on tieng anh ki 2 lop 11

on tap hoc ki 2 lop 11

on tap hoc ki 2 lop 11
... trờng hợp sau; a) y = x4 2x2 điểm có hoành độ x0= b) c) x 2x + điểm có hoành độ x0= x x y= biết tiếp tuyến song song với đờng thẳng d: x +2 y= y = 5x d) y = - x3 + 3x2 - 4x+ biết tiếp tuyến ... hàm hàm số sau: 1) y = + 9x x + 2a 2) y = x 3) y = x 3x +1 x 4) y = (x3 - 3x2 + )7 15 5) y = 8) x ax + 2a 6) y = y = ( x ) x +1 Bài Cho hàm số 9) y= y= 7) y = x 2x + x x x x +1 x + x ... ,nếu x x + 3x + a) f ( x ) = x + ,nếu x= -2 x + b) f(x) = x x x 2x x > 2x x x + ,nếu x c) f ( x ) = x ,nếu x...
 • 4
 • 436
 • 1

on tap hoc ki 2 lop 11 CB

on tap hoc ki 2 lop 11 CB
... a −7 *D 8.10 Bài 28 Biểu thức tính cảm ứng từ nhiều dòng điện sinh là:     *A B = B1 + B2 + Bn B B = B1 + B2 + + Bn 2 B = B1 + B2 + + Bn I a C B = B1 − B2 + − Bn D Bài 29 Một khung dây ... vuông cạnh 20 cm đặt vuông góc với đường sức từ trường Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ giảm từ 1,2T đến 0T Suất điện động cảm ứng xuất khung có giá trị A 24 0V *B 24 0mV C 2, 4V D 1,2V Bài 46 Một ... (1) tiêu cự 20 cm đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 40cm, cách thấu kính (1) khoảng a Chiếu chùm sáng song song tới thấu kính (1) để chùm tia ló khỏi thấu kính (2) song song a phải...
 • 13
 • 317
 • 0

On tap Hoc Ki 2,lop 11

On tap Hoc Ki 2,lop 11
... solve/ the environmental pollution problem A Everybody can take part to solve the environmental pollution problem B Everybody can take part in solving the environmental pollution problem C Everybody ... part in solving the environmental pollution problem D Everybody whose can take part in solving the environmental pollution problem 19 The boy …………………….the piano is my son A who is playing B that ... will, too D I won’t, either Tìm lỗi sai: I haven't played rugby for I left university A left B for C haven’t D university 10 They've been very kind _me A on B to C for D in 11 Tìm lỗi sai:...
 • 2
 • 287
 • 0

Cac tiet on tap hoc ki 2 lop 11

Cac tiet on tap hoc ki 2 lop 11
... túc từ mệnh đề - T focuses the form: S1 + V1 (that) + S2 + V2 + + M It + be + V1 (V-edP2) (that) S2 + V2 + + M S2 + be + V1 (V-edP2) + V2 (infinitive) + + M - T asks Ss to give some examples ... this book or that one (Anh cú th ly hoc quyn sỏch ny hoc quyn kia.) Ex4: She didnt write and she didnt phone (Cụ ta khụng vit th v khụng gi in.) -> She neither wrote nor phoned (Cụ ta khụng ... that I saw a dog Conjunctions (liờn t): Qua ni dung phn ny, cỏc em s bit cỏch dựng cỏc cp liờn t sau: both and (c ln), not only but also (khụng nhng m cũn), either or (hoc hoc) , neither nor...
 • 7
 • 256
 • 5

bài tập ôn giữa học 2 lớp 11 môn vật lý

bài tập ôn giữa học kì 2 lớp 11 môn vật lý
... thẳng có cường độ 20 A chạy đoạn dây thẳng dài không khí a) Tính độ lớn cảm ứng từ điểm cách dây 10 cm b) Tìm điểm mà cảm ứng từ có độ lớn gấp đôi hay nửa giá trị vừa tính câu a 20 , Một ống dây ... vòng dây đặt không khí Cảm ứng từ bên ống dây 0,0005 T Tính cường độ dòng điện chạy ống dây 21 , Một khung dây tròn bánh kính 40 cm gồm 100 vòng dây Cường độ dòng điện chạy vòng dây 0 ,2 A Tính độ ... từ không khí vào chất lỏng có chiết suất với góc tới 600 Tính góc hợp tia phản xạ tia khúc xạ 13, Một khung dây có 1000 vòng, diện tích vòng 100 cm đặt từ trường có vector cảm ứng từ vuông góc...
 • 3
 • 763
 • 1

Đề cương ôn tập học 2 lớp 11

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 11
... có tiêu cự f 2= 2cm, độ dài quang học δ=10cm 1) Một mắt tốt muốn quan sát ảnh vật qua kính mà không cần điều tiết phải đặt vật vị trí trước vật kính? Tính độ bội giác trường hợp 2) Mắt người có ... cự 5cm, mắt đặt cách kính 20 cm Người quan sát trạng thái không điều tiết 1) Hỏi phải đặt vật trước kính khoảng bao nhiêu? 2) Tính độ bội giác kính độ phóng đại ảnh? Bài 20 : Một kính hiển vi vật ... Bài 11: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm Vật sáng AB đặt vuông góc với trục cho ảnh 1/3 lần vật Xác định vị trí vật Bài 12: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 30 cm Vật sáng AB đặt vuông...
 • 2
 • 664
 • 1

DE ON TẠP HOC KI 2-LOP 11-HAY

DE ON TẠP HOC KI 2-LOP 11-HAY
... Trường THPT Phan Châu Trinh ĐỀ KI M TRA THỬ HỌC KỲ II NH :2010-2011 Tổ Toán Môn : TOÁN-LỚP :11 ĐỀ SỐ: Thời gian làm : 90 phút A-Phần ... + un−1 = ∀n ∈ ¥ * ,n ≥ Tìm số hạng tổng quát chứng minh quy nạp Trường THPT Phan Châu Trinh ĐỀ KI M TRA THỬ HỌC KỲ II NH :2010-2011 Tổ Toán Môn : TOÁN-LỚP :11 Thời gian làm : 90 phút ĐỀ SỐ: A-Phần...
 • 5
 • 115
 • 1

ôn vật lí 2 lớp 11

ôn vật lí kì 2 lớp 11
... 60 (cm) D 70 (cm) ĐÁP ÁN CHƯƠNG : 1A 16B 2B 17C 3D 18D 4C 19C 5D 20 B 6A 21 B 7C 22 A Khóc x¹ ¸nh s¸ng 8B 23 C 9D 24 A 10B 25 B 11C 26 B 12C 27 D 13B 28 C 14C 29 B 15A Bài tập Bổ sung chương 6: SỰ PHẢN ... gần vật kính 1 ,25 cm ĐÁP ÁN CHƯƠNG VII : 1B 18C 35D 2C 19D 36D 3D 20 A 37B 4C 21 B 38B 5B 22 C 39D 6A 23 B 40C M¾t vµ c¸c dơng quang häc(theo chủ đề) 7C 24 C 41C 8D 25 D 42A 9B 26 B 43B 10D 27 D 44C 11C ... h¹t cã ®é lín lµ A v = 4,9.106 (m/s) vµ f = 2, 82. 110 - 12 (N) B v = 9,8.106 (m/s) vµ f = 5,64 .110 - 12 (N) C v = 4,9.106 (m/s) vµ f = 1.88 .110 - 12 (N) D v = 9,8.106 (m/s) vµ f = 2, 82. 110 - 12 (N) 4.80...
 • 36
 • 72
 • 0

De KT tieng Anh ki 2 lop 3

De KT tieng Anh ki 2 lop 3
... Windy Kitchen Toys Lagre Over Phòng gd & đt quận hồng bàng Trờng tiểu học TRầN VĂN ƠN THE SECOND SEMESTER EXAMINATION School year: 20 10 - 20 11 Grade: (Time allotted: 35 minutes) PART ... 1.Weather House 3. Fish III Select and circle the letter A,B or C It A A A (Mi cõu ỳng đợc im) A B C Part 3: Writing Reorder to make sentences (Mi cõu ỳng đợc im) 1.How is the weather today? 2. There are ... Do you have pets? A Yes I have a cat B Yes I has a cat C Yes I have three cat PART 3: WRITING ( points) Reorder to make sentences 1.the / how / is / weather / today? there / many / robots...
 • 5
 • 183
 • 0

Tổng hợp đề cương ôn tập giữa 2 lớp 11 năm 2016 chi tiết các môn

Tổng hợp đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 11 năm 2016 chi tiết các môn
... C 0,02N D 1,2N … Xem đầy đủ 45 câu đây: (De cuong on tap mon Ly lop 11 giua hoc ki 2_ Dethikiemtra.com) Đề cương ôn tập thi học môn Hóa lớp 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HKII Môn Hóa học 11 Năm ... 2) Đề cương ôn tập thi học Môn Văn 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Môn: Ngữ văn lớp 11 Năm học: 20 15 – 20 16 I.ĐỌC-HIỂU (3.0điểm) Ôn lại kiến thức sau: – Các biện pháp tu từ thường ... học, tập trung vào văn sau: + “ Lưu biệt xuất dương ”-Phan Bội Châu + “ Vội vàng ” – Xuân Diệu + “ Tràng giang ” – Huy Cận —HẾT— Đề cương ôn tập thi học lớp 11 môn Tiếng Anh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA...
 • 7
 • 406
 • 0

Đề thi Tiếng anh học 2 lớp 11

Đề thi Tiếng anh học kì 2 lớp 11
... 25 the song was interesting we listened to it last night  The song to 1.C 4.B 7.C 10.A 13.C 16.A 19.C ANSWER 2. B 5.C 8.C 11. B 14.D 17.D 20 .A 3.C 6.B 9.A 12. B 15.A 18.B 21 It was ... printed before it 21 the boy hit the dog in the garden  it was the boy 22 he met his wife in Britain  it was in Britain 23 Tom was late so was Ann  Both Tom 24 she didn't ... was the boy who hit the dog in the garden 22 .It was the Britain the he met his wife 23 both Tom and Ann were late 24 she neither wrote nor phoned 25 the song to which we listen last night...
 • 3
 • 1,606
 • 21

cac de tieng anh on tap hoc ki 2 lop 10

cac de tieng anh on tap hoc ki 2 lop 10
... in 20 14 24 What does ‘FIFA” stand for? A Federation Internationale de Football Association B Federation Nationale de Football Association C Federal Internationale de Football Association D Federation ... that has the underlined part pronounced from that of the others C A D B B B 7.A 8.C C 10 A 11.B 12. C 13 D 14C 15.A 22 16 C 17B 18.C 19.A 20 .C 21 D 22 C 23 C 24 C 25 .A 26 .C 27 C 28 D D PHẦN TỰ ... MULTIPLE CHOICE QUESTIONS: (7 MARKS) B A A D D C B D C 10 D 11 B 12 D 13 A 14 C 15 A 16 D 17 B 18 A 19 C 20 C 21 A 22 B 23 A 24 D 25 B 26 C 27 B 28 C B WRITING: (3 MARKS) The new student was told where...
 • 61
 • 1,214
 • 23

THPT CHÂU THÀNH 1 ĐỒNG THÁP ĐỀ THI HỌC 2 LỚP 11 MÔN TIẾNG ANH

THPT CHÂU THÀNH 1 ĐỒNG THÁP ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 11 MÔN TIẾNG ANH
... 20 The word “they” in line 15 refers to A pandas B poachers C antelopes D animals Trang 2/ 3 – Mã đề 14 5 Read the passage and choose the best word for each blank A hobby can be almost anything ... follow a (24 ) _ hobby, regardless his age, position, or income Question 21 A bed time B lunch time C spare time D work time Question 22 A musical B musicallly C music D musician Question 23 A have ... for antelopes and deer Question 17 Only about pandas are thought to remain on the planet A 900 B 800 C 10 0 D 15 0 Question 18 What is the main idea of paragraph 2? A The disappearance of pandas...
 • 3
 • 629
 • 3

Đề thi học 2 lớp 11 môn Tiếng Anh - THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm 2015

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Tiếng Anh - THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm 2015
... an D the => Tham gia Group học tập trao đổi thông tin phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 20 16: @Môn Toán: @Môn Lý: @Môn hóa: @Môn Sinh: @Môn Văn: @Môn Anh: @Môn Địa Lý: @Môn Lịch sử: ... morning in July 1945, a US B -2 5 Bomber crashed into the 79th floor offices of the Catholic War Relief Services Fourteen people died Despite suffering some fire damage and a 20 -foot gash, The Empire ... _ that the students ofCambridgeuniversity moved toNew York A It was in 20 01 B In 20 01 C In 20 01 was D There was in 20 01 Câu 10: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate...
 • 6
 • 228
 • 3

Đề cương ôn tập thi kiểm tra giữa 2 lớp 11 các môn:Toán,Văn,Anh,Lý,Hóa

Đề cương ôn tập thi kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 các môn:Toán,Văn,Anh,Lý,Hóa
... nghiệm tự luận) Nội dung ôn tập thi kiểm tra lớp 11 môn Ngữ văn I.PHẦN ĐỌC – HIỂU: – Tất văn học sách giáo khoa (HKI) – Các văn chương trình – Nhận diện: phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu ... anken, ankađien, ankin Dạng 2: Toán hỗn hợp chất hữu biết Nội dung ôn tập thi kiểm tra lớp 11 môn Tiếng Anh I Reading : Unit 11, 12 II Grammar: Tenses (7 tenses) Word form Defining Relative Clauses ... 1/ lực từ 2/ Cảm ứng từ tổng hợp 3/ Suất điện động cảm ứng 4/ BT tự cảm Nội dung ôn tập thi kiểm tra lớp 11 môn Hóa học A/ LÝ THUYẾT: -Học hóa hữu đến hết...
 • 3
 • 321
 • 0

Xem thêm