hình”, tk có tk cấp 2: -Tk2111 ... động Thu SN Chi cho Quản lý Mua sắm VTTS Tích tụ theo thời gian Yêu cầu quản lý CHƯƠNG KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: Khái niệm: TSCĐ sở vật chất cần thiết để đảm bảo cho đơn vị HCSN hoạt động bình thường, ... súc vật cảnh: trâu, bò, voi, chó nghiệp vụ… - Các loại sách, tài liệu phục vụ cơng tác chun mơn đơn vị c TSCĐ vơ giá bao gồm tài sản đặc biệt, khơng thể đánh giá giá trị, u cầu đòi hỏi phải quản...
 • 56
 • 2,752
 • 0

Báo Cáo Kiến Tập: Tài Sản Cố Định

Báo Cáo Kiến Tập: Tài Sản Cố Định
... khấu hao tháng 45.897.500 Báo Cáo Kiến Tập: Tài Sản Cố Định Giáo Viên Hướng Dẫn: Phan Thị Thanh Quyên HĐ SVTH: Phạm Thị Hạnh_Lớp C511KT 28 Báo Cáo Kiến Tập: Tài Sản Cố Định Giáo Viên Hướng Dẫn: ... để hoàn thiện báo cáo kiến tập Trong trình làm báo cáo không thiếu sai sót kính mong quý Thầy Cô thông cảm bỏ qua cho em SVTH: Phạm Thị Hạnh_Lớp C511KT Báo Cáo Kiến Tập: Tài Sản Cố Định Giáo Viên ... dấu) SVTH: Phạm Thị Hạnh_Lớp C511KT 20 Báo Cáo Kiến Tập: Tài Sản Cố Định Giáo Viên Hướng Dẫn: Phan Thị Thanh Quyên Chứng từ 2: Thẻ TSCĐ THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Số thẻ: Mã số TSCĐ: 3245 2130400815...
 • 45
 • 290
 • 6

Bài tập kế toán về tài sản cố định

Bài tập kế toán về tài sản cố định
... _ BÀI SỐ : Trong kỳ có tài liệu tài sản cố định DN sau : 1/ Mua thiết bị sản xuất theo tổng giá toán gồm thuế GTGT 5% 420.000.000 đ Chi phí chạy ... theo quy định (năm) 10 20 Yêu cầu : - Tính số tiền khấu hao tháng 6/2006 - Lập định khoản mua sắm TSCĐ nghiệp vụ phân bổ khấu hao _ BÀI SỐ : Có tài liệu tài sản cố định DN sau ... khấu hao _ BÀI SỐ : Trong tháng 4/2006 có tài liệu tài sản cố định DN sau 1/ Ngày 4/4 góp vốn liên doanh dài hạn với Công ty M TSCĐ hữu hình phân xưởng sản xuất Nguyên giá 249.600.000...
 • 11
 • 805
 • 6

Bài tập tài chính doanh nghiệp tài sản cố định

Bài tập tài chính doanh nghiệp  tài sản cố định
... chÝnh doanh nghiÖp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - TSCĐ: Tài sản cố định VCĐ: Vốn cố định TSLĐ: Tài sản lưu động VLĐ: Vốn lưu động DN: Doanh nghiệp NVL: Nguyên vật liệu VLC: Vật liệu SXKD: Sản xuất kinh doanh ... tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp MỤC LỤC Nội dung Lời giới thiệu Mục lục Phần I - Tài sản cố định - Vốn cố định doanh nghiệp 1.1 - Tóm tắt nội dung 1.2 - Bài tập 1.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu ... TSCĐ, VCĐ doanh nghiệp? Vai trò người cán tài việc nâng cao hiệu sử dụng VCĐ doanh nghiệp 1.2 - Bài tập Bài tập số Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng) Mua máy công...
 • 17
 • 903
 • 7

Bài tập kế toán tài sản cố định

Bài tập kế toán tài sản cố định
... chữa xong, kết chuyển chi phí làm tăng nguyên giá TSCĐ Ngày 31/12, kiểm kê phát thiếu tài sản cố định hữu hình, nguyên giá 18.000.000đ, hao mòn 3.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân Yêu cầu: Định khoản ... Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Bài 3.4: Tiếp theo 3.3 với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ tháng định khoản nghiệp vụ trích khấu hao Tài liệu bổ sung: - Công ty trích khấu hao ... đầu tư xây dựng Ngày 26/07 chyển khoản toán tiền mua phần mềm máy tính quản trị sản xuất 80.000.000đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói Bài giải Ngày 16/07 Nợ TK 2412: Có TK 152:...
 • 10
 • 2,416
 • 38

Bài tập kèm lời giải Kế toán TCDN chương 3 - Kế toán Tài sản cố định

Bài tập kèm lời giải Kế toán TCDN chương 3 - Kế toán Tài sản cố định
... (26/06 – 30 0.000.000 = 5.000.000đ 𝑥 12 5.000.000 30 /06) = 𝑥 = 833 .33 30 Tổng mức trích khấu hao tháng 06: 32 .546.660đ = 32 .500.000 – 586.670 – 200.000 + 833 .33 0 Trong đó: Bộ phận bán hàng: 22 .30 0.000đ ... 24 13: Có TK 111: 200.000 200.000 Nợ TK 24 13: 15.000.000 Nợ TK 133 : 1.500.000 Có TK 33 1: 16.500.000 Nợ TK 33 5: 39 .200.000 Có TK 24 13: 39 .200.000 Nợ TK 33 5: Có TK 627: 800.000 800.000 Nợ TK 24 13: ... 210.000 Nợ TK 431 2: 22.210.000 Có TK 431 3: 22.210.000 Ngày 25/05 Nợ TK 211: 150.000.000 Nợ TK 133 : 15.000.000 Có TK 33 1: 165.000.000 Nợ TK 211: 1.500.000 Có TK 33 39: 1.500.000 Nợ TK 33 39: Có TK 111:...
 • 10
 • 4,792
 • 85

BÀI tập tài CHÍNH DOANH NGHIỆP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

BÀI tập tài CHÍNH DOANH NGHIỆP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
... 10%/năm Yêu cầu: Hãy xác định nguyên giá tài sản cố định thuê tài Bài tập số Căn vào tài liệu sau Hãy điều chỉnh tỷ lệ khấu hao bình quân năm kế hoạch cho doanh nghiệp A I Tài liệu năm báo cáo - ... đường thẳng năm cuối (Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT khấu trừ) Bài tập số Có tài liệu doanh nghiệp sản xuất sau: Mua phát minh sáng chế sử dụng cho phận sản xuất, giá hoá đơn chưa có thuế ... 01/4 doanh nghiệp nhận vốn góp liên doanh phương tiện vận tải dùng cho bán hàng Nguyên giá là: 150 triệu đồng, khấu hao: 20 triệu đồng Tài sản đem góp vốn bên tham gia liên doanh đánh giá trị vốn...
 • 15
 • 434
 • 0

Bài tập về khấu hao tài sản cố định

Bài tập về khấu hao tài sản cố định
... Biết: Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Yêu cầu: Hãy lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định năm (N+1) Bài 5: Doanh nghiệp nhập thiết bị sản xuất, giá nhập cửa tính đồng Việt Nam: 200 ... xác định nguyên giá TSCĐ trường hợp tính thuế GTGT Trong trường hợp công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo sản lượng cho năm N Bài ... (Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT khấu trừ) Bài 6: Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp Công nghiệp X Hãy tính: Tỷ lệ khấu hao bình quân lập kế hoạch khấu hao TSCĐ cho năm kế hoạch Biết rằng:...
 • 4
 • 1,565
 • 17

Bài tập Kiểm toán Tài sản cố định

Bài tập Kiểm toán Tài sản cố định
... phương tiện vận tải, giả định chi phí khấu hao nhóm tài sản khác phù hợp) Đề xuất bút toán điều chỉnh (nếu có) Kiểm toán - DDT Cập nhật biểu đạo (số điều chỉnh thuần, số kiểm toán năm nay, chênh lệch ... Kiểm toán - DDT Lập biểu tổng hợp TSCĐ (chỉ dựa sổ sách kế toán đơn vị) Lập bảng TSCĐ tăng kỳ Lập bảng TSCĐ giảm kỳ Kiểm toán - DDT Lập bảng chi tiết khấu hao...
 • 4
 • 330
 • 0

Bài tập định khoản KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Bài tập định khoản KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
... xong, kết chuyển chi phí làm tăng nguyên giá TSCĐ Ngày 31/12, kiểm kê phát thiếu tài sản cố định hữu hình, nguyên giá 18.000.000đ, hao mòn 3.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân Yêu cầu: Định khoản ... 1.000.000 Nợ TK 211: Có TK 111: 3.000.000 3.000.000 Bài 4: Tiếp theo 3.3 với Yêu cầu: Xác định mức khấu hao TSCĐ tháng định khoản nghiệp vụ trích khấu hao Tài liệu bổ sung: Công ty trích khấu hao theo ... đầu tư xây dựng Ngày 26/07 chyển khoản toán tiền mua phần mềm máy tính quản trị sản xuất 80.000.000đ Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói Bài giải Ngày 16/07 Nợ TK 2412: 55.000.000...
 • 7
 • 122
 • 0

bài tập kế toán tài sản cố định

bài tập kế toán tài sản cố định
... kinh nghiệm làm kế toán ? Muốn có chứng kế toán tổng hợp để dễ xin việc mời bạn tham khảo số khóa học Trung tâm kế toán hà nội: >> Học kế toán tổng hợp >> Học kế toán thuế >> Học kế toán Excel >> ... tháng 5/N phận sản xuất : 30.000, bán hàng 7.000, quản lý DN 10.000 Giả sử tháng 7/N biến động TSCĐ Hãy xác định mức khấu hao TSCĐ trích tháng phận Giải tập kế toán tài sản cố định 1 .Định khoản ... Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761 Yêu cầu Mức khấu hao tài sản cố định trích tháng 7/N: - Bộ phận sản xuất : 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12)...
 • 5
 • 158
 • 1

Bài tập kế toán tài sản cố định đh kinh tế huế

Bài tập kế toán tài sản cố định đh kinh tế huế
... 211: 5.000 Phân bổ kỳ này: Nợ TK 641: 400 Có TK 142: 400 13 Chương III: Kế toán tài sản cố định Bài 6: Tài liệu DN tính thuế GTGT theo pp khấu trừ, tháng năm 2009 sau (1.000 đồng) I Số dư đầu ... III: Kế toán tài sản cố định Nợ TK 335: 180 tr Có TK 241: 150 tr Có TK 627: 30 tr Ngày 20/11, công ty C hoàn thành việc nâng cấp thiết bị sản xuất, chi phí 220 trđ (gồm thuế GTGT 10%), chưa toán ... với giá toán chưa thuế GTGT 700, thuế suất 10% D/n toán bù trừ qua NH theo kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển 60%, nguồn vốn kinh doanh 40% - Khi giao TSCĐHH cho bên trao đổi, kế toán ghi...
 • 22
 • 1,245
 • 1

bài tập nguyên lý kế toán phần lập bảng cân đối kế toánPhân biệt tài sản và nguồn vốn Xác định tổng số Phân biệt tài sản lưu động và tài sản cố định. Phân biệt nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

bài tập nguyên lý kế toán phần lập bảng cân đối kế toánPhân biệt tài sản và nguồn vốn         Xác định tổng số         Phân biệt tài sản lưu động và tài sản cố định. Phân biệt nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
... 25 Nợ dài hạn 350.000 26 Quỹ dự phòng tài 27 Tiền gửi ngân hàng 250.000 Yêu cầu : - Phân biệt tài sản nguồn vốn - Xác định tổng số - Phân biệt tài sản lưu động tài sản cố định - Phân biệt nợ phải ... 31 Thuế GTGT khấu trừ 20.000 Yêu cầu : - Phân biệt tài sản nguồn vốn, - Xác định tổng số 30.000 30.000 Bài : Tình hình tài sản nguồn vốn công ty Lan Anh vào ngày 1/12/2003 sau (đơn vị : 1.000 đ) ... 31.12.2003 Lập bảng cân đối tài sản sau có nghiệp vụ kinh tế phát sinh (31.01.04) Bài : Các tài liệu tài sản nguồn vốn công ty An Phong sau (đơn vị 1.000) TSCĐ hữu hình 600.000 Phải trả người...
 • 7
 • 292
 • 3

Xem thêm