Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
... CÁO TÀI CHÍNH C - DN Ban hành Mã 100 110 111 1 12 120 130 131 1 32 135 140 141 149 150 151 154 158 B I II 20 0 21 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 25 0 26 0 26 1 26 8 - Nguyên giá - Nguyên ... CÔNG TY BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho Trang 1-3 Báo cáo soát xét Các Báo cáo tài 5-6 Báo cáo tài - 24 CÔNG TY C LAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho Ban ông trình c soát xét cho công Thông tin khái quát 043 725 7 ... 01 tháng -BTC ngày 20 /03 /20 06, Trang BÁO CÁO TÀI CHÍNH C O CÁO TÀI CHÍNH (ti theo) 4.1 4 .2 l i 4.3 toán T-BTC ngày 4.4 H si 4.5 22 8 /20 09/TT- Trang 10 BÁO CÁO TÀI CHÍNH C O CÁO TÀI CHÍNH (ti...
  • 21
  • 24
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
... 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 18 19 20 21 22 01 02 03 04 05 06 K toán Tr Hà ... 4,562,965 ,31 4 0 Báo cáo tài Quý III n m tài 2011 CÔNG TY: CP U T PT DVCTCC C LONG GIA LAI a ch : 43 Lý Nam - Tr Bá - Tp Pleiku - Gia lai Tel: 059 38 29021 Fax: 059 38 29021 M u s : Q-03d DN - BÁO CÁO ... dung Công ty CP T p oàn c Long Gia lai Thuê tài s n, lãi vay Quý III- 2011 4 13. 998.606 Trang 13 CÔNG TY CP T PT DVCTCC 43 Lý Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH C LONG GIA LAI , Thành ph Pleiku, T nh Gia Lai Quý...
  • 17
  • 26
  • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
... Oanh 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 3 31 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 ... i n m( 31/ 03 /12 ) 12 .Tài s n c 2.0 01. 924.009 - Giá tr l i S u n m( 01/ 01/ 2 012 ) S cu i n m( 31/ 03/2 012 ) Nguyên giá TSC 3.337.486. 412 14 .19 7.896.834 2.946 .18 3. 010 14 .833.333 17 .15 8. 913 .17 7 13 .999.935.579 ... n bãi - C t c ph i tr 60.000 60.000 - Ph i tr khác 15 .567.742 15 .567.742 517 .795.647 524.530.682 31/ 03/2 012 31/ 12/2 011 VND VND 32. 511 .000 32. 511 .000 32. 511 .000 32. 511 .000 32. 511 .000 32. 511 .000...
  • 17
  • 22
  • 0

Xem thêm