Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - CTCP Viễn Thông Tin Học Bưu Điện

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - CTCP Du lịch và Thương mại DIC

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - CTCP Du lịch và Thương mại DIC
... phần Du lịch Thương mại DIC Số 169 đường Thuỳ Vân, TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 2–3 Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài kiểm toán Bảng cân đối kế toán 5–8 Báo cáo ... 03 năm 2016 Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Thương mại DIC Số 169 đường Thuỳ Vân, TP Vũng Tàu, BR-Vũng Tàu Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2012 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm ... niên năm 2012 số 01 /2012/ NQĐHĐCĐ -DIC. T&T ngày 12/04 /2012 22 Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2012 Công ty cổ phần Du lịch Thương mại DIC Số 169 đường Thuỳ Vân, TP Vũng Tàu, BR-Vũng...
 • 31
 • 77
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - CTCP Dược phẩm 2-9 TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - CTCP Dược phẩm 2-9 TP. Hồ Chí Minh
... TRINH B1CH DUNG ;'& '4 - t '.t ]I I 1- C6c thuydt minh dinh kem la mQt bO phQn kh6ng tach roi cla bito c6o tdi chinh cONG Ty co pHAN Dt/cyc pHAM 2-srp no cHI MINH BAO CAO LI-PU CHUYEN TIEN rE lttreo ... thu nhqp c6 nhdn -. 1 I ren , -: tnue^ oat T6ng cQng 5.11 Phii tri DAu nim 157.198.213 ting 3.292.656.328 2.009.745.719 111.911.570 15.187.118 fi li'i- il \- i'I -rri{'tl I T- I I 558.096.000 ... ph6itrd cho nguoi lao dQng l I i '16 t- cONG Ty co pHAN Dr.,poc pHAM 2-9 Tp uo THUYET MINH eAo cAd rar criruH cni MINH Cho ndm tdichinh tet tnuc vao 31 thang 12 nitm2012 Don vi tinh ta Dong Vi6t Nam...
 • 26
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
... Người mua trả tiền trước Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 20 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM Báo cáo tài 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân ... - Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđring: Là công ty quan hệ dạng công ty mẹ - công ty với Tổng Công ty ... tài năm 2012 Công ty Cổ phần vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam Chúng tiến hành kiểm toán báo...
 • 23
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
... 31112 /2012 VND Cong ty C6 phan Ayun Thuong lA Cong ty C6 phfuI Dien Gia Lai (GEC) - Gap v6n lien doanh Cong trinh TfJ IafJriing & IaMeur - Gap v6n lien doanh Cong trinh thuy ili¢n H'Chan - Gap ... s6 04 /201 2- NQIHDQT 21108 /2012 cua Hoi d6ng quan tri, 22 thang nam 2012 Cong ty dll chuyen nhuong phftn von g6p vao nha may Ayun Thirong lA cho CTCP Dien Gia Lai (226.800.000 d6ng) va Cong ty cham ... 2.610.529.903 d6ng) Thirc hien Nghi quyet s6 04 /201 2- NQIHDQT 21108 /2012 cua Hoi d6ng quan tri, 01 thang 11 nam 2012 Cong ty dll chuyen nhuong phftn v6n gap vao Cong ty C6 phftn Di~n Cao su Gia Lai cho CTCP...
 • 26
 • 25
 • 0

Xem thêm