TRẮC NGHIỆM VI SINH y HỌC

câu hỏi trắc nghiệm vi sinh

câu hỏi trắc nghiệm vi sinh
... chọn lựa Vi sinh vật tổng hợp axit amin mà chúng cần gọi là: a .vi sinh vật dị dưỡng amin b .vi sinh vật tự dưỡng amin c .vi sinh vật có nhu cầu amin tối thiểu d .vi sinh vật hoại sinh e .vi sinh vật ... a.Herpesviridae b.Togaviridae c.Adenoviridae d.Orthomyxoviridae e.Rhabdoviridae 10 Họ virus sau chứa RNA ? a.Adenoviridae Herpesviridae b Reoviridae poxviridae c.Togaviridae papovaviridae d.Picornaviridae ... d.Picornaviridae Flaviviridae e.Hepadnaviridae Orthomyxoviridae 11.Họ virus sau chứa DNA ? a.Herpesviridae Adenoviridae b.Poxviridae Arenaviridae c.Parvoviridae Retroviridae d.Papovaviridae Rhabdoviridae...
 • 29
 • 193
 • 0

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh thi đại học

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh thi đại học
... loài sinh học ? A Loài sinh học hình thành từ kết CLTN B Loài sinh học đơn vị tổ chức sinh giới C.Loài sinh học đơn vị tổ chức sinh sản, đơn vị tổ chức tự nhiên D.Loài sinh học thể thống sinh ... vật vi sinh vật B động vật vi sinh vật C động vật bậc thấp D động vật thực vật Câu 10: Không dùng tia tử ngoại tác động gây đôt biến A hạt phấn B tế bào vi sinh vật C bào tử D hạt giống Câu 11: ... đái tháo đường người Câu 28: Đối tượng vi sinh vật sử dụng phổ biến tạo sản phẩm sinh học công nghệ gen là: A vi rút B vi khuẩn C thực khuẩn D nấm Câu 29: Các sản phẩm sinh học giống bò cừu...
 • 70
 • 423
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học tham khảo

Bộ đề trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học tham khảo
... B. Sinh vật được sinh ra ngẫu nhiên từ các hợp chất vô cơ; C. Sinh vật được sinh ra từ các hợp chất hữu cơ; D. Sinh vật được sinh ra nhờ sự tương tác giữa các hợp chất vô cơ và hữu cơ; E. Sinh vật được sinh ra từ các hợp chất vô cơ bằng con đường hoá học; ... Bài 4: Tổng nhiệt hữu hiệu là lượng nhiệt cần thi t:B A. Cho hoạt động sinh sản của động vật; B. Cho một chu kỳ phát triển của sinh vật; C. Cho sự chống lại điều kiện bất lợi của sinh vật; D. Cho quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật; ... Bài 4: Tổng nhiệt hữu hiệu là lượng nhiệt cần thi t: A. Cho hoạt động sinh sản của động vật; B. Cho một chu kỳ phát triển của sinh vật; C. Cho sự chống lại điều kiện bất lợi của sinh vật; D. Cho quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật;...
 • 53
 • 364
 • 0

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 – chương trình câng cao

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 – chương trình câng cao
... trình bày chương: Chương 1: sở lí luận thực tiễn của đề tài Chương 2: Tuyển chọn, xây dựng sử dụng ̣ thố ng câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu lớp 11- chương trinh nâng cao nhằm ... những lí đã lựa cho ̣ đề tài Tuyển chọn , xây dựng và sử dụng ̣ thố ng câu hỏi trắ c nghiê ̣m khách quan hóa hữu lớp 11 chương trình nâng cao nhằ m phát huy tính tích ... thức và cấ u trúc phầ n hóa ho ̣c hữu chư ơng trinh hóa ho ̣c ́ ̀ phổ thông, tâ ̣p trung vào chương trinh hóa ho ̣c hữu lớp 11 nâng cao ̀ - Đưa nguyên tắ c tuyể n chọn, xây dựng và...
 • 23
 • 311
 • 0

trắc nghiệm môn sinh lú bệnh miễn dịch

trắc nghiệm môn sinh lú bệnh miễn dịch
... dëch báøm sinh, E cạc cáu trãn âãưu âụng Häüi chỉïng Di-George: A l suy gim miãùn dëch báøm sinh dng lympho B, B l suy gim miãùn dëch báøm sinh dng lympho T, C l suy gim miãùn dëch báøm sinh dng ... l cháút gáy säút (1) Näüi sinh (2) Ngoải sinh (3) Phán biãût náưy khäng cọ tuût âäúi A (1) B (2) C (1) v (3) D (2) v (3) E (1), (2) v (3) Cáu 15 Cháút gáy säút näüi sinh (1) Âỉåüc sn xút tỉì ... suy gim miãùn dëch báøm sinh räúi loản sn xút bäø thãø, E cạc cáu trãn âãưu sai Bãûnh Bruton: A l suy gim miãùn dëch báøm sinh dng lympho B, B l suy gim miãùn dëch báøm sinh dng lympho T, C l...
 • 26
 • 4,067
 • 33

câu hỏi trắc nghiệm java tổng hợp

câu hỏi trắc nghiệm java tổng hợp
... 50 Cấu trúc đề thi: 40 câu 45 phút • • • • 10 câu: khái niệm lập trình hướng đối tượng 10 câu: kiến trúc ADO.NET 10 câu: lý thuyết mô hình (3-layers, Entity Framework) 10 câu: cú pháp LINQ ... SqlCommand scmd = new SqlCommand( "delete from sinhvien where masv = ‘sv001’ ", sc); (?) sc.Close(); Để câu lệnh xóa thực được, ta cần phải viết lệnh thay cho (?) a scmd.executeNonQuery(); b scmd.executeScalar(); ... command: a ExecuteReader() b ExecuteScalar() c ExecuteXmlReader() d ExecuteNoneQuery() 15 Để thực thi câu lệnh sql select ta sử dụng phương thức đối tượng 16 17 18 19 20 21 22 SqlCommand a ExecuteNonQuery()...
 • 5
 • 763
 • 8

Trắc nghiệm về tập hợp Qcác số hửu tỉ

Trắc nghiệm về tập hợp Qcác số hửu tỉ
... đúng: A Số hữu tỷ số viết được dạng phân số với a,b Z, b ≠ B Số hữu tỷ số viết được dạng phân số với a,b Z C Số hữu tỷ số nguyên D Số hữu tỷ số tự nhiên 7, Để biểu diễn số hữu ... dạng tổng quát số hữu ti sau: Chọn câu trả lời đúng: A với ,k≠0 B C D 11, Viết số hữu ti dạng: Tổng hai số hữu ti dương số Chọn câu trả lời đúng: 12, Để cộng trừ hai số hữu ti x y, ... công thức về thương hai lũy thừa số: A B C D 48, Tính giá trị biểu thức: Chọn câu trả lời đúng: 49, Chi công thức về lũy thừa lũy thừa A B C D 50, Chi công thức về tích hai lũy thừa số : A...
 • 13
 • 153
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập hóa học đại cương

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập hóa học đại cương
... : 5/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Câu 42: Hãy cho biết phân tử CH4 có liên kết hóa học hình thành: A Liên kết σ sp− s B Liên kết σ sp C Liên kết σ sp3 −s D Liên kết σ sp3 − p −s Câu 43: Hãy ... gian)-1 Câu 25 Hằng số tốc độ phản ứng bậc đơn vị: A (thời gian)-1 B mol lít-1 (thời gian)-1 ; C lít2.mol-2.(thời gian)-1; D lit.mol-1(thời gian)-1 Trang : 3/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Câu ... A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 54: C6H5NH2 có pKb = 9,42 Vậy pH 100ml dung dịch C6H5NH2 0,01M là: A 8,00 B 5,71 C D 8,29 Câu 55: Trang : 7/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Một phản ứng có số...
 • 8
 • 158
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn vi sinh đại cương đại học

Câu hỏi trắc nghiệm môn vi sinh đại cương đại học
... D.Gia tăng sinh khối tế bào 3 .Vi rút gây nên tƣợng sinh tan A Virion HVT 15 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 16 B.Virus ôn hòa (X) C Viroid D.Vegetative 4.Kiểu virut xoắn điển hình có đâu A.Virut ... dƣỡng Câu 28: vi sinh vật có khả cố định đạm? vi khuẩn, vius, vi khuẩn lam Vi khuẩn, vi khuẩn lam, xạ khuẩn Vi khuẩn lam, nấm mem, nấm mốc Nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn Câu 29: Quang hợp vi khuẩn ... Yếu 22 Hình thức sinh sản Penicillium : a Sinh sản vô tính bào tử kín b Sinh sản vô tính bào tử đính c Sinh sản sinh dƣỡng bào tử áo d Sinh sản hữu tính bào tử tiếp hợp CÂU HỎI VI SINH Vách tế bào...
 • 56
 • 618
 • 7

câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi

câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô
... nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất c tối đa của nền kinh tế d cả câu đều đúng Câu 34 : Trong t nền kinh tế giả định đóng cửa và không có chính phủ Cho biết i ... nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất c tối đa của nền kinh tế d cả câu đều đúng Câu 38 : Trong t nền kinh tế giả định đóng cửa và không có chính phủ Cho biết i ... 400 Câu 38 : Thu nhập cân bằng của nền kinh tế này là : a 2000 b 3000 c 4000 d 5000 Câu 39 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế này là : a b c d Câu...
 • 12
 • 2,084
 • 1

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 9 học kỳ II

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 9 học kỳ II
... hợp II Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen ghép biểu III Tách ADN NST tế bào cho tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ vi khuẩn vi rút A I, II, III B III, II, I C III, ... vi sinh vật II Tạo giống trồng biến đổi gen III Tạo động vật biến đổi gen Trong sản xuất đời sống, công nghệ gen ứng dụng lĩnh vực nào? (chươngVI / 32/ mức độ 1) A I B II, III C I, III D I, II, ... vi sinh vật C Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải D Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải Đáp án:D Câu 220: Thành phần vô sinh hệ sinh...
 • 38
 • 701
 • 2

Ôn tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 có đáp án

Ôn tập trắc nghiệm sinh học lớp 12 có đáp án
... sức sinh s ản sinh vật B.ít phổ biến đột biến NST, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống sức sinh sản sinh vật C phổ biến đột biến NST, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống sức sinh s ản sinh ... tử là: A đột biến phát sinh nguyên phân, tế bào sinh dưỡng B đột biến phát sinh giảm phân, tế bào sinh dục C đột biến phát sinh giảm phân, tế bào xôma D đột biến phát sinh lần nguyên phân dầu ... Những đứa trẻ chắn đồng sinh trứng A chúng sinh lần sinh đẻ người mẹ B chúng sinh lần sinh đẻ người mẹ giới tính C chúng hình thành từ hợp tử D chúng hình thành từ phôi - 34 - ÔN THI TỐT NGHIỆP WWW.VNMATH.COM...
 • 62
 • 443
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12
... khác thứ D Lai khác dòng Câu 120 Khi tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ cháu: A Sinh trưởng phát triển chậm B Có suất giảm, nhiều bị chết C Chống chịu D Cả câu A B C Câu 121 Ưu lai giảm dần qua ... D Lai khác loài Câu 124 Khó khăn sau chủ yếu nghiên cứu di truyền học người: A Sinh sản chậm, B Bộ nhiễm sắc thể có số lượng lớn (2n = 46) C Yếu tố xã hội D Cả câu A, B C Câu 125 Khi nghiên cứu ... bào Câu 111 Loại đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính là: A Đột biến giao tử B Đột biến tiền phôi C Đột biến xôma D Đột biến nhiễm sắc thể Câu 112 Đột biến giao tử đột biến phát sinh: ...
 • 109
 • 295
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm vi sinhbáo cáo thí nghiệm vi sinh vật về lấy mẫu bệnh phẩmcau hoi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh có đáp ánbáo cáo thí nghiệm vi sinh vật bảo quản bệnh phẩmtrac nghiệm vi sinhtác dụng của vi sinh trong hồ cátrac nghiem vi sinh y hoc co dap annhững vi sinh vật cần kiểm tra trong thực phẩmtrắc nghiệm di truyền họctrắc nghiệm đường lối cách mạngđề thi trắc nghiệm luật tài chínhtrắc nghiệm vật lí 10 có đáp ánbài tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 3hệ vi sinh vật của cá và các sản phẩm của cáhệ vi sinh vật của các sản phẩm cábáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 2. ClothingUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcVận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầuĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Xây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINBài tập past simple and present perfect CÓ ĐẤP ÁNGRAMMAR câu điều kiện và đảo ngữGRAMMAR một số câu trúc dùng như 3 câu điều kiệnGRAMMAR PASSIVE VOICENGHIÊN CỨU CÔNG THỨC KEM TRỊ MỤNGRAMMAR PASSIVE VOICE TABLEGRAMMAR + BÀI TẬP MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (THE RELATIVE CLAUSE)