Xử lý tín hiệu điện não trong tưởng tượng vận động chi trên

Xử tín hiệu điện não trong tưởng tượng vận động chi trên

Xử lý tín hiệu điện não trong tưởng tượng vận động chi trên
... tạo tín hiệu điều khiển vận động từ sóng não vận động lên hệ thống hỗ trợ vận động, luận án tập trung nghiên cứu phương pháp phân loại trạng thái tưởng tượng vận động chi dựa tín hiệu điện não ... lấn điện não đồ đa kênh EEG tạo tín hiệu điều khiển vận động có nhiều ý nghĩa thực tiễn Luận án tập trung nghiên cứu tín hiệu não liên quan đến điều khiển vận động Vận động chi người vận động ... KINH ĐIỀU KHIỂN VẬN ĐỘNG VÀ MÔ HÌNH XỬ LÝ TÍN HIỆU ĐIỆN NÃO ĐỒ LIÊN QUAN VẬN ĐỘNG CỦA NGƢỜI Chương trình bày sở hệ thần kinh điều khiển vận động, mô hình xử phân giải tín hiệu IHMv Phần đầu...
 • 192
 • 222
 • 0

Xử tín hiệu điện não trong tưởng tượng vận động chi trên (TT)

Xử lý tín hiệu điện não trong tưởng tượng vận động chi trên (TT)
... KHIỂN VẬN ĐỘNG VÀ MÔ HÌNH XỬ LÝ TÍN HIỆU ĐIỆN NÃO ĐỒ LIÊN QUAN VẬN ĐỘNG CỦA NGƢỜI 1.1 Hệ thần kinh điều khiển vận động 1.1.1 Các hoạt động điện não 1.1.2 Điện hoạt động Vận tốc dẫn điện hoạt động ... tạo vận động người thông qua sóng điện từ (gọi tắt sóng não) Sóng não điều khiển tưởng tượng vận động chi (IHMv - Imagery Hand Movement) hoạt động não người tưởng tượng suy nghĩ điều khiển vận động ... Tạo tín hiệu EEG Tín hiệu điện não EEG tín hiệu điện đo sọ não tạo dòng ion nơ ron não Sóng µ (8-13Hz) sóng điện não có dải tần nằm dải alpha thường liên quan đến trình lập kế hoạch vận động tưởng...
 • 27
 • 275
 • 0

Luận án xử tín hiệu điện não trong tưởng tượng vận động chi trên

Luận án xử lý tín hiệu điện não trong tưởng tượng vận động chi trên
... tạo tín hiệu điều khiển vận động từ sóng não vận động lên hệ thống hỗ trợ vận động, luận án tập trung nghiên cứu phương pháp phân loại trạng thái tưởng tượng vận động chi dựa tín hiệu điện não ... nhóm điện cực C3 C4 phân bố khu vực vỏ não vận động Trong chương luận án, tác giả kiến nghị sử dụng số giải pháp kỹ thuật mô hình xử tín hiệu điện não đồ liên quan đến vận động tưởng tượng chi ... Tín hiệu IHMv đoạn tín hiệu điện não xảy trước, sau xảy trình tưởng tượng vận động vận động thật Quá trình biến đổi lượng tín hiệu phát xảy khoảng thời gian so với thời điểm có tưởng tượng vận động...
 • 177
 • 286
 • 0

Nghiên cứu xử tín hiệu điện não phục vụ phân tích và chuẩn đoán bệnh động kinh

Nghiên cứu xử lý tín hiệu điện não phục vụ phân tích và chuẩn đoán bệnh động kinh
... kí kết hợp đồug nghiên cứu khoa học với điếu khoản sau : Điều 1: Bên B cam kết thực đề tài: Tên đề tài: Nghiên cứu xử tín hiệu điện não phục vụ phân tích chẩn đoán bệnh động kinh ' M ã số: ... dừ liệu điện não phục vụ nghiên cứu động kinh sở dừ liệu điện não phục vụ nghiên cứu động kinh Đào tạo/hỗ trợ đào tạo NCS 10 Đào tạo thạc sĩ 2 11 Đào tạo cử nhân PHẦN IV TÌNH HÌNH s DỤNG KINH PHÍ ... Ban K H C N ghi) P H Ầ N I T H Ô N G T IN C H U N G Tên đề tài: Nghiên cứu tín hiệu điện não phục vụ phân tích chẩn đoán bệnh động kinh M ã số: QG.10.40 Danh sách chủ nhiệm, thành viên tham gia...
 • 138
 • 247
 • 0

Sử dụng công nghệ FPAA và PSoC trong thiết kế mạch thu thập và xử tín hiệu điện tim

Sử dụng công nghệ FPAA và PSoC trong thiết kế mạch thu thập và xử lý tín hiệu điện tim
... AN221E04 (b) H Sơ đồ nguyên ghép nối FPAA với vi xử để nạp cấu hình cho FPAA khởi động Sơ đồ mạch thu thập tín hiệu điện tim sử dụng FPAA Tất thiết kế sau cho FPAA thực thu n tiện phần mềm Anadigm ... sử dụng thiết kế mạch đo điện tim PSoC (Programmable System on Chip) FPAA (Field-Programmable Analog Array) PSoC tên gọi họ vi xử chứa sẵn nhiều mạch tín hiệu tích hợp phần điều khiển bo mạch ... hiệu điện tim với mức tín hiệu cần thu thập cỡ mV a) Các khối lọc tiền khuếch đại: Tín hiệu điện tim có hình dạng hình Tín hiệu có giá trị biên độ đỉnh thu c sóng R mức 1,2 đến 2,5mV Để đưa tín hiệu...
 • 7
 • 519
 • 3

Xử tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in
... cầu cho tính trực giao Do kết việc bảo toàn tính trực giao tín hiệu OFDM xác định cách biến đổi Fourier - - 14 Đồ án tốt nghiệp 1.4.2 Trực giao miền tần số Cách khác để xem xét tính trực giao tín ... 3.6 Hai tín hiệu multipath Điều ảnh hưởng đến biên độ tín hiệu, biên độ tín hiệu tăng tín hiệu sóng tới pha giảm tín hiệu ngược pha Trường hợp đặc biệt hai tín hiệu ngược pha 1800 tín hiệu bị ... việc truyền tín hiệu OFDM bị sai điều kiện trình xử tín hiệu, máy thu không nhận thông tin symbol truyền Điều nghĩa máy thu cần khoảng thời gian độ dài xác định thời gian symbol ích để...
 • 94
 • 414
 • 0

Xử tín hiệu băng rộng trong miền không gian bằng mạng các hàm cơ bản đói xứng xuyên tâm. pdf

Xử lý tín hiệu băng rộng trong miền không gian bằng mạng các hàm cơ bản đói xứng xuyên tâm. pdf
... khOng gian quan tr~e M chieu Trong thai gian huan luyen, mang RBF se t ao m(Jt dircng bien giira hai vung Iai giai khOng gian quan td.e Khi qua xtr LY TiN HI¢U BANG RQNG TRONG MIEN KHONG GIAN ... gian va khOng gian Neu chi sudung me?t antenna nhat thl khOng the' tach dtro'c cac thOng tin ve khong gian, cac thong tin rat quan trong cac h~ thong may thu, d~c bi~t la truong hop ma thai gian ... LY TiN HI~U BANG RQNG TRONG MIEN KHONG GIAN V A THcn GIAN 63 Dircng bien phan each giira cac gia tri nhi phfin ±1 diro'c xac dinh theo cong thrrc DUCJ'ngbien se ehia khOng gian quan td.e vimg tircng...
 • 7
 • 323
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ỨNG DỤNG XỬ TÍN HIỆU SỐ (DSP) ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNGĐIỆN MỘT CHIỀU" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thực nghiệm λ Khảo sát chế độ khởi động động cơ: Tiến hành thực nghiệm khảo sát chế độ khởi động động Kết đáp ứng dòng điện phần ứng tốc độ động chế độ thể hình Bảng điều khiển xây dựng nhằm mục ... tốc độ động thay đổi giá trị đặt tốc độ: Để khảo sát chất lượng điều chỉnh tốc độ, ta đặt tải không đổi, điều chỉnh tốc độ động cơ, ta có đáp ứng tốc độ dòng điện phần ứng hình Khi tiến hành điều ... chỉnh tốc độ động cơ, sau khoảng 1,5 giây hệ thống đạt đến chế độ xác lập, dòng điện phần ứng không đổi, tốc độ động đạt đến tốc độ đặt Hình Kết thực nghiệm: đáp ứng tốc độ dòng điện phần ứng 65...
 • 6
 • 333
 • 1

Về một phương pháp nâng cao chất lượng xử tín hiệu ứng dụng trong các hệ thống điều khiển công nghiệp

Về một phương pháp nâng cao chất lượng xử lý tín hiệu ứng dụng trong các hệ thống điều khiển công nghiệp
... CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, TỰ ĐỘNG HÓA T N TH HOÀ VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XỬ LÝ TÍN HIỆU ỨNG DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP ... KHỬ NHI U TÍN HIỆU SỬ DỤNG BIẾN Đ I WAVELET VÀ ỨNG DỤNG T ONG CÁC HỆ THỐNG ĐI U KHI N CÔNG NGHIỆP Nghiên cứu đ c m tần số lo i nhi u môi trường công nghi p Xác đ nh v tr xử l nhi u h thống lo ... gốc phương pháp ngư ng khác ậ : Tóm tắt kết ch nh luận án đóng góp ứ ể ủ ậ Chương PHƯƠNG PHÁP KHỬ NHI U TÍN HIỆU SỬ DỤNG BIẾN Đ I AVELET VÀ ỨNG DỤNG T ONG CÁC HỆ THỐNG ĐI U KHI N CÔNG NGHIỆP N...
 • 128
 • 166
 • 0

Bài toán mô phỏng xử tín hiệu số DSP trong hệ định vị vô tuyến radar = DSP Simulations in Radar System.PDF

Bài toán mô phỏng xử lý tín hiệu số DSP trong hệ định vị vô tuyến radar = DSP Simulations in Radar System.PDF
... NGHIÊN c ứ u KH-CN Tén đề tài (hoặc dự án): BÀI TOÁN MÔ PHỎNG XỬLÝ TÍN HIỆU s ố DSP TRONG HỆ ĐỊNH VỊ VÔ TUYỂN (DSP Simulations in Radar System) QT-06-07 Mã số: Cơ quan chủ trì đề tài (hoăc dự án): ... tần tuyến tính LFM sử dụng hệ định vị tuyến radar - Hiệu ứng thời gian trễ độ dịch tần Doppler xử lọc thích hợp phân tích hàm mờ để đo xác thông tin tọa độ vận tốc mục tiêu hệ định vị tuyến ... tần tuyến tính LFM sử dụng hệ định vị tuyến radar - Hiệu úng thời gian trễ độ dịch tần Doppler xử lọc thích hợp phân tích hàm mờ để đo xác thông tin tọa độ yận tốc mục tiêu hệ định vị tuyến...
 • 32
 • 344
 • 0

thiết kế hệ thống thu và xử tín hiệu điện

thiết kế hệ thống thu và xử lý tín hiệu điện cơ
... sửa Sơ đồ khối tổng quát hệ thống thu tín hiệu điện Sơ đồ chi tiết khối hệ thống Thiết kế khối nguồn Thiết kế khối thu tín xử hiệu điện • Nhiệm vụ khối thu lại tín hiệu điện phản ứng lại sau ... sở thuyết tín hiệu điện Chương II : Các phương pháp đo tín hiệu điện Chương III: Phân tích thiết kế hệ thống Chương IV: Thiết kế Kiểm tra mạch Chương V : Tổng kết CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN ... người xác Đồ án tập trung vào thuyết tín hiệu điện cơ, xây dựng phương pháp đo thu t toán xử tín hiệu điện Cuối thiết kế thiết bị có khả thu lại tín hiệu, hiển thị lưu trữ liệu phục vụ cho...
 • 44
 • 337
 • 4

Xử tín hiệu điện tim ECG sử dụng Msp430 và LabView

Xử lý tín hiệu điện tim ECG sử dụng Msp430 và LabView
... Các nội dung :  Tìm hiểu điện tim ECG  Phương pháp đo điện tim  Sơ đồ khối – mạch ngun  Lập trình Msp430G2553  Lập trình Labview Le Thanh Nhan Cơ điện tim Điện tâm đồ chữ phiên dịch ... kohm điện dung C1,C2 Le Thanh Nhan Mạch ngun : Le Thanh Nhan Phương án thiết kế : Le Thanh Nhan Máy điện tim ECG Le Thanh Nhan Phụ tùng điện tim Bộ điện cực ngực Dây điện cực Kem đo ECG Le ... thiết kế mạch điện :  -U tim :nguồn tín hiệu cần đo có giá trị cao vài mili volt  -Rin :điện trờ nội nguồn cần đo khoảng từ đến 100 ohm  -Rz :Mỗi thành phần có độ dẫn điện khác giá trị khỏang...
 • 22
 • 486
 • 1

VẼ VÀ PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ TÍN HIỆU VIDEO –AUDIO TRONG HỆ TRUYỀN HÌNH MÀY

VẼ VÀ PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU VIDEO –AUDIO TRONG HỆ TRUYỀN HÌNH MÀY
... – Truyền hình I Báo cáo thực tập PHẦN I LÝ THUYẾT CHƯƠNG I: VẼ VÀ PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU VIDEO –AUDIO TRONG HỆ TRUYỀN HÌNH MÀY A- VẼ VÀ PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU ... VIDEO –AUDIO TRONG HỆ TRUYỀN HÌNH MÀY Xử tín hiẽu Video truyền hình màu 1.1.1 Tách sóng tín hiệu mang màu, tín hiệu fa màu (tinh đồng màu) Hình 2.1 Bộ tách sóng tín hiệu mang màu Uc: tín hiệu ... khác với thành phần tín hiệu khác tín hiệu chói, tín hiệu màu tín hiệu màu tín hiệu tín hiệu Video màu tổng hợp Tần số lấy mẫu phụ thuộc vào hệ thống truyền hình màu - Tín hiệu Video tổng hợp lấy...
 • 54
 • 212
 • 0

Ứng dụng vi xử tín hiệu số TMS320 trong điều khiển, phục vụ công tác đào tạo tại trung tâm thí nghiệm trường đại học KTCN thái nguyên

Ứng dụng vi xử lý tín hiệu số TMS320 trong điều khiển, phục vụ công tác đào tạo tại trung tâm thí nghiệm trường đại học KTCN thái nguyên
... hóa vi c điều khiển Phương pháp dùng TMS320 biến tần tạo tín hiệu điều khiển cho động Sơ đồ khối Vi xử điều Động Biến Tần khiển số tuyến tính TMS320 sơ đồ khối sử dụng biến tần, vi xử điều ... bước đầu thành công vi c thực điều khiển số tảng vi xử cụ thể, xong dừng lại mức độ đơn giản, chưa ứng dụng thuyết điều khiển đại Đối tượng điều khiển sử dụng động tuyến tính tức chưa khai ... lĩnh vực điều khiển, mô – họ vi xử mạnh sử dụng rộng rãi để điều khiển số động cơ, lượng…là DSP TMS320F2812 bao gồm vi c phần cứng (động lực + điều khiển) phần mềm điều khiển Để từ chứng minh...
 • 27
 • 225
 • 0

Ứng dụng vi xử tín hiệu số TMS320 trong điều khiển, phục vụ công tác đào tạo tại trung tâm thí nghiệm trường đại học kĩ thuật công nghiệp thái nguyên

Ứng dụng vi xử lý tín hiệu số TMS320 trong điều khiển, phục vụ công tác đào tạo tại trung tâm thí nghiệm trường đại học kĩ thuật công nghiệp thái nguyên
... tín hiệu số TMS320 điều khiển, phục vụ công tác đào tạo trung tâm thí nghiệm Trường Đại học KTCN Thái Nguyên Mục tiêu luận văn Xây dựng hệ thí nghiệm điều khiển động sử dụng vi xử TMS phục vụ ... 1986 Học vi n lớp cao học khoá 14 - Tự động hoá - Trƣờng Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên Hiện công tác Trƣờng Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Đại học Thái ... modul thực hành phục vụ công tác đào tạo cho Trƣờng Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên Đối tƣợng nghiên cứu - Vi xử TMS320 - Động tuyến tính Ý nghĩ khoa học thực tiễn...
 • 99
 • 389
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý tín hiệu điện timxử lý tín hiệu tương tự trong plcxử lý tín hiệu số trong các ứng dụng cơ điện tửquá trình xử lý tín hiệu trong msnghiên cứu xử lý tín hiệu trong thiết bị theo dõi bệnh nhânquá trình xử lý tín hiệu thoại trong gsmxử lý tín hiệu tương tựxử lý tín hiệu trong viễn thôngkỹ thuật xử lý tín hiệu trong wimaxbài tập xử lý tín hiệu tương tựxử lý tín hiệu trong cảm biếnnghiên cứu lý thuyết wavelet trong xử lý tín hiệuứng dụng vhdl trong xử lý tín hiệu sốxử lý tín hiệu analog trong plc mitsubishixử lý tín hiệu analog trong các loại plcHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh trong NHTMCP Kiên Long, CN Khánh Hoà.Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xãHoàn thiện danh mục cho vay tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Bình Định.Hoàn thiện hoạt động cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình ĐịnhHuy động tiền gửi tại ngân hàng đầu tư và phát triển VN, chi nhánh Đắk LắKKế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần dược DANAPHA.những bài văn tả cánh đồng lúa hay nhấtKế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Kế toán quản trị tại trường Cao đẳng Điện Lực Miền TrungKế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh.Kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và nợ phải thu tại công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng - Điện lực Liên Chiểu.Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Bảo Việt, chi nhánh Đà Nẵng.Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP đầu tư và phát triển VN, CN Đà Nẵng.Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng , Chi nhánh Bình ĐịnhMở rộng huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP ngoại thương CN Quảng Nam.Mở rộng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam - CN Bình Định.Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy NhơnMộtsố giải pháp hoàn thiện công tác đánh giáNâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.