Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chương Dương

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
... li, 643 ,237 ,42 1,053 s91,898,761,999 (26,709 ,43 3,5 84) (4, 343 ,9r5 ,43 9) (875,r90.610) ( 648 ,9r9,701) (4, 447 ,5 14, t23) (45 2,2t7,918) (882, 942 ,609) 31.2 I 73 8.699.290) (76 t 16.878.03 8) (48 ,386, 549 ,516) ... 1,109,095,905' 044 Gii t4 ci'n lei vio ngiy 31 tbrng nim 2012 Vio ngiy 31 thrng 1,110,321,1 14, 792 12 297,a22,959 344 ,189,221 1,171,871,8 64, 748 1 ,41 8,5 74, 416,9 24 12 49 ,602 ,41 9 ntrm 2013 110,,132,716 1 ,49 7,126,002,101 ... tra 87,028, 046 ,000 KhAc 3,3 84, 933, 846 T6NG CONG 14, 999,998,500 4, 748 ,179,t96 rc2 ,46 6,525 ,44 7 26 ,40 5 ,46 9,722 102 ,46 6,525 ,M7 24, 25s ,46 9 ,',t22 Trong il6: - Phai hA cho bCn thu ba - Phai tla cho...
 • 36
 • 33
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chương Dương

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chương Dương
... toán hợp ngày 31/ 03/2 013 02 - 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp quý năm 2 013 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp quý năm 2 013 06 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp quý năm 2 013 07 - 20 CÔNG TY CỔ ... phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhất) CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Địa chỉ: Số 328 Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quý tài kết thúc ngày 31/ 03/2 013 BÁO CÁO KẾT ... phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhất) CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Địa chỉ: Số 328 Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quý tài kết thúc ngày 31/ 03/2 013 BÁO CÁO LƯU...
 • 22
 • 98
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
... 859,127,326, 943 40 ,957,593,975 601097r761, 940 92,ggg,l43,g6g 109,776,7 54, 5 94 15,52g,lg7,gll 209, 647 ,43 0,771 8,375,738,106 78,200 ,45 9,253 62 ,44 5 ,43 4 ,40 4 20,855,519,7 24 146 , 848 ,675 ,48 9 (193,2 94, 695,0 54 (127,752,161,765 ... 16,619, 945 ,47 7 35,727, 046 ,111 19,026 ,49 9,796_ 337 338 13,559, 745 ,021 13,922,319,992 40 0 1,772, 541 ,47 1,093 1,9 74, 163,296,630 t 4r0 1,772, 541 ,47 1,093 4tt 1,9 24, 944 ,130,000 1,9 74, 163,296,630 1,9 24, 944 ,130,000 ... 3 14 315 316 317 318 319 320 298,6 24, 599,235 37 ,42 3, 641 ,099 l0,2gg,07l,0gl 19 ,43 5, 147 ,392_ ll ,42 3,ggg,4l2 2, 744 ,190,7 54 74, 497,606, 644 _ 331 332 333 3 34 6,102,120, 047 67 ,43 2,303,179 33s 16,619, 945 ,47 7...
 • 17
 • 68
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
... - 40 0 (40 0 = 41 0 + 43 0) SỐ ĐẦU NĂM - 195,635 ,44 7, 048 193 ,45 9, 644 ,378 195,635 ,44 7, 048 193 ,45 9, 644 ,378 53,562,120,000 145 ,825,1 64, 443 2, 140 , 945 , 047 (11,666,581,607) 53,562,120,000 145 ,825,1 64, 443 ... sở hợp báo cáo tài Báo cáo tài hợp Công ty lập sở hợp báo cáo tài riêng Công ty báo cáo tài công ty Công ty kiểm soát Đầu tư vào công ty liên kết Công ty liên kết công ty Công ty có ảnh hưởng ... 5, 049 ,279 ,42 2 2, 241 ,732 ,45 2 2 ,44 1,072,529 1 ,45 1,296,601 1,511,505,687 4, 489 ,49 0,211 30 1,279,123,769 (3,616, 944 ,276) 1,8 74, 238,7 24 (7,6 34, 197 ,43 1) 31 144 ,587,712 1 64, 052,367 (19 ,46 4,655) 48 7,581,986...
 • 22
 • 67
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... phi6udangluu hAnh + C6phi6uph6th6ng I' C6phi6uuudai I 1 ,44 8,000 I 1 ,44 8,000 I1 ,44 8,000 7 ,40 0 7 ,40 0 ,44 0,600 r 1 ,44 0,600 Ddunn4 I 1 ,44 8.000 I 1 .44 8.000 I ! ,44 8,000 7 .40 0 7 ,40 0 1r .44 0,600 11 ,44 0.600 ... 04. K6t qugkinh doanhgiila hai kl b6oc6o(Q4 -2 013& Q 4-2 012) (+ /-) Sos6nhQ4 -2 013& Q 4-2 012 Q 4-2 0r3 ST'T I Q 4- 2012 56tuyetir6i 4. 293.599.3 04 Loi nhuansauthu6 9 94. 627 4. 981.593.931 68',7 TONGCONG 4. 981.593.931 ... NsudnkinhDhidahhh thanhTSCD ,I?insctinsncuainviin 22 2-6 6 4- 71',t ot8 -3 - tLtel J20 2.23L599.066 4, 8!7;l!6,6!1 9 04. 496.062 _-2 ]00,sn,t2q 43 0.7 04. 541 618 .42 8 .4 t9 0 0 41 6 .48 6,917 42 4.t98. 842 t50 t,8 64, 671,839...
 • 30
 • 83
 • 0

Xem thêm