Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
... 32 6 32 7 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 34 0 34 1 34 2 34 3 400 2,000,862,284,742 1 ,31 3,925,872,118 425,880,000 1, 130 ,712,688,450 10,194 ,37 5,662 21,214 ,34 1,644 8, 033 ,041,628 41,679, 836 ,817 5 ,33 8,987,271 ... ngoài) Tài s n th a ch x lý Nh n ký qu , ký c c dài h n B.V N CH S H U 249 250 4 ,32 5,476,618,969 3, 667,7 63, 229,900 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 31 9.1 31 9.2 32 0 32 1 32 2 32 3 32 4 32 5 32 6 ... 698,970,421 ,37 0 233 ,642, 431 , 930 176,610,715,568 (2,906, 037 ,989) 10,449,6 93, 548 16,971,5 63, 656 6,000,000,000 10,971,5 63, 656 - 230 ,495, 533 158 ,31 3,091 72,182,442 1,155,265,1 13, 897 31 ,728 ,33 2,446 31 ,728 ,33 2,446...
  • 5
  • 20
  • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2013 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2013 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
... 14.8 13. 951. 634 31 6 31 7 23. 384.567.211 27.758. 733 .599 15. 136 .749.129 31 8 65.714.471.941 6 .37 3.049.585 - 22.072.958 .36 5 10.089.711.694 4.1 83. 439 .32 0 31 5 10 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 33 0 33 1 11 33 3 33 4 ... nam 20 13 TO 31 thang 12 nam 2012 2.2 93. 099 .30 9 2.2 93. 099 .30 9 63. 804.018 .37 6 39 .202.269.0 93 - - 22.7 73. 708,60 - 13. 516.51E,12 112.459.855,01 - 2.059.719.027,08 38 5.271.545 762.9 43. 80E ,35 - - - - ... Tsai 31 thang 12 nam 2012 Tfi 30 thang 09 nam 20 13 300 902.946.648 31 644.189.880.626 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 437 .39 9.526.960 275.157.115.644 - - - 289.9 93. 872.295 - 10.189.229.205 186.440.201.7 63 9.798.119.269...
  • 21
  • 66
  • 0

Xem thêm