Lập trình hướng đối tượng chương 1 cũ pháp java cơ bản

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG bài 02 PHÁP JAVA bản

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG  bài 02 cú PHÁP JAVA cơ bản
... Sốthực 11 12 8/24/2011 c Ký tự d Giá trịlogic 13 2.2 Giá trịhằng (literal) 14 a Sốnguyên H số8 (Octals) H số16 (Hexadecimals) Literals integer………… floating point…7.0f boolean……….true character……….'A' ... sửdụng biểu thức Java hỗtrợba kiểu thích 22 21 Câu lệnh Nội dung 23 Đị nh danh Các kiểu dữliệu Toán tử Cấu trúc điều khiển Mảng 24 8/24/2011 Toán tử(Operators) Thứtựưu tiên toán tử Java cung cấp ... toán tửnào thực trước – xác đị nh dấu ngoặc đơn theo ngầm đị nh 25 Nội dung 26 4.1 Lệnh if - else pháp Đị nh danh Các kiểu dữliệu Toán tử Cấ u trúc điề u khiể n Mảng 28 27 Ví dụ 4.2 Lệnh switch...
 • 8
 • 39
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 phương pháp lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng  chương 1 phương pháp lập trình hướng đối tượng
... Chương 1: Phương Pháp Lập Trình Hướng Đối Tượng Lịch sử phương pháp lập trình   Lập trình tuyến tính (Linear Programming) Lập trình cấu trúc (Structured Programming)    Lập trình hàm ... Programming) Lập trình Logic (Logic Programming) Lập trình Hướng đối tượng (Object Oriented Programming) Lập trình Hướng đối tượng (Object oriented programming-OOP) Lịch sử đời   Ra đời năm 19 60 Các ... (property/attribute/field) – Các phương thức (method/function) Thuộc tính +Phương thức = Đối tượng Đối tượng    Thuộc tính(property): mô tả đối tượng, thể đặc trưng đối tượng Phương thức(method): hành vi đối tượng Sự...
 • 9
 • 90
 • 0

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 1

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 1
... Lập trình cấu trúc lập trình hướng đối tượng 3 .1 Phương pháp lập trình cấu trúc - Tư tưởng lập trình cấu trúc tổ chức chương trình thành chương trình Trong PASCAL có kiểu chương trình thủ tục hàm ... lớp hay gọi đối tượng Mỗi đối tượng có thành phần liệu phương thức Lời gọi phương thức cần chứa tên đối tượng để xác định phương thức thực từ đối tượng + Một chương trình hướng đối tượng bao gồm ... - Nhập toạ độ điểm - Tính độ dài đoạn thẳng qua điểm Dưới chương trình viết theo thiết kế hướng đối tượng Để thực chương trình nhớ đặt tên tệp có đuôi CPP Xem chương trình ta thấy thêm điều C++...
 • 27
 • 254
 • 4

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Chương 1 pptx

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Chương 1 pptx
... OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP 28 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Fortran (19 54) • C++, MS VC++: hỗ trợ POP lẫn OOP  Lai OOP Hỗ trợ đa thừa kế Đối tượng biến chương trình ... OOP 10 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP ƯU ĐIỂM CỦA OOP • Có tính bảo mật cao: Bên tùy tiện truy cập liệu thuộc tính Tái sử dụng code Tái sử dụng code 11 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP 12 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP ... Thông điệp nhận hành vi đối tượng 15 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP 16 OOP-CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN OOP HÀNH VI (BEHAVIOR) • Thao tác (operation) DỮ LIỆU (data): -Xinh đẹp -Dịu dàng - • Phương thức (method)...
 • 12
 • 211
 • 0

Lập trình hướng đối tượng - Chương 1 ppsx

Lập trình hướng đối tượng - Chương 1 ppsx
... Object C Functions Data Hình 1. 3 Tổ chức liệu phương thức lập trình hướng- đối tượng Các đặc tính quan trọng lập trình hướng đối tượng : Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng • Tính đóng gói (Encapsulation) ... Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng I/ Vài nét phát triển ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình phát triển qua hai lý : (1) để thích ... quan Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng sử dụng C++ tạo nên biến đổi sâu sắc, giúp lập trình viên quản lý chương trình lớn phức tạp (hơn 10 0.000 dòng lệnh) • Thập niên 19 90,...
 • 15
 • 139
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 đh lạc hồng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1  đh lạc hồng
... trúc lớp đối tượng www.lhu.edu.vn 20 Chương Phương pháp lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng  Cấu trúc chương trình xây dựng tảng đối tượng  Trong chương trình đối tượng giao ... trình Lập trình hướng đối tượng Các ngôn ngữ lập trình OOP Bài tập lý thuyết www.lhu.edu.vn Chương Phương pháp lập trình hướng đối tượng Các phương pháp lập trình Lập trình cấu trúc (lập trình ... www.lhu.edu.vn 28 Chương lập trình hướng đối tượng Đối tượng (Object) Ví dụ: Hãy xác định đâu đối tượng hình www.lhu.edu.vn 29 Chương lập trình hướng đối tượng Đối tượng (Object) Các đối tượng phần...
 • 47
 • 77
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 GV dương khai phong

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1  GV dương khai phong
... Tổng quan OOP  Lập http://sites.google.com/site/khaiphong trình hướng đối tượng (OOP)  Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - LTHĐT) phương pháp lập trình lấy đối tượng làm tảng ... xây dựng chương trình Đối tượng gi? 17 http://sites.google.com/site/khaiphong  Chương 1: Tổng quan OOP  Giới thiệu ôn tập LT có cấu trúc/thủ tục  Lập trình hướng đối tượng (OOP)  Đối tượng lớp ... http://sites.google.com/site/khaiphong  Chương 1: Tổng quan OOP  Giới thiệu ôn tập LT có cấu trúc/thủ tục  Lập trình hướng đối tượng (OOP)  Đối tượng lớp OOP  Một số khái niệm khác OOP 16 Chương 1: Tổng quan...
 • 86
 • 57
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng  chương 1 lập trình hướng đối tượng
... ðối tượng Dữ liệu Hàm ðối tượng Dễ chỉnh sửa, thêm liệu hàm ñối tượng Mục tiêu tăng cường khả sử dụng lại 21 22 Lập trình hướng ñối tượng (tt) tt) Lập trình hướng ñối tượng (tt tt)) • Sự trừu tượng ... Lập trình thông thường (tt) tt) Lập trình hướng ñối tượng Lập trình cấu trúc (tt) • Một số khái niệm • Lập trình hướng ñối tượng Object Oriented Programming ... trình hướng ñối tượng (OOP) Lập trình hướng ñối tượng (tt tt)) Dữ liệu thủ tục ñược xử lý chặc chẽ với Thuộ Thu ộc tính + Hàm = Đối ttượ ượng ng Dữ liệu Các thể hiện, đặc tính, trạng thái đối tượng...
 • 15
 • 75
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 nguyễn minh thành

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1  nguyễn minh thành
... enum Ngay {Hai = 1, Ba, Tu, Nam, Sau =10 , Bay, ChuNhat}; Hai = 1; Ba = 2; … ; Sau =10 ; Bay =11 ;ChuNhat = 12 27 Struct (kiểu cấu trúc) Struct dùng để nhóm liệu liên quan đến đối tượng Khai báo : ... ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy thông qua trình biên dịch ngôn ngữ lập trình 4 .NET Framework (Nền tảng NET) • Framework tập hợp tài nguyên (thư viện) để hỗ trợ cho người lập trình • Mỗi ... ConsoleApplication1 //không gian tên project { class Program //tên lớp, tên file = tên lớp { static void Main(string[] args) //hàm xử lý { / /Chương trình viết } } } 15 Compile & chạy chương trình • Trình...
 • 92
 • 57
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 ths nguyễn thị khiêm hòa

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1  ths nguyễn thị khiêm hòa
... TP.HCM Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming – OOP)  Lập trình hướng đối tượng Là phương pháp lập trình thực việc hợp thành phần liệu thao tác thành một, cho phép định nghĩa đối tượng ... thể đối tượng (Method)  Đối tượng (Object) Mô tả thực thể hay quan hệ giới thực Đối tượng = Dữ liệu + Hành vi Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Lập trình hướng đối tượng ... trình Lập trình tuần tự: Assembler, basic  Chương trình dài,khó nhớ  Khó kiểm soát lỗi Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Các cách tiếp cận lập trình Lập trình hướng...
 • 32
 • 77
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 tổng quan về phương pháp luận hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng  chương 1 tổng quan về phương pháp luận hướng đối tượng
... Chương1 Tổng Quan Phương pháp luận hướng đối tượng Nội dung      Giới thiệu Phương pháp phân tích mô hình Phương pháp luận hướng đối tượng Các khái niệm hướng đối tượng Phân tích ... lớp Chương Tổng Quan Sơ đồ thể 31 Một số thuật ngữ hướng đối tượng  OOM (Object Oriented Methodology): Phương pháp luận hướng đối tượng  OOA (Object Oriented Analysis): Phân tích hướng đối tượng ... người Chương Tổng Quan 29 Sơ đồ đối tượng  Ta dùng sơ đồ đối tượng để mô tả lớp đối tượng Sơ đồ đối tượng bao gồm sơ đồ lớp sơ đồ thể  Sơ đồ lớp mô tả lớp đối tượng hệ thống, lớp đối tượng...
 • 33
 • 164
 • 0

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 2

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 2
... clrscr(); nhapmt(a,"A" ,2) ; nhapmt(b,"B" ,2) ; nhapmt(c,"C" ,2, 3); nhanmt(a,b,u ,2) ; nhanmt(u,c,d ,2, 2,3); inmt(a,"A" ,2) ; inmt(b,"B" ,2) ; inmt(u,"U = A*B" ,2) ; inmt(c,"C" ,2, 3); inmt(d,"D = U*C" ,2, 3); getch(); ... = p1.b * p2.b ; 72 return rutgon(q); } PS tru(PS p1, PS p2) { PS q; q.a = p1.a*p2.b - p2.a*p1.b; q.b = p1.b * p2.b ; return rutgon(q); } PS nhan(PS p1, PS p2) { PS q; q.a = p1.a * p2.a ; q.b ... p1.b * p2.b ; return rutgon(q); } PS operator-(PS p1, PS p2) { PS q; q.a = p1.a*p2.b - p2.a*p1.b; q.b = p1.b * p2.b ; return rutgon(q); } PS operator*(PS p1, PS p2) { PS q; q.a = p1.a * p2.a ;...
 • 29
 • 268
 • 2

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 3

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 3
... sqrt(pow(x-d2.x,2) + pow(y-d2.y,2) ); } }; 126 double dt_tg(DIEM d1, DIEM d2, DIEM d3) { double a,b,c,p,s; a=d1.do_dai(d2); b=d2.do_dai(d3); c=d3.do_dai(d1); p=(a+b+c)/2; return sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); ... chơng trình sử dụng hàm new để cấp phát vùng nhớ chứa hệ số đa thức + Nội dung chơng trình gồm: - Nhập, in đa thức p, q, r, s - Tính đa thức: f = -( p + q)*(r - s) - Nhập số thực x1 x2 - Tính ... DIEM d3,int mau) ; Phơng thức có đối là: this trỏ tới đối tợng kiểu DIEM d2 đối tợng kiểu DIEM d3 đối tợng kiểu DIEM mau biến nguyên Nội dung phơng thức vẽ cạnh: cạnh qua *this d2 cạnh qua d2 d3...
 • 29
 • 520
 • 6

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 4

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 4
... đa thức Chơng trình dới cải tiến chơng trình mục 8.5 chơng cách đa vào hàm tạo: //Hàm tạo không đối DT() { this->n=0; this->a=NULL; } //Hàm tạo có đối DT(int n1) { this->n=n1 ; this->a = new double[n1+1]; ... Khi cấp phát nhớ cho đối tợng dùng tham số để khởi gán cho thuộc tính đối tợng, ví dụ: DIEM_DH *q =new DIEM_DH(50 ,40 ,6);//Gọi tới hàm tạo có đối // Kết q->x=50, q->y =40 , q->m=6 DIEM_DH *r = new ... gồm: - Nhập, in đa thức p, q, r, s - Tính đa thức: f = -( p + q)*(r - s) - Nhập số thực x1 x2 - Tính f(x1) (bằng cách dùng phơng thức operator^) - Tính f(x2) (bằng cách dùng hàm F) // CT4_05.CPP...
 • 44
 • 231
 • 3

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 5

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 5
... d=0; str=NULL; } 2 75 276 D& operator=(D& h) { this->u = h.u; C *c1,*c2; c1 = this->getC(); c2 = h.getC(); *c1 = *c2; this->d = h.d; if (this->str!=NULL) delete this->str; this->str = strdup(h.str); ... GV& g) { strcpy(this->ht,g.ht); this->ns=g.ns; int n = g.sm; this->sm = n; if (this->mh) delete this->mh; if (n) { this->mh = new MON_HOC[n+1]; for (int i=1; imh[i] = g.mh[i]; ... đối tợng lớp dẫn xuất Ví dụ chơng trình 1 .5 thay chơng trình khác thay việc dùng lớp sở DIEM thành phần kiểu DIEM lớp HINH_TRON Chơng trình viết nh sau: //CT 5- 0 2 // Lop co doi tuong phan #include...
 • 40
 • 257
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng lập trình hướng đối tượng c chương 7bài 1 những khái niệm trong lập trình hướng đối tượnggiới thiệu về lập trình hướng đối tượng deitel chương 3 9 11lập trình hướng đối tượnglập trình hướng đối tượnglập trình hướng đối tượng c++lập trình hướng đối tượng javalap trinh huong doi tuonggiới thiệu lập trình hướng đối tượngbài giảng lập trình hướng đối tượnghướng dẫn lập trình hướng đối tượnggiáo trình lập trình hướng đối tượngtài liệu lập trình hướng đối tượngkỹ thuật lập trình hướng đối tượngtính đa hình trong lập trình hướng đối tượngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảBài 43. Rễ cây