Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh
... 14 Công ty CP Sách Giáo dục TP .Hồ Chí Minh Báo cáo thường niên 2012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mã chứng khoán : SGD Trang 15 Công ty CP Sách Giáo dục TP .Hồ Chí Minh Báo cáo thường niên 2012 ... SGD Trang Công ty CP Sách Giáo dục TP .Hồ Chí Minh Báo cáo thường niên 2012 a /Cổ phần: 100% số cổ phần Cơng ty lưu hành chuyển nhượng tự b/Cơ cấu cổ đơng: Loại cổ đơng Số lượng cổ đơng - Cổ đơng ... Công ty CP Sách Giáo dục TP .Hồ Chí Minh Báo cáo thường niên 2012 3/ Ngành nghề địa bàn kinh doanh: - Ngành nghề kinh doanh: In mua bán loại sách giáo dục NXB Giáo dục Việt Nam; In- mua...
  • 32
  • 32
  • 0

Xem thêm