LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB với ASP

Tài liệu Lập trình ứng dụng web với ASP.NET ppt

Tài liệu Lập trình ứng dụng web với ASP.NET ppt
... Studio Net Học phần - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 24/174 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy IV.2 Tạo ứng dụng Web IV.2.1 Tạo ứng dụng web Chúng ta tạo ứng dụng Asp.Net sử dụng Visual Basic ... xuất ASP.NET làm cân xứng trình xây dựng ứng dụng Windows Web ASP.NET cung cấp Server Control để lập trình viên bắt kiện xử lý liệu ứng dụng làm việc với ứng dụng Windows Nó cho phép chuyển ứng dụng ... hình Web Server Giới thiệu Asp.Net Web Server Tìm hiểu môi trường phát triển ứng Tạo ứng dụng web dụng web với Visual Studio.Net Học phần - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Bài tập 1.1, 1.2,...
 • 175
 • 634
 • 1

lập trình ứng dụng web với asp.net và c#

lập trình ứng dụng web với asp.net và c#
... xác nhận Lập trình ứng dụng Web với ASP.Net C# Trang 20/49 Bài tập BÀI 2: XÂY DỰNG CÁC USER CONTROLS Xây dựng trang Default.aspx có giao diện sau: Lập trình ứng dụng Web với ASP.Net C# Trang ... tin Web. config Phần cung cấp địa trang: Lập trình ứng dụng Web với ASP.Net C# Trang 35/49 Bài tập − Hướng dẫn học ASP.Net: http://www.w3schools.com/aspnet/default.asp − Xây dựng ứng dụng web với ... GridView Yêu cầu − Liên kết liệu với ObjectDataSource − Khai báo phân trang xếp Lập trình ứng dụng Web với ASP.Net C# Trang 31/49 Bài tập BÀI 5: XÂY DỰNG HOÀN CHỈNH ỨNG DỤNG WEB 5.1 Tạo trang MasterPage.master...
 • 50
 • 563
 • 0

BẮT ĐẦU HỌC LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI ASP pptx

BẮT ĐẦU HỌC LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI ASP pptx
... Đối tợng Application: Đối tợng cho phép tạo biến ứng dụng Đó biến cho tất user ứng dụng web Tất user mà yêu cầu trang web từ th mục web chia xẻ với biến định nghĩa trang ...
 • 18
 • 256
 • 0

lập trình ứng dụng web với asp.net

lập trình ứng dụng web với asp.net
... QUAN VỀ ASP.NET Tổng quan lập trình ứng dụng web Ứng dụng web hệ thống phức tạp, dựa nhiều yếu tố: phần cứng, phần mềm, giao thức, ngôn ngữ thành phần giao diện Các thành phần ứng dụng web gồm: ... Mở ứng dụng có sẵn Recent Projects: Liệt kê ứng dụng mở gần 4.2 Tạo ứng dụng web Bước Chọn New Project chọn File | New | Web Site Bước Chọn loại ứng dụng cần tạo Bước Name: Nhập tên ứng dụng web ... dựng ứng dụng Windows Ví dụ lớp thư viện : Form, UserControl, … 2.3 Tìm hiểu ASP.NET Trước hết ASP.NET Active Server Page NET (.NET NET Framework) ASP.NET kỹ thuật lập trình phát triển ứng dụng web...
 • 64
 • 352
 • 0

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI JAVA QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUÁN KARAOKE NICE

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI JAVA QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUÁN KARAOKE NICE
... CT Nhân viên Màn Hình Phòng Karaoke M n H ì n h U s e r “ Q u ản M n H ì n h U s e r “ Q u ản M n H ì n h U s e r “ Q u ản M n H ì n h U s e r “ Q u ản M n H ì n h U s e r “ T ... ng kinh doanh c ủ a quán  Nhóm th ự c hi ệ n đ ề tài nh ằm t ận d ụ ng th ế m nh internet CNTT Kinh doanh + qu ả n hi ệ u qu ả h n P h ươ n g Á n Xây d ự ng HTTT n ền Web nh ằm :  Qu ả ng ... C h i Ti ết K ĩ T h u ật  C c K ĩ T h u ật K h c  Demo AppServ  Appserv ch ươ ng trình t ạo máy ch ủ Web (Web Server) máy tính cá nhân (Localhost) đ ượ c tích h ợp s ẵn Apache, PHP, MySQL công...
 • 25
 • 448
 • 0

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI JAVA QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUÁN KARAOKE NICE

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI JAVA QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUÁN KARAOKE NICE
... 08520637 | QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUÁN KARAOKE NICE LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI JAVA 41 Quản Nhân Viên 07520269 – 08520400 – 08520637 | QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUÁN KARAOKE NICE LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI JAVA ... | QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUÁN KARAOKE NICE LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI JAVA 45 Quản Loại Phòng : 07520269 – 08520400 – 08520637 | QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUÁN KARAOKE NICE LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI JAVA ... 08520637 | QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUÁN KARAOKE NICE LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI JAVA 49 Quản Phòng 07520269 – 08520400 – 08520637 | QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUÁN KARAOKE NICE LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI JAVA 50...
 • 90
 • 856
 • 3

Giáo trình môn lập trình ứng dụng web với ngôn ngữ PHP

Giáo trình môn lập trình ứng dụng web với ngôn ngữ PHP
... Giáo trình Lập trình ứng dụng Web với ngôn ngữ PHP Click phím next, cửa sổ xuất hình : Click phím next cửa sổ xuất hình : Giáo trình Lập trình ứng dụng Web với ngôn ngữ PHP Chọn YES, click phím ... just print variables print $foo; // foobar ?> Giáo trình Lập trình ứng dụng Web với ngôn ngữ PHP 27 V Lập trình PHP với cở sở liệu Kết nối sở liệu PHP cung cấp hàm kết nối sở liệu có cú pháp sau ... Program – EasyPHP – EasePHP, cửa sổ sau xuất hình : Giáo trình Lập trình ứng dụng Web với ngôn ngữ PHP Bạn click vào nút Apache chọn Start Cấu hình web server APACHE Sau bạn start Webserver , bạn...
 • 35
 • 109
 • 0

Thiết kế và lập trình ứng dụng web các đối tượng trong ASP ppt

Thiết kế và lập trình ứng dụng web các đối tượng trong ASP ppt
... Khoa CNTT Các đối tượng nội ASP ASP cung cấp đối tượng: Đối tượng Request Đối tượng Response Đối tượng Session Đối tượng Application Đối tượng Server Đối tượng Dictionary Đối tượng ASPError Nguyễn ... ASP sử dụng đối tượng Application để lưu trữ truy cập thông tin mức ứng dụng từ trang web cấu thành, tới người dùng Một ứng dụng bắt đầu có yêu cầu đến trang web ứng dụng Ứng dụng kết thúc không ... thi trang ASP đường dẫn HTMLEncode(string) URLEncode(string) Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTT Các đối tượng nội ASP Đối tượng Dictionary: Dùng để lưu trữ mục thông tin dựa khóa Đối tượng ASPError Chứa...
 • 27
 • 351
 • 0

Chương5 Lập trình ứng dụng SNMP với Delphi 2010 doc

Chương5 Lập trình ứng dụng SNMP với Delphi 2010 doc
... SNMP toàn tập Chương 5: Lập trình ứng dụng SNMP với Delphi 2010 Chương tác giả trình bày cách viết phần mềm SNMP sử dụng ngôn ngữ lập trình Delphi phiên 14 (Delphi 2010) Mục đích chương trình ... 'sysLocation : '; if SNMP. QuickSend('1.3.6.1.2.1.1.6', SNMP. Community, SNMP. Host, v) or DIỆP THANH NGUYÊN, 2010 Trang| SNMP toàn tập Chương 5: Lập trình ứng dụng SNMP với Delphi 2010 SNMP. QuickSend('1.3.6.1.2.1.1.6.0', ... http://www.indyproject.org DIỆP THANH NGUYÊN, 2010 Trang| SNMP toàn tập Chương 5: Lập trình ứng dụng SNMP với Delphi 2010 Patch Indy Tiburon Bộ Indy kèm theo Delphi 2010 có lỗi component IdSNMP, bạn cần update lên...
 • 10
 • 353
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P1 potx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P1 potx
... Sử dụng Cookie PHP Sử dụng Session PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Nội dung Kỹ thuật Upload File PHP Kỹ thuật gửi mail PHP Sử dụng Cookie PHP Sử dụng ... Lập trình Thiết kế Web Bài PHP nâng cao Khoa CNTT – ĐH.KHTN © 2007 Khoa Công nghệ thông tin Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Nội dung Kỹ thuật ... Kỹ thuật gửi mail PHP Sử dụng Cookie PHP Sử dụng Session PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Kỹ thuật Upload File PHP Cơ chế Upload File Thiết kế Form để...
 • 5
 • 193
 • 3

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P2 pptx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P2 pptx
... Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Thiết kế Form để Upload File Thiết lập thuộc tính Form – Method = POST – Enctype = multipart/form-data ... lỗi upload File • = : Không có lỗi • > : Có lỗi © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Vấn đề quyền truy cập File PHP Warning: move_uploaded_file(upload/14.jpg ) [function.move-uploaded-file]: ... “Kb”; “Temp Stored in: " $_FILES["ProductImg"]["tmp_name"]; © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Kiểm tra lỗi, định dạng, kích thước File upload Lưu ý : – $_FILES[“…”][“type”]...
 • 5
 • 166
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P3 ppsx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P3 ppsx
... phpmailer.lang-en.php vào thư mục web site © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Kỹ thuật gửi Email PHP Gởi email sử dụng Mail Server GMail © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình ... trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Nội dung Kỹ thuật Upload File PHP Kỹ thuật gửi mail PHP Sử dụng Cookie PHP Sử dụng Session PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP ... Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Kỹ thuật gửi Email PHP Sử dụng thư viện open source: PHP Mailer http://phpmailer.sourceforge.net/...
 • 5
 • 186
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P4 ppt

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P4 ppt
... Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Cookie – Ví dụ $_COOKIE[fieldName] cookie Lưu username & password setcookie Client Webserver © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – ... mail PHP Sử dụng Cookie PHP Sử dụng Session PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Session $_SESSION[sessionVar] Cookie: PHPSESSID session_start Client Webserver ... lưu máy server Sử dụng session lưu định danh cho client Mục đích lưu biến liệu dùng chung cho nhiều trang phiên làm việc client © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng...
 • 5
 • 164
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P5 docx

CHUYÊN ĐỀ CSDL VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1- P5 docx
... Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Session - Ứng dụng cho Login Làm để ngăn không cho người dùng truy cập vào trang web chưa đăng nhập? Ý tưởng – Dùng ... 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Session - Ứng dụng cho Giỏ hàng (shopping cart) {‘Book1’, ‘Book2’, ‘Book3’} Xóa biến Session Ghi xuống CSDL Session : Array : ... đăng nhập ($_SESSION[“IsLogin”] © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN = false) Lập trình Thiết kế Web – Bài : PHP nâng cao Session - Ứng dụng cho Login Trong tất trang muốn bảo mật, thêm đoạn mã sau để kiểm...
 • 5
 • 169
 • 0

Xem thêm