01 THI THU 2016 THAM KHAO

DE THI THU TN THAM KHAO

DE THI THU TN THAM KHAO
... C must D mustn’t My problems are getting _ A more and more bad B bader and bader C worse and worse D the worse and worse The bigger the supermarket is, A the choice is wide B the more ... which C whose D that 12 I have been looking this book for months, and at last, I have found it A over B up C for D at II Identify the underlinedexpression that is not correct by circling letter ... than C then D that 26 A because B because of C but D and 27 A in B with C from D at VI Identify the underlinedexpression that is not correct by circling letter A,B,C, or D: 28 In spite of my father...
 • 4
 • 92
 • 0

ĐE THI THU TNTHPT ( THAM KHẢO) S3

ĐE THI THU TNTHPT ( THAM KHẢO) S3
... GỢI Ý ( ÁP ÁN) Những nội dung cần đạt Phần I: Chung cho tất thí sinh (5 ,0 điểm) 1/ Câu 1:2 điểm : - Lỗ Tấn (1 881 - 1936) tên khai sinh Chu Thụ Nhân quê ... cảnh sắc thi n nhiên người Việt Bắc qua đoạn thơ - Về nội dung: + Cảnh sắc thi n nhiên Việt Bắc với vẻ đẹp đa dạng thời gian, không gian khác + Con người Việt Bắc gắn bó hài hòa với thi n nhiên ... thi n nhiên thơ mộng - Về nghệ thu t: + Hình ảnh đối xứng, đan cài, hòa hợp + Thể thơ lục bát đậm đà màu sắc dân tộc + Giọng điệu ngào, sâu lắng, thi t tha … - Giới thi u Tác giả, tác phẩm Việt...
 • 5
 • 185
 • 0

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (9)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (9)
... tủa sinh sau phản ứng đem nung không khí đến khối lượng không đổi giảm a gam so với trước nung a/ Xác định % khối lượng kim loại theo m, a b/ áp dụng với m = 8g a = 2,8g Hướng dẫn chấm đề thi học ... khối lượng kim loại theo m, a b/ áp dụng với m = 8g a = 2,8g Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi môn Hoá học Câu : (3 điểm) - (1,5 điểm) Gọi Z, N, E Z', N', E' số hạt proton, nơtron, electron ... Câu : (5 điểm) → Ca(HCO3)2 (dd) – (3 điểm) Chọn chất, phù hợp với yêu cầu đề (1 điểm) Viết phương trình : (2điểm) Học sinh làm theo sơ đồ khác cho điểm tối đa A - Cu(OH)2 B- CuCl2 (1) Cu(OH)2...
 • 8
 • 1,618
 • 29

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (10)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (10)
... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Đáp án a)Gọi số n,p,e M p1 , n1 , e1; X p2,n2, e2 I ( p1 = e1; p2 = e2) Theo đề ta có: p1 + n1 + e1 + p2 + n2 + e2 = 96 (p1 + e1 + p2 + e2 ) – ... ……………………………………………………… - Gọi kim loại hóa trị II cần tìm M có khối lương mol M; Gọi số mol Fe, M có g hỗn hợp x,y ( mol) - Viết PTPU xảy - Tìm mối quan hệ 19, 2 < M < 40 ……………………………………………… Điểm ... dư,lọc gạn II sản phẩm ,thu chất rắn Cu, Ag - Viết đúng,đủ PTPU xảy ………………………………………………………… - Ôxi hóa hỗn hợp Cu, Ag; Hòa tan sản phẩm dung dịch HCl dư Lọc gạn thu Ag tinh khiết Viết đúng,đủ PTPU...
 • 3
 • 662
 • 10

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (11)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (11)
... gam hỗn hợp B vào cốc chứa lượng dư axít HCl, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn Tính số gam chất rắn tối đa không bị hòa tan ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu Bài Bài 2 Bài Bài Đáp án Điểm Gọi số ... SO4−2 -> BaSO4 (2) Từ (1) (2) ta có 1 1 3, 495 n SO − = n Ba + = n BaSO4 = = 0,0075mol 2 2 233 3,555 − 1 ,93 5 = = 0,09mol 18 1đ 0,5đ nphèn = n h2o 0,5đ 1đ 0, 09. 1 = 12 0,0075 3,555 = = 474 0,0075 => ... phản ứng khí B Clo Câu 4: (3 đ) Bài 1: Cho kim loại Na, Al vào dung dịch CuSO4 nêu tượng giải thích Viết phương trình phản ứng hóa học Bài 2: Có hỗn hợp X gồm chất rắn ( Mg, Al, Al 2O3) cho gam...
 • 6
 • 569
 • 11

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (12)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (12)
... HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Hóa học Câu Đáp án Câu 1 Goi pM pX số proton nguyên tử M X tương ứng (1,5đ) pM = eM ... 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 - Hết – Tam Hưng ngày 24/10 /2015 Giáo viên đề : Đào Thị Kim Tiến Tổ chuyên môn duyệt đề: Nguyễn Thị Tường BGH ký duyệt đề: ... ≠24,24(g) => trái với đề Do muối sắt phải loại tinh thể ngậm nước Fe(NO3)3.nH2O ( n€ N* ) 24,24 = 404 KLPT muối B = 0,06 404 − 242 =9 Do n = 18 Vậy công thức muối B Fe(NO3)3.9H2O 0,125 0,125 0,125...
 • 4
 • 801
 • 12

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (13)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (13)
... định tên kim loại A, B _HẾT _ HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC: 2015- 2016 Môn thi: Hóa học Câu I :(3điểm) 1/ (1,5điểm) gọi số protron, notron nguyên tử A, B a, b x, y ... hộp X vào dung dịch BaCl2 vừa đủ thu 6 ,99 gam chất kết tủa dung dịch Y a - Cô cạn dung dịch Y thu gam muối khan b- Xác định tên kim loại A, B _HẾT _ HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI ... (2điểm) A, B, C hợp chất Natri khí đốt nóng cho lửa màu vàng Để thỏa mãn điều kiện đề - A NaOH, B NaHCO3 C Na2CO3 0,5 đ Phương trình hóa học phản ứng : NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O 0,5 đ t0 2NaHCO3...
 • 5
 • 458
 • 6

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (14)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (14)
... x Giả sử có mol muối cacbonat tham gia phản ứng 98 x.100 mddH2SO4 9, 8% = 9, 8 = 1000x g mdd sau pư = (2M + 60x) + 1000x – 44x = 2M + 1012x (g) C%M2(SO4)x = (2M + 96 x).100 = 13,422% M + 1012 x ... Câu (3đ) Đáp án – Biểu điểm Đáp án Ý 1: Gọi px ; nx số proton nơtron X Py ; ny số proton nơtron Y Theo ta có hệ pt ( ... Vậy CTPT cuat A MgCl2 Ý 2: - Trích chát thành nhiều mẫu thử đánh số - Hòa tan chất vào nước để dung dịch tương ứng - Cho dung dịch vào dung dịch nước vôi + Nếu thấy có khí bay lên NH4NO3 NH4NO3...
 • 5
 • 521
 • 7

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (15)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (15)
... NO2 O2 - Hết Lưu ý: Cán coi thi không giải thích thêm! Họ tên thí sinh: Số báo danh: HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Hóa học Câu I Đáp án Gọi Z, N, E Z’, N’, ... 22,4 = 1,68 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 lít Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa Tân Ước, ngày 27 tháng 10 năm 2015 DUYỆT CỦA BGH DUYỆT CỦA TỔ CM NGƯỜI RA ĐỀ Phạm Quỳnh Thư ... theo đề ta có hệ phương trình : 95 x + 188y = 37,8 40x + 80y = 16 Giải hệ phương trình ta : x = 0,2 ; y = 0,1 => mMgCl2 = 0,2 95 = 19 (g) mCu(NO3)2 = 0,1 188 = 18,8 (g) b) % BaSO4 = 11,65 : 49, 45...
 • 7
 • 544
 • 8

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (16)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (16)
... tên thi sinh: ………………………… SBD:……………………………………… Cán coi thi không giải thích thêm! PHÒNG GD &ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS THANH VĂN ĐÁP ÁN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP MÔN HÓA HỌC Câu Đáp án ... 2.(1,5 điểm) Lấy lượng vừa đủ mẫu hóa chất cho vào ống nghiệm riêng biệt đánh số từ 1-5 Nhỏ từ từ dung dịch phenolphtalein vào ống nghiệm nói + Nếu ống nghiệm hóa chất từ không màu chuyển thành ... (M + 16) g 98 g (M +96 )g 0,25 0,25 98 .100 mdd H 2SO4 = 15,8 ( g ) mddMSO = 0,25 ( M + 96 ).100 (g) 18,21 0,25 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: m MO + mdd H 2SO4 0,25 =m ddMSO4 98 .100 (M +...
 • 9
 • 357
 • 6

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (17)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (17)
... CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn: Hóa học Năm học: 2015- 2016 Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1.a 1.b 1.c 1.d Câu 2: Đáp Án Lúc đầu bọt khí thoát ra,sau thấy có kết tủa trắng xuất không bền sinh ... không đổi (Điều trái với giả thi t) Vậy thí nghiệm 1: Kim loại dư, Axit thi u +Nếu toàn lượng axit HCl thí nghiệm tạo muối lượng muối phải Biểu Điểm 0,5đ 0,5đ 27 ,9. 800 = 37,2 gam Theo đầu lượng ... 7,5 = 24,85 gam 0,5đ 0,5đ 0,5đ 24,85 nHCl tham gia phản ứng : 35,5 = 0,7mol  nH = 0,35 mol + VH = 0,35.22,4 =7,84 lit 0,5đ 27 ,9. 0,7 - Số mol HCl tham gia phản ứng thí nghiệm 1: 32,35 = 0,6mol...
 • 5
 • 683
 • 7

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (19)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (19)
... Bằng phơng pháp hoá học nhận biết lọ đựng hỗn hợp - Thí sinh đợc sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học -HT Đáp án A.TRC NGHIM D A B A Mi câu 0,25 im B T LUN Câu Đáp án Gọi công thức ... lợng Fe3O4 X 69, 6 to Fe3O4 + 4CO 3Fe + 4CO2 232 168tấn 69, 6 x => x = 50,4 Khối lợng gang = (2,0đ) 50,4.100 = 52,5 96 Mà hiệu suất 90 % nên thực tế khối lợng gang thu đợc : 52,5 90 /100 = 47,25 ... hay 9a = 9b + 8c 50 ml = 0,05 lít Số mol Ba(OH)2 = 1.0,05 = 0,05 mol CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O (1) Theo PTHH (1) Số mol BaCO3 lớn = số mol Ba(OH)2 = 0,05 mol Số mol BaCO3 thu đợc = 3 ,94 / 197 =...
 • 4
 • 303
 • 4

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (20)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (20)
... R2On + nH2SO4 R2(SO4)n + nH2O (3) x 98 nx (2R +96 n).x Với x số mol R2On A1, ta có: ( R + 96 n ) x = 11,243 ( R + 96 n ).x + 98 nx 100 0,5 0,5 0,5 Rút gọn ta được: R = 9n => Kim loại cần tìm Al * Vậy kim ... 0,13M 0,5 Câu Lấy lượng vừa đủ mẫu hóa chất cho vào ống nghiệm riêng biệt đánh số từ 1-5 Nhỏ từ từ dung dịch phenolphtalein vào ống nghiệm nói + Nếu ống nghiệm hóa chất từ không màu chuyển thành ... làm viết phương trình hóa học Cho 6,8 gam hỗn hợp bột A gồm Fe Mg vào 400 ml dung dịch CuSO nồng độ x mol/lít Sau phản ứng thu 9, 2 gam chất rắn B dung dịch C Thêm NaOH dư vào dung dịch C kết tủa...
 • 6
 • 391
 • 4

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (22)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (22)
... PHÒNG GD&ĐT THANH OAI ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM Môn: Hóa học Câu I: (3 điểm) Gọi a,b số p,n M ; c,d số p,n X Lập hệ phương trình: 2(2a + b) ... 0,5đ 3đ 1 .98 .100 20 Giả sử lấy mol H2SO4 => m dd H2SO4= = 490 g Gọi số mol MgO, CuO x, y => nH2SO4= x+y=1 mol mdd sau phản ứng = mMgO + mCuO+ mH2SO4 = 80x+40y+ 490 C% MgSO4= 120 y 100 = 10 ,91 80x ... 100 = 10 ,91 80x + 40 y + 490  x=0,5; y=0,5  C% CuSO4 = 14,55% FeO + 2HCl  FeCl2 + H2O Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O nFeO = nFeCl2 = 7,62 : 127 = 0,06 (mol) mFe2O3 = 9, 12 – 0,06.72 = 4,8(g) nFeCl3...
 • 4
 • 319
 • 6

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (1)

Đề thi hóa 9 và đáp án học sinh giỏi năm học 2015 2016 tham khảo bồi dưỡng (1)
... 1, 792 − = 0,08(mol ) 22,4 3a + nb = 0,24 (3) Từ (2) (3) giải ta được: a = 0,05 mol n.b = 0, 09 ⇒ b = 0, 09 n Từ (1): 56.0,05 + M 0, 09 = 3,61 n ⇒ M = 9. n Biện luận: ⇒ M Al b = n M 18 27 0, 09 = ... H2SO4 → 98 g = MSO4 + H2O 98 .100 (g) 15,8 0,25 điểm (M +96 )g 0,25 điểm ( M + 96 ).100 (g) 18,21 0,25 điểm Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 0,25 điểm mddMSO m MO = + mdd H 2SO4 =m ddMSO4 98 .100 ... hoàn toàn Tính nồng độ mol Cu(NO3)2 AgNO3 dung dịch A Hết Người duyệt đề Người đề Nguyễn Thị Nghiêm HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN Nguyễn Thị Quý Câu 1: ( điểm) (1,5 điểm) Gọi Z, N, E Z ’, N’, E’ số...
 • 10
 • 618
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại việt namnguồn nguyên liệu có dầu tại việt namNhận thức tiếp thu trong quá trình thực tập tại NH TMCP CTVN – chi nhánh lê chânphân tích nhà lãnh đạo bà phạm thị huânbai gaing ky thuat tong hop huu cođồ án khách sạn hoàng đế tp huế32 bài hát sinh hoạt tập thể dể hátMẫu ghi nhật ký công trình và biên bản nghiệm thu bàn giao công trìnhchiến lược marketing mix công ty tnhh trà thông hồngNhà điều hành sản xuất công ty lưới điện cao thế miền trungHợp đồng quyền chọn ngoại tệ trên sàn giao dịch CMETổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty TNHH DYNAPAC (hà nội)thiết kế khách sạn kim băng xây dựng tại xã trung an, huyện củ chi, tp HCM gồm có 3 nhịp chính 6 tầng và 5 bước cộthình học giải tích trong không gianthiết kế khung ngang nhà xưởng bằng thép một tầng, một nhịp có 2 cầu trục hoạt động,chế độ làm việc trung bìnhTUYỂN TẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HÓA 11Tìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy tiện t6m16dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà văn phòng cho thuê victorychủ đề chất lượng dịch vụ voipXây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho công ty máy tính CMS việt nam