Báo cáo tài chính quý 3 năm 2008 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
... www.pvc.vn Email: info@pvc.vn BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Quý III /2009) A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đvt: Đồng Nội dung STT I Tài sản ngắn hạn Số dư ... 10 ,31 4,8 23, 197 33 ,7 73, 351,575 1 03, 775,756, 135 3, 151,768,2 03 8,565,840,462 30 ,621,5 83, 372 95,209,915,6 73 559 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo Tài sản dài hạn /Tổng tài sản ... phí quỹ khác 4 ,31 0,6 83, 598 3, 150, 232 ,498 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 4 ,31 0,6 83, 598 3, 150, 232 ,498 3, 074,507, 030 ,855 3, 226,999,217,514 - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch...
  • 6
  • 42
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
... x§.y 31 8 31 9 32 0 "- 9 53. 685 .33 6 .34 9 33 0 33 1 33 2 3. 175.476.404.104 2. 031 .154.784.771 22. 032 .612.897 3. 148.625.148.519 22.158.061.149 ThuS thu nMp hoa.n li pMi trA 33 3 33 4 33 5 D1,fphong trg cApmAtyic ... 37 2. 834 . 534 .508 33 4.Q48.575.046 430 431 432 433 35 .017.766.0 93 34.862.745.606 78 .35 0.945.619 78 168.568.574 155.020.487 182 .37 7.045 500 106.545.2 53. 0 53 600 10 .33 4.740.8 63. 731 7.982.085.067. 539 30 /09 /2009 ... 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 1.748.054 .33 1.170 220. 235 .6 13. 006 133 .264.894.487 2 23. 510.6 03. 735 687.566.4 43. 594 1.451.414.607.551 154 .37 7.095.111 128 .33 7.096. 537 229.6 53. 844.569 425.409.628. 138 PhaitrAnguai...
  • 10
  • 20
  • 0

Xem thêm