Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
... ・5.C6p重壷uqu夕(章) 4. 946 .628.370 4. 946 .628.370 41 3 41 4 41 5 6.Chenhl?chd生nhgialaitalsan 7.Chenh.1echtl轟h6idoai 41 6 41 7 8.Quyd紅調も的章血気 41 8 16.329臆.♀ $4. 隻遁 14. 383 .49 8.199 41 9- 9.-Qu夕h8trq-S和xもdoanhnghi 10.Quykhac’thu$cv6nch心s命h恥 ... S6dud会unamnay 14. 383 .49 8.199 l.790.632.668 ーT緬gv6ntrongnamnay ーL茄trongnamnay ーTangkh各c 14. 0 34. ,48 .929 ●● 14. 853. 346 . 943 4. 279.6 54. 365 、◆● 76. 847 .188.166 2.0 84. 570.0 14. 853. 346 . 94 4.279.6 54. 3 _ Giam ... 33.029.170.159 4l. 648 .770.6 04 463. 948 .333 _ Noldai han d合n han tri Ceng.: 245 .000.000 33 .49 3.118 .49 2 D訂131112 /2015 IO Ⅴ少Vあれグ`胎i h〈肋 41 .8,3.770.6 04 D会unam a Vay daihan 46 3. 948 .3 34 122.500.000 -Vaynganhang・...
 • 18
 • 39
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
... 17二8 62. 929 .3 02 222 45 .24 0.837.934 p7.377・908・6 32 223 22 4 22 5 22 6 22 7 ー棒型en,gid 22 8 _Gid/rihaom∂nt砂′k6(リ 臆 17.077.663. 821 17.159.663. 821 の 似000・000) V.05 17 .22 7.863.82l I7.309.863. 821 22 9 2. 000・00 ... 37:798. 428 .775 131 33.737 .27 0.716 2. 12l. 923 .878 V. 02 137 141 134 131.973.8 02 (21 .135.746) (21 .135・746) 21 .22 7 .28 4 .29 3 2l.410.7う3.959 (183.469・666) 2. 8」9.395.850 20 4.066.5 42 2.103.843.875 2. 829 .617 ... 10.Vayva11qtlluetdicl-inh賞lginh叩 11.D甲ph6ngphaitranginlやn 12. Quykhent血6‘ng,Ph心clqi 13.Quybinh6ngia 320 l7.09 1.781 .24 3.440 23 .25 8 .24 9.938 41.893.770.604 321 322 2. 47う.0 52. 619 L214.⊃06.〕 02 323 14.Giad珂Imuabanlaitr各iphi6uchl11hPhb...
 • 19
 • 37
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
... I22.500.000 33 1 2.Ngu命imuatねti6ntndcdaih糾 33 2 3. Chiphiphaitradaih糾 33 3 4.phaitraIl部b$v6v6nkinhdoanh 5.Phaitranrmdaihan - 33 4 33 う 6.Doanhthuchuathuchiendaih糾 7.Phaltradaihankhac 33 6 33 7 8.Vayvanqthuetaichinhdaih?n ... 131 54. 435 .054.502 31 .712.094.691 132 53. 089 .39 2.654 5.752.19l.487 1. 234 .8 23. 792 , 133 4.Phaithutheoti6nd$KHh押dchgxD 134 5.Phaithuvechovaynginhap 135 6.Cackhoinphalthukhac 136 V.02 2.095. 035 .39 3 ... (COng ty Thi鏡bi y te TW3 Da N看ng) theo Quy鏡d垂h s6 35 96偲D-BYT 12/10伍004 cda BO truing B6Yte C6ng ty dugc Sd Ke ho争Ch va D餌tu TP Da Nfug c和Gifty ch血g nh担dang ky kinh doanh lan dau s6 32 030 00659...
 • 18
 • 42
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
... nghicphi€nhhnh Qu! I / 2 013 1. 't 10 .5 61. 966 Nim 2 012 10 .585.302.052 11 \ 58 .19 6.077 1. 710 .56t.966 Quf I / 2 013 t.202.556.632 't.202.5s6.632 t0.643.498 .12 9 Nim 2 012 4.288 717 567 4.288.567.' 717 VII Th0ng ... a - Vay dai h4n - Vay ngdn hing - Vay ddi tuongkh6c Cdng : Ddn 3ll3l2 013 55.600.657.676 1. 719 .000.000 57.3t9.657.676 Ddn 3ll3l20l3 19 .227.295 2 01. 596.3 01 t46.726.43' ,1 23 .14 8.000 18 5.976.906 1. 89'7.625 ... 2 .12 5,t74.945 408.556.645 htu htnh Phuchg den vantei,truyCn dAn 22.O85.7 6t .15 6 21. 7 46.3 81. 3 51 2.O32 .14 3 .17 8 925 .18 1. 818 hoenthanh D.u XDCB 56dr dch 316 ,20 I 22.O8s.7 6t t56 21. 752.23 '1. 3 51 I1. 510 .867. 619 ...
 • 13
 • 38
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
... 011 01/ 2 015 11 .805.972.2 91 6 .13 3.509.207 46.782.654 1. 478.609.9 91 19.464.874 .14 3 31 3/2 016 10 .293.46l.443 6.923.82l.884 70 .19 5.040 1. 260.9 61. 946 18 .548.440. 313 Gia tri c6n lai dch 31/ 03伍O16 cda ... ーT争ing y ーTaingay 01/ Ol伍 015 17 .077.663.8 21 31 3伍O16 17 .077.663.8 21 135 .18 0.002 12 7.670.003 17 . 212 .843.823 17 .205.333.824 * Thuyct minh s6 1ieu va gidi trinh khac : Tal sin c6 dinh vO hinh la quyうn ... 87.239 .10 3 11 .16 8.709.079 13 .64l.389 .14 0 11 .579.762. 716 30.228.628.243 - Tien g概c6 ky han khOng qu各3 thing : 16 .500.000.000 Ceng : C(享c khod職phdi ihα肋dc Dau nam D各賞 31/ 03I2 016 -T洗sin thi乱chdx寄ly -...
 • 20
 • 44
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
... gia Gia tri hao m6n ICiy ke 7.1 8.576 .49 4.889 6 .48 3. 946 . 948 28.361.387.359 (21.877 .44 0 .41 1) 7.390.371. 744 7.390.371. 744 28. 346 .387.359 (20.956.015.615) 2 14 215 216 Tai san c6 dinh thud tai chinh ... (US$) - Euro (EUR) TO 31 thang 12 nam 2011 2.293.099.309 Ti 30 thang 09 nam 2011 2.293.099.309 74. 577, 64 56.022 287 „ -; -7 -: -, 287, 04 G CohIG Tr cO'PHAN * BAO HIEhl NGAN HANG TRIEN / -5 - VA ... 31 thang 12 nam 2011 196.377.9 74. 252 621.331.221.751 16.0 84. 071.779 66.682.862 .44 0 (102.993.277.169) (99 .49 9.833.161) (3 .49 3 .44 4.008) (2 84. 461.090.236) (273.772. 243 .728) (10.688. 846 .508) Thu phi...
 • 19
 • 91
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2007 - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2007 - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
... Thuế môn (1, 748 ,861) 43 ,732,388, 041 11 ,45 4,235 522,931, 140 52 ,41 9,9 54, 716 48 ,751 ,49 1,800 12,009,393,172 2 94, 547 ,021 144 ,7 64, 557 - - - - - - - - - - - - - - - 3 74, 139,606 379 ,41 9,550 - 111,862,872 ... 14, 918 ,49 1,366 5,387 ,41 2 23,378,030,375 24, 868 ,42 2 CHỈ TIÊU Năm 2006 Năm 2007 Năm 2006 - Chiết khấu thương mại 04 - - - - - Giảm giá hàng bán 05 - - - - - Hàng bán bò trả lại 06 - - - - - Thuế tiêu thụ ... (43 0 = 300 + 40 0) 316 317 318 V.17 3,821,117,938 86,385,293,550 2 ,46 8,995,692 48 ,6 14, 706,967 319 320 330 331 332 333 3 34 335 336 337 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 43 0 43 1...
 • 24
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: AD South Africa ActAgreement WTO on anti dumpingĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ HÓA 10Canada Re1Hoa Kỳ Supplement2Hoa Kỳ RegulationKẾT QUẢ THI THỬ ĐỢT 2 – 2016 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) ANH CHUY NMehico GSGN1MEX1S1“Sử dụng các công cụ xúc tiến hỗn hợp trong nghiên cứu cơ hội đấu thầu tại Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam”Đại hội cổ đông Bien ban DHDCD2011Tổ chức chính quyền tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biêt ở Việt Nam hiện nayQuản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng khu vực phía Bắc Việt NamHiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (qua khảo sát một số trường đại học đào tạo các ngành kỹ thuật)trắc nghiệm đại cương giun sánXu thế phát triển của báo chí địa phương việt nam trong bối cảnh truyền thông đa phương tiệnNghiên cứu phương trình trạng thái của chất hạt nhân cân bằng beta trong sao neutron và sao proto neutron (equation of state of the beta stable nuclear matter for neutron and proto neutron stars)Xu thế phát triển của báo chí địa phương Việt Nam trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) 246trắc nghiệm giun sán hiếm gặpXây dựng chiến lược công nghệ cho Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh