Nghiên cứu đối chiếu câu liên động trong tiếng hán hiện đại và tiếng việt

Nghiên cứu đối chiếu tính thời gian trong tiếng Việt tiếng Pháp Áp dụng phương pháp tiếp cận ngữ dụng-ngữ nghĩa học (2)

Nghiên cứu đối chiếu tính thời gian trong tiếng Việt và tiếng Pháp Áp dụng phương pháp tiếp cận ngữ dụng-ngữ nghĩa học (2)
... interprộtations dộrivộes comprennent des faits rộpộtitifs ou des faits de vộritộ gộnộrale comme : (1) Il boit (2) Tout homme est mortel Nous avons aussi les dộrivations du temps et de laspect comme un dộplacement ... Quang Trng, Nguyn c Nam participants) So sỏnh i chiu mnh ph ting Vit v ting Phỏp- Mnh ph ch thi gian (ẫtudes contrastive des propositions subordonnộes en franỗais et en vietnamien- propositions ... Danh Thanh (2007a) ẫtude sộmantique et syntaxique de sp et s en vietnamien.in la linguistique, 4 3(2), 37-56 Dowty, David R (1972) Studies in the Logic of Verb Aspect and Time Reference in English.(Thốse...
 • 24
 • 411
 • 0

Đề tài NGHIÊN cứu đối CHIẾU GIỚI TỪ“VỚI”TRONG TIẾNG hán HIỆN đại GIỚI từ“với” TRONG TIẾNG VIỆT

Đề tài NGHIÊN cứu đối CHIẾU GIỚI TỪ“VỚI”TRONG TIẾNG hán HIỆN đại và GIỚI từ“với” TRONG TIẾNG VIỆT
... ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 题目:现代汉越语介词“跟”与介词“VỚI”的比较研究 ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU GIỚI TỪ“跟” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ GIỚI TỪ “VỚI” TRONG TIẾNG VIỆT A PHẦN DẪN LUẬN 绪论 1. 研究意义  汉语的介词“跟”可以介引动词的对象,可以出现在相同的动词或 ... Diệp Quang Ban《Ngữ pháp tiếng Việt ,NXB Giáo Dục, năm 2001 [4] Đỗ Thanh 《Từ điển từ công cụ tiếng Việt ,NXB Giáo Dục, năm 2003 [5] Nguyễn Kim Thản《Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt ,NXB Tp.Hồ Chí Minh, ... 所,相当于介词“在” ,表示动作、行为发生、进行的场所。 43  TÀI LIỆU THAM KHẢO 参考文献 著作类 [1] Bùi Đức Tịnh《Tự điển tiếng Việt ,NXB Văn Hóa Thông Tin, năm 2004 [2] Diệp Quang Ban《Ngữ pháp tiếng Việt (tập ),NXB Giáo Dục, năm...
 • 45
 • 1,169
 • 8

so sánh đối chiếu câu bị động trong tiếng nhật tiếng việt

so sánh đối chiếu câu bị động trong tiếng nhật và tiếng việt
... chung câu bị động Tiếng Việt sau: CN Trợ động từ bị động Vị tố (bị động) Bị (câu bị bao) Câu bị động chứa cấu trúc cú pháp, dạng thức biến hình từ, câu thỏa mãn điều kiện cấu trúc cú pháp bị động ... (câu bị động : chủ ngữ "Em" không thực hành động" yêu mến" mà “mọi người” yêu mến ) Trong tiếng việt dịch câu bị động "bị" (nếu có hại) "được" (nếu có lợi) CHƯƠNG I : CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG NHẬT- ... trước động từ sau động từ với điều kiện phải thêm từ 1.2.3.3 Một số dạng câu bị động điển hình tiếng Việt - Câu bị động có chứa "bị/ được" có xuất chủ thể hành động đối thể hành động a câu bị động...
 • 19
 • 1,837
 • 13

đối chiếu câu bị động trong tiếng anh tiếng việt

đối chiếu câu bị động trong tiếng anh và tiếng việt
... TẢ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 2.1 Quan niệm câu bị động tiếng Anh tiếng Việt 2.1.1 Khái niệm câu bị động tiếng Anh Trong tiếng Anh khái niệm thể coi phạm trù ngữ pháp, tiếng Anh ... TẢ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 2.1 Quan niệm câu bị động tiếng Anh tiếng Việt 2.2 Một số dạng bị động điển hình tiếng Anh tiếng Việt - Chương 3: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CÂU ... tả câu bị động tiếng Anh tiếng Việt 2.1 Quan niệm câu bị động trong tiếng Anh tiếng Việt …………………………9 2.1.1 Khái niệm câu bị động tiếng Anh …………………………… 2.1.2 Khái niệm câu bị động Page tiếng Việt ………………………………9...
 • 22
 • 3,619
 • 34

BÀI TIỂU LUẬN- NGÔN NGỮ HỌC-ĐỐI CHIẾU CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng anh tiếng việt

BÀI TIỂU LUẬN- NGÔN NGỮ HỌC-ĐỐI CHIẾU CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng anh và tiếng việt
... tả câu bị động tiếng Anh tiếng Việt 2.1 Quan niệm câu bị động trong tiếng Anh tiếng Việt …………………………9 2.1.1 Khái niệm câu bị động tiếng Anh …………………………… 2.1.2 Khái niệm câu bị động Page tiếng Việt ………………………………9 ... TẢ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 2.1 Quan niệm câu bị động tiếng Anh tiếng Việt 2.2 Một số dạng bị động điển hình tiếng Anh tiếng Việt - Chương 3: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CÂU ... thức bị động tiếng Anh tiếng Việt động từ tiếng Việt không tự bao hàm ý niệm rõ ràng ngữ pháp Trong đó ,động từ tiếng Anh chia rõ ràng thành hai loại : nội động từ ngoại động từ Trong tiếng Việt...
 • 22
 • 2,031
 • 32

Đối chiếu câu bị động trong Tiếng Anh Tiếng Việt

Đối chiếu câu bị động trong Tiếng Anh và Tiếng Việt
... sánh, đối chiếu II.Nghiên cứu đối chiếu: Quan niệm câu bị động tiếng Anh tiếng Việt: Trong tiếng Anh khái niệm thể coi phạm trù ngữ pháp, Tiếng Anh có hai thể: thể chủ động bị động Thể bị động ... cách dùng câu bị động tiếng Anh tiếng Việt. Hai ngôn ngữ giống cách thức sử dụng, nhấn mạnh hành động tác nhân gây hành động Phạm vi đối chiếu: Các loại câu bị động tiếng Anh tiếng Việt nói chung ... Đối chiếu câu bị động Tiếng Anh Tiếng Việt Câu bị động đề tài nhiều nhà ngôn ngữ học quan tâm nghiên cứu.Với hy vọng hệ thống hóa kiến thức cách dùng dạng bị động tiếng Anh tiếng Việt cho...
 • 11
 • 949
 • 4

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng Hàn tiếng Việt

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng Hàn và tiếng Việt
... sâu nghiên cứu trật tự cấu trúc cụm động từ tiếng Hàn tiếng Việt để làm sở cho việc đối chiếu cấu tạo cụm động từ tiếng Hàn cụm động từ tiếng Việt chƣơng sau 2.1 Cụm động từ tiếng Hàn Mỗi động từ ... niệm cụm động từ tiếng Hàn tiếng Việt 19 1.3.1 Cụm động từ tiếng Hàn 21 1.3.2 Cụm động từ tiếng Việt 23 1.4 Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ nghiên cứu đối chiếu tiếng Hàn tiếng Việt ... nghiên cứu trật tự từ thành tố cấu trúc cụm động từ tiếng Hàn so sánh với trật tự từ cấu trúc cụm động từ tiếng Việt điều trƣớc tiên phải xác lập cách hiểu cụm động từ tiếng Hàn Cụm động từ...
 • 94
 • 1,699
 • 5

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng hàn tiếng việt

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng hàn và tiếng việt
... phim ("Xem" Ia vi ngu) - Sinh vien xuftt s~c (trong "sinh vi en" Ia t6 chinh, "xuftt s~c" la t6 ph\1 sau co chuc nang lam dinh ngu) - Ch~y ~m ~m (trong d6 "ch~y'' Ia t6 chinh, "~m ~m" Ia t6 phv ... d...
 • 93
 • 105
 • 0

Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ trong câu đơn tiếng Anh-Việt[142334][142334]

Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ trong câu đơn tiếng Anh-Việt[142334][142334]
... động từ + danh từ: Từ tổ danh từ + động từ + danh từ Từ tổ danh từ + động từ + giới từ + danh từ ế : Từ tổ danh từ + động từ + danh từ + danh từ Từ tổ danh từ + động từ + danh từ danh từ Từ tổ ... Từ tổ tính từ + động từ 2.2.2.3 Từ tổ tính từ + tính từ 2.2.2.4 Từ tổ tính từ + số từ 2.2.2.5 Từ tổ tính từ + thời vi từ 2.2.3 Từ tổ s ố từ - - ĐỐI CHIẾU TRẬT Tự TỪ TRONG CÂU ĐƠN TIẾNG ANH - ... Ban để nghiên cứu đối chiếu trật tự từ câu đơn tiếng Anh - Việt Nói tóm lại, việc nghiên cứu trật tự từ đặt từ sớm hai ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt Điều chứng tỏ tầm quan trọng trật tự từ loại...
 • 118
 • 942
 • 4

NGHIÊN cứu đối CHIẾU các CHỨC DANH TRONG hệ THỐNG LUẬT PHÁP TRONG TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

NGHIÊN cứu đối CHIẾU các CHỨC DANH TRONG hệ THỐNG LUẬT PHÁP TRONG TIẾNG ANH và TIẾNG VIỆT
... v kinh doanh có i u ki n, t ch c ho c cá nhân không c phép kinh doanh mà kinh doanh, ho c doanh không th ng xuyên c phép kinh doanh mà trình kinh m b o i u ki n qui coi hành vi kinh doanh trái ... B Lu t T T ng Dân S 2004, (song ng$ Vi t - Anh) , (2006) Nhà Xu t B n Th ng Kê M ts v n khác v k! thu t so n th o v n b n quy ph m pháp lu t, ngôn ng pháp lý, retrieved April 5, 2007 from www.nghiepvu.moj.gov.vn/banin.aspx?nv=113 ... th c hi n công vi c s n xu t, trao i hàng hoá, d ch v , nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k! thu t tho thu n khác nh m m c ích kinh doanh v i s quy quy n ngh"a v c a m#i bên nh rõ ràng xây d...
 • 44
 • 457
 • 0

a contrastive analysis of professional titles in legal systems in english and vietnamese = nghiên cứu đối chiếu các chức danh trong hệ thống luật pháp trong tiếng anh tiếng việt

a contrastive analysis of professional titles in legal systems in english and vietnamese = nghiên cứu đối chiếu các chức danh trong hệ thống luật pháp trong tiếng anh và tiếng việt
... Irish, garage) The fricatives are so called palato-alveolar, which can be taken to mean that their place of articulation is partly palatal, partly alveolar The tongue is in contact with an area slightly ... teachers are always aware of the new trend in teaching methods and aware of the importance of the communicative approach when teaching English to their students in general and pronunciation in particular, ... learning results of more than 120 students In addition, teaching materials are not always available; so many teachers have to buy textbooks and use them as their main material Although the teachers...
 • 70
 • 214
 • 0

Nghiên cứu đối chiếu câu phủ định tiếng pháp tiếng việt trên bình diện cú pháp ngữ nghĩa

Nghiên cứu đối chiếu câu phủ định tiếng pháp và tiếng việt trên bình diện cú pháp  ngữ nghĩa
... nộgatifs , CH, KHI, KH, CểC, NGH (utilisộs dans les expressions familiốres ou populaires ) (213 ễng cúc cn (Je men fiche) - Les groupes de mots KHễNG, CHNG, CHA avec ou sans (PHI, L) (214) Nú khụng ... rejet et les mots indộfinis (KHễNG) Cể, U, NO Cể U, U CểLM Gè CểCể PHIU, U (Cể) PHI, M (217) Tụi õu nh ti hụm qua (Je nai pas ộtộ la maison hier soir) - Les adverbes HIM KHI, T KHI, HA HON 48 ... (Cn phũng ny tuyt vi, khụng phi ?) Placộ ainsi la position finale, il remplace ô nest-ce pas ằ (cú phi khụng) Non peut ộgalement servir de demande de confirmation, alors placộ juste aprốs le mot...
 • 79
 • 457
 • 1

Nghiên cứu các hình thức liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ chè tại huyện anh sơn, tỉnh nghệ an

Nghiên cứu các hình thức liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè tại huyện anh sơn, tỉnh nghệ an
... Th tr n Anh Sơn, Tam Sơn, ð nh Sơn, C m Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn, Th Sơn, Hùng Sơn, Tư ng Sơn, ð c Sơn, H i Sơn, Th ch Sơn, Phúc Sơn, Long Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn, Tào Sơn, Vĩnh Sơn, Lĩnh Sơn, L ... An .53 4.1.3.Tình hình s d ng chè búp tươi t i huy n Anh Sơn - Ngh An .57 4.2 Các hình th c liên k t s n xu t, ch bi n tiêu th chè t i huy n Anh Sơn - Ngh An 59 4.2.1 Các hình th c liên ... ng tranh mua, tranh bán v n x y ñã có h p ñ ng ð góp ph n gi i quy t nh ng v n ñ trên, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u hình th c liên k t s n xu t, ch bi n tiêu th chè t i huy n Anh Sơn,...
 • 120
 • 740
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các hình thức liên kết trong sản xuất chế biến và tiêu thụ chè của hộ nông dân trên địa bàn thị trấn việt lâm huyện vị xuyên tỉnh hà giangđối chiếu câu nghi vấn trong tiếng anh và tiếng việtdoi chieu cau tao tu trong tieng anh va tieng vietphân tích đối chiếu dạng bị động trong tiếng anh vè tiếng việtđối chiếu cấu trúc âm tiết tiếng việt và tiếng anhđối chiếu phụ âm tắc trong tiếng việt và tiếng anhdoi chieu tu mot lan trong tieng viet va tiêng trungcau bi dong trong tieng vietnghiên cứu đối chiếu phương thức biểu hiện thời gian trong tiếng hàn và tiếng việtphân tích nguyên tắc 4 trong 5 nguyên tắc nghiên cứu đối chiếunghiên cứu đối chiếunghiên cứu văn bản và liên kết trong tiếng việtphương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữphương pháp nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữnghiên cứu đối chiếu hình vịĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học