Báo cáo tài chính quý 2 năm 2007 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2007 - Công ty Cổ phần Đầu tư CMC

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2007 - Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
... khác 21 8 Dự phòng phảI thu dài hạn khó đòi 21 9 II .Tài sản cố định 22 0 Tài sản cố định hữu hình 22 1 - Nguyên giá 3.079. 722 .20 6 7.485 .29 5 .26 8 2, 522 ,005 ,27 6 2. 365 .29 5 .26 8 2, 522 ,005 ,27 6 2, 365 ,29 5 ,26 8 ... hình 22 7 - - Nguyên giá 22 8 - - Giá trị hao mòn luỹ kế 22 9 - Chi phí đầu t xây dựng dở dang 23 0 III Bất động sản đầu t 24 0 - Nguyên giá 24 1 - Giá trị hao mòn luỹ kế 24 2 - IV Các khoản đầu t tài ... 8. 928 .5 12. 247 6.771 .20 9.899 515. 629 .951 467.801.050 6 92. 874.464 29 0.556.537 18. 025 .643. 928 41.680. 522 .465 29 .519 .25 9.583 30. 325 .040.000 2. 2 Nợ ngắn hạn 18. 025 .643. 928 41.680. 522 .465 29 .519 .25 9.583...
  • 15
  • 28
  • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2007 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2007 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... 671 .22 4.800 801 .26 5.937 1.031.166 .27 7 3.000.000 3 .29 1 .25 0 (29 1 .25 0) 1.030.875. 027 20 7.5 52. 275 823 . 322 .7 52 415, 82 1.190. 125 .606 1.534.743. 029 2. 209.070.107 1 62. 833.333 3 .29 1 .25 0 159.5 42. 083 2. 368.6 12. 190 ... nhập cổ phiếu Kỳ báo cáo ( Quý II /20 07) Luỹ kế 15.718.638.506 28 .5 02. 2 42. 160 15.718.638.506 13.314.679.315 2. 403.959.191 99.697. 823 28 .5 02. 2 42. 160 23 .697.043.510 4.805.198.650 128 .740.0 92 671 .22 4.800 ... 3 .29 1 .25 0 159.5 42. 083 2. 368.6 12. 190 415.104.550 1.953.507.640 986, 62 Hoà Bình, ngày 23 tháng 07 năm 20 07 Giám đốc công ty (Đ ký) Đào Quang Dũng ...
  • 2
  • 30
  • 0

Xem thêm