Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Giầy Sài Gòn

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Giầy Sài Gòn
... 51% cổ phần - Cổ đông Công ty Cổ phần Giày Sài gòn nắm giữ 5,82% cổ phần (cổ phiếu quỹ) - 380 cổ đông cá nhân nắm giữ 43,18% cổ phần công ty - Cổ đông lớn : ngòai cổ đông nhà nước nắm giữ 51% cổ ... 816.000 cổ phần công ty (51%) - 859 cổ đông cán công nhân viên công ty nắm giữ 784.000 cổ phần công ty (49%) - Hiện cổ đông cán công nhân viên công ty làm việc: 210 người nắm giữ 386.970 cổ phần công ... công ty ( 24,19%) - Cổ đông cán công nhân viên công ty nghỉ hưu nghỉ việc: 155 người nắm giữ 221.250 cổ phần công ty (13,83%) - Cổ đông cá nhân bên công ty: 15 người nắm giữ 82.630 cổ phần công ty...
  • 5
  • 26
  • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh
... cơng tác: 199 7-1 998 Cơng ty cổ phần Kigimex 1998 - 2005 Cơng ty cổ phần Kigimex Cơng ty cổ phần Tín Nghĩa 2005 - 2006 Cơng ty cổ phần Tín Nghĩa 2008-nay: Cơng ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh Chức ... cơng tác: 199 7-1 998 Cơng ty cổ phần Kigimex 1998 - 2005 2005 - 2006 Cơng ty cổ phần Kigimex Cơng ty cổ phần Tín Nghĩa Cơng ty cổ phần Tín Nghĩa 2008-nay: Cơng ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh Chức ... Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh (sau gọitắt “Cơng ty ) đệ trình Báo cáo với Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 kiểm tốn Cơng ty Khái qt chung Cơng ty Cơng ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh...
  • 80
  • 43
  • 0

Xem thêm