Bài tiểu luận nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) việt nam

Bài tiểu luận nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) việt nam

Bài tiểu luận nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) việt nam
... Đối ng nghiên cứu Sự tác động yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) 1.4 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu yếu tố liên quan đến GDP nước ta (nhập khẩu, xuất khẩu, đầu ... thành tiểu luận tốt Bài tiểu luận nhóm chắn còn nhiều thiếu sót nhóm hi vọng với nổ lực nghiên cứu nhóm đêm lại nhìn tổng quan rõ rệt vấn đề xuất khẩu, nhập đầu ảnh hưởng tới tổng sản phầm quốc ... hoạt động làm cho GDP nước ta tăng lên qua năm? Với mục đích tìm câu trả lời cho câu hỏi nhóm chúng em chọn đề tài:” Nghiên cứu tác động yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu đến tổng sản phẩm quốc...
 • 27
 • 330
 • 5

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu đến tổng thu nhậpquốc nội (GDP)của Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2007

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhậpquốc nội (GDP)của Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2007
... nhân tố tác động đến tiêu quan trọng nước khác Vì vậy, nhóm chọn đề tài: Nghiên cứu tác động yếu tố xuất nhập khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) Việt Nam vòng 20 năm (1988 2007) ... Các nhân tố tác động đến đầu tư:  Phụ thu c vào nhu cầu thị trường sản phẩm mà đầu tạo  Xem xét yếu tố thu c chi phí đầu  Kỳ vọng đầu 3.Thiết lập mô hình: a) Biến phụ thu c: Y : Tổng ... 0.446902 0.660587 Từ mô hình ta kết luận tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam chịu tác động, ảnh hưởng yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu Nhưng mức độ tác động, ảnh hưởng yếu tố lại khác Ý nghĩa...
 • 19
 • 616
 • 2

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP)của Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2007

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP)của Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2007
... đề tài: Nghiên cứu tác động yếu tố xuất nhập khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) Việt Nam vòng 20 năm (1988 2007) SVTH:Nhóm 5-K13KKT3  Trang Báo cáo nghiên cứu môn kinh tế lượng ... 0.446902 0.660587 Từ mô hình ta kết luận tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam chịu tác động, ảnh hưởng yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu Nhưng mức độ tác động, ảnh hưởng yếu tố lại khác Ý nghĩa ... Tổng sản phẩm quốc nội GDP quốc gia từ năm 1988 2007 (đơn vị tính: USD) b) Biến độc lập: X2 : Xuất Việt Nam (EX) X3 : Nhập Việt Nam (IM) X4 : Đầu Việt Nam (I) c) Nguồn liệu cách thu thập liệu:...
 • 19
 • 313
 • 3

Tài liệu Tiểu luận:Một số yếu tố ảnh hưởng đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam trong giai đoạn 1995-2011 pot

Tài liệu Tiểu luận:Một số yếu tố ảnh hưởng đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam trong giai đoạn 1995-2011 pot
... cứu đề tài: “ Một số yếu tố ảnh hưởng đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam giai đoạn 1995-2011 Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố: Đầu tư (I), Tổng giá trị Xuất khẩu, Tổng giá ... nhập đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam giai đoạn 1995-2011 Phạm vi nghiên cứu: Tổng giá trị vốn đầu tư (I), Tổng giá trị Xuất khẩu, Tổng giá trị nhập Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam ... 3.3 Mô tả số liệu - Số liệu bao gồm: Tổng giá trị vốn đầu tư (I), Tổng giá trị Xuất khẩu, Tổng giá trị nhập Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam giai đoạn 1995-2011 - Số liệu tìm từ tổng cục...
 • 18
 • 314
 • 0

Tiểu luận kinh tế lượng Một số yếu tố ảnh hưởng đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam trong giai đoạn 1999-2013

Tiểu luận kinh tế lượng Một số yếu tố ảnh hưởng đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam trong giai đoạn 1999-2013
... (X1) = 0.0087 < α = 0.05 : dân số ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP P_Value (X2) = 0.0185 < α = 0.05 : chi tiêu phủ có ảnh hưởng đến tổng thu  nhập quốc nội GDP 0.0025 α = 0.05 : đầu tư không ảnh hưởng đến tổng thu nhập  quốc nội GDP 0< 0.05 P_Value (X4) = 0.0315 < α = 0.05 : xuất có ảnh hưởng đến tổng thu nhập  quốc nội GDP 0.5498>0.05 P_Value (X5) ... sai số thay đổi Vậy mô hình tốt là: Ŷi =23425,94 + 2,260825*X2 + 9,345603 *X4 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Từ mô hình ta thấy vai trò to lớn yếu tố chi tiêu phủ xuất tổng sản phẩm quốc nội, yếu tố...
 • 24
 • 696
 • 15

thảo luận kinh tế lượng một số yếu tố ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) việt nam trong giai đoạn 1999 2013

thảo luận kinh tế lượng một số yếu tố ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) việt nam trong giai đoạn 1999 2013
... (X1) = 0.0087 < α = 0.05 : dân số ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP  P_Value (X2) = 0.0185 < α = 0.05 : chi tiêu phủ có ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP 0.0025 α = 0.05 : đầu tư không ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP 0< 0.05  P_Value (X4) = 0.0315 < α = 0.05 : xuất có ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP 0.5498>0.05  P_Value (X5) ... sai số thay đổi Vậy mô hình tốt là: Ŷi =23425,94 + 2,260825*X2 + 9,345603 *X4 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Từ mô hình ta thấy vai trò to lớn yếu tố chi tiêu phủ xuất tổng sản phẩm quốc nội, yếu tố...
 • 22
 • 804
 • 1

Tiểu luận: đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của 31 nước được chọn ngẫu nhiên. docx

Tiểu luận: đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của 31 nước được chọn ngẫu nhiên. docx
... khảo Đề tài : Nghiên cứu tác động yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, dân số nợ nước đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) năm 2007 30 nước chọn ngẫu nhiên NÔI DUNG CHÍNH Giới thiệu đề tài: Tất quốc ... Anh Việt nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số nợ nước đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) 31 nước chọn ngẫu nhiên Nguồn gốc mô hình từ lý thuyết: 2.1 Khái niệm: Tổng sản phẩm nước tổng giá trị ... NK ta kết luận tổng sản phẩm quốc nội GDP quốc gia chịu tác động, ảnh hưởng yếu tố nông nghiệp, xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát, dân số nợ nước Nhưng mức độ tác động, ảnh hưởng yếu tố lại khác Trong...
 • 35
 • 653
 • 2

Bài tập nhóm Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 của các tỉnh , thành phố ở Việt nam

Bài tập nhóm Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 của các tỉnh , thành phố ở Việt nam
... 1.Bảng1 Bảng số liệu số PCI số TCDD,TMB ,TND,DTLD,TCPL (năm 2009) PCI 2009 Tỉnh STT Tỉnh Chỉ số thành phần Chỉ số thành phần Chỉ số thành phần Chỉ số thành phần Chỉ số thành phần TCDD c tr ng số TMB ... tỉnh, thành phố Việt Nam số thành phần tác động đến số PCI Sau nhóm lấy 34 tỉnh, thành phố số thành phần tác động đến số PCI (Bảng 1) để tiến hành hồi quy, ước lượng, kiểm định Trong trình thực đề tài nhóm ... nghiệp dân doanh Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xây dựng từ năm 2005 kết hợp tác nghiên cứu Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Dự án Nâng cao lực cạnh tranh Việt Nam Cơ quan Phát...
 • 19
 • 408
 • 2

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) năm 2007 của 30 nước được chọn ngẫu nhiên.

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) năm 2007 của 30 nước được chọn ngẫu nhiên.
... Đề tài : Nghiên cứu tác động yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, dân số nợ nước đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) năm 2007 30 nước chọn ngẫu nhiên NÔI DUNG CHÍ NH Giới thiệu đề tài: Tất quốc gia ... NK ta kết luận tổng sản phẩm quốc nội GDP quốc gia chịu tác động, ảnh hưởng yếu tố nông nghiệp, xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát, dân số nợ nước Nhưng mức độ tác động, ảnh hưởng yếu tố lại khác Trong ... trưởng quốc gia giới Đồng thời nhằm mục đích tìm hiểu nhân tố tác động đến tiêu quan trọng nước khác Vì vậy, nhóm chọn đề tài: Nghiên cứu tác động yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số...
 • 32
 • 262
 • 1

Đề tài " Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) năm 2006 của 31 nước được chọn ngẫu nhiên " docx

Đề tài
... tác động yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số nợ nước đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) 31 nước chọn ngẫu nhiên Nguồn gốc mô hình từ lý thuyết: 2.1 Khái niệm: Tổng sản phẩm nước tổng ... nghiên cứu môn Kinh Tế Lượng GVHD: Thầy Nguyễn Quang Cường MỤC LỤC Đề tài : Nghiên cứu tác động yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số nợ nước đến Nhóm Lớp ĐHNTK17 22C2 Báo cáo nghiên ... tính dựa vào tổng thu nhập yếu tố sản xuất kinh tế huy động cho trine sản xuất GDP bao gồm nhiều thu gián thu khấu hao mà chúng thu nhập yếu tố Tổng thu nhập từ yếu tố sản xuất bao gồm: - Tiền...
 • 17
 • 317
 • 0

Tiểu luận kinh tế lượng:Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007). pot

Tiểu luận kinh tế lượng:Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007). pot
... tài: Nghiên cứu tác động yếu tố xuất nhập khẩu, đầu đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) Việt Nam vòng 20 năm (1988 200 7) ngh n dệ 20 ta tr ệ ở ữ ó lệ ó ữ h ó bệ ó ụ ngh n 1988 -200 7 b lệ C ... ắ 2% ổ ệ 1991 ợ l ợ ệ ụ dệ ỳ b bắ C Từ - 200 0 l b ô ệ ó ệ ỳ ó C ị ù ữ x T ệ ẫ d ợ % 40 US Từ ặ ợ %/ m 200 0 - 200 l ổ ỗ - ỷ 200 l b 4% b ỗ ụ ậ ệ e ệ - ệ Tiểu luận Kinh tế lượng l ệ GVHD: ... ) m 1992 ỷ lệ ó % 200 2 d b è 200 2; 200 (0 ệ ) x ợ ệ bệ ổ l ữ ẽl 40 30% / ) ị ; ú 20 2000 0% ợ ô trung b ô 3x ợ M Từ ( US / C è ệ ó 200 T e ã ô ó 200 US 200 T e d 200 200 ậ b x ệ x ỷ 3%;...
 • 25
 • 2,140
 • 25

nghiên cứu sự tác động của các yếu tố tổng thu thuế, tiêu dùng chính phủ, xuất khẩu hàng hóa, lạm phát và gdp bình quân đầu người đến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006 của 33 quốc gia được chọn ngẫu nhiên

nghiên cứu sự tác động của các yếu tố tổng thu thuế, tiêu dùng chính phủ, xuất khẩu hàng hóa, lạm phát và gdp bình quân đầu người đến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006 của 33 quốc gia được chọn ngẫu nhiên
... ngân sách mà nhóm chưa đưa vào kiểm định nên dẫn đến kết thiếu xác X- Ý KIẾN CỦA NHÓM VÀ KẾT LUẬN: - Xuất hàng hóa, tiêu dùng phủ GDP bình quân đầu người có ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước ... thời nước sử dụng tỷ giá cố o định nước có tỷ giá thả Lạm phát xuất nước thâm hụt ngân sách nước thặng dư ngân sách  Bản chất: Lạm phát có tính hai mặt: - Nếu lạm phát mức vừa phải (lạm phát ... β5^: Khi yếu tố khác không đổi lạm phát tăng giảm 1% thu nhập ngân sách tăng giảm 16687.17 triệu USD β6^: Khi yếu tố khác không đổi GDP bình quân đầu người tăng giảm USD thu nhập ngân sách giảm...
 • 24
 • 221
 • 0

nghiên cứu sự tác động của các yếu tố tổng thu thuế, tiêu dùng chính phủ, xuất khẩu hàng hóa, lạm phát và gdp bình quân đầu người đến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006 của 33 quốc gia được chọn ngẫu nhiên

nghiên cứu sự tác động của các yếu tố tổng thu thuế, tiêu dùng chính phủ, xuất khẩu hàng hóa, lạm phát và gdp bình quân đầu người đến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006 của 33 quốc gia được chọn ngẫu nhiên
... tổng thu thuế, chi tiêu phủ, xuất hàng hóa, lạm phát GDP bình quân đầu người đến tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2006 33 quốc gia chọn ngẫu nhiên. ” II THIẾT LẬP MÔ HÌNH: Biến phụ thu c: Y : Thu ... 5: Khi yếu tố khác không đổi lạm phát tăng giảm 1% thu nhập ngân sách tăng giảm 16687.17 triệu USD ^ β 6: Khi yếu tố khác không đổi GDP bình quân đầu người tăng giảm USD thu nhập ngân sách giảm ...  Xuất có ảnh hưởng đến thu nhập ngân sách • Prob(β5) = 0.9691 > = 0.05  Lạm phát không ảnh hưởng đến thu nhập ngân sách • Prob(β6) = 0.0069 < = 0.05  GDP bình quân đầu người có ảnh hưởng đến...
 • 25
 • 261
 • 0

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố chi tiêu cá nhân, lực lượng lao độngtổng đầu cá nhân trong nước tới GDP của nền kinh tế hoa kỳ giai đoạn 1955 2010

Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố chi tiêu cá nhân, lực lượng lao động và tổng đầu tư cá nhân trong nước tới GDP của nền kinh tế hoa kỳ giai đoạn 1955 2010
... sản lượng VA = doanh thu + chênh lệch hàng tồn kho - chi phí trung gian VA lượng gia tăng giá trị hàng hóa kết trình sản xuất số đo phần đóng góp doanh nghiệp vào tổng sản lượng kinh tế GDP = tổng ... GDP = C+I+G + X -IM Trong đó: GDP: Tổng sản phẩm quốc nội C: Tiêu dùng hộ gia đình I: Đầu nhà sản xuất X: Xuất IM: Nhập G: Chi tiêu Chính phủ b Phương pháp tính ... nhỏ mẫu 402.6 tỷ đô la Giá trị GDP tăng qua năm, tăng mạnh giai đoạn từ năm 1985-2008 Giai đoạn từ cuối năm 2008 đến hết năm 2009 có giảm nhẹ khủng hoảng kinh tế Hoa Kỳ sau tăng trở lại Kiểm định...
 • 13
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi thất nghiệp và lạm phát ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội của việt namđối tượng nghiên cứu của pthdkd là những kết quả quá trình kinh doanh cụ thể được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế với sự tác động của các nhân tố kinh tếnghiên cứu sự tác động của các ngành kinh tế tới gdp của nền kinh tế singapo docsự tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài đến hoạt động quản trịphục lục 3đánh giá sự tác động của các yếu tốcơ cấu kinh tế nông thôn chịu sự tác động của các yếu tố khách quansự tác động của các yếu tố vô sinh đến sự đa dạng hệ sinh tháivề sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe tay gacủa người dân tp hcmtrong sinh thái học sự tác động của các yếu tố sinh thái có liên quan đến hai định luật1 cơ sở lý luận của việc nghiên cứu sự tác động của truyền thống dân số kế hoạch hoá gia đình đối vói nhóm những người chổngnghiên cứu sự tác động của yếu tố nhận thức rủi ro đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng tại đà nẵngnghiên cứu sự tác động của giá dầu và tỷ giá hối đoái đến tổng thu nhập quốc nộinghiên cứu sự tác động của chiến dịch quảng cáo trà thảo mộc dr thanh đến hành vi mua của học sinh sinh viên tại địa bàn hà nộinghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học nghiên cứu tại trường đại học sài gònnghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên tại trường đại học đồng naiXET CCHV HK1 2014 2015Website Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương ....phuong phap hoc va on thi thpt quoc gia mon toanII 10 TB Huy con dauQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa KTVTQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa KTVTTien do hoc tap nam hoc 2017 2018Quyet dinh 316 Quy che Cong tac sinh vien Phu lucThong tu 176 phi le phi DKDNWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải DươngWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương QD880 TTg QHCNCông văn số 20 SKHĐT-TC ngày 07 01 2015.pdfCong van 8311 Huong dan cach ghi nganh nghe kinh doanh.docI 4 Giay de nghi thanh lap cong ty co phanTT20.2015.TT.BKHDT Danh muc bieu mau kem theoI 2 Giay de nghi thanh lap moi cty TNHH 1tvMau quyet dinh su dung con dau cty TNHH 2tvI 3 Giay de nghi dang ky thanh lap DN cty TNHH 2tvI 6 Danh sach thanh vienBien ban hop dai hoi dong co dong