Tư tưởng hồ chí minh về quyền con người

tưởng hồ chí minh về quyền của phụ nữ khảo sát trường hợp tỉnh bà rịa vũng tàu năm 1991 2011

Tư tưởng hồ chí minh về quyền của phụ nữ khảo sát trường hợp tỉnh bà rịa  vũng tàu năm 1991  2011
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THỊ HẢO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN CỦA PHỤ NỮ: KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 1991- 2011 LUẬN VĂN ... i phụ nữ xã hội m giúp thân phụ nữ Vi t Nam nhận thức tiềm đ u tranh cho quyền m nh Chính th c tế th i thúc t i chọn đề t i: „ tưởng Hồ Chí Minh quyền phụ nữ: khảo sát trường hợp tỉnh Rịa ... quyền phụ nữ tư ng Hồ Chí Minh iêng t nh a- V ng T u chưa c n phẩm công trình nghiên cứu v n đề n y Trư c t nh h nh đ tác giả chọn nội dung: „ tưởng Hồ Chí Minh quyền phụ nữ: khảo sát trường...
 • 113
 • 88
 • 0

tiểu luận cao học tưởng hồ chí minh vể quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

tiểu luận cao học Tư tưởng hồ chí minh vể quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân
... liệu xong" Dân chủ, theo Hồ Chí Minh, "là dân làm chủ" "Nớc ta nớc dân chủ, địa vị cao dân, dân chủ" Ngời nhấn mạnh: "Dân chủ quý báu nhân dân" Nhà nớc dân, nghĩa quyền hạn dân Xây dựng đất nớc ... nhân dân lao động Nhà nớc dân, dân dân T tởng xây dựng Nhà nớc nhân dân, nhân dân lao động làm chủ điểm để phân biệt khác nhà nớc ta với nhà nớc thực dân, phong kiến, nhà nớc t sản Hồ Chí Minh ... xây dựng Nhà nớc gắn liền với quyền lợi đa số nhân dân Nhng Nhà nớc t sản không đem lại quyền tự do, bình đẳng thật cho nhân dân Trong t tởng Hồ Chí Minh, Nhà nớc dân nhà nớc không phảI giai cấp...
 • 19
 • 432
 • 0

Báo cáo "Tư tưởng Hồ Chí Minh về uy tín người lãnh đạo " pot

Báo cáo
... khd khin nao Ydu cau ddi vdi ngudi cin bg giai doan niy li phii vua "hdng" vGa "chuydn" Cho nen, mud'n danh gii cin bd phai li'y uy tfn va hieu qua cdng viec la O tieu chf C ban, thudc chu yeu Do ... nGa, phai cd ning lire su pham kheo leo dd van ddng, thuyet phuc, Idi keo quan chung theo minh, ung hd minh Sau chung ta gianh dugc chfnh quydn (thdi ky vGa khang chien vGa kien qud'c), dieu kien ... viec theo nguyen tic: "Viec gi cd lgi cho din, ta phai hei sue lam; viec gi cd hai cho din ta phai hdt sue trinh phai yeu din, kfnh din thi din mdi ydu ta, kfnh ta"'^'' Cin bd: "cic co quan...
 • 6
 • 429
 • 1

tưởng Hồ Chí Minh - Giải phóng con người potx

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giải phóng con người potx
... học chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh xuất phát từ người mục tiêu giải phóng người Con người vừa điểm xuất phát, vừa mục đích lý ng triết lý Hồ Chí Minh nghiệp cách mạng Người ... nghiệp giải phóng người thời đại Giải phóng người khỏi khổ đau, đem lại cho người sống tự do, hạnh phúc khát vọng ngàn đời nhân loại điều quan tâm lớn nhà tưởng thời đại mà C.Mác không nhà tưởng ... 1888 Luân-đôn, Ph.Ăng-ghen lần nhắc lại nguyên văn đoạn văn Đến nay, với thái độ khoa học, lịch sử cụ thể, khẳng định rằng, hoàn cảnh thay đổi, tưởng bản, có tưởng giải phóng người Tuyên...
 • 5
 • 327
 • 3

tưởng Hồ Chí Minh về vai trò người thầy giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò người thầy giáo
... Hồ Chí Minh đòi hỏi thầy giáo xứng đáng thầy giáo , xứng đáng với danh hiệu Người kỹ sư tâm hồn” Muốn làm điều đó, trước hết người thầy giáo phải cải tạo tưởng thân “cần xây dựng tưởng ... gương đạo đức Hồ Chí Minh Thiết nghĩ, để xứng đáng người thầy theo tưởng Hồ Chí Minh, thầy giáo, giáo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện lời dạy quý báu Người: Người huấn luyện ... lên Thấm nhuần tưởng Hồ Chí Minh vai trò giáo dục vị trí giáo viên – người định chất lượng đào tạo, năm qua lãnh đạo Trường Chính trị Nghệ An quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên coi...
 • 12
 • 833
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về con người

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
... Hồ Chí Minh, chủ nghĩa nhân văn cộng sản cốt cách nhà hiền triết phương Đông Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng ... dân tưởng người Người thông qua thực tiễn cách mạng Người thông qua thực tiễn cách mạng trở thành sức mạnh vật chất to lớn nhân tố định thắng lợi nghiệp cách mạng tưởng người Hồ Chí Minh ... quan điểm Hồ Chí Minh, phẩm chất người cộng sản Và chỗ khác bản, khác chất, quan điểm Hồ Chí Minh với quan điểm nhà Nho yêu nước xưa (kể bậc sĩ phu tiền bối gần thời với Hồ Chí Minh) người Nếu...
 • 2
 • 822
 • 9

tưởng Hồ Chí Minh về con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
... cụ thể hóa thực tiễn tưởng người Hồ Chí Minh Trong tưởng Hồ Chí Minh, người khái niệm vừa mục tiêu nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, vừa động lực nghiệp tưởng thể triệt để ... cao Hồ Chí Minh, chủ nghĩa nhân văn cộng sản cốt cách nhà hiền triết phương Đông Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng ... tích cực người hệ tưởng truyền thống Mặt khác, chủ nghĩa Mác - Lênin thể rõ tính ưu việt người luồng tưởng sản ngoại nhập Phương Tây, trào lưu tưởng sản làm lệch hướng người chân...
 • 11
 • 679
 • 7

Vấn đề con đường cách mạng trong tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
... Lê-nin Phần 2: tưởng Hồ Chí Minh vấn đề giải phóng dân tộc tưởng Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc tóm tắt thành hệ thống luận điểm sau đây: Một là, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng ... hợp cách mạng vô sản quốc với cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa; phải xem cách mạng thuộc địa "một cánh cách mạng vô sản"; mặt khác, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường ... phong trào cách mạng nước ta Ba là, cách mạng giải phóng dân tộc nghiệp đoàn kết toàn dân sở liên minh côngnông Hồ Chí Minh cho rằng, cách mạng giải phóng dân tộc "là việc chung dân chúng việc...
 • 8
 • 3,324
 • 39

tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam
... tưởng Hồ Chí Minh Lớp: DA08KTD tưởng Hồ Chí Minh chất mục tiêu chủ nghĩa hội tưởng Hồ Chí Minh đường độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội ... tưởng Hồ Chí Minh Lớp: DA08KTD TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI : 2.1 tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam : Tính khách quan thời kỳ độ ... THANH LÝ tưởng Hồ Chí Minh Lớp: DA08KTD TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢN CHẤT VÀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI: 1.1 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội Việt Nam: Hồ Chí Minh tiếp...
 • 25
 • 2,180
 • 7

tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người Việt Nam mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người Việt Nam mới
... Nguyên tắc xây dựng đạo đức Hồ Chí Minh tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có thống tưởng đạo đức mục tiêu trị; tưởng đạo đức hành vi đạo đức; đạo đức tài năng; đạo đức cách mạng đạo đức đời thường; ... hóa giá trị đạo đức khứ, đề xuất tưởng đạo đức phù hợp với yêu cầu cách mạng Việt Nam thời đại Phạm vi bao quát tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Nhưng vấn đề đạo đức Hồ Chí Minhxem xét cách toàn ... đoạn cách mạng nay, người dân Việt Nam mà trước hết người cán Đảng viên, cần phải thấm nhuần đạo đức cách mạng nêu cao tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Thứ nhất, nói đôi với làm nêu gương đạo đức...
 • 17
 • 11,315
 • 9

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM
... Chương TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH VIỆT NAM Kết cấu :  tưởng Hồ Chí Minh chất mục tiêu CNXH tưởng Hồ Chí Minh đường độ lên CNXH Việt Nam  Vận dụng tưởng ... ng Hồ Chí Minh CNXH đường độ lên CNXH công đổi  Thời gian quy định: tiết (4 tiết giảng tiết xêmina) TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢN CHẤT VÀ MỤC TIÊU CỦA CNXH 1.1 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh ... 2.1 tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam  Quan điểm Mác, Ăngghen, Lênin TKQĐ  tưởng Hồ Chí Minh:  Tính quy luật chung đặc điểm cụ thể nước bước vào thời kỳ độ Hồ Chí Minh...
 • 17
 • 2,701
 • 9

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM
... I tưởng Hồ Chí Minh chất mục tiêu chủ nghĩa xã hội Con đường hỡnh thành Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội Việt Nam - H Chớ Minh tip cn CNXH t phng din kinh t - H Chớ Minh tip cn CNXH t ... xó hi II tưởng Hồ Chí Minh đư ờng độ lên chủ nghĩa xã hội việt nam Quan niệm Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Quan im ca Mỏc, ngghen, Lờnin v TKQ - T tng H Chớ Minh: + ... dõn lm li cho dõn di s lónh o ca ng cng sn 13 14 III Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội vào công đổi Gi vng mc tiờu ca ch ngha xó hi Phỏt huy quyn lm...
 • 15
 • 377
 • 4

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
... I Sự đời Nhà nớc pháp quyền XHCN Việt Nam II T tởng Hồ Chí Minh Nhà nớc Pháp quyền (Đặc điểm Nhà nớc pháp quyền XHCN Việt Nam) .2 III Công xây dựng Nhà nớc pháp quyền XHCN nớc ta ... bu Quc hi u tiờn ca nc Vit nam dõn ch cng ho II T tởng Hồ Chí Minh Nhà nớc Pháp quyền (Đặc điểm Nhà nớc pháp quyền XHCN Việt Nam) H Chớ Minh c bit quan tõm ti vic xõy dng Hin phỏp v phỏp lut, ... dựng .6 Nguyên tắc xây dựng 18 IV Phần kết 23 Nhà nớc pháp quyền vấn đề xây dựng nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam 25 ...
 • 25
 • 2,954
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh về quyền con người pptxtư tưởng hồ chí minh về giải con người trong công cuộc đổi mới hiệnnaytư tưởng hồ chí minh về quyền dân tộclàm rõ quan điểm của tư tưởng hồ chí minh về quyền của các dân tộc vừa mang tính cách mạng khoa học vừa mang tính chất nhân văn sâu sắcquan điểm của hồ chí minh về quyền con ngườiquan điểm của hồ chí minh về quyền con người khi viết tuyên ngôn độc lậptư tưởng hồ chí minh xay dung con nguoi moitư tưởng hồ chí minh về xay dungcon nguoi moitư tưởng hồ chí minh về đạo đức người lãnh đạotiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con ngườitư tưởng hồ chí minh về nhà nước pháp quyềntư tưởng hồ chí minh về nhân cách con ngườitư tưởng hồ chí minh về con ngườivận dụng tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hộitư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hộiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học