NHỮNG yếu tố ẢNH HưỞNG đến SUY DINH DưỠNG TRẺ EM dưới 5 TUỔI HUYỆN cƣ KUIN TỈNH đăk lăk năm 2012 và HIỆU QUẢ SAU một năm CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỒNG bào dân tộc ê đê

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi huyệnkuin tỉnh đăk lăk năm 2012 hiệu quả sau một năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc ê đê

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi huyện cư kuin tỉnh đăk lăk năm 2012 và hiệu quả sau một năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc ê đê
... THỊ THANH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI TUỔI HUYỆN CƯ KUIN TỈNH ĐĂK LĂK NĂM 2012 VÀ HIỆU QUẢ SAU MỘT NĂM CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỒNG BÀO DÂN TỘC Ê Ê Chuyên ngành: Dịch ... 2012 hiệu sau năm can thiệp cộng đồng đồng bào dân tộc Ê ê với mục tiêu cụ thể: Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi huyện Kuin tỉnh Đăk Lăk năm 2012 Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ ... đến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi huyện Xác định số yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dân tộc Ê ê Đánh giá hiệu sau năm can thiệp cộng đồng với tham gia cộng đồng...
 • 30
 • 265
 • 0

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM Ở VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG potx

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM Ở VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG potx
... Nam bộ, MRD: đồng sông Cửu Long) 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng trẻ em ĐBSCL 3.3.1 Suy dinh dưỡng theo vùng sinh thái Khi xem xét tỷ lệ SDDTE ĐBSCL theo vùng sinh thái: vùng ngập lũ-đơn ... lý ảnh hưởng đến SDDTE Tại bảng 1, tất chuyên gia lĩnh vực cho có yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng, đó, lý trực tiếp phần ăn không cân đối, lý bị ảnh hưởng kiến thức chăm sóc trẻ ... lệ hộ nghèo sản lượng thủy sản đầu người Nghèo đói ảnh hưởng đến chất lượn bửa ăn sản lượng thủy sản cao ĐBSCL lại mang tính chất thương mại hóa sản xuất ảnh hưởng không tốt đến dinh dưỡng bửa...
 • 11
 • 402
 • 0

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM dưới 5 TUỔI VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN năm 2011

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM dưới 5 TUỔI VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN năm 2011
... 48 421 10 ,59 224 48 -54 340 08 ,55 172 > 54 376 09,46 199 Tng 397 100,0 2 053 P 52 ,5 199 48,0 2 65 53 ,5 194 51 ,7 211 52 ,6 162 53 ,2 197 50 ,5 168 52 ,9 177 51 ,6 192 3 >0, 05 47,4 51 ,9 46,4 48,2 47,3 ... (n) ) 55 ,6 44,3 0- 239 6,01 133 106 5 48 ,5 51,4 -12 474 11,92 230 244 97 12 -18 419 10 ,54 220 18 -24 51 0 12,83 2 45 24-30 418 10 ,51 224 30 -36 437 10,99 226 36- 42 342 08,6 180 42- 48 421 10 ,59 224 ... 3.20 42-48 421 96 22.80 87 20.70 2.10 48 -54 340 81 23.80 75 22.10 1.80 > 54 376 108 28.70 96 25. 50 12 3.20 397 Tng 750 18,9 660 16,6 90 2,3 p >0, 05 >0, 05 >0, 05 98 Nhn xột: T kt qu bng chỳng ta nhn...
 • 4
 • 135
 • 0

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổihuyệnKuin tỉnh Đăk Lăk năm 2012 hiệu quả sau 1 năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc Ê Đê

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk năm 2012 và hiệu quả sau 1 năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc Ê Đê
... Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi huyện Kuin tỉnh Đăk Lăk năm 2 012 hiệu sau năm can thiệp cộng đồng đồng bào dân tộc Ê ê 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định tỉ lệ suy dinh ... dinh dưỡng trẻ em tuổi huyện Kuin tỉnh Đăk Lăk năm 2 012 Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi huyện Xác định số yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em ... làm thấp tỉ lệ đến mức đáng kể Thực vậy, vào năm 19 99, tỉ lệ SDD nhẹ cân trẻ em tuổi 36,7%, tới năm 20 05 25, 2%, năm 2 010 17 ,5% , năm 2 011 16 ,8%, năm 2 012 16 ,2% năm 2 013 15 , 3% 16 Biểu đồ 1. 1: Số...
 • 142
 • 74
 • 0

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổihuyệnkuin tỉnh đăk lăk năm 2012 hiệu quả sau 1 năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc ê đê (TT)

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở huyện cư kuin tỉnh đăk lăk năm 2012 và hiệu quả sau 1 năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc ê đê (TT)
... n 19 9 3 01 178 322 51 449 263 237 32 412 10 6 237 15 7 42 458 86 414 11 3 387 10 1 399 SDD 76 63 74 65 21 119 84 56 18 10 0 11 77 52 22 11 8 33 10 7 42 98 39 10 1 (%) 38,2 20,9 41, 6 20,2 41, 2 26 ,5 31, 9 ... 0,0 01* * < 0,0 01* 0, 01* 0, 01* 0,008* PR 1, 7 (1, 3 - 2,3) 2,0 (1 ,5 – 2,6) 1, 8 (1, 1 – 2 ,1) 1, 4 (1, 0 – 1, 8) 2,3 (1, 7 – 3,4) 3 ,1 (1, 7 – 5, 9) 3,2 (1, 7 – 5, 9) 2,0 (1 ,5 – 2,8) 1 ,5 (1, 1 – 2,0) 1 ,5 (1, 1 – ... hình can thiệp phù hợp với cộng đồng dân tộc Ê ê nói riêng dân tộc thiểu số khác Tây Nguyên nói chung KẾT LUẬN Tỷ lệ SDDTE dƣới tuổi huyện Kuin năm 2 012 : Tình trạng SDDTE tuổi huyện Kuin tỉnh...
 • 25
 • 253
 • 0

Các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam

Các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam
... dưỡng học dịch tễ học Đề tài tìm hiểu ảnh hưởng yếu tố kinh tế hội đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tuổi Việt Nam Các ảnh hưởng xét đến cấp độ trẻ em, gia đình, cộng đồng tác động tương ... định khung phân tích mô hình thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến SDD trẻ em, 2) xác định yếu tố kinh tế hội ảnh hưởng đến tình trạng trẻ em SDD Việt Nam sử dụng số liệu điều tra mức sống hộ gia ... cho trẻ 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài tập trung tìm hiểu yếu tố kinh tế hội ảnh hưởng đến SDD trẻ em Việt Nam Để cụ thể hơn, ta đặt câu hỏi sau: • Những đặc tính trẻ ảnh hưởng đến SDD trẻ em? ...
 • 70
 • 973
 • 2

Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dân số dân tộc Pà Thẻn, huyện Quảng Bình, tỉnh Hà Giang

Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dân số dân tộc Pà Thẻn, huyện Quảng Bình, tỉnh Hà Giang
... lượng dân số của đồng bào dân tộc thiểu số rấ t it người , lựa chọn đề tài nghiên ́ cứu: Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dân số dân tộc Thẻn, huyện Quang Bình, tỉnh Giang nhằm ... nào? - Những yếu tố nào tác động đến chất lượng dân số dân tộc Thẻn huyện Quang Bình, tỉnh Giang? - Các giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dân số dân tộc Thẻn, Tỉnh Tuyên ... dân tộc Thẻn địa bàn xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Giang 10 Câu hỏi nghiên cƣu : ́ - Thực trạng chất lượng dân số dân tộc Thẻn, huyện Quang Bình, tỉnh Giang mức nào? - Những...
 • 132
 • 200
 • 1

phân tích tình hình sử dụng biogas các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng mô hình biogas ở huyện kế sách, tỉnh sóc trăng

phân tích tình hình sử dụng biogas và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng mô hình biogas ở huyện kế sách, tỉnh sóc trăng
... - Phân tích tình hình sử dụng biogas chăn nuôi heo nông hộ Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng -Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến định áp dụng hình biogas nông hộ chăn nuôi Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng ... viên PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIOGAS VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG MÔ HÌNH BIOGAS HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG ... 26 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIOGAS, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG MÔ HÌNH BIOGAS TRONG CHĂN NUÔI HEO VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH BIOGAS...
 • 82
 • 261
 • 0

Khảo sát tình hình suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tại xã ngọc thanh, thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

Khảo sát tình hình suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tại xã ngọc thanh, thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc
... chung tỉnh) Ngọc Thanh, thị Phúc Yên Vì tiến hành đề tài Khảo sát tình hình suy dinh dưỡng trẻ em tuổi tìm hiểu số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em Ngọc Thanh, thị ... Ngọc Thanh, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc năm 2011 - Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến tình hình suy dinh dưỡng trẻ em tuổi Ngọc Thanh, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Thị Hải Anh K34 ... hội Ngọc Thanh, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc [11] 23 4.2 Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em năm tuổi Ngọc Thanh 24 4.3 Một số yếu tố liên quan đến tình trạng SDD trẻ em năm tuổi...
 • 46
 • 400
 • 0

NGHIÊN cứu GIÁ đất ở một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến GIÁ đất ở tại THỊ TRẤN BA HÀNG , HUYỆN PHỔ yên TỈNH THÁI NGUYÊN năm 2014

NGHIÊN cứu GIÁ đất ở và một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến GIÁ đất ở tại THỊ TRẤN BA HÀNG , HUYỆN PHỔ yên TỈNH THÁI NGUYÊN năm 2014
... tài: Nghiên cứu giá đất số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất thị trấn Ba Hàng - Huyện Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên năm 2014 1.2 Mục đích đề tài - Tìm hiểu giá đất xác định yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN MINH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN BA HÀNG , HUYỆN PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2014 ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN MINH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN BA HÀNG , HUYỆN PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2014...
 • 76
 • 84
 • 0

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI HUYỆN YÊN THỦY TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2011

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI HUYỆN YÊN THỦY TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2011
... P=0, 05 OR=1,17 (0,6-2,26) p>0, 05 OR=1, 35 (0, 45- 4,04) p>0, 05 OR=1,14 (0,28-4 ,57 ) p>0, 05 OR=1,72 (0,36-8,30) p>0, 05 OR=0,64 (0,17-2, 35) P>0, 05 OR=1,21 (0,26 -5, 51) p>0, 05 OR=1,19 (0,70- 2,00) p>0, 05 ... cứu ny quan tâm tới số yếu tố tác động đến tình trạng dinh dỡng trẻ em 1.3.1 Chm súc dinh dng b m cú thai v cho bỳ Khi mang thai, dinh dng v thúi quen dinh dng tt s cung cp y cỏc cht dinh dng ... 9,3 33 16,6 52 12,9 11 27 13,2 18 9,1 45 11,1 12 23 53 25, 9 51 25, 6 104 25, 7 24 35 37 18,1 41 20,6 78 19,3 36 47 43 21,0 32 16,1 75 18,6 48 60 26 12,7 24 12,1 50 12,4 Chung 2 05 50,7 199 49,3...
 • 66
 • 639
 • 4

Nghiên cứu thực trạng kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam

Nghiên cứu thực trạng và kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
... tình trạng suy dinh dưỡng yếu tố liên quan trẻ tuổi người dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam Đánh giá kết can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tuổi người dân tộc thiểu số địa ... tình trạng suy dinh dưỡng bệnh tật trẻ em, tiến hành đề tài: Nghiên cứu thực trạng kết can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tuổi người dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam , ... ĐINH ĐẠO NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI TUỔI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Y TẾ CÔNG CỘNG Mã số: 62...
 • 175
 • 1,383
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng và kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số tại huyện bắc trà my tỉnh quảng namphòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổitỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổiđề tài phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổithực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tỉnh bà rịa vũng tàu và biện pháp can thiệpnhững yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàngnhững yếu tố ảnh hưởng đến quyết định muanhững yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhànhững yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn việc làm của sinh viên khóa 8 ngành kinh tế đối ngoại trường đại học an giangnghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trung quốc của người việt namnhững yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của sản phẩm đối với khách hàngphân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng nhãn hàng wow tại big c huếnhững yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục gia đìnhnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huếkết luận những yếu tố ảnh hưởng đến sự hút nước và chất dinh dưỡng của rễTích hợp giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh THPT thông qua giảng dạy phần công dân với các vấn đề chính trị xã hộiVai trò của giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức của học sinhXây dựng tập thể lớp tự quản dựa trên những điểm tích cực của mô hình trường học mới việt nam tại lớp 10a2 trường THPT ngọc lặcDạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn giáo dục công dân lớp 12 ở trường THPT quảng xương 2Liên hệ thực tiễn trong giảng dạy bài 6 công dân với các quyền tự do cơ bản (GDCD lớp 12)Dàn ý chung văn thuyết minhMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn GDCD trong trường THPTPhương pháo tích hợp nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản vào hoạt động ngoại khóa cho nữ sinh trường THPT bắc sơnSử dụng kiến thức liên môn để dạy bài 14 môn GDCD lớp 10MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TRONG THẾ KỶ 21 CÔNG CỤ CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂNSử dụng nội dung biển đảo vào dạy học tiết 16 ngoại khóa những vấn đề xã hội ở địa phươngÁp dụng một số biện pháp và bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học điều lệnh đội ngũ ở trường THPT thường xuân 2Kinh nghiệm dạy hiệu quả tài liệu an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai ở trường THPT cẩm thủy 2Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhĐánh giá công tác thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn phường cẩm thủy, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2004 2015Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh bậc THPTHỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH CHUNG, ĐỊNH NGHĨAĐỀ Kiểm tra giữa kìi toán 10