Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
... tháng 04 năm 2 012 -2 - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA- Ý Đường số 11 , Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2 012 đến ngày 31/ 03/2 012 BÁO CÁO KẾT ... 2,438,366 ,11 6 604,707,559,349 -8 - 31/ 12/2 011 VND 6,080,000 369,8 51, 369,0 51 200,757,365 ,18 4 2, 414 ,353 ,11 6 573,029 ,16 7,3 51 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA- Ý Báo cáo tài Đường số 11 , Khu công nghiệp Thanh Vinh, ... 288,7 81, 520 Từ 01/ 01/ 2 012 đến 31/ 03/2 012 VND Từ 01/ 01/ 2 011 đến 31/ 03/2 011 VND 10 8,245,397 10 1,496,454 10 8,245,397 Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng Thu nhập khác Từ 01/ 01/ 2 011 đến 31/ 03/2 011 VND 10 1,496,454...
 • 16
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
... 29 2,190,143 6 62, 005,611,489 -8 - 31/03 /20 12 VND 8 32, 1 72, 623 394,701 ,27 1,594 20 6,7 32, 286 ,21 2 2, 438,366,116 604,704,096,545 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA- Ý Báo cáo tài Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, ... trích - - - - - - Chia cổ tức - - - - - - Giảm khác - - 6,754,888,498 6,754,888,498 (7,678,317,134) (2, 500,000,000) - - Thưởng an toàn trích vào chi phí Tại ngày 30/06 /20 12 - - - 20 0,000,000,000 - ... thu 22 6,696,6 42, 4 32 17, 329 , 827 17, 329 , 827 196 ,22 0,530,867 Từ 01/04 /20 12 đến 30/06 /20 12 VND Từ 01/04 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND 20 2,979,573,464 - 165,849,601, 627 - 20 2,979,573,464 15 Từ 01/04 /20 11...
 • 15
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
... ký Chi quỹ - - - - - - - - - Hoàn nhập quỹ trích - - - - - - Chia cổ tức - - - - - - Giảm khác - - 737 ,944,598 - - Thưởng an toàn trích vào chi phí Tại ngày 30 /09 /2012 737 ,944,598 - - - 200,000,000,000 ... 254,177, 430 , 237 30 , 933 ,609 30 , 933 ,609 264, 436 ,36 5,179 Từ 01/07 /2012 đến 30 /09 /2012 VND Từ 01/07/2011 đến 30 /09/2011 VND 238 ,078,704,049 - 241 ,37 4, 733 ,36 6 - 238 ,078,704,049 241 ,37 4, 733 ,36 6 Từ 01/07 /2012 ... 2,589,158,567 37 ,175,100,000 Tăng kỳ Góp vốn - - - - Thặng dư vốn cổ phần - - - - Lợi nhuận kỳ - - - - Trích từ lợi nhuận - - - - Tăng khác - - - - Giảm kỳ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký...
 • 15
 • 55
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
... CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA- Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10 /2012 đến ngày 31/12 /2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA- Ý ... Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10 /2012 đến ngày 31/12 /2012 -4 - Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA- Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên ... với Báo cáo tài kèm theo THÔNG TIN KHÁI QUÁT Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý ( Công ty ) công ty thành lập Việt Nam theo hình thức công ty cổ phần theo Giấy Chứng nhận đăng ký...
 • 61
 • 54
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
... quỹký - - - - - - - - - Hoàn nhập quỹ trích - - - - - - Chia cổ tức, cổ phiếu thưởng - - - - - - Giảm khác - - - - - - - - 7 01, 749,242 - - Thưởng an toàn trích vào chi phí Tại ngày 31/ 03/2 014 7 01, 749,242 ... 7 01, 749,242 8,395,287,553 11 ,494, 618 ,637 -1 3 - 3,099,3 31, 084 - 20,600 - - - 269,995 ,17 0,000 - - 78,896 ,10 2,443 3 71, 880,530, 317 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA- Ý Báo cáo tài Đường số 11 , Khu công nghiệp Thanh ... 19 tháng 04 năm 2 014 -2 - Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA- Ý Đường số 11 , Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2 014 đến ngày 31/ 03/2 014 BÁO...
 • 16
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
... thời điểm 31/ 03/2 015 15 8,262,6 01, 929 VND -1 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA- Ý Báo cáo tài Đường số 11 , Khu công nghiệp Thanh Vinh, Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2 015 đến ngày 31/ 03/2 015 quận Liên ... với Báo cáo tài kèm theo 19 Thu nhập khác Từ 01/ 01/ 2 015 đến 31/ 03/2 015 VND 1, 2 81, 230,752 - 2,020,3 91, 050 409,090,909 - 1, 2 81, 230,752 2,429,4 81, 959 Từ 01/ 01/ 2 015 đến 31/ 03/2 015 VND Từ 01/ 01/ 2 014 ... Lợi Công ty cổ phần kết cấu thép BMF Công ty Cổ phần Vận tải Đà Nẵng ( PST) Công ty cổ phần Quảng cáo Sáng Tạo Việt Từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 VND 260,700,000 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA- Ý Báo cáo...
 • 19
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
... 311 03/2 016 VND 11 2 ,15 8,2 31 48,599, 816 ,794 14 ,14 7 ,10 2,956 7,999,277,025 2,394 ,13 4,722 2,376,883,333 51, 106 ,10 9,747 24,523,263, 314 311 03/2 016 Ti~n m~t Ti~n giri ngan hang 011 01/ 2 016 VND 011 011 2 016 ... Thuyet 311 0 312 016 011 011 2 016 1, 094 ,18 4 ,13 7,339 1, 422,054,337,035 51, 106 ,10 9,747 48, 711 ,975,025 2,394 ,13 4,722 24,523,263, 314 22 ,14 6,379,9 81 2,376,883,333 12 0 12 1 12 3 15 ,300,000,000 2,000,000,000 15 ,300,000,000 ... 57, 510 ,000 68,036,929,059 57, 510 ,000 67,966,074,059 12 8,365,000 68,094,439,059 67,369 ,11 3 2, 211 ,14 5 T~i 011 011 2 016 67,369 ,11 3 2, 211 ,14 5 Tang ky Giam ky T~i 311 0 312 016 HAO MaN LUY KE T~i 011 011 2 016 ...
 • 21
 • 65
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
... ( 16 .577. 812 .000) 26 .15 2 .13 8.000 So 01/ 01/ 2 012 41. 783. 014 .2 81 41. 792.746.373 41. 783. 014 .2 81 So 31/ 12/2 011 22.506.728.938 41. 792.746.373 s6 01/ 01/ 2 011 26.968.2 51. 448 22.506.728.938 So 31/ 03/2 012 ... tra 16 Phai tra nQi bQ , - - - - .-. ' - V .16 6. 818 .14 5. 912 12 .394.620.560 < 708.945.348 - ~ -. - .- 2.335.4 51. 117 .- 20.420.482.774 V .17 18 - Cae khoan phai tra, phai nQp khac 319 10 ... khac - Hi san thua cho' giai quyet - KiM phf cong GOan - Baohi~m xa hQi So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 444.698.049 11 1.362.445 618 . 314 .937 10 6.682.407 9. 311 .494.357 9 .18 6.956,7 91 So 31/ 03/2 012 10 .227.637.927...
 • 20
 • 33
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
... 298.053 .18 9 .16 2 - Tăng vốn kỳ - - - - - - - - - - - Lãi kỳ - - - - 9.402.902.542 - - - - 9.402.902.542 - Tăng khác - - - - 280.800 - - 18 .700.000 - 18 .980.800 - Giảm vốn kỳ - - - - - - - - - - - Lỗ ... - Lỗ kỳ - - - - - - - - - - - Giảm khác - - - - 13 . 410 . 713 .436 - - 1. 946.3 81. 680 - 15 .357.095 .11 6 8.972.5 61. 697 292 .11 7.977.388 Số dư cuối kỳ 11 3.398.640.000 15 2.960.690.000 1. 287.760 .13 9 Bản ... đọc với Báo cáo tài Số đầu năm 868.934.322 868.934.322 868.934.322 868.934.322 - - - - - - - - - - - - - - trang 17 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc – Bình Thủy – TP.Cần...
 • 24
 • 74
 • 0

Xem thêm