Cách thoát Facebook từ thiết bị khác khi lỡ để quên tài khoản

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thôn tin từ thiết bị khác phần 10 pptx

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thôn tin từ thiết bị khác phần 10 pptx
... định tuyến cập nhật cho router láng giềng Router láng giềng nhận thông tin mới, cập nhật vào bảng định tuyến cập nhật cho router láng giềng Quá trình cập nhật toàn hệ thống Do thời gian bị hội tụ ... theo vectơ khoảng cách thực cập nhật thông tin định tuyến theo định kỳ nên tốn nhiều băng thông đường truyền Khi có thay đổi xảy ra, router nhận biết thay đổi cập nhật bảng định tuyến trước chuyển ... cách Thông tin định tuyến mà router gửi thông tin gửi cho ? Các router định tuyến theo vectơ khoảng cách thực gửi toàn bảng định tuyến gửi cho router kết nối trực tiếp với Như biết ,thông tin...
 • 6
 • 193
 • 0

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thôn tin từ thiết bị khác phần 9 potx

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thôn tin từ thiết bị khác phần 9 potx
... khoảng cách học thông tin định tuyến cách cập nhật bảng định tuyến từ router láng giềng kết nối trực tiếp Hoạt động cập nhật theo định kỳ chiếm băng thông cao cách học thông tin định tuyến làm ... to Intermedia – Sýtem (IS-IS) 6.Dễ bị lặp vòng 7.Dễ cấu hình dễ quản trị 8.Tốn nhiều băng thông • • Sử dụng đường ngắn Chỉ cập nhật có kiện xảy Gửi gói thông tin trạng thái đường liên kết cho ... thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết thu thập thông tin đường từ tất router khác hệ thống mạng hay vùng xác định Khi tất thông tin thu thập đầy đủ sau router tự tính toán để chọn đường...
 • 6
 • 187
 • 0

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 8 potx

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 8 potx
... hình với RIP không nhận thông tincập nhật từ router láng giềng 180 giây đường học từ router láng giềng xem không giá trị Nếu không nhận thông tin cập nhật sau 240 giây, đường bị xoá khỏi bảng định ... theo lớp địa Định tuyến không theo lớp địa Không gửi thông tin subnet mask Có gửi thông tin subnet mask trong thông tin định tuyến thông tin định tuyến Không hỗ trợ VLSM Do tất Hỗ trợ VLSM Các ... A nhận cập nhật nhấttừ router B cách 12 giây thời gian holddown 180 giây Khi có đường thông báo b ị ngắt đường sẽđược đặt vào trạng thái holddown 180 giây Hình 1.2.5.a Router gửi thông tin đường...
 • 6
 • 147
 • 0

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 7 pps

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 7 pps
... Chu kỳ cập nhật RIP 30 giây Thông số định tuyến RIP số lượng hop, giá trị tối đa 15 hop RIPv1 giao thức định tuyến theo lớp địa chỉ, Khi RIP router nhận thông tin mạng từ cổng, thông tin định ... giới hạn RIPv1: • Không gửi thông tin subnet mask thông tin định tuyến • Gửi quảng bá thông tin định tuyến theo địa 255.255.255.255 • Không hỗ trợ xác minh thông tin định tuyến • Không hỗ trợ ... subnet mask kèm với địa mạng thông tin định tuyến Nhờ RIPv2 hỗ trợ VLSM CIDR 221 RIPv2 có hỗ trợ việc xác minh thông tin định tuyến Bạn cấu hình cho RIP gửi nhận thông tin xác minh cổng giao tiếp...
 • 6
 • 173
 • 0

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 6 pps

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 6 pps
... 192. 168 .10 .63 192. 168 .10 .64 192. 168 .10 .65 – 192. 168 .10.1 26 192. 168 .10.127 192. 168 .10.128 192. 168 .10.129 – 192. 168 .10.190 192. 168 .10.191 192. 168 .10.192 192. 168 .10.193– 192. 168 .10.254 192. 168 .10.255 ... ID 192. 168 .10 .64 192. 168 .10 .65 – 192. 168 .10.94 192. 168 .10.95 192. 168 .10. 96 192. 168 .10.97 – 192. 168 .10.1 26 192. 168 .10.127 Mỗi subnet /27 có bit dành cho phần host nên đáp ứng tối đa 2 +-2 =30 host ... 12. 168 .10. 96/ 27 mượn tiếp bit để tách thành subnet/28 sau: # ID Dải địa host Địa quảng bá 192. 168 .10.0 192. 168 .10.1 – 192. 168 .10 .62 192. 168 .10 .63 192. 168 .10 .64 192. 168 .10 .65 – 192. 168 .10.1 26 192. 168 .10.127...
 • 6
 • 189
 • 0

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thôn tin từ thiết bị khác - phần 5 doc

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thôn tin từ thiết bị khác - phần 5 doc
... bit subnet mask , 255 . 255 . 255 .53 2 để dành cho kết nối mạng địa mạng có 24 bit subnet mask, 255 . 255 . 255 .0 để dành cho mạng có 254 user, địa mạng có 22 bit subnet mask, 255 . 255 .22 để dành cho mạng ... thống mạng, ví dụ mua thuê thêm tầng lầu nhà, trang bị thêm thiết bị switch, router, tập trung cáp kệ để thiết bị Khi thiết kế hệ thống mạng người thiết kế thường phải chọn sơ đồ phân phối địa chỉa ... vectơ khoảng cách 51 2.2.4 Thuật toán chon đường ngắn 53 2.2 .5 Các loại mạng OSPF 54 2.2.6 Giao thức OSPF Hello 56 2.2.7 Các bước hoat động OSPF 58 2.3 Cấu hìn OSPF...
 • 6
 • 188
 • 0

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 4 ppt

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 4 ppt
... 8.2.7 Thông điệp Router solicitation Host gửi thông điệp Router solicitation trường hợp bị Default gateway .Thông điệp gửi multicast bứơc trình tìm router đề cập phần 8.2.6 Router trả lời lại thông ... không nhận thông điệp source-quence Mặc định đa số Cisco router không thực gửi thông điệp source-quence thông điệp làm cho tình trạng tắc nghẽn bị tăng thêm 200 Mô hình văn phòng nhỏ -văn phòng ... cao truyền kết nối WAN có tốc độ thấp Nếu mạng bị nghẽn mức gói liệu bị hủy bỏ Thông điệp ICMP source-quence giúp làm giảm lượng liệu bị hủy bỏ Thông điệp gửi cho máy gửi để yêu cầu máy gửi giảm...
 • 6
 • 100
 • 0

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 3 pptx

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 3 pptx
... giá trị 13 (timestamp request )hoặc 14(timestamp reply ) Phần Code có giá trị loại thông điệp khác Phần Originate timestamp thông tin máy gửi trước thông điệp ICMP timestamp request gửi Phần Recive ... điệp ICMP Timestamp thiết kế để giải vấn đề Thông điệp ICMP timestamp request cho phép host hỏi máy khác Máy hỏi dùng thông điệp ICMP timestamp reply để trả lời 196 Phần Type thông điệp ICMP timestamp ... 1 93 mạch mạng hay thông báo cho host biết có gateway tốt dẫn đến mạng đích …Cũng giống tất gói ICMP khác ,thông điệp điều khiển đóng gói gói IP ICMD sử dụng gói IP để truyền thông điệp...
 • 6
 • 170
 • 0

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 2 pps

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 2 pps
... mạng thực thông tin liên lạc Ví dụ thiết bị gửi liệu đến địa IP không tồn thiết bị đích bị ngắt kết nối khỏi mạng Router nguyên nhân cố cổng giao tiếp router bị ngắt router thông tin cần thiết để ... ICMP bắt đầu phần : • Type • Code • Checksum Phần type cho biết loại thông điệp ICMP gửi Phần Code cho biết chi tiết loại thông điệp ICMP Phần checksum tương tự loại gói liệu khác ,phần sử dụng ... dùng thông điệp “Time exceeded” để thông báo cho máy nguồn biết TTL gói liệu bị hết thời gian 8.1.7 .Thông điệp echo Như loại gói liệu khác ,thông điệp ICMP có định dạng riêng Mỗi loại thông...
 • 6
 • 148
 • 0

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 1 pps

Hướng dẫn phần cứng: Cập nhật thông tin từ thiết bị khác - phần 1 pps
... nhân liên quan đến thông điệp điều khiển ICMP 8 .1. Tổng quát thông điệp báo lỗi TCP/IP 18 5 8 .1. 1 Giao thức thông điệp điều khiển Interne (ICMP) IP phương thức truyền liệu không tin cậy mạng Nó giao ... đích Nếu thiết bị trung gian đường router chẳng hạn bị cố, thiết bị đích không kết nối vào mạng nên liệu không truyền tới đích IP chế để thông báo cho người gửi biết trình truyền liệu bị cố Giao ... giải lớp cần thiết 8 .1. 2 Thông báo lỗi khắc phục lỗi ICMP giao thức thông báo lỗi IP Khi trình truyền liệu xảy lỗi ICMP sử dụng để thông báo lỗi cho nơi gửi liệu Ví dụ hình 8.2 .1 Máy chuyển...
 • 6
 • 155
 • 0

nghiên cứu truyền dẫn và hiển thị dữ liệu từ thiết bị đo khí xả động cơ ipex.d lê máy tính

nghiên cứu truyền dẫn và hiển thị dữ liệu từ thiết bị đo khí xả động cơ ipex.d lê máy tính
... TRÌNH TRUYỀN DẪN VÀ HIỂN THỊ DỮ LIỆU TỪ THIẾT BỊ ĐO IPEX.D LÊN MÁY TÍNH 3.1 Thiết lập chọn phương án truyền dẫn hiển thị liệu Máy tính thường truyền liệu theo hai phương pháp: song song nối tiếp Truyền ... quan động hình thành chất thai độc hại khí xả động ô tô Chương 2: Thiết bị quy trình sử dụng máy đo khí xả IPEX.D Chương 3: Thiết lập chương trình truyền dẫn hiển thị liệu từ thiết bị đô khí xả IPEX.D ... N y c Chương THIẾT BỊ VÀ QUY TRÌNH SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ XẢ IPEX.D 2.1 Tổng quan thiết bị đo khí xả IPEX.D Thiết bị phân tích khí xả IPEX.D có khả thực nhận biết triệu chứng cố Thiết bị xác định...
 • 105
 • 212
 • 0

Kế toán tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vật tư, thiết bị dầu khí việt nam (vinapegas)

Kế toán tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vật tư, thiết bị dầu khí việt nam (vinapegas)
... vật tư, thiết bị dấu khí Việt Nam Phần II : Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá, TP xác định kết tiêu thụ công ty Phần III : Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá, TP xác ... VỀ CÔNG TY 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần vật thiết bị dầu khí Việt Nam Tên tiếng việt Công ty: Công ty cổ phần đầu tư thiết bị dầu khí Việt Nam Tên nước ngoài: VietNam ... tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý công ty Kế toán công ty ghi chép đầy đủ tình hình toán tiền hàng khách hàng, ...
 • 59
 • 248
 • 0

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật thiết bị toàn bộ - MaTexim để viết chuyên đề báo cáo của mình.doc

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim  để viết chuyên đề báo cáo của mình.doc
... tổ chức kế toán bán hàng xác định kết công ty công ty vật t thiết bị toàn - MaTexim Chơng 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết công ty vật t thiết bị ... hoàn thiện em định sâu nghiên cứu công tác kế toán công ty với đề tài Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty vật t thiết bị toàn - MaTexim " để viết chuyên đề báo cáo Trong trình ... chờ kết chuyển" phần chi phí bán hàng lại phân bổ cho hàng đợc bán kỳ để xác định kết Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng lại cuối kỳ đợc xác định theo công thức sau: Kế toán bán hàng xác định kết...
 • 130
 • 573
 • 2

Tại Công ty Dược cổ phần & vật thiết bị y tế giao thông vận tải

Tại Công ty Dược cổ phần & vật tư thiết bị y tế giao thông vận tải
... thành phát triển Công ty cổ phần Dợc thiết bị vật t y tế Bộ giao thông vận tải Công ty cổ phần Dợc thiết bị vật t y tế Bộ giao thông vận tải TRAPHACO (Bộ giao thông vận tải) đợc chuyển đổi từ doanh ... phơng án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc từ công ty dợc thiết bị y tế thành công ty cổ phần Công ty cổ phần dợc thiết bị vật t y tế - Bộ giao thông vận tải đợc phép kinh doanh ngành nghề sau: + ... dụng cụ y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh ngành y tế Quá trình chuyển từ Công ty cổ phần Dợc thiết bị vật t y tế Bộ giao thông vận tải thành công ty cổ phần Căn theo nghị định số 22/CP ng y 22/3/1994...
 • 31
 • 221
 • 1

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật thiết bị toàn bộ - MaTexim " để viết chuyên đề báo cáo của mình

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim
... tổ chức kế toán bán hàng xác định kết công ty công ty vật t thiết bị toàn - MaTexim Chơng 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết công ty vật t thiết bị ... thiết bị toàn MaTexim Kế toán bán hàng xác định kết Báo cáo tốt nghiệp Chơng lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng DNTM 1.1 Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng kết bán hàng Doanh ... TSCĐ toàn công ty khấu hao TSCĐ - Kế toán chi phí: theo dõi toán CPBH, CPQLDN, chi phí dịch vụ toàn công ty - Kế toán xác định kết Kế toán bán hàng xác định kết 33 Báo cáo tốt nghiệp Công ty VT...
 • 73
 • 212
 • 0

Xem thêm