Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam-Công ty TNHH MTV

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam-Công ty TNHH MTV
... 361,691, 324 , 522 650,088 978,4 82 17,0 82, 408,608 6 32, 961,749,874 9,199,056,716 480,450,410 ,22 8 38 ,22 2,748,765 46,681,640,138 59471 ,29 8,7 62 ( 12, 789,658, 624 ) 25 ,433,090,141 1,771,381 ,29 2, 320 (11,968, 828 ,049) ... tieu _ 01 02 10 11 20 21 22 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 minh 5.1 5 .2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Lny k~ 20 13 20 14 1,897,430,776, 125 (5,897 ,20 9,583' 1,891,533,566,5 42 1,075 ,26 3,696,873 816 ,26 9,869,669 ... (19, 728 ,799,769) 3,897,609 ,26 4,939 2, 624 ,105, 524 ,25 1 1 ,27 3,503,740,688 423 ,22 9,656, 926 759 ,29 5,015 114 33,813,799,735 725 ,436,395,379 17,593,845,7 12 5 82, 971,159,761 336,873,377, 027 47, 023 ,698,049...
  • 4
  • 25
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
... Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV Ký ngày: 21 -7 -2 0 14 17:45:14 ...
  • 29
  • 20
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
... 696,6 02, 021 ,25 8 (50 ,21 8,768,6 42) 30,580,808,957 (57,370,691,310) 14,6 12, 5 02, 980 - VI 25 - - - (29 1,363,406) (364 ,20 4 ,25 7) (5 82, 726 ,8 12) ( 728 ,408,514) (149,3 92, 505,808) (995,915,081,077) (29 2,358,6 92, 844) ... du dau nam 4,600, 120 ,340 4,6 52, 380,340 - Mua nam - - To tie nOi b0 doanh nghiep - J - Tang hop nhAt kinh doanh - - - Tang khan - - - Thanh 1St, nhuorng ban - - - - 4,600, 120 ,340 - 4,6 52, 380,340 ... CUOI QOY SO I3A-IFNAM 22 0 191,839,0 52, 697 195, 721 ,600, 623 31,549,017 ,27 3 34,693,041, 621 Tai sari c() Binh hint hinh 22 1 - Nguyen gia (TK 21 1) 22 2 69, 524 ,151 ,26 6 69 ,21 5,151 ,26 7 - Gia tri hao mon...
  • 33
  • 56
  • 0

Xem thêm