Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
... 56 ,45 8,000,000 26 ,41 3,200,000 -1 58,502 ,44 3,358 (533,272,381,338) (4, 463,529 ,44 4) -1 , 043 ,598, 643 (48 1,277,910,782) -1 33,132, 842 ,001 (28,630,660,066) 30 ,48 8,099,713 -7 6,565,780 1,856,575 ,42 9 - 14, 255,821 ... 20,652, 742 ,780 4, 4 34, 641 ,866 40 ,42 8,237 5, 844 ,8 84, 262 18,736,128,165 4, 480,990,222 40 ,42 8,237 44 .062.158,898 49 ,755,173,666 18,016,612,097 995,8 24, 0 94 : ngin h4n khic 56 cu6i nem Sii dAu nlm lf - Tdi ... (ts,796 ,46 4,191' 44 ,47 6,137 240 ,563,7 84 340 ,560,593 286,269,501 345 ,196,876 1,395,279 ,42 9 19,305, 146 ,5 14 2,589,182,372 (196,087, 647 ) 54, 291,092 (1,050,082,553) 16,715,9 64, 142 ( 14, 006,030 ,42 9) (5,8 24, 085,010)...
  • 23
  • 80
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... 158. 144 .530.120 | 5t,s4! ,4! 9!q Lq l8 t58.t 44. 530.120 !!!t1s,4se,0 r r4 ,48 0o0.q00q r r4 ,48 0,000.000 0 - 74, 000,000 - 74. 000,000 0 0 46 5, 546 ,952,t46 5, 546 .952.t 3,722,282,519 I ,122,282,519 41 3,2 24 ... - 64, 859,980,s56 0 31.699.058,581 31 .4\ !t4$lt 35.2 24. 4 54. 6 |5 -1 ,525,396,0J4 711,s492! 0 t48 ,49 2,106 3, 148 ,49 2,706 3,t48 ,49 2,706 0 0 -3 ,t 4A ,49 2,106 46 .732.192352 61.691.791, 849 46 .M| 592352 t t v.l1 ... l 9-, s66,328 r.0r9.767,75! 1s,s -! L4,790 ,40 7 - 1e4$!Jl3? 7.808 693,928,t53 -t4 -6 .985.725.863 7,182,629 ,57| -6 .681.583 .41 8- to,9Lq2p37 | ,8',7 :Z'1.33'QllJr 6-3 ,48 7.02',7 t9 313,1 34, 0 -3 84. 413.224...
  • 27
  • 23
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
... Giám đốc năm 20 14 Báo cáo tài Quý IV năm tài 2013 CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA - ĐN Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 Mẫu số B 03 - DN DN - BÁO CÁO LƯU ... Tổng Giám đốc CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA - ĐN Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 Báo cáo tài Quý IV năm tài 2013 Mẫu số B 0 2- DN DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ ... cụ quản lý 347 .41 5.691 1 14. 948 .48 1 6.711.956.822 43 1.323.7 24 24. 818.0 04. 340 8 54. 545 .45 5 7.132.7 64. 343 167.873.291 179. 542 .40 0 39.311.695.583 244 .717.818 8 54. 545 .45 5 1.568.690.951 38. 842 .267.905...
  • 11
  • 34
  • 0

Xem thêm