Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2012 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21

công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng bản thuyết minh báo cáo tài chính được chọn lọc quý 3 năm 2007

công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng bản thuyết minh báo cáo tài chính được chọn lọc quý 3 năm 2007
... công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật t Vận tải xi măng Công ty thức hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24 tháng năm 2006 Giấy phép đăng ký kinh doanh số 01 030 119 63 ... xuất Công ty xi măng - Kinh doanh xi măng - Kinh doanh vận tải hàng hoá - Sản xuất kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng - Kinh doanh loại vật liệu xây dựng khác - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển ... bị 05 -> 14 năm - Phơng tiện vận tải 06 -> 15 năm - Thiết bị văn phòng 03 -> 10 năm - Giá trị thơng hiệu 03 năm Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu t tài chính: Các khoản đầu t vào Công ty liên doanh...
  • 18
  • 181
  • 0

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2010

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2010
... 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 32 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài niên độ V.07a V.08 V.09 ... với Báo cáo tài niên độ 23 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 đến ngày 30 tháng 09 năm 2010 ... với Báo cáo tài niên độ 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 đến ngày 30 tháng 09 năm 2010...
  • 28
  • 169
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21
... 421 827 000 2. 8 32. 521 .6 62 44'1.189.500 3.695.538.1 62 421 827 000 2. 8 32. 521 6 62 441.189.500 3.695.538.1 62 406 .20 2.000 2. 8 32. 521 .6 62 403.408.510 3.6 42. 1 32. 1 72 29.519 .23 0 9.375.000 41s.577.O00 2. 8 32. 521 .6 62 ... kY 4 12 146.7 43 .24 4 .25 0 146.7 43 .24 4 .25 0 (18.474 .26 0. 9- 52) (18.474 .26 0. 9- 52) , 32. 654 .22 0.O91 32. 654 .22 0.091 417 418 419 420 421 110.067.8s2.; 32 122 .24 o.644.;16 421 a 108.307.436.3'10 122 24 0 644 ... chinh dai han (24 .034 .28 8. 820 ) (23 .338.065.'176) 24 0 24 1.984.710.1 02 241 24 1 984 02 226 . 926 .459.547 22 6. 926 .459.547 23 2 1 24 2 25 0 129 .465.659 .28 0 136.683. 320 _1 32 DAu tu vAo c6ng ty 25 1 11 8.917.150.000...
  • 26
  • 72
  • 0

Xem thêm