Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
... =;; - i: v.54 2r!l \93.r rr7 ].*5,91r zt7 1s?_+ e_ _ 2- ?_!: = s 22 4 ,i s!!:!3.0 000 ; _"71_1_.x 8 62, 2r9L24:e.'e0 .2 _ p: 62, .9s6,9!. 929 02 -_ :-6 45184411 8"?q._O_q-q - 74' 30r0.00 1.:. 1-: 1 829 r0-qo ... (439 s00 3s8) i 20 806 tL3 428 i : 74 124 tJ57 395 : 144 085 384 73 5 020 6 823 9 621 9n9 1s6 : : 20 42L 493 939 | 620 !2 i69 144 : _y4840s2 127 504 24 1 73 5 020 66q 52 291 820 r7 25 923 30I 721 (50=36146;1 ... n-ay -ryT -w ,27 1,545,753,8 32 33,476,816 383,448,698 65,365,840 453,455 ,24 7 143,846,986 96 ,25 2,788 27 ,27 2,730 135,930 ,20 1 8 42, 939, 029 548,117,700 686,905,850 _2, 541, 122 ,665 3,395,851 ,25 7 1 ,28 6 ,24 0,194...
  • 13
  • 22
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... (39,0t3 .29 2,657) -3 72, 611 32, 911, 129 ,8 72 32, 661 35,t99,043,tt2 34,1t7,E51, 326 (t,75A,181,709) Q 26 7,9t3,5E0) 24 2,944.600 24 0 25 0 25 1 26 0 26 1 26 8 27 0 V I I] vl.l2 3,148,4 92, 706 3.148,4 92. 706 2, 304,000,000 ... 20 6.663,963 915 ,23 1 ,27 8 Chi phi tri trr6c ngin h4n 3,649,644 01t20 12 28,598 ,20 1 8,000,000 2' ,7,7 72, 083 48. 823 .958 31, 421 , 727 85, 422 ,159 30t06 /20 12 IuorD0l2 1 52, 726 ,676 681,0 52, 797 30/06 120 12 C6ngcu,dungcg ... 728 ,76t,697 425 ,347,6al 2, 524 ,876.331 Vl.4 1.940,8 02, 415 vl.5 20 6,663,961 20 6,663,963 915 ,23 1 ,27 8 9t5 ,23 1 ,21 8 vl.6 184,148,403 3\, 421 , 727 _ vt.7 t 52. 726 .676 2, 166,8 52, 934 85, 422 .159 53 7- 928 -9 32 1,444,806...
  • 31
  • 18
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gò Đàng

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gò Đàng
... tháng 07 năm 20 12 30/06 /20 12 213,137.49 1,507.48 - 01/01 /20 12 428 .386 .23 2.414 428 .386 .23 2.414 328 . 622 .484.864 83.975 .24 9.5 02 1.301. 320 .479 1.531. 326 .319 2. 720 .27 9 .20 6 2. 265.659 .23 6 7.796 .23 2 .27 8 173.680.530 ... 680.419.396. 629 129 130 V.03 131 1 32 133 134 138 139 140 V.04 141 149 150 151 V.05 1 52 1 52 158 V.06 20 0 21 0 22 0 22 1 V.07 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 V.08 22 8 22 9 23 0 V.09 24 0 25 0 25 1 Đầu tư dài hạn khác 25 8 ... ( 12. 9) Cộng 328 . 622 .485 - (24 .535.384) - - Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 12 đến ngày 30/06 /20 12 Đơn vò tính: VNĐ ( 12. 1) Vay từ Ngân...
  • 22
  • 27
  • 0

Xem thêm