Su 12 19 vietnamsaunam1975 2

Các câu hỏi lịch sử 12 học kì 2

Các câu hỏi lịch sử 12 học kì 2
... loại khỏi vòng chiến 17000 địch, giải phóng tỉnh đông bắc với 4,5 triệu dân - Từ ngày 12/ 2 23 /3/1971 quân dân Việt-Lào đập tan hành quân “Lam Sơn 719” Mĩ quân SG, loại khỏi vòng chiến 22 000 ... công + Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam VN đời (20 / 12/ 1960) Câu 2: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ miền Nam Việt Nam: * Bối cảnh lịch sử: Cuối năm 1960, sau phong trào “Đồng Khởi” miền ... Bắc lần thứ - Từ 14 -> 29 / 12/ 19 72 Mĩ tổ chức tập kích chiến lược đường không B 52 vào Hà Nội, Hải Phòng - Quân dân miền Bắc đập tan tập kích chiến lược đường không máy bay B 52 chúng, làm nên trận...
 • 12
 • 827
 • 5

Sử12- bài 17 : nước VNDCCH 2/9/45-19/12/46

Sử12- bài 17 : nước VNDCCH 2/9/45-19/12/46
... th¸ng t¸m 1/ Khã kh¨n: a/ Thï giỈc ngoµi: + PhÝa B¾c: Cã 20 v¹n qu©n T­ëng vµ tay sai + PhÝa Nam: Cã h¬n 1v¹n qu©n Anh , sau lµ Ph¸p + C¶ n­íc cã v¹n qu©n NhËt b/ chÝnh tr : + CQCM míi thµnh ... ®ãi - Tµi chÝnh: Trèng rçng, rèi lo¹n c/ HËu qu¶ cđa chÕ ®é cò ®Ĩ l¹i: - Kinh t : BÞ chiÕn tranh tµn ph¸, kiƯt q => N¹n ®ãi - Tµi chÝnh: Trèng rçng, rèi lo¹n - V¨n ho¸ - x· héi: Trªn 90 % d©n ... chÕ ®é cò ®Ĩ l¹i: - Kinh t : BÞ chiÕn tranh tµn ph¸, kiƯt q => N¹n ®ãi Nh÷ng hËu qu¶ cđa chÕ ®é cò ®Ĩ l¹i cho n­íc ta nh­ thÕ nµo ? c/ HËu qu¶ cđa chÕ ®é cò ®Ĩ l¹i: - Kinh t : BÞ chiÕn tranh...
 • 17
 • 192
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946

bài giảng lịch sử 12 bài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946
... khó khăn tài NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 02-9-1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 -12- 1946 I Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau 02-9-1945 Khó ... độ - Cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái tham gia cách mạng NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 02-9-1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 -12- 1946 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời Thuận lợi Khó khăn ... giới phát triển NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2-9-1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 -12- 1946 I Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945: NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NƯỚC VNDCCH SAU CÁCH MẠNG THÁNG...
 • 18
 • 1,774
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-2

Đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 12-2
... 19/5/1941 Bà Điểm – Hóc Môn B Ngày 15/9/1939 Pắc Bó – Cao Bằng C Ngày 6/11/1939 Bà Điểm – Hóc Môn D Ngày 10/5/1940 Đình Bảng – Bắc Ninh [] Ngày 23/11/1940 gắn liền với kiện lịch sử phát súng báo ... Đông Dương D Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương [] Vào tháng 8/1954 Angiêri diễn kiện lịch sử tiêu biểu nào? A Mặt trận dân tộc giải phóng Angiêri thành lập B Đất nước Angiêri bước vào ... công nhân A Có 34 đấu tranh B Có 16 đấu tranh C Có 25 đấu tranh D Có 18 đấu tranh [] Sự kiện lịch sử năm 1930 chứng tỏ “thời kỳ đấu tranh kịch liệt” đến A Cuộc đấu tranh 3000 nông dân Thanh Chương...
 • 13
 • 2,250
 • 56

55 de KH 1 tiet su 12- HK 2

55 de KH 1 tiet su 12- HK 2
... A Ngày 10 .10 .19 54 B Ngày 10 .10 .1 955 C Ngày 11 .10 .19 54 D Ngày 11 .10 .1 955 Trung ơng Đảng Chính Phủ Thủ Đô vào thời gian : A Ngày 10 .10 .19 54 B Ngày 2 .1. 1 955 C Ngày 1. 1 .1 955 D Ngày 10 .1. 1 955 Những ... Ngy 17 .5 ,19 54 C Ngy 16 .5 ,19 54 D Ngy 16 .5 ,1 955 Quân ta tiến vào thủ đô Hà nội vào thời gian : A Ngày 10 .10 .19 54 B Ngày 10 .10 .1 955 C Ngày 11 .10 .19 54 D Ngày 11 .10 .1 955 Trung ơng Đảng Chính Phủ ... gian no : A Thỏng 19 56 B Thỏng 5 .19 56 C Thỏng 19 57 D Thỏng 19 56 Quân ta tiến vào thủ đô Hà nội vào thời gian : A Ngày 10 .10 .19 54 B Ngày 10 .10 .1 955 C Ngày 11 .10 .19 54 D Ngày 11 .10 .1 955 Trung ơng Đảng...
 • 57
 • 224
 • 0

55 de KH 1 Tiet Su 12 HK 2

55 de KH 1 Tiet Su 12 HK 2
... A Ngày 10 .10 .19 54 B Ngày 10 .10 .1 955 C Ngày 11 .10 .19 54 D Ngày 11 .10 .1 955 Trung ơng Đảng Chính Phủ Thủ Đô vào thời gian : A Ngày 10 .10 .19 54 B Ngày 2 .1. 1 955 C Ngày 1. 1 .1 955 D Ngày 10 .1. 1 955 Những ... Ngy 17 .5 ,19 54 C Ngy 16 .5 ,19 54 D Ngy 16 .5 ,1 955 Quân ta tiến vào thủ đô Hà nội vào thời gian : A Ngày 10 .10 .19 54 B Ngày 10 .10 .1 955 C Ngày 11 .10 .19 54 D Ngày 11 .10 .1 955 Trung ơng Đảng Chính Phủ ... gian no : A Thỏng 19 56 B Thỏng 5 .19 56 C Thỏng 19 57 D Thỏng 19 56 Quân ta tiến vào thủ đô Hà nội vào thời gian : A Ngày 10 .10 .19 54 B Ngày 10 .10 .1 955 C Ngày 11 .10 .19 54 D Ngày 11 .10 .1 955 Trung ơng Đảng...
 • 57
 • 232
 • 0

55 đề thi học kỳ 2 sử 12 ( NC)

55 đề thi học kỳ 2 sử 12 ( NC)
... gọi toàn quốc kháng chiến đời váo ngày : A 12. 12. 124 6 B 19. 12. 1946 C 20 . 12. 1946 D 21 . 12. 1946 Tác phẩm Kháng chiến định thắng lợi đời vào thời gian ? A 12. 1946 B 1.1947 C 5.1947 D 9.1947 Nội dung ... Nông cống Bài kiểm tra học kỳ II Nâng cao Môn Lịch sử Lớp 12 năm học 20 08 -20 09 Ngày Tháng Năm 20 09 Họ tên Lớp 12 A Điểm Lời phê thầy giáo Đề 12 I Phần trắc nghiệm : ( điểm ) Khoanh tròn vào ... tra lịch sử Sở GD&ĐT Thanh Hoá Trờng THPT Nông cống Bài kiểm tra học kỳ II Nâng cao Môn Lịch sử Lớp 12 năm học 20 08 -20 09 Ngày Tháng Năm 20 09 Họ tên Lớp 12 A Điểm Lời phê thầy giáo Đề 20 ( im )...
 • 55
 • 235
 • 0

Bài 21 - Sử 12 ( tiết 2 )

Bài 21 - Sử 12 ( tiết 2 )
... thụn xó - y ban t qun c thnh lp - Lc lng v trang nhõn dõn i v ngy cng phỏt trin Kt qu ch, cng ho b - Rung t ca a ca phong tro ng tch thu 3 829 (thụn) Khi l gỡ ? 129 8 (x ) 600 Nam B 320 0 904 20 Trung ... nhõn dõn - Phong tro ni dy t ch l t cỏc a phng : Vnh Thnh ( Bỡnh nh ) , Bỏc i (Ninh Thun) ( 02/ 1959 ) , Tr Bng (Qung Ngói) (0 8/195 9) ri lan khp Nam thnh cao tro cỏch mng , tiờu biu l cuc ng ... phong tro ng ó din nh th no ? -Ngy 1 7-0 1-1 917 , cuc ng Khin xó nh Thy , Phc Hip , Bỡnh Khỏnh ( M Cy ) , sau ú ó lan rng khp huyn M 5 72 1( thụn) Cy v ton tnh Bn Tre c Kt qu - Quõn ta ó phỏ v tng mng...
 • 35
 • 490
 • 3

bai 18 tiet 2 su 12

bai 18 tiet 2 su 12
... chiến, canơ địch Tàu chiến Pháp bị ta bắn cháy sơng Lơ - Ngày 19/ 12/ 1947, Pháp rút khỏi Việt Bắc Pháp rút khỏi Việt Bắc ngày 19- 12- 1947 III CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU-ĐƠNG 1947 VÀ VIỆC ĐẨY MẠNH KHÁNG ... Việt Bắc thu – đơng diễn khoảng thời gian nào? a b c d 7/10/1947 đến 19/ 12/ 1947 7/10/1947 đến 19/11/1947 7/10/1947 đến 30/ 12/ 1947 7/9/1947 đến 19/10/1947 Em cho biết chiến thắng tiêu biểu quân ... Bài 18 Tiết Vì ta tiến hành Tồn quốc kháng chiến vào ngày 19- 12- 1946? Tiết III CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU-ĐƠNG 1947 VÀ VIỆC ĐẨY MẠNH...
 • 34
 • 342
 • 3

Lịch sử 12 Bài 19

Lịch sử 12 Bài 19
... Nam, ngày 3-3 -195 1 LUẬT CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT Quốc hội thông qua, ngày 14 -12- 195 3 Kinh tế - Nông nghiệp: năm 195 2, Chính phủ vận động lao động sản xuất tiết kiệm, lôi giới tham gia (Năm1953 sản xuất ... khóa trọng tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • bai 19 su 12 • Soan bai 19 lich su 12 • Soan bai lich su 12, ... Chiến dịch Tây Bắc thu- đông 195 2 - Tây Bắc vùng chiến lược quan trọng, Pháp chiếm đóng, từ uy hiếp Việt Bắc che chở cho Thượng Lào chúng - Từ 14/10 /195 2 đến 10 /12/ 195 2, ta tiến công Mộc Châu,...
 • 6
 • 398
 • 1

Lịch sử 12 Bài 2

Lịch sử 12 Bài 2
... Liên Xô từ nửa sau năm 1970 đến 1991) a Hoàn cảnh lịch sử - Năm 1973, khủng hoảng dầu mỏ tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, trị giới - Do chậm sửa đổi để thích ứng với tình hình mới, cuối năm ... Gorbachev thất bại, Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình hoạt động.Chính phủ Liên bang bị tê liệt - Ngày 21 / 12/ 1991, 11 nước cộng hòa tách khỏi liên bang lập Cộng đồng quốc gia độc lập (SNG ) Gooc ba chop ... - Giai đoạn 1996 – 20 00 kinh tế phục hồi (năm 1997 tốc độ tăng trưởng 0,5 % ,năm 20 00 9%) * Về trị: - Tháng 12. 1993, Hiến pháp Liên bang Nga ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang -...
 • 8
 • 1,234
 • 6

de thi hoc ki 2 mon su 12

de thi hoc ki 2 mon su 12
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC KỲ THI KI M TRA HỌC KỲ II LỚP 12 THPT NĂM HỌC 20 09 -20 10 Môn thi : Lịch sử HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN LỊCH SỬ I Hướng dẫn ... chủ,… 0 ,25 - Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao nhiều nước thuộc địa,phụ thuộc 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Hệ thống XHCN hình thành 0 ,25 - Phong trào hòa bình, dân chủ phát triển nhiều nước tư 0 ,25 * ... tăng vọt Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn 0,50 0 ,25 0 ,25 - Ngân sách: 1 ,2 triệu đồng nửa rách nát không lưu hành được,bên cạnh lại có quan kim quốc tệ làm cho tài nước ta thêm rối loạn * Văn...
 • 6
 • 523
 • 1

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 2 - AXIT, BAZO VÀ MUỐI doc

Giáo án hoá học 12 - chương 1 - Sự điện li - Bài 2 - AXIT, BAZO VÀ MUỐI doc
... muối axit Bài AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI Trang Chương : SỰ ĐIỆN LI Hoạt động : Sự điện li muối Sự điện li muối nước nước - Hầu hết muối tan nước phân li GV : Thông báo điện li muối nước hoàn toàn cation ... điện li hoàn toàn Chẳng hạn : BaSO 4, AgCl xem chất điện li mạnh Hoạt động : Củng cố toàn - Bài SGK trang 10 - Bài 1. 8, 1. 9 SBT trang - Bài SGK trang 10 Bài tập nhà : Bài 1, 4, SGK trang 10 Bài ... H + + H2PO H2PO − 2 H + + HPO HPO 2 3− H + + PO GV yêu cầu HS : So sánh phương trình điện li HCl, H2SO4 H3PO4? Bài AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI Trang Chương : SỰ ĐIỆN LI HS : Phân tử HCl phân li nấc...
 • 5
 • 478
 • 4

skkn phương pháp khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử 12 chương trình chuẩn phần lịch sử thế giới trung học phổ thông tinh gia 2

skkn phương pháp khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử 12 chương trình chuẩn phần lịch sử thế giới trung học phổ thông tinh gia 2
... kiến mà sử dụng có hiệu trường sở tại: Phương pháp khai thác sử dụng kênh hình dạy học Lịch sử 12 chương trình chuẩn - phần Lịch sử giới Do thời gian, khuôn khổ sáng kiến tác giả không trình ... hết nội dung phương pháp khai thác, sử dụng hết 90 tranh ảnh sách giáo khoa lịch sử 12 Đề tài đưa gợi ý mang tinh chất định hướng chung phương pháp giới thiệu phương pháp sử dụng số tranh ... lượng dạy học lại chưa quan tâm cách đầy đủ Trong dạy Lịch sử THPT có giáo viên coi việc sử dụng kênh hình nhằm minh họa cho dạy thêm sinh động, có sử dụng khai thác phương pháp nội dung khai thác...
 • 21
 • 850
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra sử 12 học kì 2kiểm tra sử 12 học kì 2đề thi lịch sử 12 học kì 2đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 12 học kì 2đề kiểm tra 1 tiết sử 12 học kì 2đề kiểm tra lịch sử 12 học kì 2đề cương lịch sử 12 học kì 2kiểm tra 1 tiết lịch sử 12 học kì 2câu hỏi ôn tập lịch sử 12 học kì 2đề cương ôn tập lịch sử 12 học kì 2đề cương ôn tập sử 12 học kì 2giai bai tap lich su 12 cuoi bai 23đại hội lần thứ xi 12 19 1 2011bài giảng lịch sử 12 bài 27bài giảng lịch sử 12 bài 26Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả