Bản điều lệ - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Bản điều lệ - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Bản điều lệ - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
... T∂ng c∂ng ty l Ten T6ng c6ng ty: - Ten ti6ng viet: TONG C6NG TY CO PHÅN Y TE DANAMECO - Ten ti6ng A血: DANAMECO MEDICAL JOINT-STOCK CORPORATION - Ten giao dich: TONG C6NG TY CO pHÅN Y TE DANAMECO ... h軌theo ty le tucmg血g vdi ty le sd hfu c6 phin ph6 th6ng c心a hQ trOng T6ng C∂ng ty, t巾 Dieu le T6ng C6ng ty C6 ph含n Y te DANAMECO turdrlg hqp Dai h釦d6ng c6 d6ng quy dinh kh各c子T∂ng C6ng ty ph為i ... NAM TONG C6NG TY CO pHÅN Y TE DANAME C O D?c Iap - Tずdo - H争nh ph血c Dd jV勘g; ng少Oチ脇毎訪ndm 2016 S6: 466…./QD-HDQT-DNM QUYET DINH Vるvi?c ban hanh Diるu I? cha T∂ng c6ng ty C6 phin Y t6 Danameco CHU...
 • 54
 • 29
 • 0

Bản cáo bạch - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Bản cáo bạch - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
... BÔNG CÔNG TY CP BÔNG MI N ÔNG BÔNG CÔNG TY CP BÔNG B CH TUY T BÔNG CÔNG TY GI Y VI T NAM GI Y CÔNG TY CP GI Y M C SƠN GI Y CÔNG TY CP GI Y LAM SƠN GI Y CÔNG TY CP B C TRUNG B GI Y CÔNG TY GAS ... TƯ Y T CÔNG TY UNIMAX TRADING V T TƯ Y T CÔNG TY MAX THI T B Y T CÔNG TY MARUNAKA THI T B Y T CÔNG TY ESCO MICRO THI T B V T TƯ Y T 10 CÔNG TY SEMCO THI T B V T TƯ Y T (Ngu n: T ng công ty c ... T ng công ty c ph n y t Danameco 200 8- Phó TG ph trách s n xu t, T ng công ty CP Y t Danameco Công ty c ph n Ch ng khoán Thăng Long - TLS 45 B N CÁO B CH T NG CÔNG TY C - Ch c v t i Công ty hi...
 • 62
 • 49
 • 0

Tổ chức kế toán trách nhiệm tại tổng công ty cổ phần y tế danameco

Tổ chức kế toán trách nhiệm tại tổng công ty cổ phần y tế danameco
... Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS.NGUY N CÔNG THƯƠNG Ph n bi n 1: PGS.TS.NGUY N M NH TOÀN Ph n bi n 2: TS CHÚC ... 51=F5JO^FhN1;V 9Y= FJFFF RB1 1> 5;dQ1 1g1J1X1aByRB6135VO93=51A6 UBD5 =135V F==N13O 519_1=FA5g1=1>1a^5O> A51 F193dQ1 BV1 9F1J1=6 AFFF RB1 F F ZJ 8V Y F F 5;^361;FF^9M ... hd k_lmnkd qkkbd ^ad opd krsbcd tsub_ bc_v wx eeq_zvbv o|d bc_} ^~ud kszbd yd d w{d jd ud qnd krz^_d w{ b_v eeeq„ yyd €dƒ ‚ …B !" CJ 3 Q  3 J† ...
 • 26
 • 189
 • 0

Kế toán quản trị chi phí tại tổng công ty cổ phần y tế danameco

Kế toán quản trị chi phí tại tổng công ty cổ phần y tế danameco
... th ng k toán qu n tr chi phí, c n phân lo i chi phí cách ng x c a chi phí Theo cách phân lo i n y, chi phí Công ty nên phân lo i thành bi n phí ñ nh phí Bi n phí bao g m: - Chi phí nguyên v t ... ng k toán qu n tr chi phí t i T ng công ty c ph n y t Dananmeco 2.2.1 Phân lo i chi phí 2.2.1.1 Phân lo i chi phí theo n i dung kinh t - Chi phí nguyên v t li u bao g m: + Chi phí NVL + Chi phí ... lo i chi phí theo công d ng kinh t Đ y cách phân lo i chi phí theo kho n m c giá thành, chi phí ñư c phân thành: - Chi phí NVLTT - Chi phí NCTT - Chi phí SXC 13 14 Ngoài công ty theo dõi chi ti...
 • 13
 • 111
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sau cổ phần hóa tại tổng công ty cổ phần y tế danameco

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sau cổ phần hóa tại tổng công ty cổ phần y tế danameco
... t ng công ty c ph n y t Danameco m nh ñi m y u c a m i nhân t nh m ñưa m t s ý ki n giúp công ty ho t ñ ng ng y hi u qu 3.1 Đ I V I NHÂN T QU N TR CÔNG TY Như ñã trình b y chương II, t sau c ... Đ NG C A CÔNG TY SAU C PH N HÓA HO T Theo lý thuy t chương ñã ñưa nhân t nh hư ng ñ n hi u qu c a công ty sau CPH Trong n i dung n y, lu n văn s gi i thích s thay ñ i nhân t nh hư ng tích c c ... nhi u vi c gìn gi , b o v 2.3 PHÂN TÍCH HI U QU C A T NG CÔNG TY 2.3.1 Gi thuy t Sau c ph n hóa cán b lãnh ñ o công ty th c s quan tâm ñ n công ty ñó quan tâm ñ n quy n l i c a b n thân mình, lãi...
 • 13
 • 123
 • 0

Tạo động lực làm việc tại tổng công ty cổ phần y tế danameco luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 01 02 pdf

Tạo động lực làm việc tại tổng công ty cổ phần y tế danameco  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 01 02 pdf
... ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - TRƢƠNG VĂN DŨNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 603 4010 2 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH ... trạngcông tác tạo động lực tổng công ty cổ phần y tế Danameco - Chương 4: Các giải pháp để nâng cao công tác tạo động lực tổng công ty cổ phần y tế Danameco CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC ... Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, niên học 2012 - 2014 Tôi xin cam đoan luận văn cao học Tạo động lực làm việc Tổng công ty cổ phần Y tế DANAMECO ...
 • 101
 • 110
 • 0

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM BÔNG BĂNG GẠC CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM BÔNG BĂNG GẠC CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
... chớnh thỡ Cụng ty chuyn v trc thuc B y t, l n v thnh viờn ca Tng Cụng ty Thit b Y t Vit Nam ly tờn l Cụng ty Thit b Y t Trung ng Nng theo Quyt nh s 34/BYT- Q- ca B trng B y t ngy 13/01/1997 - ... T Y T Qung Nam Nng * 1987-1997 : Cụng Ty Thit B Vt T Y T Qung Nam Nng * 1997-2004 : Cụng Ty Thit B Y T TW3 Nng * 2005-2008 : Cụng Ty Cụ Phõn Y Tờ DANAMECO * 2008 - : Tng Cụng Ty Cụ Phõn Y ... b y t, chuyn giao hng vin tr - L i lý bỏn thit b y t cho cỏc cụng ty nc ngoi - T vn, thit k s dng v lp t bo hnh thit b y t - Sn xut bao bỡ carton 4.2 Nhim v ca Cụng ty Tng Cụng ty C Phn Y t DANAMECO...
 • 83
 • 290
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
... toán chủ y u Tổng Công ty sử dụng để lập Báo cáo tài chính: 4.1 Cơ sở hợp báo cáo tài Công ty Các công ty đơn vị Tổng Công ty kiểm soát Sự kiểm soát tồn Tổng Công ty có khả trực tiếp hay gián tiếp ... toán hợp ng y 31/12 /2008, Báo cáo kết kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp lập ng y 29/04/2009 Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (sau gọi tắt Tổng Công ... 31/12 /2008 Trang 1-2 Các Báo cáo tài • Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp • Thuyết minh báo cáo tài hợp 4-5 - 22 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO...
 • 24
 • 30
 • 0

Xem thêm