Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... n s d ng ut - - - t - - - Nhà - - Nhà quy n s d ng - - t - C s h t ng 31/ 03/2 011 13 u t dài h n khác - 30,000,000 - 30,000,000 u t trái phi u - - u t c phi u - VT : VND 01/ 01/ 2 011 u t tín phi ... u - Thu tiêu th 31/ 03/2 011 1, 354,547,825 683,904,078 - - 01/ 01/ 2 011 1, 238,343,334 594 ,11 6,450 c bi t - Thu xu t, nh p kh u - - Thu thu nh p doanh nghi p - 649 ,15 1,447 605,869,384 21, 492,300 - ... Ch tiêu S cu i k ( 31/ 03/2 011 ) S uk ( 01/ 01/ 2 011 ) V n khác c a ch s h u 413 - - C phi u qu 414 - - Chênh l ch ánh giá l i tài s n 415 - - Chênh l ch t giá h i ối 416 - - Qu 417 8,839,000,000 7,400,000,000...
 • 22
 • 26
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 2, 237 ,28 0 CP 2, 237 ,28 0 - Số lượng cổ phiếu bán cơng chúng 2, 237 ,28 0 CP 2, 237 ,28 0 + Cổ phiếu phổ thơng 2, 237 ,28 0 CP 2, 237 ,28 0 - Số lượng cổ phiếu lưu hành 2, 237 ,28 0 ... 01/01 /20 11 1,410 ,22 1,816 - Tiền mặt 2, 5 32, 615,698 20 ,116,964 + TK tiền VND Ngân hàng Hàng Hải Đà Nẵng 2, 299,300 ,27 9 130 ,22 2,343 + TK tiền VND Ngân hàng Ngoại Thương Đà Nẵng 2, 428 ,27 1,311 29 0, 726 ,987 ... đầu năm 20 11 CƠNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG 371 Trần Cao Vân Đà Nẵng - Tăng khác - - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán 733 ,25 2, 429 733 ,25 2, 429 - Giảm khác Số dư cuối kỳ 5 ,28 7, 627 ,815...
 • 16
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... 862,028 ,35 4 - V.18 - i bán 32 3 821, 138 ,496 4 93, 331 ,828 33 0 4,970,945, 932 33 9,959, 932 - - Ph i tr dài h n ng Ph i tr dài h n n i b 33 2 33 1 Ph i tr dài h n khác 33 3 V.19 - - - - Vay n dài h n 33 4 V.20 ... B S - Quy n s d ng ut - - - t - - - Nhà - - Nhà quy n s d ng - - t - C s h t ng 30 /09 /2011 13 - Trang 11 u t dài h n khác - VT : VND 01/01 /2011 30 ,000,000 u t c phi u Thuy t minh báo cáo tài ... 4,970,945, 932 a Vay dài h n 4, 630 ,986,000 - Vay ngân hàng 4, 630 ,986,000 - Vay it 33 9,959, 932 (224.500 USD) ng khác - Trái phi u phát hành b N dài h n 33 9,959, 932 33 9,959, 932 33 9,959, 932 33 9,959, 932 -...
 • 16
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... ng 24, 419, 940 , 547 - - Ngun li u, v t li u - 14, 969,898,958 - Cơng c , d ng c 15, 541 ,48 0,009 98, 043 ,7 74 9,028,368,270 11,081,722 - Hàng hố 2,0 34, 435,539 12,853,885,793 - Thành ph m 64, 405, 843 2,723,972,629 ... k - Quy n s d ng - - - - t - Nhà - - Nhà quy n s d ng t - C s h t ng Giá tr l i c a B S Trang 11 ut - - - - - Thuy t minh báo cáo tài n m 2011 CƠNG TY CP NH A À N NG 371 Tr n Cao Vân N ng - Quy ... p 42 2 - - ` II Ngu n kinh phí qu khác 43 0 - - Ngu n kinh phí 43 2 - - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 43 3 - - 44 0 59,729,0 34, 321 52,3 34, 461,695 u t phát tri n u t XDCB T NG C NG NGU N V N (44 0=300 +40 0)...
 • 16
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... (20 =10 -1 1 ) Doanh thu ho t ng tài Q Q 2 012 2 011 22,380,706,043 21, 003,605,672 - - - - 22,380,706,043 21, 003,605,672 18 ,773, 714 ,464 17 ,323 ,10 0,9 21 3,606,9 91, 579 3,680,504,7 51 VI.25 VI.27 20 - 21 ... k - Quy n s d ng - - - - t - Nhà - - Nhà quy n s d ng t - C s h t ng Giá tr l i c a B S Trang 11 ut - - - - - Thuy t minh báo cáo tài q n m 2 012 CƠNG TY CP NH A À N NG 3 71 Tr n Cao Vân N ng - ... n - Thu giá tr gia t ng c u 31/ 03/2 012 2 ,12 1,324, 418 - - Thu giá tr gia t ng hàng nh p kh u - Thu tiêu th - - 01/ 01/ 2 012 1, 508,9 61, 460 308,063 ,17 6 6 51, 583 ,15 2 c bi t - Thu xu t, nh p kh u - -...
 • 18
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Sông Đà 27

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Sông Đà 27
... d uk - - - - - -Kh u hao k - - - - - - - - - - -T ng khỏc -Thanh lý,nh - ng bỏn - -Gi m khỏc - S d cu i k - Giỏ tr cũn l i c a TSC - - - - - - vụ hỡnh - - T i ngy u k - - - - - - - - -T i ngy ... 475.952 .16 5 - - - - - - - - - - 19 .023.098 .13 4 1. 118 .16 8.642 - 1. 362 .15 3.566 1. 882.822.422 1. 118 .16 8.642 - 243.984.924 - 1. 882.822.422 1. 882.822.422 - 1. 882.822.422 9 71. 943.003 - 18 .502.429 .278 - - - ... 2.0 71. 529. 019 (11 7.387.4 41) 2.0 71. 529. 019 2.794 .11 4 5.448.5 01 2.794 .11 4 5.448.5 01 12 Chi phí khác 32 12 6.4 01. 126 - 12 6.4 01. 126 13 Lợi nhuận khác (40= 3 1- 32) 40 (12 6.4 01. 126) - (12 6.4 01. 126) 14 Tổng...
 • 23
 • 63
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06
... luỹ kế từ đầu năm 2 011 Công ty CP Sông Đ 606 đợc lập ngy 15 tháng năm 2 011 Chi tiết gồm: - Thuyết minh báo cáo ti (Mẫu B09a-DN); - Bảng cân đối kế toán QD15 (Mẫu B01a-DN); - Báo cáo kết hoạt động ... 4,649,076,859 4 ,14 8,363,678 4 ,14 8,363,678 Số cuối kỳ 12 ,498 ,18 1, 818 10 0,000,000 568 ,18 1, 818 500,000,000 10 ,000,000,000 1, 000,000,000 330,000,000 12 ,498 ,18 1, 818 Số cuối kỳ 1, 1 51, 518 ,656 314 ,343,7 51 5,563,488 ,18 1 ... 31/ 3/2 011 13 ,17 3, 011 ,278 13 ,962,280,073 (10 9,429,276) 73 ,10 9, 814 - (237 ,10 2,547) 81, 662, 615 - 702,673,985 238,008,656 28,252,424 9,348,673 638,284,870 493,582, 218 - 378,029,656 1, 356, 313 ,394 1, 855,389,097...
 • 20
 • 62
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25
... 12 0 12 1 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 9 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 4 15 8 200 220 2 21 222 223 224 225 226 230 240 2 41 242 250 2 51 252 A - Ti sản ngắn hạn (10 0 =11 0 +12 0 +13 0 +14 0 +15 0) I Tiền v khoản ... 30=20+( 2 1- 22 )-( 24 +25) 11 Thu nhập khác 25 1. 923.383. 612 2.953.670.957 1. 923.383. 612 2.953.670.957 30 31 1.046.376 .12 7 -1 . 218 .333.793 1. 046.376 .12 7 -1 . 218 .333.793 1. 225 17 .270.000 1. 225 17 .270.000 12 Chi ... 24.989 .17 4.287 - - Tại ngy cuối kỳ 31/ /03/2 011 7.0 81. 327.638 13 .205.739.483 3.235.642.963 13 5.358. 410 216 .098.227 23.874 .16 6.7 21 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 011 VNĐ VNĐ 11 Chi phí xây dựng dở dang - Dự án...
 • 14
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 3 31 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 430 432 433 V .15 V .16 V .17 V .18 V .19 V.20 V. 21 ... 31/ 03/2 011 32 .15 4.730.595 209.375.000 01/ 01/ 2 011 36.475. 814 . 219 32 .15 4.730.595 31/ 03/2 010 1. 285. 518 .986 36.475. 814 . 219 01/ 01/ 2 011 2 .19 8.240.3 81 449.654.978 41. 626.386 1. 644.7 81. 470 32.620.886 1. 776.800.350 ... Quang - TậP ĐON SÔNG Đ Công ty cổ phần Song Đ 9. 01 Kết hoạt động kinh doanh Quý I/2 011 Phần I - Lãi, lỗ mã số A Thuyết minh B QUý I luỹ kế từ đầu năm Năm Năm trớc Năm Năm trớc C 6.203.220.0 31 10.600.287.840...
 • 14
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 505
... 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 322 330 3 31 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 4 21 430 432 433 439 440 Thuy t minh V .15 V .16 ... 59.583.986.3 01 -3 9.768.366 .10 6 -1 2 .879.625.778 -5 02.8 01. 739 -2 . 011 .652.524 70.026. 313 -1 1 .697.7 61. 510 20 -7 .206 .19 5.043 78.477.788.779 -4 6. 615 .950.558 -1 2 .378.698.726 -1 . 256.564 .16 7 -9 4.446.503 ... 73.850. 811 1. 659.808. 510 1. 166.060. 910 74.296.687.637 66. 514 .423.857 7.782.263.780 211 .10 0.702 683.2 71. 739 502.8 01. 739 54.684. 711 .18 3 47.6 61. 295. 619 7.023. 415 .564 73.850. 811 1. 659.808. 510 1. 166.060. 910 ...
 • 19
 • 21
 • 0

Xem thêm