NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM LÀ NỀN VĂN HÓA THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG GIỮA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Đa dạng văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển

Đa dạng văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển
... lng t hào t tin cềa ngi dân Ngi dân ch bo tn nhng g h cho phễ hểp thy t hào v n Chnh v vy, cc trnh pht trin phi trung nâng cao nim t hào cềa ngi dân thay v cho rêng vđn dân tẩc lc hu côn phi thay ... gia tch cc cềa ngi dân vào viữc thit k gio c hay ci bin cc nẩi dung trnh gio dc cho em ngi dân tẩc thiu sậ ặ bèc ặôu mang li kt qu kh quan Kch thch nim t hào v vđn cềa mnh ẻ ngi dân tẩc thiu sậ ... ngi dân c că hẩi hc hãi v vđn cềa mnh, chia s v vđn cềa mnh th tnh cẩng ặng cềa h tđng ln lng t hào vđn cng tđng ln Hăn na, ngi dân ặ t tin ni v vđn cềa mnh vèi cc bn chề ặẩng tham gia hăn vào...
 • 4
 • 67
 • 0

Nền văn hóa Việt Nam nền văn hóa thống nhấtđa dạng trong cộng đồng dân tộc

Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng dân tộc
... nhau, làm phong phú văn hóa Việt Nam củng cố thống dân tộc Vì vậy, nói văn hóa Việt Nam văn hóa đa dạng cộng đồng dân tộc Tính thống đa dạng văn hóa Việt Nam Trang 11 Người ta nói kỷ XXI kỷ văn hóa, ... văn hóa Việt Nam văn hóa đa dạng cộng đồng dân tộc Nước Việt Nam nước đa dạng sắc tộc- 54 dân tộc, dân tộc người Việt Nam có giá trị văn hóa hoàn toàn khác nhau, có nét riêng tạo nên văn hóa Việt ... ảnh hưởng văn hoá bên ngoài, tạo nên đa dạng, phong phú vùng Nền văn hóa Việt Nam văn hóa thống đa dạng cộng đồng dân tộc 2.1 Nền văn hóa Việt Nam văn hóa thống Đất nước ta có 54 dân tộc từ cổ...
 • 18
 • 6,559
 • 59

Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam Văn hóa Việt Nam, sự thống nhất trong đa dạng

Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam Văn hóa Việt Nam, sự thống nhất trong đa dạng
... luận: Sự đa dạng văn hóa thời kì, đa dạng thời gian xuất yếu tố Namhóasự Tổng kết: Văn hóa Việt văn văn hóa Việt Nam làtố văn hóa hợp thành nhiều yếu Sự đa dạng mặt thời khác văn hóa Việt Nam ... sử văn hóa Việt Nam Văn hóa Việt Nam thời tiền sử sơ sử Văn hóa Việt Nam thiên niên kỉ thứ sau công nguyên Văn hóa Việt Nam thời độc lập Văn hóa Việt Nam giai đoạn Pháp Thuộc Văn hóa Việt Nam ... số quan niệm văn hóa Việt Nam Ba quan niệm lớn văn hóa Việt Nam Một số khái niệm văn hóa Không gian văn hoá Việt Nam dùng để chỗ người Việt Nam qua thời kỳ lịch sử  Lãnh thổ văn hoá dùng để...
 • 50
 • 354
 • 0

Tài liệu TÍNH “THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG” CỦA VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐÔNG NAM Á pptx

Tài liệu TÍNH “THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG” CỦA VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐÔNG NAM Á pptx
... hóa Đông Nam Á Phan Ngọc “Việt Nam - Đông Nam Á: Quan hệ Lịch sử văn hóa , Viện Đông Nam Á, năm 1998, tác giả có đề cập cách khái quát tính thống số thành tố văn hóa cư dân Đông Nam Á Quyển Văn ... khẳng định, sở tạo nên tính thống đa dạng” văn hóa truyền thống Đông Nam Á Đề tài tập trung nghiên cứu biểu tính thống đa dạng” đời sống văn hóa vật chất cư dân Đông Nam Á qua mặt: thức ăn, trang ... lớn văn hóa truyền thống Đông Nam Á Quyển: “Nghệ thuật truyền thống Đông Nam Á Nguyễn Phan Thọ, năm 1999, tài liệu chuyên khảo nghệ thuật truyền thống nước khu vực Đông Nam Á Trong sách này, tác...
 • 156
 • 3,653
 • 25

Vấn đề chuyển đổi vai trò quản lý văn hóa xã hội đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam

Vấn đề chuyển đổi vai trò quản lý văn hóa xã hội đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam
... kinh tế hội Bước vào giai đoạn phát triển hội công nghiệp, văn minh đại, vấn đề nghiên cứu chuyển đổi vai trò quản văn hóa hội vùng định cư cộng đồng dân tộc thiểu số cần đặt cách cấp ... thực tế trình chuyển đổi vai trò quản văn hóa hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam, đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện thiết chế quản hội Yêu cầu đặt phải ... 1975 trở đi, với việc thống đất nước mặt lãnh thổ, trị, kinh tế văn hóa, cộng đồng hội tộc người Quảng Nam nói riêng, phạm vi tỉnh miền Nam Việt Nam nói chung, thiết chế máy quản hội chuyển...
 • 8
 • 169
 • 0

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động phát triển văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại xín mần (hà giang) và sơn đông (bắc giang)

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động phát triển văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại xín mần (hà giang) và sơn đông (bắc giang)
... p KH, ñ n tham gia th c hi n chương trình, cu i s d ng ñánh giá nh ng s n ph m c a chương trình ñó Trong trình tham gia ho t ñ ng phát tri n VHXH chương trình gi m nghèo, c ng ñ ng dân t c s ... N VÀ TH C TI N V S THAM GIA C A C NG ð NG CÁC DÂN T C V CÁC HO T ð NG PHÁT TRI N VHXH TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GI M NGHÈO 2.1 Cơ s lý lu n 2.1.1 Khái ni m s tham gia c a c ng ñ ng v ho t ñ ng phát ... vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u 1.3.2 Ph m vi nghiên c u M T S ð U V N ð LÝ LU N VÀ TH C TI N V THAM GIA C A C NG ð NG CÁC DÂN T C V S CÁC HO T ð NG PHÁT TRI N VHXH TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH...
 • 115
 • 242
 • 0

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại đà bắc (hoà bình) và sơn động (bắc giang)

Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng các dân tộc về các hoạt động văn hoá xã hội trong các chương trình giảm nghèo, trường hợp nghiên cứu tại đà bắc (hoà bình) và sơn động (bắc giang)
... (Hòa Bình) huy n Sơn ð ng (B c Giang) ñang tham gia th v ho t ñ ng văn hoá h i c a chương trình gi m nghèo? (tham gia th nào? Tham gia nh ng khâu nào?) Nh ng y u t nh hư ng t i s tham gia ... dân t c v ho t ñ ng văn hoá h i chương trình gi m nghèo - ðánh giá ñư c th c tr ng tham gia c a c ng ñ ng dân t c v ho t ñ ng văn hoá h i chương trình gi m nghèo huy n ðà B c (Hoà Bình) ... huy n Sơn ð ng (B c Giang) - Xác ñ nh nhân t nh hư ng t i tham gia c a c ng ñ ng dân t c v ho t ñ ng văn hoá h i chương trình gi m nghèo huy n ðà B c (Hoà Bình) huy n Sơn ð ng (B c Giang)...
 • 144
 • 250
 • 0

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây hương liệu và gia vị của các cộng đồng các dân tộc tại khu rừng du lịch văn hóa xã mẫu sơn – huyện lộc bình – tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây hương liệu và gia vị của các cộng đồng các dân tộc tại khu rừng du lịch văn hóa xã mẫu sơn – huyện lộc bình – tỉnh lạng sơn
... thức địa khai thác sử dụng tài nguyên hương liệu gia vị cộng đồng dân tộc khu rừng du lịch văn hóa Mẫu Sơn Huyện Lộc Bình Tỉnh Lạng Sơn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định giá trị sử ... THỨC BẢN ĐỊA VỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÂY LÀM HƯƠNG LIỆU VÀ GIA VỊ CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC TẠI KHU RỪNG DU LỊCH VĂN HÓA XÃ MẪU SƠN-HUYỆN LỘC BÌNH - TỈNH LẠNG SƠN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT ... dụng làm hương liệu gia vị .21 4.3 Tri thức địa việc khai thác sử dụng loại thực vật rừng làm hương liệu gia vị cộng đồng dân tộc Mẫu Sơn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn ...
 • 35
 • 262
 • 1

Nghiên c ứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây hương li ệu và gia vị của cộng đồng các dân tộc tại khu rừng du lịch văn hóa xã mẫu sơn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

Nghiên c ứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây hương li ệu và gia vị của cộng đồng các dân tộc tại khu rừng du lịch văn hóa xã mẫu sơn  huyện lộc bình  tỉnh lạng sơn
... H C THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI H C NÔNG LÂM HOÀNG THỊ PHƯƠNG NGHIÊN C U TRI TH C BẢN ĐỊA VỀ KHAI TH C VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN C Y HƯƠNG LI U VÀ GIA VỊ C A C NG ĐỒNG C C DÂN T C TẠI KHU RỪNG DU LỊCH VĂN ... nghiên c u loài Tuy nhiên, đến chưa c nghiên c u th c Mẫu Sơn, huyện L c Bình, tỉnh Lạng Sơn Chính nghiên c u c thể lần tri th c địa vi c khai th c sử dụng tài nguyên hương li u gia vị c ng đồng ... li u gia vị tích luỹ bảo vệ, khai th c, sử dụng hợp lý loài hương li u gia vị, tiến hành th c đề tài: Nghiên c u tri th c địa khai th c sử dụng tài nguyên hương li u gia vị c ng đồng dân tộc...
 • 58
 • 84
 • 0

Địa Lí 9 Bài 1 – Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Địa Lí 9 Bài 1 – Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
... Các tỉnh cực nam Trung Bộ Nam Bộ có dân tộc Chăm, Khơ-me cư trú thành dải xen kẽ với người Việt Người Hoa tập trung chủ yếu đô thị, TP Hồ Chí Minh Hiện phân bố dân tộc có nhiều thay ... số dân tộc người từ miền núi phía Bắc đến cư trú Tây Nguyên Nhờ vận động định canh, định cư gắn với xoá đói giảm nghèo mà tình trạng du canh, du cư số dân tộc vùng cao hạn chế, đời sống dân tộc...
 • 2
 • 9,795
 • 8

Giáo án bài Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - Địa 9 - GV.N M Thư

Giáo án bài Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - Địa 9 - GV.N M Thư
... dân tộc có kinh nghi m riêng sản xuất đời sống số dân tộc m em biết H Trong số DT nước ta, DT cao quý H Em phân biệt DT Việt DT Việt Nam H Ý kiến sách giáo khoa: Cộng đồng người Việt Nam nước ... thần họ? H Dựa vào vốn hiểu biết m nh, em cho biết DT Kinh II Phân bố dân tộc phân bố chủ yếu đâu? Dân tộc Kinh: Giáo án địa lý lớp H Các DT người phân bố chủ - Dân tộc Kinh phân bố rộng khắp nước ... NTB Củng cố: - Hướng dẫn HS l m tập BT Dặn dò: Đắc Lắc Vùng đồng Các đô thị Giáo án địa lý lớp - L m BT - Học - Chuẩn bị 2: M y tính, thư c… ...
 • 4
 • 1,573
 • 7

Giáo án địa lý lớp 9 - ĐỊA LÝ DÂNCỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx

Giáo án địa lý lớp 9 - ĐỊA LÝ DÂN CƯ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến ppsx
... động đông đảo - Đặc điểm dân tộc Việt dân tộc ngành kinh tế quan trọng người? - Các dân tộc người có số dân trình độ phát triển kinh tế khác - Kể tên số sản phẩm thủ công tiêu biểu dân tộc người? ... bố dân tộc: phần dân tộc Địa bàn sinh sống thành 1/ Dân tộc Việt ( Kinh ): phần dân tộc phân bố nào? Hoạt động 2: ( Cả lớp ) Phân bố chủ yếu đồng trung du ven biển - Dựa vào đồ phân bố dân tộc ... - HS: Quan sát H1.1 cho biết dân tộc - Dân tộc Việt (Kinh) có số chiếm số dân đông nhất, chiếm tỉ lệ bao dân đông nhất, chiếm 86,2% nhiêu? dân số nước - Người Việt lực lượng lao...
 • 5
 • 748
 • 2

Cộng đồng các dân tộc ở vùng miền núi Việt Nam (Chương 1)

Cộng đồng các dân tộc ở vùng miền núi Việt Nam (Chương 1)
... VỀ CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VÀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VIỆT NAM 1.2.1 Một số vấn đề chung cộng đồng dân tộc Việt Nam 1.2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cộng đồng dân tộc Việt Nam ... trận lũ quét miền núi tàn phá nghiêm trọng TNTN gây nhiều thiệt hại khác Vùng núi Việt Nam nhà chung cho hầu hết dân tộc thiểu số Trong điều kiện Việt Nam, quốc gia đa dân tộc, dân tộc có nguồn ... hệ thấy rõ qua thực tế hai dân tộc Mông Dao, hai dân tộc sống vùng cao, vùng xa, vùng sâu địa bàn tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam Mức độ phụ thuộc vào rừng hai dân tộc lớn rừng nguồn tài nguyên...
 • 31
 • 325
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn hién quảng ngãi với tiến trình hình thành nền văn hóa việt nam thống nhất trong đa dạngtính thống nhất trong đa dạng văn hóa việt namtính thống nhất trong đa dạng của văn hóa việt namvăn hóa việt nam thống nhất trong đa dạngvăn hóa đông nam á thống nhất trong đa dạngvăn hoá đông nam á thống nhất trong đa dạngtính thống nhất trong đa dạng của văn hóa đông nam átính thống nhất trong đa dạng của văn hóacộng đồng các dân tộc việt namcộng đồng các dân tộc việt nam địa 9cộng đồng các dân tộc việt nam lop 9cộng đồng các dân tộc việt nam violetcộng đồng các dân tộc việt nam dia ly 9địa lý 9 cộng đồng các dân tộc việt namcộng đồng các dân tộc việt nam địa lý 93.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBao Cao thuong Nien 20150326 FA webBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTTài liệu xây dựng nông thôn mớiBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu2007 26 QD BTC Bieu thue NK uu dai dac biet ASEAN Trung Quocservices sectoral classification list 0Đơn xin chuyển điểmHướng dẫn làm luận văn Thạc sĩHoàn thiện hồ sơ bảo vệ LV ThSThực trạng mua bán nợ xấu tại Việt NamQuy dinh kem Thong tu 07TT số 07 2015 TT-BGDĐT QĐ kiến thức tồi thiểu sau khi tốt nghiệp,...Hoa Kỳ Regulation