Nghị quyết 144/2016/QH13 lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) về tài sản kê biên thi hành án (đối với cá nhân, tổ chức nhu cầu tìm hiểu) doc

Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) về tài sản kê biên thi hành án (đối với cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu) doc
... yêu cầu khách hàng loại thông tin yêu cầu cung cấp, là: Danh mục giao dịch bảo đảm theo tên bên bảo đảm; Văn tổng hợp thông tin giao dịch bảo đảm theo tên bên bảo đảm; Văn tổng hợp thông tin giao ... dịch bảo đảm theo số khung, số máy phương tiện Các bước Mô tả bước Tên bước Khách hàng nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch Nộp đơn bảo đảm Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản yêu cầu ... hợp cung cấp thông cấp văn tổng hợp thông tin giao tin dịch bảo đảm theo tên bên bảo đảm Thông tư liên tịch số 03/200 văn tổng hợp thông tin giao dịch bảo đảm theo số khung, số máy phương tiện...
 • 5
 • 254
 • 0

Tài liệu Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền Bộ Nông nghiệp và PTNT (thuộc lĩnh vực lâm nghiệp) ppt

Tài liệu Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền Bộ Nông nghiệp và PTNT (thuộc lĩnh vực lâm nghiệp) ppt
... Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ Cục Lâm nghiệp Nhận kết Nhận kết Cục Lâm nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Không quy định Số hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC:...
 • 2
 • 184
 • 0

Tài liệu Thủ tục " Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (thuộc lĩnh vực lâm nghiệp) " pptx

Tài liệu Thủ tục
... Tên bước Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ Sở Nông nghiệp PTNT Nhận kết Nhận kết Sở Nông nghiệp PTNT Hồ sơ Thành phần hồ sơ Không quy định Số hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không...
 • 2
 • 330
 • 0

Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 pdf

Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 pdf
... DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 (Ban hành kèm theo Quy t định số 1492/QĐ-NHNN ngày ... 2012) Danh mục văn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 Thời điểm hết hiệu lực STT Văn Quy t định số 18/1998/QĐ-NHNN1 ngày ... Nhà nước Việt Nam ban hành hết hiệu lực thi hành phần giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 Quy định hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực STT Văn Thông tư số 03/2007/TTNHNN ngày 05/6/2007...
 • 10
 • 419
 • 0

Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương docx

Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương docx
... TTHC: Quyết định hành Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ Bộ phận tiếp nhận Sở Bước 1: Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bình Dương; Địa chỉ: Số 60, Đường Lê Thị Trung, ... tiếp nhận, thẩm định hồ Bước 2: sơ hướng dẫn bổ sung chưa hợp lệ; hồ sơ hợp lệ, cán tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn; Bước 3: Đến ngày hẹn phiếu, cá nhân tổ chức đến nơi nộp hồ sơ nhận Quyết định ... nơi nộp hồ sơ nhận Quyết định Trường hợp không cấp, nhận văn Mô tả bước Tên bước trả lời quan có thẩm quyền Hồ sơ Thành phần hồ sơ không quy định Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực...
 • 3
 • 151
 • 0

Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; mã số hồ sơ 148343 pdf

Khôi phục hiệu lực thi hành Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; mã số hồ sơ 148343 pdf
... ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, quan tiếp nhận phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thi n hồ sơ; sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ phải hoàn thành trả kết cho tổ chức, ... hành Quy chế quản lý giống trồng lâm nghiệp Có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 28/01/2006 + Quyết định 86/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng năm 2008 Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy chế công nhận tiến ... thủ tục hành chính: + Pháp lệnh giống trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004 + Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN,...
 • 3
 • 95
 • 0

Luật viên chức, số 58/2010/QH12, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012

Luật viên chức, số 58/2010/QH12, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
... nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Điều 61 Hiệu lực thi hành Luật hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Điều 62 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Chính phủ ... Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật Thời hiệu xử lý kỷ luật thời hạn Luật quy định mà hết thời hạn viên chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật Thời hiệu xử lý kỷ luật 24 tháng, kể từ ... Tòa án có hiệu lực pháp luật Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội đương nhiên giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều...
 • 16
 • 119
 • 1

Một số ý kiến về tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ khi luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các TCTD hiệu lực thi hành

Một số ý kiến về tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ khi luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các TCTD có hiệu lực thi hành
... hoan thi~ n h~ thong quanly, dieu hanh kinh doanh cua doanh nghi~p" ThtJ hai fa Lu$t cac TCTD slta d6i, b6 sung quy dinh: "Dieu 42 - Ki~mtra, ki~m soat n9i b9 Cac TCTD phai thliang xuyen ki~m tra, ... vi~c cho H9i dong quan trL cac TCTD v~n can co m9t b9 ph$n ki~m tra trlfc thu9C Ban dieu Mnh B9 ph$n la phOng Kiem tra nQi bQ Nhli v$y, m9t TCTD theo Lu$t cac TCTD slta d6i co th~ co b9 ph$n ... ban dau ve mo hinht6 chuc va m9t so van de co ban ve ho:;ttd9ng ki~m tra, ki~mtoan n9i b9 TCTD. D~cong tac ki~m toan n9i b9 TCTD ho:;tt d(>ngdlic;!C hi~u qua, chung toi thay rat nhieu van de can...
 • 2
 • 70
 • 0

Nâng cao hiệu quả thi hành bản án hình sự tại thành phố Hải Phòng

Nâng cao hiệu quả thi hành bản án hình sự tại thành phố Hải Phòng
... tình hình thi hành án hình thành phố Hải Phòng - Phân tích nêu kết đạt tồn tại, thi u sót việc đưa án hình vào thi hành thành phố Hải Phòng từ năm 2002 đến 2009 Trên sở đề xuất giải pháp nâng cao ... đưa án hình vào thi hành như: khái niệm, đặc điểm thi hành án hình nguyên tắc hoạt động thi hành án hình - Làm rõ số vấn đề quy định pháp luật tố tụng hình đưa án hình vào thi hành Trên sở so sánh, ... động thi hành án hình sự" , Nhà nước pháp luật, (1) 31 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng (2002-2009), Báo cáo Tổng kết công tác ngành Tòa án từ năm 2002 đến 2009, Hải Phòng 32 Tòa án nhân dân thành...
 • 7
 • 287
 • 2

Nghị định chính phủ về quy định thi hành bộ luật lao động luật giáo dục về dạy nghề năm 2001

Nghị định chính phủ về quy định thi hành bộ luật lao động luật giáo dục về dạy nghề năm 2001
... binh Xã hội, Nghị định : Chơng I Những quy định chung Điều Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động Luật Giáo dục tổ chức, hoạt động dạy nghề hoạt động dịch vụ, t vấn dạy nghề; loại ... 2 Chính phủ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng năm 1992; Căn Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng năm 1994; Căn Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị Bộ trởng Bộ Lao động - ... ngành dạy nghề Bộ trởng Bộ Lao động - Thơng binh Xã hội quy định Chơng V Điều khoản thi hành Điều 43 Bộ trởng Bộ Lao động - Thơng binh Xã hội, Bộ trởng Bộ có liên quan hớng dẫn thi hành Nghị định...
 • 26
 • 178
 • 0

Nâng cao hiệu quả thi hành bản án hình sự tại thành phố Hải Phòng

Nâng cao hiệu quả thi hành bản án hình sự tại thành phố Hải Phòng
... tình hình thi hành án hình thành phố Hải Phòng - Phân tích nêu kết đạt tồn tại, thi u sót việc đưa án hình vào thi hành thành phố Hải Phòng từ năm 2002 đến 2009 Trên sở đề xuất giải pháp nâng cao ... Tình hình đưa loại hình phạt có án hình vào 49 thi hành thành phố Hải Phòng 2.2.1 Bản án tử hình 49 2.2.2 Bản án phạt tù 53 2.2.3 Bản án hình phạt tù trại giam 2.3 Những giải pháp nâng cao hiệu ... ĐƯA BẢN ÁN HÌNH SỰ VÀO THI HÀNH 41 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỪ 2002 ĐẾN 2009 VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 2.1 Khái quát tình hình tội phạm thành phố Hải Phòng có 41 liên quan đến thi hành án hình...
 • 89
 • 280
 • 0

Phân tích nhiệm vụ kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục,đề nghị sửa đổi bổ sung các chính sách và quy định của nhà nước về giáo dục

Phân tích nhiệm vụ kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục,đề nghị sửa đổi bổ sung các chính sách và quy định của nhà nước về giáo dục
... dạy pháp luật, GD công dân Tổ chức sơ kết tổng kết hàng năm báo cáo cán GD ĐT với quan quản lý cấp theo quy định Đề nghị sửa đổi bổ sung sách quy định nhà nước GD Các sách quy định Nhà nước Giáo ... (37/2005/NĐ-CP) II Nhiệm vụ cụ thể Kiến nghị biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật GD - Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành văn qui phạm pháp luật, tài liệu nghiệp vụ tra giáo dục, đề xuất biện pháp để ... Bộ Giáo dục Đào tạo phân công xây dựng dự thảo Luật giáo dục đại học Để giúp Bộ Giáo dục Đào tạo hoàn thi n dự thảo Luật giáo dục đại học theo quy định, Thanh tra Bộ Sở Giáo dục Đào tạo tiến hành...
 • 14
 • 316
 • 0

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm giết người của quan điều tra

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm giết người của cơ quan điều tra
... ki m sát vi c gi i quy t t giác, tin báo v t i ph m gi t ng i K , V d ho , D , ki m sát gi i quy t t giác, tin báo v t i ph m gi t ng i” , d , T , ki m sát vi c gi i quy t t giác, tin báo v ... 1.1.3 Nh n th c ki m sát gi i quy t t giác, tin báo t i ph m ì , , ú , LTTHS : Vi n ki m sát nhân dân có trách nhi m ki m sát vi c gi i quy t c a C quan u tra đ i v i t giác, tin báo v t i ph m ki ... NH NG GI I PHÁP VÀ KI N NGH NH M NỂNG CAO HI U QU HO T NG KI M SÁT VI C GI I QUY T T GIÁC, TIN BÁO V T I PH M GI T NG I C A C QUAN I U TRA Gi i pháp nơng cao ch t ng ho t đ ng ki m sát vi c gi...
 • 39
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hiệu lực thi hành của luật viên chứcmột số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực thi hành pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnhkhôi phục hiệu lực thi hành quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền tỉnhkhôi phục hiệu lực thi hành quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật thuộc thẩm quyền bộ nông nghiệp và ptnthiệu lực thi hành của quyết địnhhiệu lực thi hành của quyết định cá biệthiệu lực thi hành của quyết định hành chínhnăm ngân sách là giai đoạn mà trong đó dự toán thu chi ngân sách được quốc hội quyết định có hiệu lực thi hànhđiều 32 thẩm quyền điều chỉnh quyết định giao đất cho thuê đất đối với đất đã giao đã cho thuê trước ngày luật đất đai có hiệu lực thi hànhhết hiệu lực thi hànhvăn bản hết hiệu lực thi hànhhiệu lực thi hànhhiệu lực thi hành luật dân sự 2005danh mục văn bản hết hiệu lực thi hànhhiệu lực thi hành luật đất đaiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học