de tai boi duong HSG ly 9 phan dien

Đề cương bồi dưỡng HSG 9 (Phần quang)

Đề cương bồi dưỡng HSG Lý 9 (Phần quang)
... đề u hai gương Mắ t M của người quan sát cách đề u hai gương (hình ve) Biế t AB = CD = 89 cm, SM = 100 cm B ̃ A a) Xác đinh số ảnh S mà người quan sát thấ y đươ ̣c ̣ M S b) Vẽ ... điề u kiê ̣n mắ t thấ y ảnh Sn là: AK ≤ AB ∆S n SM ~ ∆S n AK ⇒ S n A AK = ⇒ S n S SM a = 89 ⇒ n = 50 Vì n ∈ Z => n = na 100 11 na − Xét ánh sáng từ S truyề n theo chiề u tới gương ... vuông góc) => góc I1I2I3 = 2α Theo đinh luâ ̣t phản xa ̣ ánh sáng ta có: ̣ ∠KI3 M1 = ∠I2I3O = 90 0 - 2α => ∠I3 M1K = 2α ∆ M1OM cân ở O => α + 2α + 2α = 5α = 1800 => α = 360 Vâ ̣y α = 360 Bài...
 • 15
 • 637
 • 5

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien
... - V× C vµ D lµ hai ®iĨm cã cïng hiƯu ®iƯn thÕ nªn : RR UCF= UDF= IM R 1+ R = 9/ 4V R3 R4 UCE= UDE = IM R + R = 9/ 4V => Cêng ®é dßng ®iƯn qua c¸c m¹ch rÏ: U FC U U U I1 = R = A ; I2= FD = A ; ... chøa hai chÊt láng kh¸c ë hai nhiƯt ®é ban ®Çu kh¸c Ngêi ta dïng mét nhiƯt kÕ, lÇn lỵt nhóng ®i nhóng l¹i vµo b×nh mét, råi vµo b×nh ChØ sè cđa nhiƯt kÕ lÇn lỵt lµ 400C; 80C; 390 C; 9, 50C a §Õn lÇn ... cầu cân R5 * Bài toán R3 N R4 Cho mạch điện HV Với R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4= 6Ω, R5 = 5Ω B Chuyªn ®Ị båi dìng häc sinh giái VËt lý 9 Trêng THCS Ngäc...
 • 29
 • 1,377
 • 49

Bài soạn chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Bài soạn chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien
... - V× C vµ D lµ hai ®iĨm cã cïng hiƯu ®iƯn thÕ nªn : RR UCF= UDF= IM R 1+ R = 9/ 4V R3 R4 UCE= UDE = IM R + R = 9/ 4V => Cêng ®é dßng ®iƯn qua c¸c m¹ch rÏ: U FC U U U I1 = R = A ; I2= FD = A ; ... =3, 294 cm2 - Khèi lỵng cđa d©y gi¶m theo tû lƯ: ( mN = k md ; m = D.S.l) D.S N => k = D.S = 1 ,99 77 lÇn Dd Bµi 4: Mét cn d©y ®ång ®êng kÝnh 0,5 mm,qn quanh mét c¸i lâi h×nh trơ dµi 10cm, ®êng ... cầu cân R5 * Bài toán R3 N R4 Cho mạch điện HV Với R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4= 6Ω, R5 = 5Ω B Chuyªn ®Ị båi dìng häc sinh giái VËt lý 9 Trêng THCS...
 • 29
 • 919
 • 26

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien

Gián án chuyen de boi duong HSG ly 9 phan dien
... - V× C vµ D lµ hai ®iĨm cã cïng hiƯu ®iƯn thÕ nªn : RR UCF= UDF= IM R 1+ R = 9/ 4V R3 R4 UCE= UDE = IM R + R = 9/ 4V => Cêng ®é dßng ®iƯn qua c¸c m¹ch rÏ: U FC U U U I1 = R = A ; I2= FD = A ; ... chøa hai chÊt láng kh¸c ë hai nhiƯt ®é ban ®Çu kh¸c Ngêi ta dïng mét nhiƯt kÕ, lÇn lỵt nhóng ®i nhóng l¹i vµo b×nh mét, råi vµo b×nh ChØ sè cđa nhiƯt kÕ lÇn lỵt lµ 400C; 80C; 390 C; 9, 50C a §Õn lÇn ... cầu cân R5 * Bài toán R3 N R4 Cho mạch điện HV Với R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4= 6Ω, R5 = 5Ω B Chuyªn ®Ị båi dìng häc sinh giái VËt lý 9 Trêng THCS Ngäc...
 • 29
 • 1,193
 • 34

De cuong boi duong HSG Ly 9 (Phan quang) pptx

De cuong boi duong HSG Ly 9 (Phan quang) pptx
... B1 I' B2 B' a) Gọi AB, A’B’ lần lượt là đường kính của đĩa và của bóng đen Theo định ly Talet ta có: AB SI AB.SI ' 20.200 = ⇒ A' B ' = = = 80cm A' B ' SI ' SI 50 b) Gọi A2, B2 lần ... AB phải nằm ở vị trí A 1B1 Vì vậy đĩa AB phải dịch chuyển về phía màn Theo định ly Talet ta có : A1B1 SI1 AB 20 = ⇒ SI1 = 1 SI ' = 200 = 100cm A2 B2 SI ' A2 B2 40 Vậy cần dịch ... cách đều hai gương Mắt M của người quan sát cách đều hai gương (hình vẽ) Biết AB = CD = 89 cm, SM = 100 cm B A a) Xác định số ảnh S mà người quan sát thấy được S C D b) Vẽ đường...
 • 15
 • 255
 • 0

boi duong HSG 9 phan điện

boi duong HSG lý 9 phan điện
... hiệu suất mạch điện (coi điện làm sáng đèn có ích) 10: Cho mạch điện nh hình vẽ, UMN = 5V Công suất tiêu thụ Đ1 Đ2 đèn: P1=P4=4W, P2=P3=3W, P5=1W Bỏ qua điện trở Đ5 dây nối Tính điện trở bóng ... u on mch AB Tớnh hiu in th hai u mi on dõy H.1b B A 9: Cho mạch điện nh hình vẽ UAB = 9V, R0 = Đèn Đ thuộc loại 6V-6W, Rx biến trở Bỏ qua điện trở RX A Ampekế dây nối A Đ a Con chạy biến trở ... trở bóng đèn cờng độ dòng điện M qua đèn 11: Một bếp điện công suất P =1KW, đun lợng nớc có nhiệt độ Đ3 Đ4 ban đầu 200C Sau phút nhiệt độ nớc lên đến 450C Ngay sau bị điện phút Vì nhiệt độ nớc...
 • 8
 • 874
 • 27

Bồi dưỡng HSG 9 phần điện

Bồi dưỡng HSG Lý 9 phần điện
... hiệu điện 12V a, Tính điện trở tơng đơng đoạn R3 mạch? b, Tính cờng độ dòng điện qua điện trở ? c, Tính hiệu điện hai đầu điện trở R1 R2? IV Các ví dụ Bài Có điện trở có giá trị R Nêu cách mắc điện ... hai đầu dây dẫn hiệu điện 18V cờng độ dòng điện chạy qua 0.9A Nếu hiệu điện tăng thêm 6V cờng độ dòng điện có giá trị bao nhiêu? Ví dụ Có điện trở nh đợc mắc với nhau, có điện trở R Có thể mắc ... Nhỏ ? b, Mắc điện trở vào pin dòng điện chạy mạch điện lớn nhng nhỏ 0,5A Bài 2: Ngời ta mắc mạch điện kín gồm pin có hiệu điện hai cực 4,5V dây dẫn có điện trở 18 a, Cờng độ dòng điện chạy qua...
 • 29
 • 666
 • 0

Hướng dẫn giải bài tập bồi dưỡng HSG lớp 9 phần điện học

Hướng dẫn giải bài tập bồi dưỡng HSG lớp 9 phần điện học
... với điện trở R1 dòng điện qua R1 có cường độ 8mA vôn kế V a Tại dòng điện qua R1 lại giảm đi? b Tìm cường độ dòng điện qua điện trở R2 c Tính hiệu điện U Giải (6đ) a Dòng điện qua R1 giảm có phần ... có hiệu suất sử dụng điện cao Bài Cho mạch điện hình vẽ, nguồn điện có hiệu điện không đổi U = 120V, điện trở R0 = 20Ω, R1 = 275Ω : Giữa hai điểm A B mạch điện, mắc nối tiếp điện trở R = 1000Ω ... sơ đồ hao phí điện Đ1 ? Giải thích ? b) Biến trở có điện trở toàn phần RAB = 20Ω Tính phần C A B điện trở RCB biến trở cách mắc ? (bỏ qua điện trở dây nối ) c) Bây sử dụng nguồn điện bóng đèn...
 • 17
 • 208
 • 0

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)
... chất hoá học điển hình Y ? Viết ph ơng trình phản ứng minh hoạ Chuyên đề 11 phản ứng ôxi hoá khử Chuyên đề 12 dung dịch điện li Chuyên đề 13 Nguyễn Hồng Quân điện phân dung dịch 33 Hoá- Sinh ... Quân 15 Hoá- Sinh 21 Trờng THCS Đông Tiến Hoá + Nếu đầu chia hỗn hợp thành phần số mol chất phần nh Vì ta cần đặt số mol chất phần + Nếu đầu chia hỗn hợp thành phần không số mol chất phần khác ... X kim loại có hoá trị n Y kim loại có hoá trị m Nguyễn Hồng Quân 30 Hoá- Sinh 21 Trờng THCS Đông Tiến Hoá Câu 23 Hỗn hợp X + Y đợc chia thành phần ,mỗi phần nặng 1,95 gam + Phần 1: Đem nung...
 • 33
 • 10,727
 • 189

12 đề bồi dưỡng HSG 9

12 đề bồi dưỡng HSG Lý 9
... điện tưởng (không có điện trở trong) điện trở R chưa biết giá trị Nếu mắc điện trở R0 biết hai đầu dòng điện qua điện trở I12 ≠ Nếu mắc R0 vào hai đầu dòng điện qua I13 ≠ 0, đồng thời I13 ≠ I12 ... 0,5.880.80 + 0,15.2,3.106  Qthu = 122 0200 (J) (1đ) Câu 2: Qthu 100 Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra: Qtỏa = 56, 49 = 2160028 (J) (0,5đ) 13 Công suất bếp: P = Qtoa 2160028 = = 120 0 (W) 1800 t (0,5đ) Câu 3: ... nhiệt: Qtỏa = 0,5.880.(100 – 70) + 2,35.4200.(100 – 70) = 3 093 00(J) (0,5đ) Mà theo p/t cân nhiệt: Qthu = Qtỏa  m.4200.50 = 3 093 00(J)  m= 3 093 00 = 1,47 (kg) 4200.50 (0,5đ)  tích 1,47 lít (0,5đ)...
 • 16
 • 350
 • 18

Tài liệu De cuong on HSG ly 9 - Phan dien hoc

Tài liệu De cuong on HSG ly 9 - Phan dien hoc
... cho môi trờng ( tập tơng tự : 69* , 70*, 72* /S121/lớp 8) II.Sự chuyển thể chất 2.1/ Làm cácbài tập 66,68, 69, 73,74,75,76,77,78, 79, 80*(sách 121/ nc8) 2.2/.bài 133,135, 1 39 140, 148 ,150, (Sách 200/cl) ... 2,3.106j/kg Ôn tập HSG vật lý 13 .9 Trong cục nớc đá lớn 00C có hốc thể tích v=160 cm3 ngời ta rót vào hốc m=60g nớc 750C Hỏi nớc nguội hẳn thể tích hốc rỗng lại (2.58/NC8) 9. 10 Ê te chất lỏng ... sôi ta cần làm nào? 29. Nắp sắt lọ mực khó mở,nếu hơ nóng nắp lên lại mở đợc dễ dàng Tại sao? Sự chuyển hóa lợng trình nhiệt Ôn tập HSG vật lý 6.30 Ô tô chạy nhanh ngời lái xe phanh gấp ta thấy đờng...
 • 11
 • 407
 • 6

chuyen de boi duong HSG ly 8 phan MCDDG

chuyen de boi duong HSG ly 8 phan MCDDG
... 0 ,8) 20 = 1,25d Vậy chiều dài phần bị cắt là: cm b) Gọi y phần bị cắt bỏ trọng lợng lại P1' = P1 ly l Do cân nên ta có: P1' ly l ) = d sl 2 d2 2 => (l y ) = l d1 d2 2 y 2ly + (1 )l = d1 ly ... 2ly + (1 )l = d1 ly l = P2 2 => d1 s(l y )( => y 40 y + 80 = = 400 80 = 320 => = 17 ,89 y1 = 20 + > 20 cm y1 = 20 20 17 ,89 = 2,11 (cm) Vậy chiều dài phần bị cắt bỏ 2,11 cm ĐS: cm; 2,11 ... đồng chất có chiều dày nh điểm Biết lực khiêng A F1=10N Tìm lực ngời lại.( 4.7/NC8) Bài 8: Cho thiết bị hình 4.1 .8 Ròng rọc cố định có bán kính R 1, ròng rọc động có bán kính R2 bỏ qua ma sát ròng...
 • 16
 • 1,126
 • 25

Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 9 Phần hình học

Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 9 Phần hình học
... đẳng thức hình học Nhận biết hình hình ? ( tam giác cân , hình bình hành , hình thoi , hình chữ nhật , hình thang cân …) Lưu ý : Khi chứng minh tứ giác hình thang cân không chứng minh hình thang ... lượng : EH = E A 16 a 10 9a 10 ; HB = 10 10 d) Dựa vào tổng góc đối 180 nên EDFH nội tiếp H B Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi - Hình học lớp ∆BEK ∆BFH ⇒ BK = BE.BH 9a 13 = BF 13 e) Dựa vào ... góc vuông Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi - Hình học lớp Ngược lại , tứ giác có tổng góc đối diện góc vuông tứ giác nội tiếp đường tròn 7) Chu vi đường tròn , cung tròn , diện tích hình tròn...
 • 17
 • 2,702
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa 9 phần hữu cơcác chuyên đề bồi dưỡng hsg hoá 9 phần 2 hoá vô cơ 1các chuyên đề bồi dưỡng hsg hoá 9 phần 2tài liệu bồi dưỡng hsg lý 9chuyên đề bồi dưỡng hsg lớp 9 phần bất đẳng thứcboi duong hsg ly 9đề tài bồi dưỡng cảm thụ qua phân môn tập làm văntài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 9 phần điệnchuyên đề bồi dưỡng hsg toán 9mot so bai tap boi duong hoc sinh gioi ly 9 phan dien hoctai lieu boi duong hsg anh 9chuyên đề số học bồi dưỡng hsg lơp 9tài liệu bồi dưỡng hsg hóa 9 nhận biết các chấtcchuyen de boi duong hsg toan 9Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênThành lập tờ bản đồ địa chính số 01 tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênBài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏecông văn CV lop Tien luongTran ngoc cuongCV đi số 1024CV đi số 1025CV đi số 2119QD TS duoc mien thi NN