Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... 1.5 74. 838.108 7.776.277.729 110.238.668 545 .691.981 1 .46 4.599 .44 0 7.230.585. 748 655 3.232 18 Cổ tức cổ phiếu Đà Nẵng, ngày 20 tháng năm 2010 CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG GIÁM ĐỐC TRẦN QUANG DŨNG ... 23 .46 4.558 .49 4 12. 142 .41 6.839 Nợ ngắn hạn 20.309.368 .41 2 10.537. 048 .107 Nợ dài hạn 3.155.190.082 1.605.368.732 Vốn chủ sở hữu 35.816.608. 648 37.080. 646 .47 4 Vốn chủ sở hữu 35. 541 .506.308 37.0 04. 968.1 94 ... 17. 148 .611. 846 71 .47 3.972.958 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 17. 148 .611. 846 71 .47 3.972.958 Giá vốn hàng bán 12.780.2 54. 985 55.655.508.303 4. 368.356.861 15.818 .46 4.655 46 3.550.331 952 .45 2 .45 6...
 • 3
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... 3, 822 ,23 7,476 7 ,20 1,480,334 101,311,761 137, 124 ,7 02 Chi phí tài 194,864,700 4 42, 231, 924 Chi phí bán hàng 1,065,935 ,27 4 1,806,031,746 923 ,001,446 1, 620 ,040,493 1,739,747,817 3,470,300,873 22 8,571, 428 ... 3,698,8 72, 301 144 ,25 3, 320 25 8, 921 ,061 1, 824 ,065, 925 3,439,951 ,24 0 17 Lãi c b n c phi u 18 C t c m i c phi u N ng ngày 23 tháng n m 20 09 CÔNG TY CP NH A À N NG GIÁM C TR N QUANG D NG Trang - ... M 20 09 Ch tiêu Quý n m 20 09 tháng n m 20 09 18,510,371,104 35,037,100,886 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v 18,510,371,104 35,037,100,886 Giá v n hàng bán 14,688,133, 628 27 ,835, 620 ,552...
 • 2
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... 2,209,750,285 6,201, 439 ,621 154,682,520 435 ,4 53, 3 13 2,055,067,765 5,765,986 ,30 8 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2009 CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG GIÁM ĐỐC TRẦN QUANG ... THÁNG NĂM 2009 STT Chỉ tiêu Quý năm 2009 tháng năm 2009 19,288,260,226 54 ,32 5 ,36 1,112 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 19,288,260,226 54 ,32 5 ,36 1,112 Giá vốn hàng bán 15 ,35 1,771,801 42,875,2 53, 318 ... CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG 37 1 Trần Cao Vân Đà Nẵng - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỉ giá hối đoái - Các quỹ 5,777,720,000 5,777,720,000 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3, 710,918,543...
 • 2
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... ng 24, 419, 940 , 547 - - Ngun li u, v t li u - 14, 969,898,958 - Cơng c , d ng c 15, 541 ,48 0,009 98, 043 ,7 74 9,028,368,270 11,081,722 - Hàng hố 2,0 34, 435,539 12,853,885,793 - Thành ph m 64, 405, 843 2,723,972,629 ... k - Quy n s d ng - - - - t - Nhà - - Nhà quy n s d ng t - C s h t ng Giá tr l i c a B S Trang 11 ut - - - - - Thuy t minh báo cáo tài n m 2011 CƠNG TY CP NH A À N NG 371 Tr n Cao Vân N ng - Quy ... p 42 2 - - ` II Ngu n kinh phí qu khác 43 0 - - Ngu n kinh phí 43 2 - - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 43 3 - - 44 0 59,729,0 34, 321 52,3 34, 461,695 u t phát tri n u t XDCB T NG C NG NGU N V N (44 0=300 +40 0)...
 • 16
 • 24
 • 0

bản thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 công ty cổ phần sông đà 1.01

bản thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 công ty cổ phần sông đà 1.01
... doanh quý năm 2009 tăng so với quý năm 2009 Lợi nhuận sau thuế quý năm 2009 đạt 4. 566.861.156 đồng tăng so với quý năm 2009 doanh thu quý năm 2009 tăng so với quý năm 2009 Đồng thời công ty áp dụng ... 1.579 .44 7 .46 1 2. 747 .299.7 54 Số cuối quý Số đầu quý 1.672.1 54. 056 752.7 84. 806 - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang 81.7 84. 3 54. 4 84 76.182.969 .47 5 Cộng giá gốc hàng 83 .45 6.508. 540 76.935.7 54. 281 ... dư cuối quý 5.215 .49 6 802 Giá trị hao mòn lũy kế 12 48 2.555.00 3.003.765 341 .42 0.5 344 35 8.560.682 681 Số dư đầu quý 44 3.992.87 588 .46 7.78 182 .42 1.8 - Khấu hao quý 46 505 1 64. 929.87 47 .766.810...
 • 21
 • 169
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 19

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 19
... 1.056.568.553 4. 019. 5 64. 478 77.979.080 705.991.6 34 978.589 .47 3 3.313.572. 844 652 ,4 2.209,0 18 Lãi c b n c phi u III CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH C STTCh tiêu C c u tài s n B N QUÍ IV /2009 n v tính K báo cáo K ... hàng bán 27. 141 .989.896 53.032 .41 4.8 54 L i nhu n g p bán hàng cung c p d ch v (20=1 0-1 1) 1.820.996.290 7.153.817 .46 7 Doanh thu ho t đ ng tài 1.379.2 34. 897 1 .42 9.651.9 54 290 .42 4.715 719. 291.289 ... tr c - Tài s n dài h n/ T ng tài s n % 28,55 14, 88 - Tài s n ng n h n/ T ng tài s n % 71 ,45 85,12 - N ph i tr / T ng ngu n v n % 73,81 69,57 - Ngu n v n ch s h u/ T ng ngu n v n % 26 ,19 30 ,43 C...
 • 2
 • 71
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
... 321.563 .46 8 .44 6 321.563 .46 8 .44 6 285.880.387.592 35.683.080.8 54 1.6 84. 715.7 34 13.637.091.918 563.269.752 7.597 .43 4.233 15.570.000.685 4. 728.2 54. 303 1 .49 1 .44 5. 842 3.236.808 .46 1 18.806.809. 146 5.299.632. 942 ... 61.790.2 04. 785 2.295.0 04. 031. 840 2.731.951.7 64. 444 2. 143 .020 .47 4.100 782.223. 542 .931 1. 949 .728.221.513 961.118.2 94. 342 1.181.902.179.758 V n ch s h u 1 64. 839.853.6 34 151.983.557. 740 V n ch s h u - V n đ u ... 1.282.570.385.392 45 . 248 . 940 .069 108.986 .41 0.088 70.008.689.953 613.811.625.588 49 9.107.677. 248 133.382 .43 3.100 60.663.328. 749 49 7.178. 647 . 546 533.718.593.876 82.023 .40 5.133 1.535.232.252.120 1.012 .43 3. 646 .44 8...
 • 5
 • 66
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06
... - 36.703.5 94. 849 4. 000.000.000 93.716.883 - 4. 093.716.883 Nguyờn giỏ ti sn c nh S d u nm - Mua nm - XDCB hon thnh - - - - Tng khỏc - - - - Chuyn sang BS u t - - - - - 15.866.238.8 34 - - 983 .49 6.0 54 ... 332,00 V.19 333,00 3 34, 00 335,00 336,00 337,00 40 0,00 41 0,00 41 1,00 41 2,00 41 3,00 41 4,00 41 5,00 41 6,00 41 7,00 41 8,00 41 9,00 42 0,00 42 1,00 43 0,00 43 1,00 43 2,00 43 3,00 43 0 4. 244 .858.116,00 2.550.000.000,00 ... 979 .48 3.569 - - 8.351.0 14. 9 74 7.690.539.766 147 .232.959 35.931.757 - 16.2 24. 719 .45 6 12. 041 . 846 .683 2.138.332. 345 58.9 94. 2 64 28.793.0 84 - 15.908.836.917 2.807.106.199 4. 797 .44 3.715 101.8 64. 140 16 .44 3.334...
 • 21
 • 71
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25
... Chi phí bán hàng 156 ,40 5,283 47 9,508,072 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,101 ,259 ,302 11, 240 ,2 64, 988 3, 840 ,615, 625 7,232,557 ,45 3 258 , 045 ,45 4 1,5 64, 429,915 72,975,272 1,739,893,0 74 10 Lợi nhuận từ ... 185,070,182 (175 ,46 3,159) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 4, 025, 685,807 7,057,0 94, 2 94 15 Tổng lợi nhuận chịu thuế 4, 025, 685,807 6,7 94, 691,0 94 503,210, 725 849 ,336,385 3,522 ,47 5,082 6,207,757,909 ... vốn hàng bán 64, 947 ,910,060 195,636,867,0 14 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 3, 643 ,771,715 20, 046 ,46 0,136 Doanh thu hoạt động tài 3,626,769,950 4, 912,680,1 84 Chi phí tài 1,172,261 ,45 5 6,006,809,807...
 • 2
 • 66
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... nhuận khác 14 Phần lợi nhuận (lỗ) công ty liên kết, liên doanh (2,969,860,9 64) 15 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 17, 346 ,73 6 ,44 7 60 ,71 9,6 97, 383 1,6 24, 6 64, 9 67 2,8 84, 0 34, 9 84 15 ,72 2, 071 ,48 0 57, 835,662,399 ... 35,515,658 ,77 8 108,9 57, 9 34, 023 Doanh thu hoạt động tài 3,1 67 ,43 0,838 9,323,130, 246 Chi phí tài 7, 008,182 ,46 9 10,552, 272 , 641 9 ,41 6,223,222 14, 932, 848 ,198 11,858 ,76 0,982 48 ,109 ,79 1,2 54 19,816, 146 ,165 ... thu Luỹ kế 2 34, 430, 74 1 , 676 858,962,220, 345 1,650,388,825 2 ,41 9 ,71 1,203 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 232 ,78 0,352,851 856, 542 ,509, 142 Giá vốn hàng bán 1 97, 2 64, 6 94, 073 74 7 ,5 84, 575 ,119 Lợi nhuận...
 • 3
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 5

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 5
... 2 45 ,1 15, 3 15, 722 1,1 74, 57 9,617,830 Giá vốn hàng bán 188,379,970,101 1,012,100,370,313 56 ,7 35, 3 45 ,621 162 ,47 9, 247 ,51 7 1,6 24, 617,296 3,779, 944 ,860 19, 644 , 943 ,009 40 ,971,6 25, 520 7,767,9 95, 223 28,9 95 ,47 2,077 ... 45 0,726 ,49 1 2,132,077,697 34, 000 1,6 74, 3 35, 779 45 0,692 ,49 1 45 7, 741 ,918 23 ,47 7,893, 6 45 68,336 ,48 6 ,46 5 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 ... tài Chi phí tài - Trong chi phí lãi vay g Chi pphí bán hàng - - Chi phí quản lý doanh nghiệp 15, 687,818,7 54 57 ,40 8,822,310 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 23,027,201,1 54 67,878, 744 , 54 7 45 0,726 ,49 1...
 • 4
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 4

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 4
... TIÊU TÀI CHÍNH C ST T K báo cáo 110.179.351.1 94 2.503. 842 . 148 107.675.509. 046 89 .45 9. 743 . 847 18.215.765.199 597.857.031 5 .47 9.795.7 54 7 .46 4.195.600 5.869.630.876 (721.780.863) ( 241 .698.276) (48 0.082.587) ... ng tài s n 359.632.6 94. 757 2.799.861.8 24 356.832.832.933 303.969 .43 3.183 52.863.399.750 5.789.669.535 28 .43 0 .47 7.951 21.507.280.830 8.715.310.5 04 55 .45 8.8 94. 936 45 .038.569.527 10 .42 0.325 .40 9 ... (48 0.082.587) 5.389. 548 .289 1.521.667 .40 2 3.867.880.886 516 Ch tiêu C c u tài s n n v tính N m tr c N m % 58, 54 54, 02 41 ,46 45 ,98 - N ph i tr / T ng ngu n v n 82,85 80,01 - Ngu n v n ch s h u/...
 • 2
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 3
... 52, 537 ,9 84, 144 111,619,0 73, 1 24 2,119,975, 035 1 23, 842 ,756,910 63, 092 ,42 7, 630 167, 040 ,37 9, 733 -1 03, 947 ,952,1 03 0 57 ,48 1, 7 43 ,000 1, 248 ,778,158 2,019,808,122 3 74, 855,205, 948 172,651,911,1 24 151 ,44 1,5 53, 122 ... 21,210 ,35 8,002 33 6,921,592,612 41 ,716 ,41 5 ,48 9 20,000,000,000 83, 996,772,2 63 186,009,919 , 43 3 5,198 ,48 5 ,42 7 97,6 84, 31 6 ,30 7 26,285,996 ,39 2 125,7 83, 8 63, 6 64 -9 9 ,49 7,867,272 0 57, 844 ,3 74, 000 9 ,31 8 ,36 2,670 ... 9 ,31 8 ,36 2,670 4, 235 ,5 83, 245 43 4,605,908,919 212,058,7 54, 37 5 195 , 43 8,668,9 64 16,620,085 ,41 1 202,2 03, 2 94, 8 24 202,7 13, 262,8 24 79,996,780,000 100,187, 049 ,600 4, 101 ,30 5,997 18 ,42 8,127,227 -5 09,968,000 3 74, 855,205, 948 ...
 • 3
 • 20
 • 0

Xem thêm